Anda di halaman 1dari 9

Kuliah satu - tujuan am dan jangka panjang

- cth: introduce peraturan disiplin


- apa itu asas penyelidikan> boleh mempengaruhi e) objektif kajian
seseorang mempercayai f) hipotesis
- contoh ada kajian tentang mana satu pen yang lebih - tidak bias
baik jadi orang akan cenderung unutk membeli pen - cth: tidak terdapat apa2 perbezaan masalah disiplin
tersebut. antara pelajar dan girl
- Dalam penyelidikan ada 5 bahagian: - cth: betul atau salah apa2 hubungan antara latar
a) bhgn pengenalan belakang family dengan masalah disiplin.
b) bhgn sorotan kajian g) Definisi
c) metod - Apa definisi disiplin
d) dapatan - Apa masalah sosial
e) kesimpulan h) Batasan kajian
- kajian omy meliputi pelajar2 ums sahaja atau pelajar
PENGENALAN dusun sahaja
1) latar belakang kajian> catatkan masalah - tidak boleh digeneralisasikan/disemakan/diapplykan
yang dihadapi. kepada universiti yang lain atau kaum yang lain
2) Penyataan masalah> menyelesaikan - contoh: if dusun tidak boleh diapply kepada kadazan.
masalah
3) Persoalan kajian>mengapa lelaki dan SOROTAN KAJIAN
perempuan jadi jahat a) definisi konsep
4) Tujuan kajian>untuk penyelidik, aturan b) teori contoh masalah disiplin lebih mendatangkan
disiplin, secara am-j/panjang masalah disiplin
5) Objektif kajian>bina definisi c) model
6) Hipotesis jika ada>tidak dapat perbezaan d) hub antara teori dengan kebenaran
antara perempuan dan lelaki dan hubungan e) kajian lepas
dengan masalah.
M METOD
7) definisi operational - contoh bagaimana menyelesaikan masalah disiplin
8) batasan kajian - contoh libatkan pelajar tingkatan 4&5 di all school
- betul also kajian tindakan
SOROTAN KAJIAN - tindakan menyelesaikan masa itu juga.
1) definisi konsep
2) teori>teori bahawa pelajar lemah lebih DEFINISI
mendatangkan masalah disiplin lebih - Penyelidikan pendidikan>>ialah sesuatu laporan
mendatangkan masalah disiplin penulisan/format hasil dari aplikasi.
3) modal>hub antara teori dengan kebenaran - Sistematik yang dilakukan secara saintifik dan
4) kajian lepas pendekatan yang dibangunkan untuk mengkaji
METOD sesuatu masalah/isu/kajadian untuk menyelesaikan
1) Menyelesaikan masalah disiplin sst isu /masalah.
2) Merekabentuk kajian
3) Sampel/ populasi kajian 3 perkara utama – isu-sesuatu yang kontroversi
4) Instrumen-soal selidik, alat ukur - masalah- perlu diselesai
5) Cara analisis data - topik-satu penyataan
DAPATAN
1) Sample
2) Instrumen Mencadangkan 3 pendekatan utama
3) Data 1) deskriptif 2) eksperimen 3)sejarah
RUMUSAN/CADANGAN/PERBINCANGAN - maybe tinjauan perpepsi
- jelaskan semula
PENGENALAN - cth: sikap student terhadap sains
a) Latar Belakang - cth:kajian deskriptif oleh TV3 – banyak lagu raya
-cth: disiplin fenomena umum dihadapi oleh semua mana paling suka
b) Penyataan masalah
-masalah kecil dalam senario
cth: -prestasi guru merosot
- y pelajar menentang peraturan sekolah
- y pelajar girl lebih bermasalah berbanding pelajar
boy.
c) Persoalan kajian
d) Tujuan kajian
Contoh Teori/Role of Theory
Pendekatan eksperimen - ialah satu percubaan untuk membahagikan 1
-orang sains penjelasan terehadap tentang sst fenomena
-ada kesan sebab dan akibat cause dan eefect - sebagai menjelaskan sesuatu yang dapat
x>>>>Tahap pelajar memberhentikan } inffered from observable facts }
0>>>>rawatan events that thougt to have an effect
x>>>>uji semula - mengesahkan sebab dan masalah perhub
- menjelaskan perhubungan antara perubahan yang
pendekatan Sejarah menjelaskan keadaan sms atau menjangkakan perkara
-orang sastera yang berlaku di masa hadapan
-cth why student bergaduh
Hipotesis
>isu - 1 penyataan yang formal menjangkakan satu2 kesan
>masalah terhadap penyelidikan merupakan 1
>topik penjelasan/keputusan tentang ss perhub antara 1@2
>>>>boleh diselesaikan dengan mana2 pendekatan pembolehubah.
walaupun masalah yan sama pilih satu sahaja pendekatan. - Didefinisikan secara boleh dijawab
- Berkaitan dua penjelasan nal atau hipotesis.
2 ISTILAH SANGAT PENTING - Hipotesis nul bermula dengan tidak ada apa-apa
Kuantitatif perbezaan sikap/ciri tentang sains>>terima dua2
- nombor, bilangan, peratus, majoriti - Hipotesis alternatif memberikan 1 penyataan negatif
kualitatif atau positif.
- temuduga, pemerhatian contoh pendekatan yang
gunakan kualitatif guru cakap dengan terang Persamplelan
Trigulasi - Sample>> untuk mewakili>to draw valid inferences
- gabung kategori pendekatan kualitatif dan kuantitatif. on the basis careful observation of small porpotion of
the population.
Kuliah 2 - Contoh: seluruh ums populasi, HT17 sample
- Sample yang kita ambil boleh diambil sebagai
- dimana sahaja ilmu itu tidak sempurna, masalah statistik, populasi yang kita ambil sebagai parameter.
sentiasa ada untuk diselesaikan, cuba dapat - Populasi ialah sekumpulan individu yang mempunyai
maklumat baru untuk menyelesaikan msalah itu. ciri@ yang sama atau lebih incommon
Tanya beberapa soalan relevan dan mencari - A sample is a small proportion/sedikit bahagian of a
jawapan untuknya. population selected for observation and analisis.
- Dengan cara kaedah saintifik menyelesaikan
masalah Randomness(Rawak)
Pencarian ilmu pengetahuan - memilih orang yg memenuhi sst populasi
 Fikir 3 kaedah - boleh dilihat dalam jenis penyelidikan eksperimen
♣ Deduktif> cuba bergerak sesuatu yang umum kepada dalam kawasan
spesifik - ada beberapa jenis iaitu:
♣ Induktif> bergerak secara spesifik kepada umum a) persamplelan
♣ Beberapa andaian> “hipotesis”...uji data dengan b) sample sistematik
logik.kita kena cari data c) sample cluster
-gabungan deduktif-induktif kaedah dikenali sebagai d) non-probablity sample>sample tidak keberangkalian
contoh kaedah saintifik saintifik. e) snow sampling (persamplelan salji)
f) sample saiz.
Sains
- 1 pendekatan untuk mendapat/mengumpul # untuk mendapatkan sample yang mewakili populasi
maklumat/pengetahuan yang diwakili oleh populasi
- 2 fungsi yang utama 1) untuk membangunkan 1 1) adalah membenarkan semua sample untuk
teori dipilih> ada peluang untuk dipilih
2) untuk menguji sama ada hipotesis yang 2) susun mengikut jadual
dibuat itu benar 3) asingkan data ikut cirinya
- Sains juga 1 penyelidikan keatas kemanusiaan 4) membuat kajian yang tidak menonjol punyai
ψ Sebab manusia tidak ada dua yang sama kelas
ψ Sebab tidak manusia yang konsisten 5) pilih responden sama ciri
ψ Manusia sentiasa dipengaruhi oleh benda-benda baru 6) menetap bilangan reaponden>> sekurang-
ψ kekurang definisi @ definisi yang sering berubah> kurangnya 32 orang
lack of adequate definition
- through approciate hypothesis
Tujuan Penyelidikan - assumption provide the foundations
1) penyelidikan berbentuk asas memberikan - Data>spesifik dan boleh diukur
pengetahuan kepada pengetahuan baru dan - By its nature, is circular
membawa kepada percubaan kepada teori
dilakukan oleh saintifik DIMENSI 3>>Apa itu penyelidikan
2) kajian berkaitan penggunaan-cuba dalam - 1 cara sistematik dan objektif menganalisis dan
sesuatu perkara—improving a product or recording of controlled observation yg membawa
process, to develop generalization kepada pembahagian generasi, prisip dan teori,
3) penyelidikan tindakan—memberi tumpuan resulting in prediction and possibly ultimate control
kepada apliksi serta merta meningkatkan of events
amalan, local settings: to improve
practices. DIMENSI 4 >>Mana dpat research
1) Index
Jenis/Klasifikasi penyelidikan pendidikan 2) Reviews
1) kajian/penyelidikan sejarah>>kesan2 3) Volumes
sejarah>kaitan <buleti2???>sahkan hipotesis. 4) Net
2) Penyelidkan deskripsi> menjelaskan 5) Journal
sesuatu>kualitatif::kaedah penyelidikan 6) E.g: Reviews of educational reasearch
temubual/pemerhatian n kuantitatif:: guna nombor,
ada bilangan Tool of research alat2 penyelidikan
3) Penyelidikan ujikaji: banding mana lebih baik 1) Library dan sumber
2) Ukuran dalam teknik
Dimensi penyelidikan 3) Sattistik
DIMENSI 1>>Kenapa penyelidikan 4) Komputer dan program
- cuba perjumpaan maklumat baru untuk 5) Kemudahan bahasa/mahir>BM,BI,Tempatan
menyelesaikan masalah lama.
- Powers the world> mempunyai kuasa Kuliah 3
- 1 cara bagaimana menyelesaikan masalah “ada
tatacara” methodologi Masalah>>jantung penyelidikan
MENGENALPASTI MASALAH
DIMENSI 2>>Langkah-langkah - the problem sst yang axial centre around kepada
- bermula dengan suatu masalah keseluruhan yang mana semua penyelidikan effort
- data berkaitan dengan masalah. Data itu fakta turns. The statement of the must be expressed with
- ada rasional, teka, sebab logikal dan sebagai the utmost precision. The probelm is then
hipotesis tractionated into more manageable subproblem. So
- fakta lain stated, we can then see clearly the goal dan the
- mengesahkan sesuatu hipotesis>>sama ada atau direction of the entire research process.
tidak
- masalah selesaikan Ciri-ciri sebuah penyelidikan
- kena beza masalah sama ada peribadi atau boleh
Prosedur diselidik/kajian
- bermula dgn masalah - rarely happed by accident, tidak berlaku secara tiba-
- berakhir dengan kesimpulan tiba
- proses berkaitan fakta melalui pemerhatian - masalah ada asas/teori/model and menunjukkan
>>dikenali sebagai data keupayaan/kemahiran>mampu dilaksanakan
- logik - kesimpulan boleh mendapatkan manfaat
- ikut urutan - memberikan keputusan objektif khas bukan am
- dibantu dengan tekaan yang menasabah - lebih khusus daripada am
- if confirm or reject the reasonable guess - ada limitasi
- conclusions in basis of the data, only data - biasanya menguji berbanding membuktikan
- conclusion resolve the problem
Tahap Projek penyelidikan
- assingment
- l;atihan ilmiah
Basis Pure reaseach>.asas2 penyelidikan yang perlu - dissertasi
1) subjektif - tesis
2) ada kemahiran2 yang sesuai
3) ada perancangan untuk mencapai masalah
penyelidikan
- ada masalah besar dan kecil
Punca masalah Kenalpasti masalah
- dalam bilik darjah - boleh diselesaikan dengan cara efekting menerusi
- sekolah proses2 dalam penyelidikan?
- komuniti - Signifikan?
- perunahan kokurikulum - Ada ia masalah baru?
- inovasi pendidikan - Keblehradbiran?
- pengalaman pendidikan
- bacaan tugas, teks, journal Am I competent?
- melalui perundangan mana-mana pihak - are pertinent data accessible?
- Financial resources
2 Teori tahap - Time to complete
1) untuk bermatlamat meningkatkan pengetahuan kita - Social hazards
2) Matlamat utama membaiki kehidupan kita
- menghub ant 2 Kuliah 4
- dfrent angles The Review of the Related Literature

Keeping in Focus Tujuan


- boleh diterima sebagai masalah penyelidikan? - dia akan menyerlahkan kajian sama to your own, and
- Apa yang perlu difikir it can show you how the collateral researable handled
- Apa yang perlu buat - it can illumate a method of dealing with a problem
- Pastikan mslh boleh di formulakan that is carefully with a problem situation that may suggest avenues of
phrased and represents the singles goal of the total approach similar difficulties you maybe facing
research effort. - it can introduce you to significant reasearch
- Apa yang saya buat? Apakah tujuan saya untuk personalities of whole world and collateral writing.
membuat? - It can help you to see your own study in histirical and
associational perspective
A Good Research Problem - It can provide with new ideas and approaches
- kualiti-kualiti signifikan - It can help you evaluate your own research efforts
- original
- kebolehtadbiran/boleh dilaksanakan How? Sebelum dilaksanakan
- cersedia- get the projek psychologikcal orientation
Apa yang bukan masalah penyelidikan - have a plane
- dont use a problem in research as a rule for - menekankan saling perhub
achieving cut-eglightment cth: masalah kajian - melihat semual, don reproduce it.
untuk mengetahui cara jambatan teluk likas dibina. - Sila ringkaskan apa yang ada tulis.
- Problem whose such purpose is merely to compare
to sets of date. Jangan banbing antar dua masalah. Apa punca Research Proposal
- Mencari kolerasi antara set of data merely untuk Part 1
melihat perhub - The penyataan kepada masalah yang berkaitan
- Masalah yang berkeputusan dalam ya atau tidak Part 2
sebagai jawapan tidak sesuai dikatakan masalah - Review of related literature
penyelidikan Part 3
- kaedah-kaedah
Penyataan dalam masalah penyelidikan - definisi konseptual
- Ianya complete grammatical sentence in as few - tatacara pemilihan sample
words as possible cth: retirement plans of orang - bagaimana dilaksanakan/bagaimana dapatkan data
dewasa. - intrument
- Fikir, pertimbangan dan estimate cth: tujuan kajian - pemungutan data/ analisis data
hendak menilai program pendidikan sains di
sekolah di Malaysia
- Nyatakan tepat apa yang anda maksudkan Kuliah 5
- Edit your writing , Research Plan (Methodology)
- guna sekurang mungkin perkataan,
- guna theasrus, Perancangan Penyelidikan (Rekabentuk)
- pastikan ayat pendek, - ia dirancang
- look critically at each thougts - satu strategi of attack upon the central research
- be alert to modificator problem
- cth: piano for sale by a women with beautifully - mengenalpasti data dan masalah2 disusun
carved mahogany legs that has arthlits and cannot - detailed descrition of the procedures that use for
play anymore. invertigate topic or problem
- Triangulation
With respect to Data
- apa data yang diperlukan. Jenis penyelidikan Kualitatif
- dimana lokasi data>>bilik darjah, hutan atau - cuba capture jelaskan bermakna kemanusiaan yang
dimana-mana dialami oleh sample berkenaan
- bagamana data itu boleh diperolehi>>sama ada dari - strieve to capture the human meanings of social life
KPM, persatuan-persatuan, pejabat>>>buat as lived and experienced by reaseach participants
kesimpulan atau menukarkan data kepada statistik - rely heavily on verbal description, reserachers are
- bagimana data itu akan diinpretasikan their own main instrument of data collection,
intrepretation and written narratives, the reseacher is
the resarch method.
Kaedah Penyelidikan - Rooted in the disciplineds of sociology, ethology,
- Kaedah adalah satu cara mencapai sesuatu anthropology, philosophy and history.
keputusan - The process are real-world setting
- Kaedah merely an operational framework within - Data are descriptive
which the facts are placed so that the meaning may - Inductive data analysis
be seen more clearly: for reaching a desired end. - Strive to describes meaning as seen from the research
participants
Pendekatan Penyelidikan - Emphasized a holitic approach to setting and
1) pendekatan deskriptif Servay participants/buat penyelidikan secara meluas dan
2) Pendekatan sejarah generalisasi.
3) Pendekatan kaedah experimen - Topics are more general

Pendekatan Deskriptif Quantitatif


- Adalah satu analisa perhubungan antara - descrition and explanation oriented trends
pembolehubah dimanipulasi ataupun pembangunan comparison of group, relatiopship among variables
daripada generalisasi, extending conclusions - measureable, observable data, numeric, large number
beyond the sample observed of inviduals
- spesific and narrow
Descriptive studies - predetermined instruments
1) Assesment- described the status of phenomena at - statiscal analysis
asatu masa tanpa campuradukkan nilai - standard and fixed
penghakiman dan penjelasan kenapa ia berlaku. - objektif dan unbias
2) Evaluation- Status of element of value judgement in
terms of effectiveness, suggest a course of action, Survey Research
no generalization. - collecting data to test hypothesis or to answer
questions, some topic or issue
Pendekatan Sejarah - deskriptive in nature, education, political science,
- satu kajian aplikasi saintifik untuk menjelaskan sosiology, economics
kejadian masa lalu. - data collected through self-report, observation,
- Biasa agak luas dari segi limitasi, data yang questionaires, telephone survey, interviews
dipeolehi tidak mencukupi, unskillful historians - categorized in terms of cross-sectional, longtudinal
criticism, personal bias, inefctiveness reports. - mixed-method

Pendekatan saintifik Correlational research


- the researcher manipulates at least one independent - mengumpul data untuk menentkan sama ada atau
variable, control other relevant variables, and untuk degree perhub yang wujud antara dua atau
observes the effect on one or more dependent lebih variable.
variables.
- Logikal and systematic way to answer RQ Experimental Research
- The independent variable, the cause or treatment - The reseacher manipulate at least one independent
believe to make a diffrence variables, control ather relevant variables and
- Hyphothesis cause-effect relationships. observes the effect on one or more dependent
variables
Kualitatif atau kuantitatif lebih kepada statistik - The independent variables the cause or treatment
- “...perlawanan ia tertakluk kepada penyelidikan dan believed to make a difrent
berrdasarkan data” - Hypothesis cause – effect relationships
- “..opposite? not the case...quantification for
decribing..qualitative..other from of
inquiry..nothing to do with quality..form of
presentation..”
Method
- participant dependent and independent variables
- instrument - a dependent variables is the variable hypotheses to
- design depend on or caused by another variables, the
- procedures independent variables
∝ analisis - the independentalso called the treatment causal or
∝ time Schedule manipulated variables is the intended causal or
∝ Budget manipulated variable ia the intended causes of the
dependent variables (also the effect, outcome or
Participant criterion variable)
- identify the number, sources and characteristics of - cause (Independent) effect (dependent)
sample
- mengenalpasti populasi types of measuring instruments
- mendapatkan sumber berdasarkan pendekatan yang - cognitive tests
digunakan - archievement, aptitude tests
- interest inventories
memilih sample - attitude scales
- defining a population - semantic differential scares
- memilih sample secara rawak - ratting scales
 simple random sampling - thurstores guttman scales
 statistic sample ..secara kelompok dan
berkumpulan Criteria for good measuring instruments
- validity-quality of data-gathering instrument of
 cluster sampling
proceduces thet enables it to measure what it is
 systematic sampling suppose to measure
- memilih sample bukan rawak
 content validity
 Convienience sampling
 item validity (sah)
 Purposive Sampling
 sample validity
 Quoto sampling
 tale validity
- kualitatif sampling
 construct validity
 Intensity sampling
 Homogenerous sampling Reliability
 Criteron sampling - is the degree of consistency that the instrument,
 Snowball sampling watever it is measuring it does it it consistenly
 Random purposive sampling  stability
 equivalence
Instrument  internal consistency reliability
- bagamana instumen ini akan mengukur
pembolehubah dalam analisis
- menjadi satu kesesuaian skop bagi study dan bagaimana anda memperbaiki struktur
sample data/revising and improving
- adalah ukuran bagi properties - 1) melalui analisis faktor
- menjelaskan bagaimana cara data ditadbir dan - 2) administrative
scoring - 3)Item analysis
- bina atas diri sendiri - by other
Procedures
Skala pengukuran - describes all the steps that will be following in
- mengandungi sekelompok soalan yang berhub conducting the study from beginning to end, in order
kenyataan that participant select to indicate their in which it will occur
degree of agreement or lack of agreement - the techniques to select participant the administration
(when and how) what going to occur
- an assumption
Variables - ada limitasi
- ia merupakan contruct that can take on two or three - execute exactly
more values or scores
 nominal/categorical variables Data analysis
 ordinal variables - statistical method
 interval variables - statiscal tehniques
- intrepretive
- pentafsiran
- pengukuran>suatu proses of quantifying or scoring
Kuliah 6 person perfoemance and assessment occuring affer
Interprestasi dan analisis data penyelidikan data collected.

Kerangka 3 jenis pemungutan data


- tidak kira apa jenis penyelidikan, anda perlu 1) paper dan pensil
memungut data>untuk menyokong hujah anda 2) observation
- menggunakan pendekatan saintifik berdasarkan 3) temubual
dengan pemungutan, analisis dan interprestasi data
- data adalah sejumlah/sekumpulan maklumat yang 4 cara untuk interpretasi data
dikumpul dan digunakan untuk menentukan, 1) raw score> using the bell-shaped curve, transformed
memilih topik, hipotesis atau pemerhatian. into perentile ranks, stanines and std scores
- Dalam data ada perhub erat antara kerangka (Descriptive Statistics)
pembolehubah dan instruments. 2) Norm-referenced
3) Criterion-referenced
Kerangka 4) Self-referenced
- adalah satu abstrak yang tidak boleh diperhatikan
secara langsung. Instrument yg mempunyai pengukuran yang baik
- Ia digunakan untuk membuat penjelasan perlakuan 1) Validity > ini konsisten
seperti inteligent, personaliti, ability dan creativity.  the appropriateness of the interpretation
- Mesti didefinisikan secara operational, didalam made from the test scores
progress atau operation yang boleh di perhatikan 2) Reliability > apa yang sepatutnya ditanya
atau diukur.  dependability or trust wanthiness
- Apabila kita di definisikan secara khusus, ia - ease of the test
menjadi pembolehubah - sebarang soal selidik harus diuji dahulu

Pembolehubah Test administration(Mentadbir ujian)


- Adalah i konstruk yang boleh menerima dua atau - buat sedikit pemnyusunan sebelum hand(lebih awal)
lebih nilai atau jumlah - dapatkan conditions ideal pengurusan.
- Dan manusia /sample berbeza-beza atau berubah- - Biasakan diri dengan prosedur-prosedur pengurusan
ubah - Kena bersedia menghadapi kemungkinan.
- Terdapat banyak perbezaan pendekatan dan
instrument untuk mengukur pembolehubah Pemungutan Data
- Instrument adalah alat untuk mengumpul data DATA KUALITATIF
- Boleh diwakilkan dengan pelbagai pengukuran, - dari muka ke muka dalam jelaskan: boleh
identified as categorical or qualitative,dependent or mendapatkan kepercayaan
independent - maklumat data kualitatif dari pemerhatian, temubual,
telefon, dokumen peribadi danrasmi, photo,
Pengukuran skala dan pembolehubah recording, drawings, email, informal conversation.
- adalah 4 jenis pengukuran skala and associated - Feild notes
pembolehubah: ordinal, nominal.ratio dan interval. - Non partivipant data collection> video atau
- Skala pengukuran mengandungi of a group of pemerhatian tersembunyi
several related statesment that participant select ti
indicate their degree of agreement or lack of Ancaman (Threat)
agreement; to obtain the actual range of values or - pemerhati bias
scores - kesan pemerhati> contoh dia anti terhadap sst, kesan
- Skala yang berbeza menentukankaedah dan analisis peribadi
yang berbeza
Analisa
3 ciri-ciri untuk mengukur instrument - secara sistematiknya mencari, mengkategorikan dan
1) instrument yang telah ada/oleh penyelidikan yang menginterpretasikan terhadap data yang dikumpul
terdahulu yang dibuktikan kesahan dalam studi
2) instrument yang dibangunkan sendiri>>buat kajjian - untuk menyempitkan fokus
atau beberapa aspek. - fikir dan cari beberapa kesimpulan
3) Mencatat secara live data@ yang dapat>>secara - memjelaskan apa yang terdapat dalam data itu
langsung, melalui pemerhatian or existing grade. - interprestasi involved making send=se of what data
mean.
Instrumen Terminologi - The researcher has the key roles
- ujian
- ujian yang standard
- Kaedah statistik ini merupkan 1 tujuan asas dengan
mengulas atau menjawab beberapa soalan.
5 proses untuk analisis data 1) Apakah fakta yang diperlukan
1) data analisis untuk di kumpul to provide the
2) reading and memoring information neccessary to answer
3) describing the question or to test the
4) classifrying hypothesis.
5) interpresting 2) Bagaimaana data yang dipilih,
- not have to be sequentually dikumpul, diorganisasi dan analisis
- cyclical, iteraktif proses or reviewing data for 3) Apakah andaian underline the
commons topics or themes stastical methodologi to be
- the focus is on context, events, participants, employed?
describing their perpective 4) Apa kesimpulan yang sama yang
- classifying small pieces into more general boleh disimpulkan analisis data?
categories
- result in pyramid CIRI-CIRI data
- interprestasi base on connections common sense 1) DATA Diskrip > data yang muncul secraa bebas
and massege among the data pieces, categories dan yang contonhnya individual, bacteria, apples,
pattern. nationalities
- Relies on the skills of the research 2) DATA continous > together from a continum;
- Computer program are availble example include millibars, degree of tempature,
chronological age
Panduan(Guidelines)
- dengan cara krebiliti of the link between the topic Apakah peranan statistik yang menjadikan data
studied and the data use to examine the topic. menjadi bermakna?
- The description of the methods used to collect, 1) Data menterjemah kepada nombor dan nombor
analysis and interpretasi data tersebut. diinterprestasikan kepaada sesuatu yang bermakna
- Expressing researcher and participant biases - attept to comprehened the facts of the real world with
- Checking data quality. the aid of numbers the levels of intelligences: the
strength of beliving : one’s academic arhievement
Writing the report skill in sports
- diffrent with the type of report needed (dissertation, 2) Abstration
speech, journal, articles) 3) Add to these points of central tendency, extent of
- analysis and interpretation also go on during the dispression, degree of relatiopship of one factor to
writing, testing the meaningfullness of ideas and another and the testing of hypothesis.
logic.
- Focus on key themes and interpretations ini the Skala Pengukuran Data
data, not on every... 1) Nominal data > disusun dan di beri
- Language should be straight forward nama > contoh inculded pine tree
- First-person voice is accepted. farmers
- Often more like a story than them formal report. 2) Ordinal Data > disusun mengikut
sequences > tidak bermula kosong:
Kuliah 7 example days of week, faculty rank
Analisis Data Kuantitatif in a university, percentile scale
3) Interval data > diukur dalam terms
Apa dia statistik of diffrence in stardard units,
- 1 teknik math atau 1 proses mengumpul, example include A is 3cm taller
menganalisis n mengintreprestasi data. than B
- Kumpulan data bentu nombor. 4) Ratio Data > indicate that one item
- 1 alat pengukuran, penilaian dan penyelidikan. is so many times larger as, as bright
- Data menjelaskan satistik group behaviour or group as, as powerful another, example a
character percentage skala, electrical currents
- Data statistik menjelaskan sekumpulan bentuk atau
karektor kumpulan abstracted from a number of
individual abservations are combined to make
generalization possible.
- Pengukuran statistik adalah abstract dengan
menggunakan yang di wakilkan of a great mass of
individual measures.
- Take facts and translates into a numerical from
expression and make those facts more meaningful.
The Realm of Statistic Inferential data analisis
- Parametrik statistik and nun parametrik statistik - two principal function
teknik - to predict or estimate a population parameter from a
- Parametrik Statistik > Statistik Deskriptif> random sample and
termasuklah pengukuran yang berpusat tendency, - to test statistically based htpothesis
variation, collection  testing statiscal significant
- Inferential Statistik > termasuklah pertunjuk,  level of significance
estimations, predictions, hypothesis testing.  The null hypothesis > cari persamaan/
perhub
Parametrik dan nonparametrik Data  Two-tailed of significance > perbezaan
1) parametrik> ada fungsi, ada ciri2,  ANOVA
a kualiti of population that in Perbezaa
 T-Test n
konsep in contant, but value is
variable  Post-hoe
2) parametrik> a measured data and  ANCORE and partial Correlation
parametrik satatistical test assure  Multiple regression and colleration
thet the data are normally or  Nonparametrik tests
really sacled data - data sometimes 100k more like a stair away than a
3) Non-paramentrik> are either normal curve- data ranked
connected (Norminal) ar ranked - non normal curve
(ordinal) sometimes known as - 1) the chi square test> used in casual somparative
distribution free test, do not rest studies
in the move strungest assumption - 2) Sperasman Rho> counterpart of pearson product
of normally distributed - The Mann Whitney Test> Counterpart of the T-Test
populations - ETC
STATISTIK
Parametrik: Analisis deskriptif and inferntial Computer Data Analysis
- deskriptif: where the centre is how broadly the
spread, and how they realted in term of one aspect “HANDS ON” >>>>> SPSS
to another aspect of the same data.

STATISTIK

parametrik
nonparametrik

Deskriptive inferntial

Deskriptif statistic : Points of central tendency


1) measures of central tendency or averages
- min, med, median
- Min> the precise centre of the amalgamated values
- Median> the precise centre of the numerical array
- Mod> the value which appears most frequently
- Normal Distributions
- Symbol

2) Measures of spread or dispersion: Deviation


- Julat, variasi, standard deviation sisihan piawaian
3) correlation> the existence of relationship of diffrent
type of data; a decimal fraction indicating
relatedness factors is called a coefficating
correlation; pearson’s product moment, rank order
correlation.
4) Relative position percentile, z-scores, t-scores