Anda di halaman 1dari 22

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

PRA KATA Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang telah mengurniakan saya

kekuatan untuk menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammads.a.w. Setelah men ari, meneliti, berbin ang serta melalui banyak rintangan dan dugaan, maka akhirnya tugasan ini dapat saya persembahkan. Kesibukan dengan tugas seharian sebagai pendidik tidak mengganggu saya bagi menyelesaikan amanah yang diberikan. !nilah satu menghilangkan semuanya itu. "alam tugasan ini, saya telah menyediakan sebuah persembahan multimedia menggunakan Ms Power Point mengenai Seni Cetakan. Sejunjung kasih dan pengh#rmatan kepada Pn R#shetta bt Abd Rahman , selaku tut#r bagi kursus $%A& '()* +#rak dan Rekaaan ini. Tanpa bimbingan dan tunjuk ajar serta k#men beliau yang bernas lagi jitu tidak mungkin dapat saya melaksanakan satu tugasan yang begitu berat untuk dilakukan. Kata,kata semangat beliau telah membuatkan saya begitu terangsang untuk melakukan yang terbaik daripada yang terbaik.Tidak lupa juga bantuan daripada keluarga dan sahabat yang sentiasa berada di samping untuk membantu saya. Sem#ga jasa,jasa kalian ini mendapat rahmah dan kurniaan daripada !llahi.Terima kasih untuk semua . Akhir kalam, segala yang baik itu datangnya daripada Allah S.W.T dan segala kekurangan datang daripada diri saya yang dhai-. abaran yang amat getir dalam melakukan dua kerja dalam satu masa. Namun semangat dan ke ekalan telah

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s1

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

PRA KATA !S! KAN".N/AN (.) '.) *.) 1.) 2.) 4.) 7.) 8.) 9.) P&N/&NA0AN ART!S +&TAKAN KAR3A ART!S +&TAKAN ASP&K,ASP&K 56RMA0!ST!K P&N/AR.$ "AN P&N/&TA$.AN %."A3A R&PR&S&NTAS! "AN S.%:&+T MATT&R &KSPR&S! "AN &M6S! K&AS0!AN "AN KR&AT!;!T! ART!S "0M KAR3A K&S!MP.0AN "AN P&N.T.P %!%0!6/RA5! 0AMP!RAN P6W&R P6!NT

( ' *,1 2 4 7,8 9,(( (',(* (1,(4 (7,(8 (9,') '( ''

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s2

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

(.) P&N/&NA0AN P&N/&NA0AN (.)

Tidak dina-ikan bahawa seni

etak merupakan salah satu media seni lukis yang

p#pular di kalangan pelukis serata dunia. Tiga kateg#ri seni etak adalah, <(= teknik etakan permukaan < #nt#hnya lit#gra-i, seni etak p#t#ngan kayu=, <'= teknik etak timbulan < #nt#hnya gurisan asid= dan <*= teknik etak stensil < #nt#hnya sutera saring=. Kebanyakan pelukis memilih untuk mengukir atau mengguris kepingan l#gam ataupun menuris bl#k kayu mereka sendiri kerana ingin mengalami rasa intim serta kegembiraan yang ter etus menerusi pr#ses -i>ikal seni etakan itu. Pengalaman serta kemahiran yang tinggi diperlukan bagi memastikan impresi yang #ptimum diper#lehi menerusi plat etakan. Keupayaan ini akan memb#lehkan para pelukis menggunakan sepenuhnya p#tensi sesuatu media dalam men ipta karya,karya seni etak yang bermutu, tidak ter a at akan kelemahan teknik.Seni kesenian lain, seni etak merupakan suatu lanjutan ke ekapan pelukis dalam atan ataupun bentuk,bentuk menampilkan disiplin,disiplin yang berbe>a. Seperti

etak asli menyalurkan ekspresi indi?idu pelukis, em#si serta

kematangan estetik. "i samping itu, seni etak merangkumi pelbagai sudut persepsi di dalam pr#ses penghasilannya. Seperti atan, seni etak juga memberi ruang yang terkawal serta kel#nggaran dalam pr#ses pen iptaannya. Sesuatu karya seni itu dianggap asli jika ia bukan repr#duksi #-set daripada karya,karya atan at minyak, at air mahupun akrilik. Seni etak ialah pr#ses penghasilan karya seni melalui teknik per etakan, biasanya di atas kertas. Ke uali dalam kes m#n#taip, pr#ses ini mampu menghasilkan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak, yang dikenali etakan atau gambar teraan. Setiap kepingan karya bukanlah tiruan tetapi hasil asli kerana ia bukan di iplak daripada mana, mana karya seni yang lain dan se ara tekniknya dikenali sebagai teraan. !ni berbe>a dengan lukisan yang men ipta satu karya seni asli yang unik. Teraan dihasilkan dari satu permukaan asli tunggal, se ara tekniknya disebut sebagai matriks. Matriks yang umum
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s3

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

digunakan adalah seperti plat l#gam, biasanya tembaga atau >ink untuk turisan atau g#resan@ batu untuk lit#gra-i@ bl#k kayu untuk t#reh kayu, lin#leum untuk t#rehan lin#dan plat -abrik untuk per etakan skrin. Masih banyak lagi bahan lain yang digunakan dalam karya seni ini, dan akan diterangkan di bawah. Karya yang di etak dari satu plat tunggal membentuk satu edisi, dan di >aman md#den ini selalunya ditandatangani dan din#mb#rkan untuk membentuk suatu edisi terhad. Teraan juga b#leh diterbitkan dalam bentuk buku, sebagai buku artis. Satu teraan b#leh terhasil dari satu atau beberapa teknik. +etakan ialah pr#ses terapan bl#k atau plat. Pr#ses ini melibatkan pen iptaan plat yang dapat menghasilkan pelbagai imej. Kesan permukaan yang di etak itu b#leh dilakukan ke atas bahan seperti lin#leum, styr#-#am, l#gam, kadb#d dan bahan,bahan lain. %l#k atau plat etakan b#leh disediakan dengan mem#t#ng, mengguris, et hing, atau melukis. Kemudian dakwat diletakkan ke atas bl#k atau plat tersebut dengan pelbagai teknik. Kertas di etak dengan ara menekap ke atas bl#k melalui g#s#kan tangan atau menggunakan mesin etak. +etakan mempunyai keistimewaan iaitu dapat menghasilkan beberapa keeping hasilan yang sama disebut edisi. Tiga atau empat etakan yang pertama, biasanya berbe>a dengan edisi etakan selepas itu. +etakan pertama ini dinamakan AartistBs pr##-sA <AP=. %ilangan siri etakan ini dinamakan edisi dan pr#ses ap,menge ap ini b#leh menyebabkan bl#k atau plat r#sak dan bilangan edisi dalam etakan berakhir. Pada setiap bahagian bawah etakan, akan terdapat bilangan edisi etakan yang dihasilkan. Simb#l yang mewakili etakan adalah berupa simb#l n#mb#r seperti 2C'2 yang merujuk kepada etakan ke 2 daripada '2 etakan. "i bahagian tengah ditulis tajuk etakan dan di bahagian kanan ter atat nama artis dan tarikh etakan itu dilakukan.

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s4

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

Siri cetakan dari Dinasti Tang tu

Siri cetakan blok terawal di Barat (1474) untuk tujuan keagamaan

'.) ART!S ART!S +&TAKAN +&TAKAN '.)

Biodata
Nama sebenarD Alamat D :uhari bin Muhamad Said AKA0"!.0. 1*()) $ulu 0angat Selang#r, "arul &hsan. &mail D akaldiuluEgmail. #m

Juhari Said dilahirkan pada tanggal 6 Januari 1961 di Gopeng, Perak. Beliau telah menerima pendidikan seni dari Universiti Teknologi !"! #UiT $ antara tahun 19%9 dan 19&'. Se(ak a)al lagi, Juhari telah cenderung ke arah senicetak dan telah menumpukan sepenuh
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s5

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

tenaga dan masa kepada aspek seni ini. Pernah menerima anugerah utama *agi kategori senicetak sempena pertandingan Salon ala+sia pada tahun 1991, anugerah Permodalan ,asional Berhad pada tahun 199- dan turut menerima gran pengka(ian #research grant$ untuk senicetak di Paris oleh .era(aan Peranchis pada tahun 199'. Pada tahun 199/ sekali lagi *eliau di*eri peluang oleh Japan 0oundation untuk mengikuti program mempela(ari senicetak ka+u tradisional di Tok+o, Jepun.

*.) KAR3A KAR3A ART!S ART!S +&TAKAN +&TAKAN *.)

Muhd, Juhari b.I Muhd. Said bersama-sama karya-karyanya pada pameran solo Okir yang diadakan di Galeri Wei- ing! "uala um#ur$

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s6

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

1.) ASP&K,ASP&K ASP&K,ASP&K56RMA0!ST!K 56RMA0!ST!K 1.)

:uhari Said memperlihatkan iptaan karya seni etak yang berbe>a dari k#nteks yang la>im. Karya ini telah di ipta dengan kesedaran untuk memberi dimensi baru kepada ta-siran seni etak k#n?ensi#nal berasaskan ke-ahaman bahawa seni etak terhasil dari tekanan bl#k atau matrik maka karya ini telah menumpukan usaha untuk mengetengahkan bl#k atau katrik itu sendiri sebagai satu bentuk seni etak. Karya yang terhasil ini se ara umum dipenuhi dengan tanda atau bekas yang lumrah diperkaitkan dengan bl#k atau matrik tersebut. Selain itu karya seni etak ini juga telah meman-aatkan penggunaan kayu yang berbe>a sai> dan bentuknya demi untuk memberi kesan yang berbe>a kepada bl#k atau matrik itu sendiri. Apabila melihat perjalanan seni :uhari Said saya merasa amat tertarik dengan hubungkait antara :uhari Said dan kayu. $ubungkait tersebut se ara luaran akan segera dikaitkan dengan penumpuan seni etak timbul menggunakan bl#k kayu yang diaplikasikan #leh beliau sejak memulakan kerjaya sebagai seniman lebih dua puluh tahun lalu. %enar, tidak dapat dina-ikan bahawa penumpuan kepada etakan kayu #leh beliau itu dari satu sudut telah memberi nilai keupayaan pengkhususan dan reputasi tinggi. %erma am kaedah atau teknik telah beliau ter#kai dengan menggunakan bl#k kayu tersebut. Namun apabila meninjau sedikit latar sejarah dan k#nteks yang melingkari perjalanan dan pengalaman seni beliau, saya merasakan bahawa dari satu sudut kayu telah menjadi sema am instrumen yang intim, penting, genting dan mesra dalam ruang hidupnya itu. Realiti bahawa arwah bapa beliau adalah se#rang tukang kayu yang mahir dalam pembinaan rumah telah meletakkan satu tanda permulaan kepada perhubungan antara kayu dengan beliau dengan lebih erat lagi. Kenyataan peribadi beliau sewaktu >aman kanak,kanak yang selalu melihat bagaimana se#rang tukang kayu <bapanya=

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s7

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

bekerja dengan alatannya bagi membina rumah tempat mereka sekeluarga tinggal, se ara langsung telah memberi tanda yang jelas kepada perhubungan tersebut.

%erbalik kepada karya,karya terbaru :uhari Said, adalah nyata se ara -i>ikalnya karya,karya ini agak berbe>a dan berlainan berbanding dengan karya,karya sebelumnya. 0ebih banyak FrasaG terpamer dalam karya,karya ini. Rasa dari segi bentuk, warna, jalinan dan ruang. Perbe>aan ini adakalanya b#leh dianggap sebagai peme ah kesunyian kepada si-at hitam putih yang biasa dikaitkan dengan karya,karya :uhari Said. Satu hal yang paling ketara adalah si-at asas bentuk karya itu sendiri yang menggunakan b#ngkah atau lapisan kayu. Sebahagian bentuk,bentuk #rganik ?ertikal yang direka itu mengingatkan kita kepada si-at asas epigra-i, prasasti dan megalit yang wujud dikawasan Asia Tenggara semenjak berabad,abad lamanya. "iantaranya yang paling hampir yang b#leh disebutkan disini adalah megalit pedang yang ditemui di Pengkalan Kempas. Sebaliknya pula tekanan,tekanan l#rekan dan ukiran kayu itu pula seakan satu lanjutan m#den kepada tradisi s#bekan atau ukiran kayu yang telah lebih 2)) tahun berakar dalam tradisi kesenian tampak di rantau Nusantara. . Kayu dan seramik yang menjadi bahan mentah utama dalam pen iptaan karya,karya tersebut adalah bahan yang amat mesra dalam tradisi kesenian Nusantara. !a melambangkan leluhur watak asal kepada kesenian tradisi#nal tersebut. Sementara perjuangan :uhari Said menyiapkan bl#k atau matriknya itu terpapar jelas dengan segala gerak t#rehan, tarahan dan juga aplikasi warna yang saling tindan menindan. Sekali lagi saya didedahkan dengan pr#ses pembuatan seni etak itu sendiri yang kini nampaknya berbe>a. %erbe>a kerana kita berhadapan dengan satu bentuk karya yang disi-atkan sebagai seni etak yang bukan seperti biasa adanya. Keluarbiasaan itu dari satu sudut telah membebaskan skala iptaan seni etak itu sendiri dari belenggu sai> kertas atau mesin etak. "alam sudut yang berbe>a pula teknik,teknik yang digunakan telah diangkat menjadi tema utama kepada seluruh usaha mengembang dan membebaskan bentuk seni etak itu sendiri.Se ara -#rmalistiknya penumpuan kepada aspek jalinan dan rupa telah membawa karya,karya ini ketahap yang tersendiri.
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s8

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

Karekteristik kayu telah menjadi ?ehi le utama kepada persembahan iptaan tersebut dan ia juga seakan memberi watak tersendiri kepada keseluruhan bentuk,bentuk karya ter ipta itu.

2.) P&N/AR.$ P&N/AR.$"AN "ANP&N/&TA$.AN P&N/&TA$.AN%."A3A %."A3A 2.)


Saya merasakan perhubungan antara :uhari dan kayu adalah FsesuatuG. !a seakan, akan satu gemaan semula, suatu kerinduan dan bahkan kedirian beliau sendiri. !ntimasi antara beliau dengan kayu adalah suatu keterpes#naan yang berbekas, apabila ia telah digembleng ketahap janaan bentuk karya yang pelbagai. !ntimasi panjang antara beliau dan kayu telah membawa :uhari Said mener#ka tahap kreati?ti, kedirian dan makna yang berbe>a sepanjang perjalanan seninya itu. %anyak aspek yang b#leh dihuraikan mengenai perhubungan antara :uhari Said dan kayu dalam k#nteks iptaan seni beliau itu sendiri. Kajian dari sisi s#si#l#gi, budaya, psik#analisis atau sekurang,kurangnya -#rmalistik b#leh menghasilkan kesan k#nteks yang mewah terhadap pers#alan tersebut.

Juhari reating the lo!ely "eathery, ethereal wild"owl. # Photos ourtesy o" $ei-%ing &allery ' &ambar menun(ukkan ker(a-ker(a etakan yang dilakukan oleh Juhari Said )

*n *rtwork by Juhari Said "rom de!eloped earthwork and soil


PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s9

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

Walaupun pada -asa ini kesan ekspl#rasi dan eksperimentasi se ara radikal dalam k#nteks seni etak telah digerakkan namun anasir kayu masih tetap wujud disana,sini dalam karya beliau. !ntimasi etakan kayu telah kembali menjelma dalam karya :uhari Said apabila pada sekitar tahun (997, beliau telah mula menghasilkan karya etakan kayu yang menjurus kepada idea peribahasa dan bidalan Melayu. Kayu telah sekali lagi diberikan tempat yang penting dan kritis dalam janaan imej,imej karyanya. Karya,karya beliau dalam pameran 6kir pula tentunya telah membawa elemen kayu ketahap yang amat,amat berbe>a berbanding sebelumnya dan ia menandakan bahawa -asa atau paradigma iptaan kreati- :uhari said telah memasuki suatu keadaan yang berbe>a. Mulai tahun 9),an, :uhari Said semakin berjinak dengan mutiara kata bahasa dan kesusasteraan Melayu tradisi yang berakar di bumi Nusantara ini. "ia seakan,akan memunggah semula atau re laim kha>anah genius bangsanya yang telah dibayangi #leh unsur,unsur seni dan persuratan %arat melalui pendidikan di institusi tempatan serta penyiaran media yang ada. Maka itu, :uhari Said dari tahun ke tahun bekerja di atas permukaan kayu dengan mata pisaunya lalu memberikan judul,judul berikut pada sejumlah etakannyaD

%ain Padang %ain Belalang, %ain %ubuk %ain Ikannya '+,,-) &unting .alam %ipatan '+,,/) Pe ah Buyung %abu Pun *da '+,,/) Bagai &erga(i Mata .ua '+,,/)
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s10

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

Ikan .i %aut *sam .i .arat, .alam Belanga Bertemu Jua '+,,/) 0ayu Bongkok 0ura-0ura Pun Boleh Meman(at '+,,/) Cakar *yam Cakar Manusia '+,,/) Congkak Congak '+,,/) Tidak semua judul ini dikutip daripada peribahasa Melayu kerana ada peribahasa atau kenyataan,kenyataan yang menyindir seperti Cakar *yam Cakar Manusia dan Congkak Congak adalah iptaannya sendiri. F+akar AyamG dalam maknanya yang la>im di-ahami adalah sejenis kuih atau tulisan yang buruk. "alam pengertian yang lebih luas F+akar Ayam +akar ManusiaG itu barangkali bermakna perangai #rang yang negati- atau lebih p#siti- dari ayam. "emikian pula dengan F+#ngkak +#ngakG yang pada gambar sar asm, ejekan atau etakan itu menunjukkan lubang permainan #ngkak yang tidak sama, <satu baris ada enam, dan baris yang lain ada tujuh=, lambang elaan terhadap penipuan dan ketidakjujuran yang semakin berleluasa dalam masyarakatnya. Peribahasa, kiasan, ibarat dan ungkapan,ungkapan yang indah serta jitu dalam bahasa Melayu merupakan suatu k#sm#s yang memendam pandangan dunia, nilai,nilai dan kebijaksanaan masyarakat Melayu hasil daripada saringan kisah >aman yang telah dilalui. Seperti peradaban,peradaban bangsa lain di dunia, bangsa Melayu itu merumahkan peradabannya dalam bahasanya, dan melalui kekayaan bahasa Melayu itulah juga ia memperkembangkan kehidupan akal budi serta identitinya. %ahasa dan persuratan Melayu menjadi unsur yang terpenting untuk membina !slamnya, ilmunya, jati dirinya, dan masa depannya sama seperti bangsa,bangsa lain. "ari persuratan, <peribahasa dan pantun Melayu=, kita dapat memb#ngkar daya ipta dan genius yang mengakar di bumi ini. %etapa erdik, sensiti-, dan kreati-nya seniman, seniman kita menanggapi pengalaman dunia dan mengungkapkannya untuk dihayati #leh manusia lain melalui lambang, meta-#ra dan seni bahasa yang imaginati-, asli serta kaya makna.
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s11

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

4.) Representasi Representasidan dansubje subjet tmatter matter 4.)

W##d, #il paint H metal plate

< (8( m I 4( m =

6 ki r memaparkan pemikiran masyarakat Melayu sekarang Sumbangan :uhari Said terhadap seni etakan di Malaysia memang tidak dapat dina-ikan. Tidak keterlaluan kalau kita unjurkan :uhari Said adalah sin#nim kepada seni etakan Malaysia. Penghasilan karya etakan :uhari Said banyak menjurus kepada penggunaan kayu yang merupakan minat beliau yang begitu unik dan tersendiri. K#mitmen dan kesenian beliau telah ber-ungsi sebagai penentu arah dan perkembangan seni etakan di negara ini. Kini kita dijuadahkan pula dengan 6K!R, satu siri etakan #leh :uhari Said yang bertunjangkan okir, istilah peribumi Asia Tenggara merujuk kepada ukiran kayu. empat tahun selepas pameran s#l# 1*kal di Mata Pisau2, siri 6K!R kini mun ul sebagai kemun ak kepada kembara artistik dan intelektual seniman :uhari Said. 6K!R adalah mani-estasi :uhari se ara t#talD pendirian, keberanian dan ke ekalan beliau untuk men abar dan membantah segala k#n?ensi dan tradisi seni etakan. Siri ini
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s12

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

men#lak pembuatan bl#k, atau state proo"ing, pr#ses yang juga merujuk kepada pengar aan. Pen#lakan ini mend#k#ng pendirian :uhari tentang 6K!R sebagai satu dimensi baru seni etakan. %eliau menekankan bahawa k#nsep 6K!R bukan sekadar justi-ikasi intelektual atau klise p#lemik tanpa renungan akal. Re?#lusi yang diunjurkan #leh 6K!R bertapak kepada aspek pensejarahan yang k#nkrit. !a bertaut dengan Fseni etakan k#mb#G < ombo prints atau ombined printmaking= yang diperjuangkan #leh seniman,seniman di Amerika Syarikat pada tahun (94),an. Trans-#rmasi seni etakan terhasil bukan sahaja melalui perhubungan antara

pendekatan, pr#ses dan idea tetapi turut mengambil,kira media yang digunakan. :alinan antara permukaan dengan imajan yang diukir, dakwat dan tekanan adalah kritikal bagi seniman etakan.Tradisi seni etakan menyarankan bahawa makna atau k#nsep FasliG <originals= ditentukan #leh k#n?ensi proo"ing dan edisi. K#n?ensi ini menetapkan bahawa impresi etakan harus seragam sepanjang pr#ses pr#duksi. Namun dalam k#nteks seni k#ntemp#rari, de-inisi dan k#n?ensi ini telah dikaburkan signi-ikannya, malah sudah ber-ungsi sebagai satu parad#ks yang de-initi- di dalam disiplin seni etakan. :uhari Said terkenal dengan ketetapan dan kegigihan beliau menganjurkan idea dan bentuk. %eliau berkarya bukan untuk kepuasan atau p#pulariti. %agi :uhari pr#ses seni etakan adalah satu wa ana yang dibentuk #leh penakulan demi men apai hajat, tujuan dan makna yang terkandung di dalam satu disiplin seni yang sangat teknikal. 6K!R adalah bukti keahlian :uhari sebagai se#rang seniman yang menguasai sepenuhnya asas,asas teknikal untuk menghasilkan estetika ?isual yang mantap. Pemilihan kayu sebagai -#kus karya adalah sama pentingnya dengan idea atau k#nsep yang mendasari karya itu sendiri. Reaksi intuitidan pengalaman ?isual harian menghubungkan seniman dengan si-at dan semangat kayu. :uhari mem#t#ng, mengukir dan menanda, justeru menghasilkan impresi ?isual yang mengagumkan dan tanpa batasan. $anya seniman yang matang mampu memiliki harm#ni tubuh dan minda untuk menghasilkan kesp#ntanan yang dipaparkan dalam siri 6K!R. :uhari sudah mel#njak kearah satu dimensi baru seni
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s13

etakan. 0#njakan ini

memerlukan pr#ses dan pendekatan baru@ mengurai segala rahsia, tenaga dan maksud

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

yang tersembunyi pada permukaan bl#k@ dan menegaskan bahawa impresi ?isual bukan sahaja menjelma di atas kertas tetapi pada minda seniman dan audien. 6K!R mengukir pelantar alternati- yang membawa pemikiran dan perspekti- baru dalam seni etakan Malaysia.

7.) &kspresi &kspresidan danem#si em#si 7.)


Sulit untuk memahami kalau ada seniman yang tidak menyintai alam semulajadi seperti pep#h#n, bunga, buah, dahan, daun, gunung, air, sungai, gerimis, burung, dan haiwan. :uhari Said seperti ramai seniman lain sangat akrab dengan alam. "i situ dia menimba idea, men ipta dan malahan meman-aatkan bahagian,bahagian daripada alam itu untuk kelangsungan hidupnya. "unia Melayu tak mungkin terpisah daripada alam semula jadi. !a adalah sebahagian daripada keseluruhan k#sm#snya alam langit, alam bumi, alam ragawi, alam r#hani, dan alam akalnya yang berpaksikan kepada keper ayaan terhadap Tuhan yang men ipta segala,galanya. Kreati?iti seniman Melayu itu mahu tidak mahu meman arkan bukan sahaja apresiasi dan ketakjuban terhadap alam, tetapi menggend#ng bersamanya kesedaran terhadap masyarakat, akhlak dan etika yang mewujudkan keharm#nian hidup berk#muniti. :usteru itu, estetika persuratan Melayu itu selalu melihat kepada alam untuk men ipta lambang dan meta-#ra bagi menggambarkan kenyataan,kenyataan s#sial dan kemanusiaan yang uni?ersal. :uhari Said menyambung terus tradisi kesenian Melayu tersebut bukan sahaja dari segi penggunaan peribahasa tetapi juga semangat peribahasa itu sendiri yang selalu merujuk kepada -en#mena alam apabila menyentuh tanggungjawab s#sial. "ari segi yang lain dia melakukan in#?asi terhadap tradisi dengan mengangkat peribahasa ke dalam

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s14

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

suatu medium seni rupa yang k#ntemp#rari di tengah,tengah kehidupan seniman seni rupa yang min#riti di negara kita. Selain daripada peribahasa, pantun Melayu adalah satu lagi iptaan besar kesenian asli Melayu yang setanding dengan puisi dunia yang lain. Seperti juga peribahasa ia mengungkapkan jiwa raga, nilai,nilai s#sial,budaya, pride dan pre(udi e, ke emerlangan -ikiran serta akal budi bangsa Melayu. "alam bentuknya yang padat, berimbangan suku kata antara baris,baris, dan berirama serta berima di tengah atau di hujung baris, pantun menyampaikan maksudnya setelah membayangkannya melalui itra alam yang indah, indah. Sensibiliti estetik :uhari Said menangkap kekayaan rahsia pantun ini untuk mengungkapkan kenyataan artistiknyaD

Seni Bonda seni tradisi Bagai kembang harum di taman 0alau nilai bangsa terus dila uri Masihkah kita mengaku seniman.

Seni itu runtunan (iwa %edakan seniman urahan rasa 0emana agaknya haluan kita Se(ak dulu menggamit binasa. <&ra"ika, (994, hal. (8=

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s15

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

Kiranya pantun di atas <yang dikarang #leh :uhari= memadailah merumuskan kepada khalayaknya tentang pendirian keseniannya. Kerja keseniannya bukan sekadar digesa,gesa #leh perasaan tetapi ada segi -ikirannya, malahan terdapat yang ukup ereberal. Studi# kerja dan rumah kediamannya sendiri berada di desa pedalaman yang terpen il sering di>iarahi #leh ular, babi hutan, m#nyet, biawak, dan tentu sekali burung yang diberinya alamat FAkal di .luG. %iasanya yang diam di hulu,hulu itu rakyat yang k#n?ensi#nal, tradisi#nal, pertanian, dan pedesaan. Tetapi sebagai pelukis kreati- dan terdidik se ara pr#-esi#nal kehadirannya di dusun terpen il di $ulu 0angat agak tidak masuk akal dan anakr#nistik.

Semangatnya yang selalu men ari, ari pengalaman segar, membuka sempadan baru, dan berani menghadapi risik# membawanya ke tempat kediaman terpen il yang r#mantik dan aneh. !nilah si-at jiwa #rang mandiri yang gelisah dan menginginkan kebebasan untuk bereksperimen dan mengu apkan kewujudannya. Pameran S#l# JSAM."RAG di .ni?ersiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s16

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

Keterangan gambarD :uhari <kiri= menerangkan maksud di sebalik karya beliau kepada Tun "at#A Seri .tama <"r.= $aji Abdul Rahman Abbas <tengah= sambil diperhatikan T#h Puan "at#A Seri .tama $ajah Majim#r Shari-- <kanan= di .SM baru,baru ini.

8.) Keaslian Keasliandan dankreati?iti kreati?itiartis artisdalam dalamkarya,karya karya,karya. . 8.)

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s17

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

:uhari Said sememangnya se#rang pengkarya yang mempunyai nilai,nilai kesenian yang tinggi dan ideanya melangkau >aman dan hasil iptaan adalah tersendiri serta unik. Keaslian pada hasil karyanya terpan ar pada t#rehan dan ukiran yang dilakukan pada bl#k,bl#k kayu seterusnya menampilkan sesuatu kelainan dari pengkarya,pengkarya lain dan sememangnya ianya merupakan suatu kha>anah bangsa dalam dunia per etakan di Malaysia. !nstrumen, iri atau aspek intrinsik kayu ini kemudiannya telah mun ul se ara tersendiri dan unik dalam karya,karya :uhari Said dari semenjak awal tahun (98),an. "ari segi praktisnya, penumpuan :uhari Said kepada seni etakan kayu telah banyak menyumbang kepada keadaan tersebut. Karya etakan kayu awal beliau dari siri .eath o" 3he Prin ess dan &arden telah memulakan riak,riak ekspl#rasi nilai dan iri yang disebutkan tadi. Terutamanya dalam siri &arden dan beberapa karya etakan kayu yang beliau hasilkan antara tahun (982 sehingga (987, kita dapat melihat :uhari Said telah memberi penumpuan kepada karekteristik kayu sebagai alat atau instrumen yang menjelmakan bentuk karya,karyanya. Se ara -#rmalistiknya penumpuan kepada aspek jalinan dan rupa telah membawa karya,karya ini ketahap yang tersendiri. Karekteristik kayu telah menjadi !ehi le utama kepada persembahan iptaan tersebut dan ia juga seakan memberi watak tersendiri kepada keseluruhan bentuk,bentuk karya ter ipta itu. Kayu atau bl#k kayu seterusnya telah menjadi pilihan utama :uhari Said dalam men ipta karya,karya seni etak. Penumpuan beliau kepada etakan kayu telah men apai tahap yang tersendiri melalui karya,karya yang dikerjakan sewaktu berada di :epun pada tahun (991, di bawah pr#gram "ellowship kel#laan :apan 5#undati#n. Pada pertengahan tahun (99),an :uhari telah mengusahakan pula karya,karya yang bersi-at gabungan, dengan menjadikan kayu dan karekteristik kayu sebagai sebahagian dari elemen bentuk yang tergabung itu. Walaupun pada -asa ini kesan ekspl#rasi dan eksperimentasi se ara radikal dalam k#nteks seni etak telah digerakkan namun anasir kayu masih tetap wujud disana,sini dalam karya beliau.
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s18

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

!ntimasi etakan kayu telah kembali menjelma dalam karya :uhari Said apabila pada sekitar tahun (997, beliau telah mula menghasilkan karya etakan kayu yang menjurus kepada idea peribahasa dan bidalan Melayu. Kayu telah sekali lagi diberikan tempat yang penting dan kritis dalam janaan imej,imej karyanya. Karya,karya beliau dalam pameran 6kir pula tentunya telah membawa elemen kayu ketahap yang amat,amat berbe>a berbanding sebelumnya dan ia menandakan bahawa -asa atau paradigma iptaan kreati- :uhari said telah memasuki suatu keadaan yang berbe>a.

9.) Kesimpulan Kesimpulandan danpenutup penutup 9.)


"alam k#nteks seni lukis m#den Malaysia keterlibatan :uhari Said sebagai se#rang juru etak atau printmaker yang khusus dan gigih tidak dapat disangkal lagi. Selama lebih dua puluh lima tahun menjadi seniman pr#-esi#nal dan mengkhususkan dirinya dalam iptaan karya seni etak, :uhari Said telah membina reputasi tinggi dalam bidang pengkhususannya itu. Semenjak penghujung dekad (98),an sehingga kini, kesalingkaitan di antara seni etak dan :uhari Said dalam ba aan sejarah perkembangan seni etak negara amat,amatlah intim. "engan mudah, pemerhati, peminat dan pengkaji akan memba a kesalingkaitan ini dengan begitu alami sekali. Tidak keterlaluan dikatakan bahawa apabila kita membahaskan s#al seni etak Malaysia, kita akan mengaitkan ia dengan susuk :uhari Said atau karyanya dan begitu jugalah sebaliknya. Keadaan tersebut berlaku kerana :uhari Said telah memberi keutamaan atau menetapkan pengkhususannya dalam bidang seni etak se ara tekal dan khusus. Penumpuan keutamaan ini adalah sesuatu yang tersendiri dan bagi sesetengah seniman hal tersebut bukanlah menjadi pilihan utama bagi mereka. Namun sikap istiKamah atau
PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s19

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

ketekalan berterusan inilah yang sebenarnya membawa kesan panjang dan berterusan seperti yang disebutkan tadi. Apatah lagi jika ia diukur dalam skala tempatan, tidak ramai seniman yang memberi penumpuan khusus dalam genre pen iptaan seni tertentu se ara tekal. Ketekalan itulah sebenarnya yang menjadi pati atau inti kepada tahap kedudukan yang dimiliki #leh :uhari Said sekarang. Perkara ini wajar diulas se ara sederhana pada permulaan esei ini demi untuk meninjau semula pers#alan asas tentang bagaimana atau mengapa :uhari Said dan karyanya FterjadiG dalam k#nteks yang disebutkan itu. Apakah tema atau rangsangan yang men uit hatinya atau mengasak jiwanya sehingga sanggup se ara tekal mengkhusus dalam bidang seni etak. Pers#alan asas ini telah menjadi satu pertanyaan yang tak kunjung padam bagi hampir kesemua ahli pensejarah seni sejak >aman ber>aman. /e#rgi# ;asari tertanya,tanya tentang apakah s#al atau aspek yang menjadi FperangsangG kepada Mi helangel# sehingga beliau menjadi seniman yang FgilaG dan menghasilkan karya yang juga sedemikian FgilaG. Namun umumnya jawapan yang diterima atau di ari itu biasanya tidak dapat di erap se ara mudah dan k#nsisten. "engan kata lain ia bukanlah satu praktis yang b#leh diukur se ara sainti-ik. Namun se ara ir#ninya ia adalah satu -en#mena yang benar berlaku, dalam kes ini kepada :uhari Said.

Ketekalan :uhari Said dalam memberi penumpuan kepada bidang seni etak dalam ba aan luas telah menemukan dirinya. Penumpuan itu bukan hanya berakhir pada aspek, aspek teknikal sehingga berkeupayaan dipanggil sebagai pakar seni etak 'master printer) atau sebagainya. %ahkan apa yang menjadi inti kepada keadaan itu semua adalah semangat, aspirasi dan d#r#ngan itu telah berjaya memb#ngkar sesuatu yang bersi-at peribadi se ara mendalam. Pada penulis keadaan atau si-at inilah yang menjadikan seniman itu istimewa dan penting berdasarkan pengalaman perjalanan seninya. Karya, karyanya adalah atatan atau l#ntaran re-lekti- kepada pengalaman perjalanan itu sendiri. !a bersemadi dan terbenam bersama jiwa dan pemikiran seniman itu sendiri.

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s20

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

"alam k#nteks luaran, mungkin kita b#leh ber akap tentang s#al tema,tema yang digunakan #leh seniman serta idea,idea, gaya, pengaruh, teknik dan sebagainya. Namun apakah aspek d#r#ngan besar dan yang penting itu, hingga menjadikan keadaan itu semua berlaku dan terjadiL. "alam k#nteks ini pers#alannya adalah, apakah yang menyebabkan :uhari Said sebegitu tekal dalam bidang seni etak ini selama lebih dua puluh tahun, bahkan tidak nampak tanda,tanda beliau akan b#san atau mengundur diri bidang pengkhususannya ini. "alam ukuran dan tindakan akademik khususnya dalam disiplin sejarah seni, biasanya penyelidik akan mengkaji angkubah,angkubah tertentu kepada -en#mena tersebut. 0alu mereka akan menganjurkan penggunaan kaedah tertentu sebagai alat untuk men erap dan menghurai keadaan atau -en#mena tersebut. %ahkan terdapat sebegitu banyak kaedah sejarah seni yang telah diperkenalkan atau digunapakai untuk situasi itu. "engan ara yang berstruktur pengkaji b#leh bertanya sendiri kepada seniman, #rang,#rang disekelilingnya atau membuat satu penelitian kepada -akt#r,-akt#r s#sial yang mempengaruhi sehingga terjadinya keadaan yang sebegitu rupa R.:.KAN %.K.D ohd 1aihidee 2(. !rshad, #3--9$. %B&'(1)* +orak da ,ekaan, .uala 4umpur5 6pen Universiti. .athleen 7hee, #3--/$. -okus e-.asteri S/. /endidikan Seni 0isual. .uala 4umpur5 Pener*itan Pelangi Sdn.Bhd. !8imah !. Samah, 1ailani 9aaco*, #3--6$. Teks engka# /endidikan Seni 0isual "BS. Tingkatan 4 1 2, Shah !lam5 6:;ord 0a(ar Sdn.Bhd ohd 0au8i Sedon, #3--&$. Sweet -la3ours! .uala 4umpur 5 ,, Galleri.

R.:.KAN !NT&RN&TD http5<<))).senivisual3.*logspot.com<


PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s21

RUZINA BINTI AMRUN HBAE 2103

http5<<))).imann9969.*logspot.com<3-1-<-1<soalan tugasan http5<<))).h*ae31'-=corak=dan=rekaan.html. http5<<senivisual1.*logspot.com<3--9<1-<pengenalan=cetakan html. http5<<psvspm.*logspot.com http5<<cikgusenism*d.*logspot.com<3--9<-/cetakan=ka+u.html. http5<<))).imann9969.*logspot.com<3-1-<-1<kaedah=cetakan=potongan=kertas.html. http5<<))).)eiling=galler+.com<(uharisaid.htm.

PUAN ROSHETTA BT ABD RAHMAN JANUARI 2010m/s22