Anda di halaman 1dari 5

WAN adalah Wide Area Network iaitu sejenis LAN tapi dengan maksud yang lebih luas.

Boleh melintasi gedung,kota dsb..WAN juga dapat menggabungkan beberapa LAN..

WAN

Wide Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang mencakupi area yang besar sebagai contoh iaitu jaringan komputer antar wilayah, Bandar, negeri bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan kompute WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain.

A Value added Network !VAN" is a hosted ser#ice offering that acts as an intermediary between business partners sharing standards based or proprietary data #ia shared Business $rocesses

%atu rangkaian nilai tambah !VAN" adalah sebuah pembekal rangkaian persendirian !kadang kadang dipanggil talian komunikasi turnkey" yang disewa oleh syarikat untuk memudahkan pertukaran data elektronik !&'(" atau menyediakan perkhidmatan rangkaian lain. %ebelum kedatangan World Wide Web, beberapa syarikat mengupah rangkaian nilai tambah untuk memindahkan data dari syarikat mereka kepada syarikat syarikat lain. 'engan ketibaan World Wide Web, banyak syarikat mendapati ia lebih menjimatkan kos untuk memindahkan data mereka melalui (nternet bukannya membayar yuran bulanan minimum dan kadar per watak yang terdapat dalam kontrak VAN biasa. %ebagai tindak balas, pembekal rangkaian nilai tambah kontemporari kini memberi tumpuan kepada menawarkan terjemahan &'(, penyulitan, e mel yang selamat, laporan pengurusan, dan perkhidmatan tambahan lain untuk pelanggan mereka.

BA)AN *+,+-AN 'AN BA.AAN

i. Berita )arian, !/ 0gos 1222", Asean belum sedia laksanakan e dagang.Berita )arian, 1/ ,ulai,1222 ,3anfaat %epenuhnya & 'agang.

ii. Berita )arian,14 3ac,/555

iii. &LL(% B00-&* 6%ur#ey6 789 0f .ompanies 'on:t )a#e & .omm %trategy,(N;&*N&; W&&- 0NL(N& %&$; 7;) /555

i#. http<<6www.microtimes.com

#. http<<6www.un.org<'ept<eca<adf<adf55policy.htm

#i. Lee =oong >euw , What is &lectronic What is &lectronic, ,aring (nternet 3aga?ine<,uly /55@,Vol /, No 1A p./7 /B

#ii. 3ondahl. 3., =orecast of the .ore &conomy. =orrester *esearch *eport !%eptember /558"

#iii. $ankaj -amthan,!/555". & commerce on the WWW6 A 3atter of ;rust , e commerce on trust.htm, published 18 April,/555.

-elebihan kelebihan teknologi kepada usahawan6

;eknologi ialah antara kelebihan penting kepada setiap usahawan yang progresif dan mahu sentiasa membangun. Boleh menaikkan imej dan kredibiliti usahawan. 3engembangkan perniagaan ke negara negara lain dengan mewujudkan teknologi moden seperti internet dan e dagang. 3endapat maklumat mengenai promosi atau akti#iti syarikat dengan lebih cepat dan tepat, melalui pelbagai bentuk media. 3eningkatkan produkti#iti usahawan. $ara usahawan dapat berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan lebih pantas, efisyen dan tepat melalui emel, %3% dan pelbagai medium lain. Berkongsi, menyimpan dan menyebar maklumat. $embentangan produk boleh dilakukan pada bila bila masa dan lebih menarik dengan informasi yang tersimpan di dalam komputer atau tablet $.. 3aklumat stok serta pelbagai strategi lain lebih mudah disimpan dan dirujuk dengan menggunakan perisian terkinu untuk memastikan perniagaan berjalan dengan lancar. 3enyimpan maklumat pengguna dan produk belian mereka dengan efisien dan ini memastikan pengulangan pembelian kerana ser#is lepas jualan yang pro aktif dan pantas. Bersedia utntuk pembangunan masa depan. ;eknologi dapat memastikan statistik dan maklumat digunakan dengan cara yang terbaik bagi perancangan bisnes masa depan. (a juga berkembang dengan pantas, selari dengan perkembangan dunia perniagaan. $enggunaan masa yang lebih efisien serta mencipta peluang pekerjaan yang baru. 3emperbaiki mobiliti pernigaan. ;eknologi telah memperbaiki jualan syarikat dngan membenarkan stokis menggunakan alat alat elektronik peribadi untuk membuat paparan jualan serta menghantar pesanan dan maklumat pelanggan ke pejabat dengan cepat. Alat alat elektronik ini telah memendekkan masa yang diperlukan oleh syarikat untuk menerima dan menghantar barangan atau perkhidmatan dan seterusnya mewujudkan kelebihan berdaya saing dalam industri.

-omunikasi 'engan bantuan teknologi, proses komunikasi telah menjadi lebih murah, cepat dan efisien. -eberkesanan kos. ;eknologi membolehkan proses perniagaan dikomputerkan diaman perniagaan akan mendapat pulangan yang tinggi dengan menggunakna peralatan mesin yang berteknologi. Clobalisasi. (a bukan sahaja menunjukkan perhubungan dunia yang rapat tetapi juga membenarkan ekonomi di dunia ini menjadi satu sistem yang bersifat saling bergantung. D$erhubungan harmoni di antara teknologi dan perniagaan harus diwujudkan. %ekiranya penggunaan teknologi diabaikan, perniagaan akan hilang daya saing sama ada di peringkat tempatan atau global.E