Anda di halaman 1dari 12

Contoh soalan Morfologi BAHAGIAN A 1. Ciri-ciri wajib bagi ayat hanya terdapat dala bawah ini.

"ilih ayat yang A. B. C. $. sat! ayat sahaja daripada senarai ayat di

enepati definisi ciri-ciri wajib ayat yang sebenar.

Adik saya berlari. "e ain it! telah enendang bola.

B!da#-b!da# it! berjalan #a#i #e asra a. %nci# Ha idin e beli seb!ah r! ah bahar!.

&. "ilih ayat perintah jenis per intaan yang bet!l. A. B. C. D. 'olong #etepi#an eja.

(a ! t!ngg!lah dia di dewan ini. )sah difi#ir#an asalah #enai#an pang#at it! lagi.

Silalah datang ke majlis perasmian itu pada hujung minggu nanti.

*. +e !a ayat di bawah terbent!# dala A. B. C. $. (etinggalan baslah

raga

ayat yang sa a kecuali

!rid- !rid it!.

A#an saya sertai pertandingan syarahan it!. Masalah staf saya itu belum dapat saya selesaikan. 'ida# a#an bertola# oleh #a ilah #ereta yang rosa# it!.

,. (onstit!en frasa na a terdiri daripada A. B. sepatah #ata yang berasal daripada #ata na a d!a patah #ata yang terbent!# daripada #ata na a dan #ata-#ata lain. frasa na a ialah intinya sedang#an #ata-#ata lain hanya sebagai

C. #ata na a dala penerang.

D. kata nama atau sekumpulan kata yang kata utamanya kata nama dan yang dapat berfungsi sebagai subjek, predikat atau objek dalam ayat.

-. "ilih frasa na a di bawah yang ter as!# dala A. B. C. $. Is!-is! lain Ketua hakim Menteri "elajaran "ejabat pos besar

#e#ec!alian perat!ran h!#!

$-M.

.. Ayat-ayat yang beri#!t kecuali A. B. C. $. +t!dio

engg!na#an h!#!

$-M yang bet!l dala

bahasa Melay!

ini yang di ili#inya terba#ar.

Air tangki di ka asan perumahan itu bocor. Hant! raya sering enggangg! pend!d!# di sit!. enai#i #ereta api laj!.

(a i #e lapangan terbang dengan

/.

+a ad berjalan kaki #e se#olah setiap hati.

(ata kaki dala hanya

ayat di atas b!#an frasa na a. Hal ini de i#ian #erana #ata kaki

berf!ngsi sebagai A. B. C. D. obje# s!bje# predi#at pelengkap

0. +e !a ayat di bawah

engg!na#an #ata bant!.

"ilih ayat yang tepat pengg!naan #ata bant!nya. i +aya telah enid!ri tila bahar! it!.

ii $ia s!dah p!lang #e r! ah barang#ali. iii Mere#a a#an selesai#an asalah it! ingg! depan.

i1 Bel! #ah pelajar instit!t perg!r!an it! A B C $ !, !! dan !" II3 III dan I4 I3 III dan I4 I3 II3 III dan I4

end!d!#i peperi#saan2

5. $ala

bahasa Melay!3 frasa adje#tif boleh hadir dengan #ata peng!at.

"ilih ayat yang paling tepat pengg!naan #ata peng!at. i Masa#an t!#ang asa# it! sedap se#ali.

ii "ergera#an #ereta le b! it! perlahan benar iii '!t!r #ata pe !da it! s!ngg!h #!rang sopan i1 Nyanyian #! p!lan nasyid it! s!ngg!h a at A B C $ i, ii dan iii i3 ii dan i1 i3 iii dan i1 ii3 iii dan i1 erd!

16. "ilih binaan ayat yang tergolong dala dengan t!gas-t!gasnya yang tertent!. i (ereta bahar! it! tinggi harganya.

ayat

aj !# #erana ayat-ayat it! ada #la!sa

ii (ee pat-e pat orang pelajar it!lah yang dicarinya. iii +e !a anggota parti it! salah. A B C D i dan iii ii dan iii i3 ii3 dan i1 i, iii dan i# engetah!i siapa na a calon presiden parti ere#a.

i1 Bahawa soalan peperi#saan it! aga# s!#ar dib!#ti#an oleh jawapan pelajar yang

11. )ns!r tatabahasa ini tida# dapat diwa#ili oleh frasa sendi. A. B C $ subjek predi#at penerang frasa na a #eterangan frasa obje#tif

1&. Ayat yang A B C $

ana#ah yang bet!l pengg!naan frasa sendinya2 ere#a bali# #a p!ng.

Menjelang hari raya

Mere#a tertari# dengan #eindahan "!la! 'io an. Dia telah mengambil tindakan seperti yang disarankan. Bang!nan yang indah it! diperb!at dengan bat! #ristal dii port.

1*. 7rasa sendi na a boleh terbent!# daripada binaan yang beri#!t #ec!ali A B C $ (ata +endi 8 7rasa Na a (ata +endi 8 7rasa Na a 8 "enerang Kata Sendi $ Kata Bantu $ %rasa &ama (ata +endi 8 (ata Na a Arah 8 (ata Adje#tif

1,. "ilih ayat yang b!#an ayat inti antara ayat yang beri#!t A B C $ 'umah itu ialah rumah (ncik Badrul. 9a b!t artis lela#i it! sangat panjang. %nci# 9ajoo di (!ala :! p!r se ala . Mere#a ber ain bola sepa# di padang se#olah.

1-. 'erdapat e pat pola ayat dasar dala

b.Melay!. ana#ah yang tepat ewa#ili pola 7N 8

Berdasar#an pernyataan di atas3 #elo po# 7A dan 7N 8 7(2

A B C $

Gadis it! #e al!- al!an Cita-citanya setinggi g!n!ng )ingkah lakunya kebudak*budakan. +emuda itu melangkahi longkang itu. $ia enjeling #e arah ra#annya. B!da# it! enangisi #e atian #!cingnya. ;ajah gadis it! s!ngg!h canti#. ;arna #ereta Honda abang saya it! sep!tih #apas.

1..

A it telah

e beritah!#an berita it! #epada #el!arganya.

A it telah e beritah!#an berita it! #epada #el!arganya. "ilih ayat yang terbit daripada ayat dasar yang tercatat dala peta# di atas. i 'elah diberitah!#an A it berita it! #epada #el!arganya. ii 'elah e beritah!#an berita it #epada #el!arganyalah A it. e beritah! #el!arganya berita it!2

iii A it telah

i1 (el!arganya telah diberitah!#an oleh A it tentang berita it!. A B C $ i, ii dan iii i3 iii dan i1 ii3 iii dan i1 ii3 iii dan i1

1/. "ernyataan A B C D &-,-&-* 1-&-*-, &-1-*-, ,*-*.*/

ana#ah yang benar tentang intonasi ayat pasif biasa2

10.

Gadis it! canti#.

'ing#at nada dala !capan bagi ayat di atas. A B C $ &-,-&-* .*/*-*/ &-,-&-, &-*-1-,

intonasi ditandai dengan ang#a 13 &3 * dan ,. "ilih penanda

15. Ayat sat!.

aj !#

esti

e p!nyai s!bje# ata! predi#at ata! obje# yang lebih daripada

9ajah 1 er!pa#an rajah pohon ayat enga#ibat#an pengg!g!ran.

aj !# yang

engala i proses penerbitan ayat yang

"roses transfor asi yang terlibat ialah pengg!g!ran A B Subjek frasa nama A. predi#at frasa na a A& C $ "redi#at frasa sendi na a A& +!bje# dan predi#at frasa na a A&

&6. "ilih pe bent!#an ayat yang berbe<a daripada tiga ayat yang lain.

A (erana berjaya dengan ce erlangnya dala biasiswa. B C $

peperi#saan +"M3 dia dian!gerahi

Dengan ilmu yang ada padanya, dia menubuhkan syarikat penerbitan sendiri. Mere#a $ia asih ber esy!arat es#ip!n hari s!dah lewat ala .

enerang#an bagai ana peristiwa it! terjadi.

BAHAGIAN B 1. 7rasa dan ayat tida# dapat dipisah#an. (ehadiran frasa a at penting !nt!# pe bent!#an ayat yang se p!rna.

a= :eng#ap#an ayat di bawah dengan #ata ata! #ata-#ata yang ses!ai agar frasa yang leng#ap. i. ii iii i1 1

e bent!#

+enarai barang yang perl! dibawa adalah seperti yang beri#!t3 iait! cadar3 sar!ng bantal3 dan barang #eperl!an sendiri. Antara fa#ta yang beri#!t3 yang #ejayaan pelajar2 >ang ditahan yang ana#ah yang benar tentang p!nca

e bawa senjata yang berbahaya sahaja. ere#a as!# #e h!tan.

$engan berpand! pada #o pas3

$!a orang pelajar it! sahajalah yang

encapai #ep!t!san yang ce erlang. ?- =

b=

Beri#an - contoh ayat dasar ata! ayat inti yang predi#atnya terdiri daripada frasa sendi yang disertai oleh #eterangan. (eterangan boleh terdiri dripada #. na a dan frasa sendi. Contoh@ Ib! di dap!r pada pagi tadi. Ib! #e (!ala :! p!r se ala . ?- =

& a= Bina * ayat pasif songsang dan setiap ayat esti e p!nyai predi#at yang di dala nya disertai oleh ana- ana #ata peng!at di atas.

i ii iii

+!ngg!h canti# gadis it!. Besar se#ali r! ahnya. 'inggi s!ngg!h g!n!ng it!. ?* cth A & B. =

b=

7rasa adje#tif boleh j!ga dil!as#an dengan frasa sendi sebagai #eterangan !nt!# e bent!# predi#at ayat. Beri#an & cth ayat inti yg predi#atnya tdiri drpd frasa adje#tif dgn frasa sendi sbgai #eterangan. i ii $ia j!j!r terhadap saingannya. 9! ahnya ja!h dari sini. ? & cth A & B, =

* a=

Ayat dala bahasa Melay! terdiri drpd ayat dasar3 ayat t!nggal dan ayat ? Ayat aj !# gab!ngan dan ayat aj !# pancangan= Nyata#an a#s!d #onsep ayat aj !# gab!ngan aj !# gab!ngan.

aj !#

i= #onsep ayat

Ayat aj !# gab!nganialah ayat yang terbent!# daripada & ayat t!nggal se#!rang-#!rangnya dan digab!ng#an dengan #ata h!b!ng seperti ata!3 dan3 lal! dan sebagainya.

ii= #onsep ayat dasar Ayat dasar ialah ayat yang paling #ecil dan enjadi asas #epada ayat-ayat yang lain. Ayat dasar e p!nyai , pola iait! 7N 8 7N3 7N 8 7(3 7N 8 7A dan 7N 8 7+N dan se !a ayat dasar estilah ber !la dengan 7N. ? & cth A & B, =

b=

Beri#an & cth ayat t!nggal yang engg!na#an #ata tanya dan sat! cth ayat t!nggal yang engg!na#an frasa #erja pasif pela#! diri #ed!a. Ayat t!nggal dengan #ata tanya

i ii iii i1

Na a ib! awa# siapa2 Mengapa peristiwa it! berla#!2 Awa# dilahir#an di ana2

Bila#ah peristiwa it! berla#!2 engg!na#an #ata tanya=

? CCse !a jenis ayat t!nggal diteri a asal#an

Ayat t!nggal dengan frasa #erja pasif pela#! diri #ed!a. i ii iii i1 (ereta it! awa# pand!. 9! ah it! #a ! beli. Gelas it awa# pecah#an. Bili# it! #a ! as!#i2 engg!na#an frasa #erja pasif pela#! diri

? CCse !a jenis ayat t!nggal diteri a asal#an #ed!a=

"eny!s!nan se !la ayat Antara ayat yang a=

er!pa#an sat! ciri yang terdapat dala

b. Melay!.

elibat#an peny!s!nan it! ter as!#lah ayat songsang. enjadi d!a jenis ayat tanya bers!s!nan songsang. eng!lang #aji pelajaran.

+!s!n ayat di bawah ini

(eli a-li a orang pelajar it! sedang i= +edang

eng!lang #aji pelajaran#ah #eli a-li a orang pelajar it!2 eng!lang #aji pelajaran2

ii= +edang#ah #eli a-li a orang pelajar it!

b=

'!#ar#anlah ayat-ayat di bawah ini

enjadi ayat pasif songsang.

i= Instit!t it! bel! pernah saya #!nj!ngi2 Belum pernah saya kunjungi institut itu. ii= (a ! telah dapat engatasi asalah terseb!t2 )elah dapat kamu atasi masalah tersebut. iii= Mere#a pernah endia i ta an it!2 +ernah didiami oleh mereka taman itu.

BAHAGIAN C

1.

Ayat pasif ialah sejenis raga ayat dl bahasa Melay!. $ala pola ayat biasa ?ayat pasif biasa=3 banya# se#ali jenis ayat pasif yang dite !#an. Ayat pasif terseb!t terdiri daripada ayat pasif berpela#!3 ayat pasif dengan #ata i b!han tertent!3 ayat pasif beri b!han dan peleng#ap serta ayat pasif bant!an dengan #ata #ena. Bincang#an pe bent!#an ayat pasif biasa terseb!t dengan ayat bagi setiap pe bent!#annya. e beri#an sat! contoh

?&6

"endah!l!an Ayat pasif ialah ayat yang s!bje#nya berperanan sebagai pencerita Isi $ala 1. &. *. ,. -. .. /. 0. pola ayat pasif biasa3 terdapat 0 jenis ayat pasif yang dite !#an iait! h!raian ttg ayat pasif pela#! diri perta a h!raian ttg ayat pasif pela#! diri #ed!a h!raian ttg ayat pasif pela#! diri #etiga h!raian ttg ayat pasif ber h!raian ttg ayat pasif ter h!raian ttg ayat pasif #e....an h!raian ttg ayat pasif #e...an dan disertai oleh peleng#ap h!raian ttg ayat pasif bant!an yg disertai #ata #ena 1 h!raian3 1 cth B & 0 h!raian3 0 cth B 1. pendah!l!an B ,

&.

7rasa #erja transitif terbent!# drpd #ata #erja transitif dan frasa na a sbg obje#nya. H!rai#an se !a jenis i b!han yg e bent!# #ata #erja transitif dan se#ali g!s njd frasa #erja transitif apabila disertai oleh frasa na a !nt!# berf!ngsi sbgai predi#at ayat. '!lis sat! contoh ayat bg setiap cntoh frasa #erja transitif it!. ?&6 =

(ata #erja transitif dapat dibent!# daripada . i b!han iait! 1. i b!han awalan predi#at ayat eN....yg e erl!#an obje# selepasnya !nt!# berf!ngsi sbgai

cth0 Ali menendang bola. &. I b!han apitan eN...i

cth0 Ali memasuki rumah. *. I b!han apitan eN...#an

cth0 Ali memecahkan pinggan itu. ,. I b!han rang#ap e pe9...

cth0 +ekerja*pekerja itu sedang memperbesar bilik -. I b!han apitan e pe9...i

cth0 Ayah saya memperkebuni tanah terbiar itu. .. I b!han apitan e pe9..#an

cth0 +ekerja*pekerja itu sedang mempertingkatkan bangunan.

1h!raian ttg 1 i b!han dan 1 cth B * . i b!han3 . cth B 10 cara berbahasa B &

*.

#la!sa obje#3 #la!sa peleng#ap3 #la!sa penerang3 dan #la!sa #eterangan dapat di#e !#a#an dla ayat j !# pancangan. Bincang#an pe bent!#an #ee pat-e pat #la!sa terseb!t dala ayat j !# pancangan dgn e beri#an cthbg setiap #la!sa yg ber#enaan. pndah!l!anD (la!sa ialah se#elo po# #ata yg ada s!bje# dan predi#at spt ayat j!ga. (la!sa er!pa#an ayat ta bahan ata! ayat dala ayat.

Antara #la!sa yg terdpt dala ayat j !# pancangan ter as!#lah #la!sa obje#3 #la!sa peleng#ap3 #la!sa penerang dan #la!sa #eterangan. (la!sa obje# w!j!d selepas #ata #erja transitif dl ayat j !# pancangan. (la!sa yang asalnya daripada ayat biasa boleh dipancang#an dgn ayat lain ?#la!sa !ta a= dgn ngg!na#an #ata h!b!ng bahawa3 se#iranya #la!sa it! berasal drpd ayat tnya yg gg!na#an #ata tanya3 #la!sa it! boleh dipancang#an ter!s selepas #ata #erja transitif tnpa engg!na#an #ata h!b!ng bahawa dan tanda tanyanya ditinggal#an.

Cth@ $ia enyata#an bahawa ib!nya sihat. $ia enerang#an bagai ana peristiwa it! berla#!. (la!sa peleng#ap wj!d selepas ## ta# transitif ata! #ata adj#tif dala ayat j !# pancangan. (la!sa yg asalnya drpd ayat biasa boleh dipancang#an dgn ayat lain ? #la!sa !ta a= dngan gg!na#an #ata h!b!ng bahawa3 se#iranya #la!sa it! berasal drpd ayat tanya yg engg!na#an #ata tanya3 #la!sa it! boleh dipancang#an ter!s selepas ## transitif tanpa engg!na#an #ata h!b!ng bahawa dan tanda tanyanya ditinggal#an. cth@ $ia ber#ata bahawa ib!nya sihat. $ia ya#in bahawa ib!nya sela at. $ia bertanya siapa na a orang it!. (la!sa penerang w!j!d selepas frasa na a yg njdi obje# ayat. (la!sa yg asalnya drpd ayat biasa boleh dipancang#an selepas frasa na a sebagai obje# dgn ngg!na#an #ata h!b!ng bahawa3 se#iranya #la!sa it! berasal dripada ayat tanya yg engg!na#an #ata tnya3 #la!sa it! boleh dipancang#an ter!s selepas frasa na a sebagai obje# tnpa engg!na#an #ata h!b!ng bahawa dan tanda tanyanya ditinggal#an. cth@ (a al endengar #habar bahawa ib!nya sihat. $ia endengar penjelasan bagai ana per#ara it! terjadi. (la!sa #eterangan (la!sa #eterangan ialah #la!sa bawahan ?ta# bebas3 teri#at3 #ecil= yg bert!gas sbgai #eterangan dla ayat pancangan. (la!sa ini digab!ng#an dngan #la!sa !ta a dgn engg!na#an #ata h!b!ng jika, kerana, walaupun, sekiranya, supaya, dengan dan lain-lain. cth@ $ia enangis kerana ?dia= gagal dala te ! d!ga. "adi it! saya je !r supaya ?padi it!=#ering. Erang it! enebang pohon beli bing dengan ?dia= engg!na#an gergaji. %ng#a! a#an berjaya dala perniagaan jika ?eng#a! = rajin ber!saha. ?bahagian yg berceta# itali# ialah #la!sa #eterangan= h!raian 1 jenis #la!sa dan & cth ayat B-

h!raian , jenis #la!sa dan 0 cntoh ayat B &6