Anda di halaman 1dari 8

Tutorial 2 Bandingkan tujuan,kekuatan dan kelemahan setiap jenis reka bentuk penyelidikan dengan menggunakan jadual.

PENYELIDIKAN KUANTITATIF 1.Kajian Eksperimental TUJUAN Membuat perbandingan di bawah situasi terkawal Membuat generalisasi mengenai keberkesanan. Memperolehi pengukuran secara objektif Mengenalpasti sebab dan akibat. KEKUATAN Melakukan perubahan ke atas variabel bebas dan memerhatikan kesan perubahannya pada variabel bersandar. Perubahan pada variabel bersandar adalah benar-benar disebabkan oleh varibel bebas, bukan disebabkan faktor lain. Boleh mengkaji kumpulan responden yang tidak seimbang dan tidak mempunyai ciri-ciri yang sama. KELEMAHAN Perubahan dalam variabel rawatan mesti wujud sebelum perubahan variabel bersandar berlaku. Syarat tiada perbezaan dalam kumpulan ditentukan dengan cara mengawal pemboleh ubah kawalan tetapi ini sukar dijamin. Pemilihan responden kajian akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana prosedur persampelan secara kebetulan, bukan melalui persampelan rawak. Pengkaji kurang yakin sama ada perubahan pada responden adalah

2.Kuasieksperimental

Menilai keberkesanan suatu program apabila responden kajian tidak dapat diagihkan secara rawak.

disebabkan oleh rawatan yang diberikan atau faktorfaktor luaran yang lain kerana sebelum rawatan diberi, responden sudah tidak sama dari banyak aspek. 3.Kajian Tinjauan Digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan atau ribuan responden. Untuk mendapat pandangan orang ramai mengenai sesuatu isu semasa. Ia juga digunakan untuk meninjau keberkesanan sesuatu produk atau rancangan. Penggunaan yang menyeluruh ia boleh digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis soalan seperti isu dan masalah pada pelbagai perspektif terutamanya menghuraikan sikap, pandangan, kepercayaan, perasaan, tingkah laku dan lain-lain. Cara pengendalian yang digemari ia dilakukan melalui pemberian soal selidik atau temu bual atau kedua-dua sekali Cara memungut data yang cepat jawapan subjek dan keputusan analisis diperolehi dalam masa Pengkaji menggunakan soalan yang berbunyi afektif merupakan soalan yang akan menimbulkan emosi responden yang menyebabkan responden menjawab dengan tidak jujur atau enggan memberi jawapan dengan tepat.

4.Kajian Korelasi

Satu jenis penyelidikan yang menggunakan ujian statistik untuk mengenal pasti polapola dan perhubungan di antara dua pemboleh ubah dalam kajian.

yang singkat. - Penggunaan saiz sampel yang besar kesahan lebih tinggi. - Maklumat yang terus maklumat dapat dipungut secara terus daripada responden dalam masa yang singkat. - Keupayaan keputusan kajian digeneralisasikan hasil kajian dapat digeneralisasi kepada populasi dengan tepat dan berkesan. - Membolehkan penyelidik menentukan sejauh mana darjah asosiasi di antara pemboleh ubah dalam kajian. - Kajian korelasi digunakan kerana penyelidik tidak dapat mengawal secara fizikal pemboleh ubah pemboleh ubah kawalan dan bebas.

Kita hanya boleh katakan sesuatu andaian itu benar sekiranya keputusan yang diambil itu tekal dengan dapatan kajian kajian lain. Cth: Guru sains ingin mengetahui sama ada andaian bahawa murid murid yang pandai Matematik akan pandai juga dalam sains, betul / salah.

Kajian Etnografi

Memberi gambaran sesuatu peristiwa mengikut tema kajian. Melapor pelbagai perspektif secara subjektif Memberi keterangan, kefahaman dan penghuraian sesuatu situasi yang spesifik. Bentuk kajian kualitatif yang digunakan untuk menerangkan, menganalisa dan menginterpretasi bentuk culture-sharing sesuatu kumpulan seperti tingkah laku, kepercayaan, bahasa, ekonomi, interaksi, struktur politik, kehidupan dan gaya dalam perhubungan.

Menyumbang kefahaman yang lebih mendalam terhadap perkaitan antara politik dengan pendidikan, antara sekolah dengan masyarakat, kerajaan negeri dengan kerajaan pusat dan antara guru dengan murid di sekolah. Dapat mengaplikasikan pelbagai teknik untuk mengetahui mengenai orang lain dan budaya yang berbeza untuk ditulis. Kebolehpercayaan yang tinggi data yang dikutip lebih tepat daripada pelbagai sumber. Penyelidikan dilakukan dalam kehidupan yang sebenar sampel tidak perlu buat apaapa perubahan.

Perspektif pengkaji berkemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya sendiri. Memakan masa yang lama berminggu / berbulan. Hasil dapatan lebih condong kepada kualitatif. Menggunakan bilangan peserta yang kecil dan suasana sekeliling yang kecil skalanya. Fokus yang keterlaluan boleh menyebabkan pengkaji terlepas pandang maklumat lain yang tidak kurang pentingnya. Kurang kawalan pemboleh ubah. Sukar untuk membuat generalisasi.

Kajian Kes

Mengilustrasi gambaran, menganalisis dan menginterpretasi keunikan seorang individu dan situasi melalui keterangan yang dapat diperolehi. Untuk menangkap tingkah laku yang kompleks di bawah situasi tertentu Untuk mempersembah perwakilan realiti Untuk memberi tindakan dan ntervensi Suatu tindakan membina semula dengan inkuiri kritikal untuk mencapai objektif gambaran masa lalu dengan tepat. Untuk menjelaskan dan meramal peristiwa.

Mengumpul maklumat secara mendalam mengkaji maklumat mengenai tingkah laku individu dan keadaan sosial. Melibatkan pengumpulan maklumat secara sistematik dan mendalam mengenai tingkah laku individu, keadaan sosial atau peristiwa khusus. Maklumat yang dikumpul amat teliti dan kaya terhadap subjek kajian. Memberi sumbangan kefahaman sistem dan dasar pendidikan masa kini. Banyak teori pembelajaran yang dapat dihaluskan dengan lebih sempurna berdasarkan teori-teori pembelajaran yang dibentuk pada masa lalu. Ada 2 jenis maklumat kajian sejarah iaitu: maklumat utama (dokumen asal, artifak, laporan @ pemerhatian terus terhadap peristiwa) maklumat

Tidak menguji teori, membentuk teori atau membuat generalisasi. Tidak boleh digeneralisasikan kepada sampel lain.

Kajian Sejarah

Kesimpulan kajian sering dipengaruhi oleh emosi atau kepentingan diri Kesahihan maklumat sekunder tidak dapat dipastikan kesahannya kerana berlaku pada masa lampau.

sekunder (buku rujukan, laporan pihak lain) PENYELIDIKAN KUALITATIF

ISL : Pelajar membuat rumusan kandungan kuliah dan bahan-bahan rujukan dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio.