Anda di halaman 1dari 4

Bahasa Melayu Kertas 1 STPM

DINAMIKA BAHASA MELAYU LARAS BAHASA (Soalan Sebenar STPM: 2001-2010)

01 Yang manakah ciri laras bahasa iklan? I II III IV A B Menggunakan retorik pujukan. Menggunakan banyak kata adjektif. Menggunakan ayat yang pendek dan ringkas. Mementingkan kepersisan maksud ungkapan yang digunakan. I dan II III dan IV C D I, II dan III I, III dan IV 2001:18 02 Yang manakah ayat laras iklan? A B C D Taman Setia Indah baru sahaja siap pembinaannya. Kami sedia memberi perkhidmatan yang cemerlang. Kegawatan ekonomi mempengaruhi harga pasaran kereta tempatan. Harga sebuah banglo di lereng bukit tidak kurang daripada dua ratus ribu ringgit. 2001:19 03 Ciri utama laras iklan ialah A B menggunakan dialek mengandungi unsur pujukan C D menggunakan ayat yang ringkas menggunakan tatabahasa yang sempurna 2002:18 04 I II III IV

Laras rencana Fakta bersifat khusus Bahasanya bersahaja Kurang penggunaan istilah Terdapat kepelbagaian idea

Laras akademik Fakta bersifat ilmiah Bahasanya ringkas Penggunaan istilah teknikal Idea yang bernas

Berdasarkan jadual di atas, pilih padanan yang betul antara laras rencana dengan laras akademik. A B I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV 2002:19

05

Menggunakan bahasa yang kreatif dan imaginatif Terdapat penyimpangan tatabahasa atau manipulasi bahasa Mementingkan penyusunan, pengulangan, dan pemilihan kata

Pernyataan di atas menunjukkan ciri laras I II A B iklan berita I dan II I dan IV D E III agama IV sastera II dan III III dan IV 2003:18 06 Laras X Lazimnya menggunakan binaan ayat yang panjang Menggunakan istilah khusus Makna kosa katanya terbuka kepada interpretasi Laras X merujuk kepada A B laras sains laras ekonomi C D laras media massa laras undang-undang 2003:19 07

Lori yang sudah tua itu kedengaran mengaum terus. Badannya terhuyunghayang mengikut rentak jalan raya kampungan. Tidak lama kemudian, lori itu berhenti di tebing sungai. Kedua-dua anak muda itu turun. Mereka berjalan ke hala seorang anak yang sedang menunggu di bawah lindungan bayangan sepohon kayu. Apakah ciri laras sastera yang terdapat dalam petikan di atas? I II A B Mesej yang jelas. Penggunaan personifikasi I dan II I dan IV C D III Pemilihan diksi yang berkesan. IV Penggunaan bahasa yang baku. II dan III III dan IV 2004:18

08 Sesuatu laras bahasa ditentukan oleh faktor yang berikut kecuali A B situasi status penutur C D pokok perbincangan kecekapan berbahasa 2004:19

09 Pilih ciri bahasa istana. I II III IV A B 10 Menggunakan kosa kata khusus Menggunakan unsur pemulukan dan pendinaan Mempunyai tatabahasa yang berbeza daripada bahasa biasa Menggunakan kata ganti nama yang lengkap dan bersopan serta berkembang sejajar dengan peredaran masa I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV 2005:17 Penyataan yang manakah yang benar tentang laras bahasa? I II III IV Laras bahasa bertambah mengikut keperluan. Laras merujuk kepada wacana penulisan. Laras ditentukan oleh latar belakang pengguna. Laras bahasa tidak mempunyai kaitan dengan gaya bahasa. C D II dan III III dan IV 2006:18 11

A I dan II B I dan IV

Disampaikan secara formal.

Menggunakan istilah khusus. Kandungannya bersifat objektif. Mempunyai unsur kematangan dan kebenaran.

Ciri di atas menepati laras bahasa I agama II sastera A I dan III B I dan IV III akademik IV media massa C D II dan III II dan IV 2006:19 12 Yang manakah penyataan yang benar tentang laras bahasa? I II III IV A B Laras bahasa ialah variasi bahasa yang digunakan mengikut situasi. Laras bahasa ialah penggunaan sesuatu bahasa yang menarik dan berkesan. Laras bahasa ialah ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidangnya. Laras bahasa ialah pengucapan atau penulisan yang mementingkan kesinambungan dan tautan idea. I dan II I dan III C D II dan IV III dan IV 2007:18

4 13 Yang manakah penyataan yang benar tentang laras bahasa? I II III IV A B Boleh berubah mengikut situasi Terhad kepada wacana penulisan Berkembang mengikut perkembangan bidang ilmu Merujuk kepada kelainan bahasa yang ditentukan oleh perbezaan tempat I dan III I dan IV C D II dan III II dan IV 2008:20 14 Yang berikut ialah laras bahasa ilmiah kecuali A B C D menggunakan kata yang tepat mempunyai maksud yang tersirat menggunakan bahasa yang formal menggunakan bahasa yang gramatis 2009:20 15 Yang berikut ialah faktor yang menentukan pemilihan sesuatu laras bahasa kecuali A B 16 I II III IV Laras bahasa iklan Laras bahasa akademik Makna kosa katanya terbuka kepada Diksinya berkesan interpretasi Menggunakan ayat yang ringkas Menggunakan ayat yang lengkap Terdapat penyimpangan dari aspek Menggunakan bahasa yang baku tatabahasa Mengutamakan penggunaan bahasa Menggunakan istilah khusus dengan basahan ketara konteks ksa kata khusus C D fokus perbincangan latar belakang penutur 2010:19

Yang manakah ciri laras bahasa iklan dan ciri laras bahasa akademik yang betul? A B I dan III I dan IV C D II dan III II dan IV 2010:20

Susunan: SuhaimiMohdSalleh@DESSO2010