Anda di halaman 1dari 3

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


Nama Kursus Kod Kursus Kredi! Jam Kon!ak &ahasa Pengan!ar Pras'ara! Semes!er Kokurikulum - Olahraga WAJ311 1 "# $ 1% 3# &ahasa Mela'u (iada )ima 1. 2. *asil Pem+elajaran 3. 4. Menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah; Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktivitiaktiviti olahraga; Membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga; dan Membentuk sikap dan nilai positif ang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga.

Sinopsis

!ursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang"undang, kemahiran asas acara"acara balapan dan padang, pengurusan ukuran balapan dan padang, pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation, track events, field event, management in measurement of track and field events, organizing competition, team management.

(ajuk 1 Pengenalan Olahraga

Kandungan

Jam

#ejarah $lahraga " Mala sia " %ntarabangsa %cara $lahraga

,ndang-,ndang Olahraga "KOAM% 3 A-ara (rek . &ari pecut

A-ara (rek &ari jarak sederhana

(ajuk / A-ara (rek 0 1 2

Kandungan

Jam

&ari berganti"ganti

A-ara (rek &ari berpagar

A-ara (rek &ari berpagar

A-ara Padang - &alingan &ontar peluru " 'a a berdiri " 'a a gelungsur " 'a a (arr $)*rien

A-ara Padang - )ompa!an &ompat +auh " &arian landas " &onjakan " &a angan " Mendarat

1#

A-ara Padang - )ompa!an &ompat ,inggi " &arian landas " &onjakan " &a angan " Mendarat

11

Projek (engelolaan !ejohanan $lahraga Mini - Merentas .esa - Mini Marathon " (en ediaan kertas kerja " (embentukan %+! (engelola

Projek (engelolaan !ejohanan $lahraga Mini - Merentas .esa - Mini Marathon " Mes uarat pelaksanaan

13

Projek (engelolaan !ejohanan $lahraga Mini - Merentas .esa - Mini Marathon " (elaksanaan projek

1.

Projek (engelolaan !ejohanan $lahraga Mini - Merentas .esa - Mini Marathon " (asca nilai

(ajuk 1/ Projek

Kandungan

Jam

(engelolaan !ejohanan $lahraga Mini - Merentas .esa - Mini Marathon " (asca nilai J,M)A* 3# 2#4 #4

Pen!aksiran 5ujukan Asas 5ujukan (am+ahan

1. %mali 2. ,ugasan /kumpulan

!$%M, /terkini0. &uku Pera!uran dan ,ndang-undang6 M##M, /terkini0. &uku Pera!uran-pera!uran per!andingan6 ,eng *oon ,ong, 2111. Panduan Pengajaran Olahraga7 Mala sia2 &ongman. 3ee 4ng 5oe, 2112. Panduan Pengajaran Olahraga7 #hah %lam2 !arisma (ublication #dn *hd. 3ee 4ng 5oe, 2114. 8erak kerja kokurikulum "Sukan%7 #hah %lam2 6ajar *akti. 3ee 4ng 5oe, 2114. Organisasi 9 Pen!ad+iran Pendidikan Jasmani dan Sukan7 #hah %lam2 6ajar *akti.