Anda di halaman 1dari 7

Muka surat 15 Dahari berkata : Siapa engkau hai kanak-kanak?

Engkau bercakap dengan aku yang lebih tua dan kaya dan mengatakan aku lebih kecil dari engkau?. Abu Hanifah berkata: Allah tidak kurangkan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar dan kaya tetapi Allah kurangkan bagi ulama seperti firman Allah yang bermaksud : !ereka yang dimamahkan ilmu itu nenpunyai beberapa dar"at. Dahari berkata: #au "a$ab soalan aku. Abu Hanifah men"a$ab: %a& aku "a$ab soalan kau dengan petun"uk Allah. Dahari bertanya: Adakah Allah itu $u"ud?. 'a$ab Abu Hanifah: %a. Dahari bertanya lagi: Di mana?. 'a$ab Abu Hanifah: (iada ada baginya. )erkata Dahari: Allah ada& tapi tidak bertempat?. )erkata Abu Hanifah: Dirimu itu buktinya. Dahari bertanya: !ana buktinya?. Abu Hanifah menyoalnya semula: (idakkah engkau bernya$a?. Dahari men"a$ab: %a. )ertanya Abu Hanifah lagi: Di mana roh engkau?. !aka tercengang Dahari lalu men"a$ab: *ada susu. Abu Hanifah bertanya: *ada susu itu ada minyak?. Dahari men"a$ab: Ada. Abu Hanifah bertanya: Di mana? Atas atau ba$ah?. (ercengang Dahari dengan pertanyaan Abu Hanifah. !aka Abu Hanifah berkata: Sama seperti roh tidak tahu di mana letaknya dalam tubuh begitu "uga minyak tidak bercampur dengan susu. Allah "uga kita tidak tahu di mana ia berada. Dahari bertanya:Siapa sebelum Allah dan siapa selepasnya? Abu Hanifah men"a$ab: (iada sebelum dan selepasnya dan dalilnya ada pada badan kamu iaitu apa yang ada sebelum ibu "ari dan apa yg ada selepas "ari kelingking?. Dahari men"a$abtiada apa dahulu daripa ibu "ariku dan tiada suatu kemudian kelikingku. !aka kata Abu Hanifah: Demikian Allah& tiada suatu sebelumnya dan tiada suatu selepasnya. berkata Dahari: Aku ada satu soalan lagi. Apa yang Allah sedang lakukan sekarang? Abu Hanifah yang ketika itu berada di ba$ah mimbar dan Dahari berada di atas mimbar meminta Dahari turun dari mimbar dan mengi+inkannya naik ke atas mimbar untuk men"a$ab soalannya. Apabila Abu Hanifah duduk di atas mimbar& beliau men"a$ab: Allah sedang menggugurkan yang batil dengan menurunkanmu dari atas ke ba$ah.

Muka surat 16 Sheikh Ahmad Al-Suhaimi berkata: !akrifat Allah itu $a"ib atas manusia. ,bnu Al--ayum berkata : .a"ib atas ibu bapa menga"ar anak-anak makrifat dan tauhid Allah. A"arlah anak-anak apabila mereka telah berakal tentang yang $a"ib& mustahil dan harus bagi Allah. A"arkan "uga tentang salasilah keluarga dan kehidupan /abi !uhammad SA.. )erkata setengah ulama : )ermula a$al $a"ib ke atas mukalaf mengenal (uhan. !aksudnya $a"ib menyampaikan kepada yang dikehendaki kerana "ika kita la+imkan tasdik dengan barang yang tiada diketahuiia sahnya memba$a kepada beriman ia. 'ika nyata benarnya berkekalan atas imannya atau nyata tersalah maka kufur ia. !emba$a kepada bersamaan nabi dan yang bukan nabi kerana tiada tandanya maka benarkan "ua. 'ika kita kata $a"ib na+ar didahulu daripada beriman& maka "ika kita serukan orang kafir kepada beriman maka kata ia hingga aku aku pada hari ini di dalam tingkah na+ardan di ba$ah taradud na+ar. Apa engkau kata adakah dila+imkan akan dia ikrar dengan imannya maka "adi binasa. #ata kamu na+ar itu didahulu daripada iman atau kamu tingkahkan beberapa ia na+ar. 'ika orang itu banyak bercampur dengan orang muslimin& kita syruh dia mengucap dua kalimah syahadah kerana ghaib padanya itu ada na+ar dahulu daripada balagnya. (iada harus disuruh na+ar dahulu. 'adi kufur orang tidak menga"ar dua kalimah syahadah apabila datang orang kafir minta dia"arkannya atau ditangguhkannya. (iada bercampur dengan orang itu ke"adiannya puncak bukit demikin "ua dia"arkan dua kalimah syahadah atas kaul yang mengatakan makrifat a$al $a"ib. !aka ia taklik kemudian supaya kuat imannya.

/abi !uhammad SA. dipadakan dengan ikrardua kalimah syahadah. Atas kaul yang mengatakan na+ar itu a$al $a"ib maka disebutkan baginya dalil serta mengucap dua kalimah syahadah hingga ia faham.

Muka surat 17 Alam ini berubah-ubah. *ada setiap perubahan yang baru tentang alam ini sama seperti "ika kita bertaubat. 0irman Allah bermaksud : Dan pada diri kamu tiadakah engkau melihat?,a menun"ukkan ke$u"udan Allah yang men"adikan diri manusia yang sempurna sifat. Ada mata& telinga. Ada tinggi& rendah. Adayang mempunyai perasaan. %ang ber$arna. Ada yang berilmu. Ada yang bodoh. Ada yang beriman. Ada yang kufur. Segalanya berubah-ubah. ,lmu Allah itu sempurna 1udratnya dan iradatnya. (u"uh petala langit yang terdiri dari bintang dan bulan& matahari yang ber$arna merah dan kuning. Ada yang bergerak dan ada yang tetap dipaksinya. Ada yang bercahaya dan ada yang kelabu. Semuanya ada yang menciptakannya dan bergantung kepada !aha *encipta. Di ba$ahnya ada a$an dan bumi. Di bumi ada darat dan lautan. #ayu& batu bata dan pelbagai binatang. Semuanya membuktikan adanya Allah (aala yang men"adikan alam ini. (anda Allah "adikan alam ini ada dua. %ang pertama A yan iaitu berdiri dengan +atnya dan bersuisun daripada dua +uhur atau lebih. %ang kedua A rad iaitu tidak dapat berdiri dengan +atnya.

Muka surat 18 )erhimpun keadaan sekira-kira tiada dapat ditengahkan antara yang

ketiga.bercerai iaitu adalah "a$ahir sekiranya dapat ditengahkan antara keduanya dan ketiganya. Harakat yakni bergerak-gerak iaitu dua kun pada dua ketika pada dua tempat. Diam itu dua kun pada dua ketia pada tempat yang satu. !akna $arna itu kaifiat yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi suatu yang lain. !akna cahaya kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia bagi melihat suatu yang lain. 2asa itu ada sembilan iaitu pahit& pedas& masin& kelat& masam& perit& manis& lemak dan ta$ar. Apa yang disebut dahulu amat indah baha$a Allah yang men"adikan segala alam inidengan ilmunya yang tidak terbatas. Dan tiap-tiap barang yang harus atasnya adama atasnya putus mustahil kidam. #etahui olehmu apabila sudah tetap alam ekeliannya muhaddas yakni ada dahulunya tiada.muhaddas akan dia itu Allah (aala yaitu +at yang $a"ib. Ada $u"ud itu tiada a$al dan tiada akhir.sifat kamilat itu tiada terhingga baginya tiada dapat dibilang pada nafas sama ada sifat yang $u"udiah atau salbiah. Seperti firman Allah yang bermaksud : Dan tiada dapat meliputu dengan dia ilmu. Sabda /abi !uhammad SA. : !aha Suci Engkau hai (uhanku tiada dapat aku hingga akan memu"i atas kamu. ( idak akan berduka cita dan berkeluh kesah seseorang hamba "ika mereka membaca doa. Allah menghilangkan dukacitanya dan diganti dengan sukacita.

Muka surat 19 #ita iktikodkan Allah mempunyai beberapa sifat dan tiada ada kesudahannya. (iap-tiap sifat yang sempurna itu $a"ib bagi Allah dan tiap-tiap kekurangan tidak patut bagi Allah kerana ia mustahil Allah bersifat kekurangan. Dan tiap-tiap mukalaf mengetahuinya. Adalah yang dua puluh itu telah dihimpunkan ulama ulama dalam Al--uran dan Hadis. Dibilangkan pula $u"ud seperti yang dimuktamadkan oleh ,man 2a+i . Dibilangkan sifat maani itu lain daripada sifat maknuyah. 'ika kita bilangkan $u"ud dan kita bilangkan sifat maani itulah sifat maknuyah. !aka "adilah sifat yang $a"ib kita ketahui itu dua belas sifat "ua. )erkata ,bnul Sabki dalam kitab 'amul 'a$ami : mengetahui hal maknuyah setengah daripada barang yang memberi manfaat pengetahuan.tiada memberi mudarat "ahilnya. )erkata masnap Sanusi& tiada memberi mudarat pada ilmu kerana tiada sabit baginya pada dirinya dan tiada dengan iktibar yang lain kerana ibarat berdiri sifat maani dengan +at dan tiada peker"aan yang lebih tinggi. #eadaan Allah kodiran itu ibarat daripada berdirikudrat dengan +at Allah dan tidak ada sifat yang lain atas kaul yang menyabitkan hal. #aul yang muktamad berkata kadiron itu bukannya ibarat berdiri kudrat dengan +at . sesungguhnya sifat yang lain pada +aman tidak ada mau"ud pada khari" dan tiada pula makdumpada +aman yang lebih ia dari pada berdiri maanidengan +at dan kudrat. #eadaan kodiran itu antara keduanya tala+im. !aka kodiran mela+imkan berdiri maani dengan +at. !aka dinamakan +at itu kodir. )arangsiapa menafikan sifat maknuyah atau suatu daripadanya kafir dengan i"ma kerana ia sabit bagi Allah dengan Ahli Sunnah dan mukta+ilat. )arangsiapa menafikan sifat maani daripada asalnya seperti ia berkata Allah itu tiada kodir dengan +atnya& tiada dengan sifat yang berdiri dengannya.

3rang yang tiada menafikan diadengan asalnya seperti mukta+ilah dengan berkata ia tiada bagi Allah itu sifat maani dan sesungguhnya ia kodir dengan +atnya alam dengan +atnya. Demikianlah hingga akhir tiada kufur iktikod itu. Sheikh Ahmad Al-Suhaimi berkata:terbahagi sifat itu empat bahagi. /afsiah& salbiah& maknuyah dan maani. !aka barangsiapa menafikansuatu daripada bahagi yang tiga yang pertama itu dikata baharu atau syak padanya. Muka surat 20 )arangsiapa menafikan bahagi yang keempat iaitu sifat maani seperti kaum muktalah tiada kafir ia kerana baha$asanya tiada mela+imkan atas nafinya itu kekurangan yang berdiri dengan +atnya. #adiran iti tiada kudrah dan muridan itu tiada dengan iradah. !aka adalah dua puluh itu $a"ib. .u"ud itu suatu yang la$an adama. (iada sah kita sifatkan dengan segala sifat melainkan apabila adanya +atnya itu mau"ud dahulu kerana inilah sebab didahulukan daripada sifat yang lain. 0irman Allah (aala yang bermaksud: 'ika kamu nyatakan mereka itu kafirsetiap yang men"adikan tu"uh petala langit dan bumi menyangkalnya. Sabda 2asullullah SA. : (iap-tiap anak diperanakkan diatas agama mula ke"adiannya. Hingga menyatakan daripada lidahnya. Dua ibu bapanyalah yang menetukan samada dia nasrani yahudi atau ma"usi. %ang lain itu tiada patut disembah. ,badat akan berhala itu mendepangkan diri mereka kepada Allah. )ekata mereka itu kepada Allah: Segala berhala itu memberi syafaat akan kamikepada Allahtiada kami sembah.melainkan klerana mendapatkan kami kepada Allah tempat dar"at. )ertanya seorang perempuan : Adakah pada Allah itu syak? 'a$ab ,bnu -ayum : (iada syak tetapi barangkali kedatangan syubhah. )erkata

perempuan iti : (iap-tiap orang yang membelakangi pada +at Allah nescaya aku cucukan dua matanya dengan anak "ariku ini. .u"ud itu sifat nafsiah. Muka surat 21 )erkata ,man 0akhrul 2a+i : $u"ud itu bukan ainul +at dan bukan lain daripada atas. ,mam Abu Hassan berkata : .u"ud itu +at. Dibilangkan pada sebutan bukan pada hakikat. #ta Sheikh Suhaimi : .a"ib atas kami beriman dengan $u"ud Allah dan barang yang diketahui atasnya dengan tidak mencarakan bagi keadaan $u"ud dan haram atas kita berkata barang yang kita tidak ketahui. 0irman Allah (aala : (iada seumpama sesuatu iaitu (uhan yang !aha mendengar dan !aha !elihat. Di dalam kitab tua Darul Asul ada menyatakan : Setengah daripada barang yang tidak memberi kaedah akan kaifiat sifat Allah dan taklik sifat Allah dan berbilang-bilang sifatnya . Adakah ia ainul+at atau lainnya kerana ia tidak disuruh oleh syarak. Diam segala sahabat daripada membicarakannya. 3rang yang ber"alan akan "alan. (iada "ua membicarakan peker"aan itu tetapi menegahkan mereka itu daripada masuk bicara padanya kerana barang yang kita ketahui kaifiatnya dengan akal. !aka kita hentikan daripada membicara yang demikian. ,tula yang terlebih se"ahtera bagi agama. #idam ertinya sedia kidam dan a+ali ayat bersamaan keduanya. Dan keduaduanya tidak ada permulaan dan berdiri dengan sendiri. !aka segala sifat Allah (aala sekiranya nafsihi atau maani atau maknuyah atau salbiah itu kodim lagi a+ali.