Anda di halaman 1dari 26

PENGENALAN

pengulangan Konsep tersebut di)ahirkan dalam modul pengajaran

National Key Result Areas (NKRAs) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah

dan pembelajaran Modul ini dihasilkan untuk membantu guru melaksanakannya bagi membolehkan murid menguasai literasi

Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkin disebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan !ormal "leh sebab itu# Kementerian Pelajaran merancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui Program $iterasi dan Numerasi (Program $%N&' )

Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai kemahiran yang perlu diajar serta cadangan akti*iti dan latihan Modul ini boleh diguna pakai sebagai pencetus idea namun begitu# guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi akti*iti dan latihan yang dicadangkan

(alam melaksanakan program ini# Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi secara bersepadu# ansur maju# didik hibur# penggabungjalinan dan

Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru# pensyarah %nstitusi Pendidikan +uru dan wakil bahagian di Kementerian Pelajaran yang terlibat menyumbangkan idea dan kepakaran untuk menghasilkan modul ini

"bjekti! Program $iterasi adalah memastikan murid berupaya/ i mengenal dan menyebut abjad# mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup0 ii membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup# perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran0 iii membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung ,dan 4.0 ORGANISASI KANDUNGAN

1.0 DEFINISI LITERASI

$iterasi dide!inisikan sebagai keupayaan untuk membaca# menulis dan memahami perkataan# ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung ,dan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian

- . MATLAMAT Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid yang mengikuti Program $%N&' berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti Program $%N&'

Modul guru Program $%N&' ini dihasilkan dalam bentuk unit 1erdapat sembilan unit dan bagi setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang merangkumi kemahiran mengenal# membaca# membina dan menulis huru!# suku kata# perkataan# rangkai kata dan ayat

3.0 OBJEKTIF
ii

Pendekatan yang digunakan dalam program $%N&' ini ialah pendekatan belajar membaca dan menulis secara bersepadu dan menyeluruh %ni bermakna murid belajar mengenal huru!# suku kata dan perkataan serentak secara berperingkat

'etelah murid mengenal beberapa huru!# guru mula mengajar membunyikan suku kata melalui kaedah gabungan bunyi suku kata tanpa

--4 -7 -9

Membaca dan membunyikan suku kata tertutup K8K Membaca dan membunyikan suku kata tertutup K8KK Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digra! Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digra!

murid terlebih dahulu perlu mengenal kesemua huru! Murid diperkenalkan pula dengan perkataan menggunakan suku kata yang telah dipelajari# dan seterusnya !rasa atau rangkai kata dan ayat yang bersesuaian

Kandungan Kema !"an L!#e"a$! 1.0 Mengena% dan Menu%!$ &u"u' 22 224 27 Mengenal bentuk huru! kecil a 3 ) Menulis huru! kecil a 3 ) Mengenal bentuk huru! besar A 5 6 Menulis huru! besar A 3 6 47 (.0 Mem)a*a Su+u Ka#a -2 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka K8 49 3.0 Mem)!na dan Menu%!$ Su+u Ka#a 42 444 Membina dan menulis suku kata terbuka K8 Membina dan menulis suku kata tertutup K8K Membina dan menulis suku kata tertutup K8KK Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digra! Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digra!

iii

4.0

Mem)a*a Pe"+a#aan 72 774 77 79 7; 7< 7= 7> 7 2. Membaca perkataan mengandungi suku kata K8:K8 Membaca perkataan mengandungi suku kata 8:K8 Membaca perkataan mengandungi suku kata K8:K8:K8 Membaca perkataan mengandungi suku kata K8K:K8 Membaca perkataan mengandungi suku kata K8KK:K8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata K8K Membaca perkataan yang mengandungi suku kata K8:K8K Membaca perkataan yang mengandungi suku kata K8K:K8K Membaca perkataan yang mengandungi suku kata K8K:K8KK Membaca perkataan yang suku kata K8KK mengandungi

7 22 7 27 24 7 27 7 29 7 2; 7 2< 7 2= 7 2> 7 -. 7 -2

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata 8:K8K Membaca perkataan yang mengandungi suku kata 8:K8KK Membaca perkataan yang mengandungi suku kata K8KK:K8KK Membaca perkataan yang mengandungi suku kata 8K:K8KK Membaca perkataan yang mengandungi suku kata 8K:K8K Membaca perkataan yang mengandungi suku kata K8KK:K8K Membaca perkataan yang mengandungi suku kata K8:K8KK Membaca perkataan yang mengandungi di!tong Membaca perkataan yang mengandungi digra! Membaca perkataan yang mengandungi *okal berganding Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung

iv

7 --

Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

9 2. 9 22

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8KK Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata 8:K8K Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata 8:K8KK Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8KK:K8KK Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata 8K:K8KK Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata 8K:K8K

,.0

Mem)!na dan Menu%!$ Pe"+a#aan 92 994 97 99 9; 9< 9= 9> Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8:K8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata 8:K8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8:K8:K8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8K:K8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8KK:K8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup K8K Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8:K8K Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8K:K8K Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8K:K8KK
v

9 29 24 9 27 9 29

9 2; Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8KK:K8K 9 2< Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata K8:K8KK 9 2= Membina dan menulis perkataan yang mengandungi di!tong 9 2> 9 -. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digra! Membina dan menulis perkataan yang mengandungi *okal berganding

9 -2 9 --

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan >>4 >7

( ?N:?N ) ( ?N:?K ) ( ?N:?A ) ( ?N:?' ) Menulis ayat tunggal Membina ayat majmuk dengan kata hubung @dan Menulis ayat majmuk dengan kata hubung @dan

-.0 Mem)a*a Rang+a! +a#a ;2 Membaca rangkai kata

..0

Mem)!na dan Menu%!$ Rang+a! +a#a <2 Membina dan menulis rangkai kata

/.0

Mem)a*a A0a# =2 ==4 Membaca ayat tunggal Memahami ayat tunggal yang dibaca Membaca ayat majmuk O)2e+#!' Ta un 1 Pada akhir 1ahun 2 murid berupaya/ i
vi

1.0

Mem)!na dan menu%!$ a0a# #ungga%. >2 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar /

mengenal dan menulis huru! kecil dan huru! besar dengan betul0

ii iii i* *

membaca suku kata terbuka dan tertutup dengan betul0 membina dan menulis suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tulisan yang kemas0 membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul0 menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tulisan yang kemas0 membaca perkataan yang mengandungi digra! dan di!tong dengan betul0 menulis perkataan yang mengandungi digra! dan di!tong dengan betul dan tulisan yang kemas0 membaca perkataan yang mengandungi *okal berganding dan konsonan bergabung dengan betul0 menulis perkataan yang mengandungi *okal berganding dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas0 membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul0

Aii Aiii Ai* A*

membaca rangkai kata dengan betul0 menulis rangkai kata dengan betul0 membaca ayat tunggal dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul0 dan membina dan menulis ayat tunggal dengan betul serta tulisan yang kemas

*i *ii *iii

iA

A Ai

menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul0 TABURAN KEMA&IRAN LITERASI BAGI PROGRAM LINUS
vii

Bil 2

Pecahan Kemahiran Mengenal dan menulis huru! kecil dan huru! besar

&2

&-

&4

&7

&9

&;

&<

&=

&>

a b c d

Bentuk huru! yang ada tiang iaitu D huru! l# t# k# d# b dan h Bentuk huru! yang tiada tiang dan tiada kaki iaitu c# m# n# r# dan s Bentuk huru! yang ada kaki iaitu huru! g# j# p# C dan y Bentuk huru! yang jarang digunakan dalam Bahasa Melayu iaitu huru! !# *# w# A dan ) D

Membina# membaca dan menulis suku kata a b Mengenal# membunyikan dan menulis suku kata terbuka K8 Mengenal# membunyikan dan viii D D

Bil

Pecahan Kemahiran menulis suku kata tertutup K8K c d Mengenal#membunyikan dan menulis suku kata tertutup K8KK Mengenal# membunyikan dan menulis suku kata tertutup yang ada digra!

&2

&-

&4

&7

&9

&;

&<

&=

&>

Membina# perkataan

membaca

dan

menulis

a Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka 5 K8:K8 5 K8:K8:k8 5 8:K8 D D D

ix

Bil

Pecahan Kemahiran b Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dan terbuka 5 K8K:K8 5 K8KK:K8

&2

&-

&4

&7

&9

&;

&<

&=

&>

D D

c Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup 5 K8K 5 K8KK 5 K8K:K8K 5 K8K:K8KK 5 K8KK:K8KK 5 8K:K8KK 5 8K:K8K 5 K8KK:K8K D D D D D D D D

Bil

Pecahan Kemahiran

&2

&-

&4

&7

&9

&;

&<

&=

&>

d Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup 5 K8:K8K 5 8:K8K 5 8:K8KK 5 K8:K8KK 5 K8:K8K D D D D D

e Membina# membaca perkataan yang di!tong

dan menulis mengandungi

Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digra!

Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi *okal berganding

xi

Bil

Pecahan Kemahiran

&2

&-

&4

&7

&9

&;

&<

&=

&>

Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung

Membina# membaca dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

Membina# membaca# memahami dan menulis rangkai kata

Membina# membaca# memahami dan menulis ayat tunggal

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u

xii

Pe"+a#aan 0ang mengandung! K3K3


baja bila cuti hari kata lagu pagi saku suka yoyo baju biru ciku helo kaya laju paha sama susu bapa bisu dada hidu kayu lama paku sana tadi bahu bola dadu hobi kena lari pasu sapu tahi bata buka dagu jaja kera layu pipi sari tahu baru buku dahi jasa kiri lidi puji sate tali basi bulu daki jeti kita lori Rabu sawi tari batu buta dari jika koko luka raga saya tebu bawa cara diri juga kopi lupa raja segi teka bayi cari !eri kaca kuda maa! rasa siku teko beca cili !oto kaki kuku main rata sila tepi beli cina garu kali keju nama raya sini tiru beri cuba gula kami kari nasi roda situ tipu besi cuci guli kamu laci pada rupa soya titi biji curi guru kari lada padi rusa sudu topi

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u 3K3 abu ada aku alu apa api eja ibu
xiii

ini

isi

itu

ubi

uli

ulu

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3K3K3 bahagi sekali mereka baharu selalu menara bahasa 'elasa negara bahaya serupa keladi berani sesiku kelapa bateri kerusi kenapa kamera dahaga meniru lelaki dahulu kelabu melayu kerana rebana menipu kereta tomato negeri ketawa

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3K bab jip bas jun beg jus bin kad bot kau cap lap cat Mac dam pen dan pin gam pos gol rak jag ros jam roh jet sen

xiv

teh

tin

*an

)ip

)at

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u 3K3K adik atas iban ular adil atur ikan umur aduh awak ikat ahad awal ikut ajak awan itik ajar awas i)in ajuk ayah obor akal ayam "gos akan ayat opah akar ejek oren alat ekor otak anak elok otot asah emak ubah asap emas ubat atap enam ulat

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3K3K


badak belum cakap dahan !akir badan benar cakar dalam !ilem bulat berak catur dapat gagal bakar botak cawan dapur gajah bakul botol cebok darah gaduh balik buruk celik darat habis basuh bubur cepat datuk habuk xv batuk budak cerah dekat hadap bawah bujur cerek dema hadir bayar bukan cicak depan hakim bedak bukit cucuk dewan halus bekas bulan cukup duduk hidup belon cadar cerah !aham hijau

hisap jerit kasih ketam lebat masuk pahit penat rotan semut

hitam jimat kasut ketat leher mawar panas penuh rumah senam

hujan jinak katak kibar lekat merah papan perut sabun sepak

huru! jiran katil kicap letak mesin parit racun sakit setem

hutan johan kawan kilat maca mulut pasar rajin salah si!ar

jahat jolok kebun kipas mahal murah pasir rakan salin sihat

jahit jujur kecil kokok maka murid patah ratus sayap sikat

jarum kakak kedai kolam malam mu)ik patuk reben sayur siput

jatuh kalah kejar kotak malas na!as pecah rehat sebab sirap

jalan kamus kelas lahir marah nakal pedas rebut sebut sudah

jawab kapas kemas lalat masak nanas pekak roket sedap sukan

jemur kapur kepak lapar masa nipis peluh rokok sedih surut

jenis kasar keras lawan masin pagar peluk rosak sejuk

xvi

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3K3K suruh tanam tolak susah tayar tukar sabun tebal tulis tahun tegak tutup tajam telur wisel takut tepuk tamak tidak tanam tidur tamat tikus tanah tilam

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3KK3 baldi Eindu makna bantu henti mandi binti jambu manja bomba janji mesti bunga jumpa minta bunyi kerja mimpi bunga kunci waktu camca laksa wangi cikgu lampu warna hantu lembu harga lumba

vii

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3KK3K banjir coklat hendak noktah simpan bangun contoh jamban nombor bantal congkak jangan sambal banyak darjah jantan sambut bentuk dengan kantin sampah bersih dengar kertas sampan ber)at dompet kumpul sampul cendol disket kuntum senduk cerdik doktor mancis sentuh cermin !esyen monyet senyap cincin gambar nampak senyum

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3KK bank gong tong wang )ink

viii

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3K3KK garang pasang tabung gasing patung tebang gelang payung terang goreng pegang tolong jagung petang tudung jaring potong jeling pulang joging pusing padang piring paling pisang parang pusing

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3KK3KK bintang dinding gendang gunting jantung kandang kentang lembing ranting

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3KKK3 bangku bangsa nangka

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3KKK3KK

ix

pinggang

punggung

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u K3KKK3K langsat songkok sungguh tangkap tengkuk tingkap tongkat

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u 3K3KK abang arang engkau ertinya orang udang ulang

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u 3KK3K

encik

iklan

ikrar

indah

ingat

ingin

%slam

%snin

ombak

orkid

usta)

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u 3KK3KK anjing ambang emping imbang insang undang uncang untung

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u d!'#4ng angpau misai cabai serai harimau dawai kedai petai pau tupai lauk pulau kerbau limau surau

lantai

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u 54+a% )e"gand!ng buat buih baik buah buaya cair cium cuaca diam duit gaun

xi

jumaat kuil

maa! ia

piano kuat

piatu keluar

puasa ketiak

radio luar

siang ketua

siapa

suara

sedia

semua

stadium

kuih

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u d!g"a' Bunga bunyi nganga syiling singa syukur wangi khemah nyanyi Khamis ungu penyu angsa nyonya tangan nyiru langit nyamuk bangun

Da'#a" Ka#a Ta un Sa#u +4n$4nan )e"ga)ung stesen klip stoking span syampu dram

KONSEP LITERASI DALAM PEMBINAAN MODUL (isarankan guru melaksanakan pengajaran dengan menekankan konsep yang dicadangkan/ a Melalui konsep pendekatan literasi secara bersepadu, guru memperkenalkan suku kata cantuman huru! yang dipelajari (aripada suku kata tersebut# guru mencantumkannya menjadi perkataan yang bermakna Perkataan

xii

yang bermakna ini boleh digandingkan menjadi !rasa Perkataan dan !rasa yang dipelajari boleh digabungkan menjadi ayat b Pengajaran literasi boleh disampaikan secara berperingkat melalui konsep ansur maju +uru memperkenalkan beberapa huru! *okal dan konsonan secara ansur maju bermula daripada perkara yang senang kepada yang susah# daripada yang konkrit kepada abstrak dan daripada kontekstual kepada konstrukti! c +uru perlu memikirkan cara penyampaian yang paling berkesan untuk murid mereka Perlu diingat murid yang mengikuti program ini adalah murid yang perlukan perhatian yang lebih khusus Bagi membolehkan mereka berminat dalam pembelajaran# akti*iti disampaikan dengan menggunakan pendekatan yang menarik Konsep didik hibur melalui nyanyian# permainan dan penggunaan bahan yang menarik disarankan untuk diaplikasi dalam pengajaran guru

d 'emasa mengajar guru mengaplikasikan konsep penggabung jalinan kemahiran. Mulakan dengan kemahiran mendengar bunyi huru! *okal dan bunyi suku kata dan seterusnya bunyi perkataan# !rasa atau rangkai kata dan ayat Kemudian# bimbing murid menyebut apa yang didengar dan seterusnya menekankan pula kemahiran mengeja dan membaca serta menulis perkara yang sama e Akhirnya# akti*iti yang dijalankan ini akan diulang beberapa kali dengan memberi penekanan pada kosa kata yang diajar diulang sebutan# bacaan dan penulisannya Konsep pengulangan diaplikasikan pada masa ini

6ONTO& GABUNGAN 3OKAL DAN KONSONAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 34+a% 7 K4n$anan a# i# u Su+u Ka#a ba bi bu Pe"+a#aan Baba babu babi bubu F"a$a7"ang+a! +a#a ibu Baba ibu Abu A0a# 2 %bu Baba - %bu Abu 6a#a#an Mulakan dengan membaca dan menulis ayat dasar

xiii

Abu ibu

tanpa perlu mengajar cara membina ayat

a# i# u d a# i# u l

da di du

dada dadu Adi (idi

dada Adi dada (idi

2 (ada Adi - (ada (idi

la li lu

lala lali lalu

xiv

6ONTO& GABUNGAN BEBERAPA &URUF KONSONAN DAN 3OKAL 8okal D Konsanan a# i u b# d# h# l 'uku Kata ha hi hu ba bi bu da di du la li lu a# i# u k# b# d# l# h ka ki ku ha hi hu ba bi bu da di du la li lu Perkataan haba dahi hidu hiba Eadi kaki bahu hala lalu kuku kaku kaki kuda kuku kaki kuku kuda buku aku 2 Kuku kaki kuda - Kaki kuda luka 4 Kuku kaki aku 7 Kaki aku luka
+abungan beberapa huru! konsonan mudah untuk membentuk perkataan# !rasa dan ayat tunggal

?rasaD rangkai kata dahi Eadi bahu Eadi

Ayat

Fatatan

kuda buku baki buku daku duku luka aku bahu aki laku

xv

6ONTO& GABUNGAN PELBAGAI &URUF KONSONAN DAN 3OKAL

8okal D Konsanan

'uku Kata ba bi bu da di du la li lu ta ti tu ka ki ku ha hi hu bat bal bad dak dat dah lak lah tak tal tah hak had hal lat bak bah

Perkataan ada ibu itu buka hati bila dahi batu duka dahi lalu lali laku luka Eadi kaki kuda kuku ubah ulat bilik balak tidak batik budak datuk kilat bulat balik katak

a# i u b# d# l# t# k# h

?rasaDrangkai kata dahi Eadi bahu Eadi ibu dia kaki katak itu batu

Ayat 2 4 7 9 ; < = > (ahi datuk luka %tu batu bulat Batu itu bulat Eadi hati batu Kaki datuk luka %tu ibu Eadi Buka bilik itu %bu buka bilik Katak ada kaki

Fatatan +uru boleh membimbing murid mencantum beberapa perkataan menjadi ayat yang bermakna

xvi