Anda di halaman 1dari 6

ELM3102 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral

Tajuk 8

Penilaian Pengajaran Makro

Sipnosis
Tajuk Kelapan adalah kesinambungan tajuk ketujuh tentang pengajaran mikro dan makro. Tajuk terakhir ini adalah berkaitan dengan penilaian pengajaran makro mengikut model pencerapan klinikal. Pelatih dikehendaki mengetahui unsur-unsur penilaian, peringkat-peringkat penilaian dan fomat penilaian. Melalui penilaian kendiri dan penilaian terhadap rakan sekursus dalam persembahan pengajaran mikro dan makro, pelatih dapat membelajari dengan lebih mendalam tentang teknik-teknik yang berkesan dalam setiap kemahiran P&P yang dibelajari. Pembelajaran tersebut akan jadi lebih berkesan apabila pelatih dapat menulis refleksi penilaian kendiri selepas pengajaran makro dalam journal reflesksi mereka. Pelatih menjalankan penilaian rakan sekursus dan pensyarah terhadap kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran makro, ini merupa antara cara yang amat bekesan dalam latihan parguruan.

Hasil Pembelajaran 1. Mengetahui penilaian pengajaran makro mengikut model pencerapan klinikal. . Mengetahui unsur-unsur penilaian, peringkat-peringkat penilaian dan fomat penilaian. !. Menulis refleksi penilaian kendiri selepas pengajaran makro dalam journal reflesksi. ". Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri dalam latihan pengajaran makro.

ELM3102 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral

Kerangka konsep tajuk

Penilaian Pengajaran Makro

Penilaian pengajaran makro mengikut model pencerapan klinikal

&nsur-unsur penilaian, peringkatperingkat penilaian dan fomat penilaian

Menulis refleksi penilaian kendiri selepas pengajaran makro

8.0

Penilaian Pengajaran Makro

#ebelum melaksanakan sesi pengajaran makro, guru pelatih perlu merancang dan menyediakan persediaan mengajar yang lengkap dan baik. Perancangan yang lengkap menghasilkan pengajaran yang berkesan. #eperti penilaian pengajaran mikro, penilaian pengajaran makro adalah lebih menyeluruh, ia melibatkan pencerapan klinikal, setiap kemahiran yang dipersembahkan akan diperhati, direkodkan dan dianalisis sebelum komen atau refleksi dilakukan.

8.1

Penilaian mengikut Model Pencerapan Klinikal

#emasa pengajaran makro, penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan model pencerapan klinikal, tujuannya ialah untuk $a% $b% $c% Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelatih dalam pengajaran Memperbaiki kelemahan pengajaran pembelajaran Memperkembangkan potensi dan kemahiran yang ada pada pelatih

ELM3102 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral

8.1.1 Unsur-unsur Penilaian mengikut Model Pencerapan Klinikal 'alam konteks sekolah, guru $terlatih atau dalam latihan% boleh diselia oleh guru senior yang berpengalaman luas dalam P&P dengan model pencerapan klinikal. &ntuk latihan guru di pusat latihan perguruan, model ini biasanya diguna untuk menyelia pelatih yang menjalani praktikum atau semasa penilaian pengajaran makro. Model Pencerapan Klinikal. 1. Pencerapan klinikal merupakan suatu kaedah penyeliaan dan penilaian bertujuan membantu pelatih atau guru di sekolah untuk meningkatkan mutu pengajaran. )a merangkumi pertimbangan inter*ensi dalam proses pengajaran. . Pencerapan klinikal berorientasikan matlamat dengan menyepadukan keperluan sekolah dan keperluan perkembangan peribadi guru+pelatih di sekolah. !. ". Pencerapan klinikal mempunyai hubungan kerja yang profesional antara guru+pelatih dan penyelia. )a memerlukan kepercayaan yang tinggi antara guru+pelatih dan penyelia seperti mana yang boleh diperlihatkan melalui persefahaman, sokongan dan komitmen untuk tujuan peningkatan proses pengajaran dan pembelajaran. ,. .. /. )a merupakan suatu penilaian yang sistematik, -alaupun memerlukan kaedah yang fleksibel dan perubahan yang berterusan. Pencerapan klinikal membina satu hubungan yang produktif antara sesuatu yang unggul dan yang sebenar. )a mengandaikan baha-a seorang penyelia mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang penganalisisan pengajaran dan pembelajaran serta hubungan kemanusiaan yang produktif. 0. )a memerlukan latihan praperkhidmatan $khususnya dalam teknikteknik pemerhatian% serta refleksi yang berterusan terhadap pendekatan yang berkesan. (erikut adalah unsur-unsur dalam

ELM3102 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral 8.1. Peringkat-peringkat Penilaian Penilaian pencerapan klinikal perlu dilaksanakan dalam tiga peringkat1 1. Kon!erens Pra-Pencerapan persefahaman antara penyelia dan guru+pelatih tentang Konferens pra-pemerhatian ialah peringkat permulaan bertujuan untuk membina pengajaran yang bakal dijalankan. #emasa konferens pra-pemerhatian, hubungan mesra antara penyelia dan guru+pelatih adalah penting supaya sesi perbincangan dapat dijalankan dengan lancar. . Pemer"atian Semasa P#P Penyelia akan menyediakan 'alam peringkat ini penyelia memerhati pengajaran yang disampaikan oleh guru+pelatih dan membuat catatan $data%. huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Pemerhatian dilakukan sepanjang -aktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan. $. Kon!erens Pos pemer"atian %Kon!erens Maklum &alas' pos-pemerhatian merupakan sesi perbincangan selepas Konferens

pengajaran dijalankan. )a bertujuan untuk memberi maklum balas kepada guru+pelatih supaya dapat meningkatkan mutu pengajaran, mencapai kemajuan profesionalisme diri, dan membuat penilaian kendiri. 8.1.$ (ormat)Pendekatan Penilaian 1. Pendekatan preskripti! %prescription approach'

Penyelia merupakan sumber kepakaran dalam konteks dialog antara penyelia dan guru+pelatih. Penyelia menentukan bagaimana sesuatu pengajaran patut diajar. . Pendekatan kolaborati! %collaborative approach' Penyelia dan guru+pelatih berkongsi kepakaran. Penyelia akan membantu guru+pelatih membina autonomi melalui refleksi dan penilaian kendiri. $. Pendekatan ara" kendiri %self-directed approach' berperanan sebagai fasilitatorterhadap membuat perkembangan refleksi, idea membolehkan guru+pelatih membuat Penyelia

guru+pelatih, yang dihadapi.

keputusan dan membina alternatif sendiri terhadap penyelesaian masalah

"

ELM3102 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral

2ujuk pada nota tentang penilaian pengajaran makro mengikut Model Pencerapan Klinikal, bincang dengan pensyarah anda bagaimana anda boleh melakukan sesi penilaian persembahan pengajaran makro oleh kelas anda, aturkan masa untuk konferens pra dan pos pemerhatian sebelum dan selepas pengajaran. $1 jam%

8.

*ournal +e!leksi

Pelatih dikehendaki membuat refleksi untuk setiap P&P semasa praktikum. 'alam sesi latihan pengajaran makro, refleksi kendiri selepas pengajaran adalah penting kerana refleksi dapat membantu seseorang pelatih1 $a% $b% $c% $d% 8.$ (erfikir secara sistematik dan memahami perkara yang berlaku dalam bilik darjah secara -ajar dan rasional. Membentuk matlamat dan inkuiri secara profesional. Melaksanakan model pembelajaran yang menunjukkan pengajaran sebagai satu proses pengetahuan yang berterusan. Melaksanakan perbincangan dan kolaborasi dengan penyelia.

Menulis +e!leksi Penilaian Kendiri selepas Pengajaran Makro $a% $b% $c% $d% $e% $f% Menyimpan rekod penilaian proses pengajaran makro yang dilakukan oleh anda atau rakan sekumpulan anda. Menilai secara bertulis prestasi pengajaran makro anda. Menjadikannya penulisan reflesksi anda sebagai asas atau panduan kepada tindakan susulan. Meningkatkan ingatan dan kepekaan terhadap mutu pengajaran. Menjadikan refleksi kendiri anda sebagai bahan perbincangan semasa konferens pos pemerhatian dengan penyelia anda. Meningkatkan kemahiran profesionalisme dalam aspek P&P anda.

3bjektif menulis refleksi penilaian kendiri selepas pengajaran mikro ialah1

ELM3102 Kurikulum Dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral

#elepas persembahan pengajaran makro, sama ada anda terlibat sebagai guru atau penilai rakan sekursus, anda dikehendaki menulis refleksi kendiri atau refleksi penilaian terhadap keseluruhan pengajaran jika anda bukan 4guru5 yang mengajar. $1 jam%

8.$

Menjalankan

Penilaian

+akan

Seba,a

dan

Pens,ara"

ter"adap

Kekuatan dan Kelema"an dalam Pengajaran Makro Tujuan penilaian oleh rakan sebaya dan penyelia dijalankan ialah untuk1 $a% $b% $c% $d% Menambahbaik proses dan akti*iti pengajaran anda. Memberi maklum balas kepada anda mengenai pengajaran. Memberi peluang yang sistematik untuk anda memperkembangkan kemahiran pengajarannya. Menentukan nilai pengajaran anda.

#elepas melakukan penilaian terhadap pengajaran makro yang dipersembahkan oleh rakan sekursus anda, cuba berikan cadangancadangan bagi menambahbaiki pengajaran makro rakan anda. 6adangan penambahbaikan boleh meliputi aspek suara, bahan dan alat bantu mengajar, teknik-teknik dalam kemahiran-kemahiran P&P yang digunakan, pengurusan masa, pengurusan bilik darjah, hasil pembelajaran dan lain-lain. $1 jam%

Anda mungkin juga menyukai