Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) TAHUN 4 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (Dokumen St n! "!

Ku"#ku$um ! n Pent k%#" n)


KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU
TARIKH STANDARD KURIKULUM ,-) Men!en( ". men(e' m ! n men/e0ut 0un/# 0 1 % . # #tu 02 !. %uku k t . 3e"k t n. 4" % ! n / t !en( n 0etu$) JANUARI HINGGA )* MAC )+,4 ,-5 Men!en( ". mem 1 m# ! n mem0e"# "e%3on% te"1 ! 3 %e%u tu " 1 n. %o $ n ! n 3e% n n / n( !#!en( " !en( n 0etu$STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan 3 ! t 1 3 te"1 !Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan 3 ! t 1 3 %e%u #Memberi respons dengan betul OBJEKTI& (' ! n( n) i. Mendengar, dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. ii.Mendengar, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. iii.Mendengar, dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul. i).Mendengar, dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan. ). Menyebut dan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui CATATAN

A%3ek Sen# B 1 % 6 * *.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. *.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. +.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. +.1., Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks +.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul 6 +

terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan 3 ! t 1 3 kuku1Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten ! n men2 !# mo!e$ te$ ! n-

nyanyian secara didik hibur )i.Menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. )ii. Menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. )iii. Menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks i-. Menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks -. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.

dalam pelbagai situasi.

KEMAHIRAN MEMBACA KELOMPOK SATU


TARIKH STANDARD KURIKULUM )-) Mem0 ' ! n mem 1 m# 3e"k t n. 4" % ! n / t ! "#3 ! 3e$0 ( # %um0e" !en( n %e0ut n / n( 0etu$) JANUARI HINGGA )* MAC )+,4 )-5 Mem0 ' ku t 3e$0 ( # 0 1 n 0 ' n !en( n $ n' ". %e0ut n / n( 2e$ % ! n #nton %# STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !OBJEKTI& (' ! n( n) i. Membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. ii. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. CATATAN

/ n( 0etu$

intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. A%3ek Sen# B 1 % 6 *.*.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul 3 ! t 1 3 te"1 !Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul 3 ! t 1 3 %e%u #Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul 3 ! t 1 3 kuku1Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan

iii. Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. i). Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.

dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan betul 3 ! t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten. ! n men2 !# mo!e$ te$ ! n-

KEMAHIRAN MENULIS KELOMPOK SATU


TARIKH STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI OBJEKTI& CATATAN

KURIKULUM 5-) Menu$#% 1u"u4. %uku k t . 3e"k t n. 4" % ! n / t %e' " mek n#% !en( n 0etu$ ! n kem %-

PEMBELAJARAN 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2., Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. A%3ek T t 0 1 % 6 7-,-) Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. 7-,-8 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks 7-)-, Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul 3 TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat 3 ! t 1 3 te"1 !Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat 3 ! t 1 3 te"1 !Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat 3 ! t 1 3 kuku1Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#-

(' ! n( n) i. Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. ii. Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. iii. Menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. i). Menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. ). Menggunakan imbuhan akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

) JANUARI HINGGA )* MAC )+,4

dalam pelbagai situasi. 6

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat 3 ! t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten ! n. men2 !# mo!e$ te$ ! n-

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


TARIKH STANDARD KURIKULUM ,-4 Be"tutu". 0e"0u $ ! n men/ t k n 3e"m#nt n tent n( %e%u tu 3e"k " ! "#3 ! 3e$0 ( # %um0e" ! $ m %#tu %# 4o"m $ ! n t#! k 4o"m $ %e' " 0e"t t %u%#$ ,-8 Be"0#' " untuk men/ m3 #k n m k$um t tent n( %e%u tu 3e"k " ! "#3 ! 3e$0 ( # %um0e" !en( n te3 t %e' " 0e"t t %u%#$ STANDARD PEMBELAJARAN 1.*.1 0ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi /ormal dan tidak /ormal secara bertatasusila. 1.*.2 0erbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak /ormal secara bertatasusila. 1.*.3 0erbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi /ormal dan tidak STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# 0erkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan1 memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat1 dan mengemukakan pendapat 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !0erkomunikasi secara OBJEKTI& (' ! n( n) i. 0ertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi /ormal dan tidak /ormal secara bertatasusila. ii.0erbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak /ormal secara bertatasusila. iii. 0erbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi /ormal dan tidak /ormal CATATAN

, APRIL HINGGA 5+ JUN )+,4

/ormal secara bertatasusila. 1.*.* Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak /ormal secara bertatasusila 1.6.1 0erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.6.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. 1.,.2 0erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. A%3ek Sen# B 1 % 6 *.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat 2

bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan1 memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat1 dan mengemukakan 3en! 3 t 3 ! t 1 3 te"1 !0erkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan1 memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat1 dan mengemukakan pendapat 3 ! t 1 3 %e%u #0erkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan1 memperoleh dan

secara bertatasusila. i). Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak /ormal secara bertatasusila ). 0erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. )i. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. )ii. 0erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. )iii. Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. )i). Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan yang sesuai

semasa bercerita secara didik hibur. *.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. *.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. +.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. +.1., Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks +.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan 6

menyampaikan maklumat yang tepat1 dan mengemukakan pendapat 3 ! t 1 3 kuku10erkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan1 memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat1 dan mengemukakan pendapat 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#0erkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan1 memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat1 dan mengemukakan pendapat pada t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten. ! n

melalui lakonan secara didik hibur. -. Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. -i. Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. -ii. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. -iii. Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks -i). Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. -). Mendengar dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul

akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

men2 !# mo!e$ te$ ! n-

mengikut urutan. -)i. Menyebut lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur -)ii. Menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. -)iii. Menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. -)i). Menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks. y. Menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks. yi. Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.

KEMAHIRAN MEMBACA KELOMPOK DUA


10

TARIKH

STANDARD KURIKULUM )-4 Mem0 ' ! n mem 1 m# m k$um t / n( te"%u" t ! n te"%#" t ! "#3 ! 3e$0 ( # 0 1 n untuk mem0e"# "e%3on% !en( n 0etu$-

STANDARD PEMBELAJARAN 2.*.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat. 2.*.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. 2.*.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian 3 ! t 1 3 te"1 !Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian 3 ! t 1 3 %e%u #Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian 3 ! t 1 3 kuku1-

OBJEKTI& (' ! n( n) i. Membaca maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat . ii. Membaca maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul. iii. Membaca maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.

CATATAN

, APRIL HINGGA 5+ JUN )+,4

11

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian 3 ! t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten. ! n men2 !# mo!e$ te$ ! n-

KEMAHIRAN MENULIS KELOMPOK DUA


TARIKH STANDARD KURIKULUM 5-4 Menu$#% #m$ k !en( n te3 t5-* Men(e!#t ! n memu"n#k n 1 %#$ 3enu$#% n !en( n 0etu$, APRIL HINGGA 5+ JUN )+,4 STANDARD PEMBELAJARAN 3.*.1 Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak 3.*.2 Menulis /rasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak 3.2.2 Mengedit dan STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, OBJEKTI& (' ! n( n) i. Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak ii. Menulis /rasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak CATATAN

12

memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. +.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. +.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. 3

imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat 3 ! t 1 3 te"1 !Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat 3 ! t 1 3 %e%u #Menulis ayat yang mengandungi perkataan

iii. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. i). Menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. ). Menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. )i. Menggunakan imbuhan akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

13

berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat 3 ! t 1 3 kuku1Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan

14

struktur ayat yang betul serta tepat 3 ! t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten ! n. men2 !# mo!e$ te$ ! n-

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


TARIKH STANDARD KURIKULUM ,-7 Be"'e"#t ! n men'e"#t k n %e%u tu 3e"k " %emu$ !en( n te3 t men((un k n %e0ut n / n( 2e$ % ! n #nton %# / n( 0etu$-) JULAI HINGGA 5+ SEPT )+,4 STANDARD PEMBELAJARAN 1.+.1 0ercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi 3acana. 1.+.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi 3acana. A%3ek Sen# B 1 % 6 *.2.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan 2 STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi 3acana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi OBJEKTI& (' ! n( n) 1.+.1 Murid dapat bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi 3acana. 1.+.2 Murid dapat menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi 3acana. A%3ek Sen# B 1 % 6 *.2.2 Murid dapat mengujarkan idea yang CATATAN

15

bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. 3

3acana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3 ! t 1 3 te"1 !Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi 3acana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3 ! t 1 3 %e%u #Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi 3acana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3 ! t 1 3 kuku1Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi 3acana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#-

tepat menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.6 Murid dapat menulis dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

16

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi 3acana dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3 ! t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten. ! n men2 !# mo!e$ te$ ! n-

KEMAHIRAN MEMBACA KELOMPOK TIGA


TARIKH STANDARD KURIKULUM )-7 Mem0 ' . mem 1 m# ! n men ku$ untuk mem#n! 1k n m k$um t / n( te"! 3 t ! $ m 3e$0 ( # 0 1 n !en( n 0etu$, JULAI HINGGA 5+ SEPT )+,4 )-8 Mem0 ' 3e$0 ( # 0 1 n % %te" ! n 0uk n % %te" / n( %e%u # 0 (# memu3uk m#n t mem0 ' STANDARD PEMBELAJARAN 2.+.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.+.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.+.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni 3 ! 2.+.1 Murid dapat membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.+.2 Murid dapat membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul. 2.+.3 Murid dapat membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat OBJEKTI& (' ! n( n) CATATAN

17

kepada bentuk puisi dengan betul. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya ber/ikir secara kreati/. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni. A%3ek Sen# B 1 % 6 *.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. *.*.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.

t 1 3 te"1 !Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni 3 ! t 1 3 %e%u #Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni 3 ! t 1 3 kuku1Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni 3 ! t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten. ! n men2 !# mo!e$ te$ ! n

kepada bentuk puisi dengan betul. 2.6.1 Murid dapat membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya ber/ikir secara kreati/. 2.6.2 Murid dapat membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni A%3ek Sen# B 1 % 6 *.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita secara didik hibur. *.*.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.

18

KEMAHIRAN MENULIS KELOMPOK TIGA


TARIKH STANDARD KURIKULUM 5-5 Mem0#n ! n menu$#% 3e"k t n. 4" % ! n / t !en( n 0etu$5-7 Men' t t m k$um t / n( 0etu$ tent n( %e%u tu 3e"k " ! "#3 ! 3e$0 ( # %um0e"5-9 Menu$#% u$ % n tent n( 3e$0 ( # 0 1 n % %te" ! n 0uk n % %te" / n( !#!en( ". !#tonton t u !#0 ' !en( n 0etu$STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.3 Membina dan menulis ja3apan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 3.3.* Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 3.+.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. 3.4.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.*, Memahami dan menggunakan kata kerja pasi/ dengan betul mengikut konteks. 3 STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Menulis ja3apan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis ulasan yang betul 3 ! t 1 3 % n( t te"1 !Menulis ja3apan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis ulasan yang betul 3 ! t 1 3 te"1 !Menulis ja3apan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis ulasan yang betul 3 ! t 1 3 %e%u #OBJEKTI& (' ! n( n) 3.3.3 Murid dapat membina dan menulis ja3apan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. 3.3.* Murid dapat membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul. 3.+.2Murid dapat mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber. 3.4.1 Murid dapat menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.*, Murid dapat memahami dan menggunakan kata kerja pasi/ dengan betul mengikut konteks. +.1.+, Murid dapat CATATAN

) JULAI HINGGA 5+ SEPT )+,4

19

+.1.+, Memahami dan menggunakan kata adjekti/ dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. +.2.1, Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. +.3.1, Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. +.3.2 Memahami dan membina ayat akti/ dan ayat pasi/ dengan betul dalam pelbagai situasi.

Menulis ja3apan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis ulasan yang betul 3 ! t 1 3 kuku1Menulis ja3apan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis ulasan yang betul 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#Menulis ja3apan pemahaman, mencatat maklumat, membina kerangka, dan menulis ulasan yang betul 3 ! t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten. ! n men2 !# mo!e$ te$ ! n-

menulis dan menggunakan kata adjekti/ dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. +.2.1, Murid dapat menulis dan menggunakan imbuhan akhiran .an, -kan, .i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. +.3.1, Murid dapat menulisi dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi. +.3.2 Murid dapat menulis dan membina ayat akti/ dan ayat pasi/ dengan betul dalam pelbagai situasi.

KEMAHIRAN MENULIS KELOMPOK EMPAT


20

TARIKH

STANDARD KURIKULUM 5-8 Menu$#% untuk men/ m3 #k n m k$um t tent n( %e%u tu 3e"k " !en( n men((un k n 0 1 % / n( % ntun-

STANDARD PEMBELAJARAN 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat ,laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. 3.,.1 Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreati/ dengan betul. 3.,.2 Menghasilkan penulisan kreati/ berbentuk imaginati)e dan deskripti/ dengan betul. A%3ek Sen# B 1 % 6 *.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur. *.*.2 Membina dan

STANDARD PRESTASI TA A! !"#$%A&AA# !"'#(ATAA# Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun1 menghasilkan kerangka dan penulisan kreati/ dengan betul 3 ! t 1 3 / n( % n( n te"1 !Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun1 menghasilkan kerangka dan penulisan kreati/ dengan betul 3 ! t 1 3 te"1 !Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun1 menghasilkan kerangka dan penulisan kreati/ dengan betul

OBJEKTI& (' ! n( n) i. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. ii.Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. iii. Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk laporan dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. i). Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. . ).Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreati/ dengan betul. )i.Menghasilkan penulisan kreati/ berbentuk imaginati)e dengan betul. )ii. Menghasilkan penulisan kreati/ berbentuk deskripti/ dengan betul.

CATATAN

, OKT HINGGA ), NO: )+,4

5-; Men(1 %#$k n 3enu$#% n k"e t#4 ! $ m 3e$0 ( # (en"e !en( n 0etu$ASPEK SENI BAHASA 6 4-) Men(u2 "k n 0 1 % / n( #n! 1 ! n men((un k n 0 1 % 0 ! n %e' " k"e t#4 %em % 0e"'e"#t %e' " !#!#k 1#0u"4-4 Me$ 4 <k n ! n mem 1 m# 3u#%# !en( n #nton %# / n( 0etu$ men((un k n 0 1 % / n( #n! 1 %e' " !#!#k 1#0u"ASPEK TATABAHASA 6 7-, Mem 1 m# ! n men((un k n (o$on( n k t !en( n 0etu$ men(#kut kontek%-

21

7-) Mem 1 m# ! n men((un k n 3em0entuk n k t / n( %e%u # ! $ m 3e$0 ( # %#tu %# !en( n 0etu$ 7-5-Mem 1 m# ! n mem0#n / t !en( n 0etu$ ! $ m 3e$0 ( # %#tu %#

memahami sajak secara terka3al dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan jelas secara didik hibur. A%3ek T t 0 1 % 6 +.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks. +.1.* Memahami dan menggunakan kata kerja pasi/ dengan betul mengikut konteks. +.1.+ Memahami dan menggunakan kata adjekti/ dan kata penguat dengan betul mengikut konteks. +.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran .an,-kan,-5, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. +.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. +.3.2 Memahami dan *

3 ! t 1 3 %e%u #Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun1 menghasilkan kerangka dan penulisan kreati/ dengan betul 3 ! t 1 3 kuku1Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun1 menghasilkan kerangka dan penulisan kreati/ dengan betul 3 ! t 1 3 te"3e"#n'#Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun1 menghasilkan kerangka dan penulisan kreati/ dengan betul t 1 3 % n( t te"3e"#n'#. kon%#%ten. ! n

)iii. Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur. i-. Membina dan memahami sajak secara terka3al dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan jelas secara didik hibur -. Menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks -i. menggunakan kata kerja pasi/ dengan betul mengikut konteks. -ii. Menggunakan kata adjekti/ dan kata penguat dengan betul mengikut koteks. -iii. menggunakan imbuhan akhiran .an,-kan,-5, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjekti/ serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi. -i). menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi. -). membina ayat akti/ dan ayat pasi/ dengan betul

22

membina ayat akti/ dan ayat pasi/ dengan betul dalam pelbagai situasi.

men2 !# mo!e$ te$ ! n-

dalam pelbagai situasi

23