Anda di halaman 1dari 4

PENDIDIKAN ISLAM

Perancangan Strategik Peningkatan Akademik 2011 - 2013


ISI KANDUNGAN
Bil. Kandungan M/S
1. Carta Organisasi 1
2. Visi , Misi , Matlamat dan Objektif 2
3. Analisa SWOC 3
4. TOWS Matriks 4
5. Matriks anking 5!"
". #elan Taktikal $!%
$. Carta &antt '
%. Anggaran (elanja Meng)r)s 1*
'. +ertas +erja #r,gram 11!2$
- #elan O.erasi
Perancangan Strategik Peningkatan Akademik 2011- 2015 Pendidikan Islam
VISI PANITIA
PENOLONG PENASIHAT
PUAN.ZURAlNl BT lBRAHlM
PENOLONG KANAN PENTADBlRAN-PK-l
PENGERUSI
PN.RONlTA BT AHMAD
SETIAUSAHA
PN. RUSMALlZA BT AB RAHMAN
PENYELARAS HARI
KEBESARAN ISLAM
EN. MUHAMMAD NOR B.RAMLl
PENYELARASAN BAHASA ARAB
PN. JUNlDAH BT MOHD REJAB
PN. HABSAH BT. MAN
PENYELARAS j-QAF
EN. MUHAMMAD HAFlZ BlN
HARUM
EN. AHMAD ZUBAlDl B. HARUN
PENYELARAS KELAS PRA
SEKOLAH
PN. ZAWlYAH BT. MOHD BASARl
PENYELARAS PAFA
PN. NASRlAH BT HUSSAlN
PN. HAlZAN BT. AHMAD
PENYELARASAN SURAU
EN. ABDUL AZlZ B. OTHMAN
PN. NOOR SHlDAH BT. ARlFFlN
AHLI JAWATANKUASA
PN. HASlAH BlNTl SAlD PN. ClK KAMALlAH BT.
MOHD. ALl
PN.NOOR AZlAH BT. OTHMAN. EN. MOHD.ZUBlR B.MORAT

PN.JAWAHlER BT.BAHARUM EN.NOR AZAN BlN ABD
GHANl

.
PENYELARAS PROGRAM THN. 6
EN. ABDUL GHAFAR B. MUJANl
PENYELARAS PROGRAM THN. 5
EN. MOHD. FlRDAUS B. ARlFFlN
CARTA ORGANlSASl
PANlTlA PENDlDlKAN lSLAM 20l4
PENASIHAT
PUAN RUZAlDAH BT MAJlD
GURU BESAR
Memantapkan pencapaian pelajar dalam Pendidikan lslam hingga ke tahap 95 %
lulus .
MISI PANITIA
Merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ke arah melahirkan
pelajar yang berilmu , beramal dan bertakwa kepada Allah demi kebaikan di dunia dan
akhirat.
MATLAMAT STRATEGIK
l. Meningkatkan sahsiah terpuji murid-murid yang sedia ada ke tahap lebih baik.
2. Melahirkan insan yang celik Al-Quran , lancar dan fasih membaca serta
mengetahui erti dan tuntutan Al-Quran.
3. Melahirkan generasi yang boleh menguasai tulisan jawi dengan baik dan lancar.
4. Melahirkan generasi berilmu, beramal dan berketerampilan.
OBJEKTIF
l. Murid boleh mengenal, membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah
Al-Quran dengan peningkatan 90% kepada 95 % .
2. Murid boleh mengenal , membaca dan menulis huruf , kalimah dan ayat-ayat
jawi dengan peningkatan 70% kepada 80% .
3. Memastikan murid dapat membaca , memahami dan menghafaz Al-quran
dengan sebutan yang betul dan fasih.
4. Murid dapat membaca , memahami dan menghayati pelbagai teks , Akidah ,
lbadah , Adab , Sirah serta menjadikannya sebagai amalan dan teladan dalam
kehidupan harian.
5. Meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan lslam secara keseluruhannya
daripada 90 % kepada 95% .
6. Meningkatkan penguasaan dalam bacaan dan tulisan jawi mengikut kaedah
yang terkini dalam usaha mewujudkan generasi celik jawi.
#/A0CA0&A0 STAT/&1+ #/010&+ATA0 A+/2AM1+ #age 2