Anda di halaman 1dari 37

HASYLIM KUSHAIRI

SCE 3108

SN 1/2011

KANDUNGAN

Muka Surat
Task A :
(a) Model-model Pengajaran

(b) Bandingbeza Model-model Pengajaran

Task B :
(a) Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5

19

(b) Rasional Pemilihan Model Pengajaran

26

(c) Refleksi Keberkesanan Rancangan Mengajar Harian


Lampiran Gambar dan aktiviti

29

Task C :
Refleksi Terhadap Pengalaman/Kekuatan/Kelemahan/Cadangan/

37

Kesimpulan
Rujukan

41

HASYLIM KUSHAIRI

SCE 3108

SN 1/2011

TASK A:
(a) Model-model Pengajaran
Apa itu pengajaran?
Menurut Kamus Dewan edisi keempat pengajaran bermaksud perihal
mengajar, segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar seperti cara atau
sistem mengajar, aspek yang dipentingkan, segala sesuatu yang diajarkan dan
lain-lain. Pengajaran adalah penyampaian maklumat dalam pelbagai seting
pendidikan seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian
tinggi termasuk kolej dan universiti.
Pengajaran merupakan satu proses yang merangkumi aktiviti-aktiviti
perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas. Terdapat beberapa
model pengajaran yang telah diperkenalkan oleh pakar-pakar pendidik sebagai
panduan untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih
berkesan
Apa itu model pengajaran?
Model pengajaran adalah satu perihalan persekitaran pembelajaran yang
dijadikan panduan untuk merancang kurikulum, kursus, dan unit pengajaran
serta menyediakan bahan-bahan pengajaran seperti program multi-media serta
pengajaran berbantukan komputer, lembaran-lembaran kerja, dan sebagainya.
Beberapa model pengajaran yang berlandaskan proses pengajaran telah dikaji
dan dibina oleh pakar-pakar pendidik bertujuan untuk menghasilkan proses
pengajaran yang berkesan.
Fungsi utama model pengajaran yang dibina oleh pakar-pakar pendidikan
ialah memberi panduan kepada perancang mengajar dan guru tentang langkahlangkah mengajar yang utama supaya membolehkan mereka merancang serta
melaksanakan proses pengajaran, membentuk rangka pengajaran yang lengkap
untuk penyelia dan penyelidik dalam proses pengajaran sebagai rujukan dan
1

sebagai

penduan

asas

bagi

guru

dalam

sesi

maklum

balas

serta

pengubahsuaian untuk proses pengajaran yang selanjutnya.


Jenis-Jenis Model Pengajaran.
1. Model Pemprosesan Maklumat
Konsep
Pengajaran konsep
- Inkuiri
- Ekspositori
Implikasi Model Pemprosesan Maklumat dalam pengajaran dan
pembelajaran.
2. Model Behavioral
Pengajaran Langsung (Direct Instruction) untuk penguasaan kemahiran
Pembelajaran Masteri
Implikasi Model Behavioral dalam pengajaran dan pembelajaran
3. Model Sosial
Pembelajaran Koperatif
Main Peranan & Simulasi
Implikasi Model Sosial dalam pengajaran dan pembelajaran
4. Model Personal
Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora)
- Kesedaran Peribadi
- pemupukan konsep kendiri dan harga diri yang tinggi
Implikasi Model Personal dalam pengajaran dan pembelajaran

2
______________________________________________________________________

5. Model Reka Bentuk Pengajaran


Menurut Yusup Hashim (1998), terdapat banyak model reka bentuk pengajaran
dan kebanyakan model yang digunakan mempunyai elemen yang sama.
Di dalam kajian tugasan taksiran atau kerja kursus pendek ini tumpuan utama
yang diambil kira dalam menentukan pemilihan media yang berkesan ialah
dengan merujuk kepada model yang berorientasikan bilik darjah memandangkan
tugas guru adalah sebagai pelaksana sistem. Oleh yang demikian, guru tidak
perlu merancang dan menggubal kurikulum, tetapi perlu memilih media atau
bahan

sumber

yang

sesuai

untuk

melaksanakan

kurikulum

tersebut.

Antara beberapa contoh model reka bentuk pengajaran yang berorientasikan


bilik darjah ialah model Gerlach dan Ely (1980), model ASSURE (1996), model
Kemp

(1985),

dan

model

Dick

dan

Reiser

(1989).

Hasil kajian dan analisa yang dibuat mendapati bahawa model ASSURE (1996)
yang dikemukakan oleh Heinich et al. (1982) merupakan model yang paling
sesuai digunakan untuk merancang pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah.
Semua guru dapat memanfaatkan dan menggunakan model ini untuk merancang
pengajaran-pembelajaran yang efektif. Berikut adalah perbezaan maksud dan
konsep bagi menerangkan reka bentuk pengajaran dalam bilik darjah
berdasarkan beberapa model yang tersebut :
Model ASSURE (1996)

Model ADDIE

Model Dick dan Reiser (1989)

Terdapat 6 langkah iaitu:


1.

A - Analyse Leaner (analisis ciri pelajar)

2.

S State Objectives (nyatakan objektif)

3.

S Select Method, Media and Materials (pilih kaedah, media dan bahan)

4.

U Utilise Media and Materials (gunakan media dan bahan)


3

______________________________________________________________________

5.

R Require Learner Response/ Participation (libatkan pelajar dalam proses

pembelajaran)
6.

E Evaluate and Review or Revise Materials ( nilai serta semak semula

bahan)

Terdapat 5 peringkat:

1.

A Analysis (analisis)

2.

D Design (reka bentuk)

3.

D Development (perkembangan)

4.

I Implementation (pelaksanaan)

5.

E Evaluation (penilaian)

Terdapat 8 langkah:
1.

Tentukan matlamat

2.

Analisis ciri pelajar

3.

Tulis objektif

4.

Pilih/semak buku teks

5.

Bina ujian

6.

Bina aktiviti pengajaran

7.

Pilih media pengajaran

8.

Laksana pengajaran

Pemilihan media dan bahan sumber.


Noriati A.Rashid (2009), menyatakan bahawa pemilihan media melibatkan
perancangan pengajaran yang baik dan terancang serta proses-proses
pemilihan media yang merangkumi beberapa perkara, antaranya ialah:
i.

Penentuan kaedah

ii.

Pemilihan format media

iii.

Pemilihan bahan sumber

iv.

Gunakan media dan bahan sumber

v.

Libatkan pelajar dalam pembelajaran

vi.

Nilai dan semak semula


4

______________________________________________________________________

Implikasi terhadap
Jenis Model
Pengajaran

Pengajaran dan
Contoh

Huraian

Pembelajaran
dalam
bilik darjah
Murid akan
mengambil
bahagian yang aktif

Model ini,murid
melibatkan diri
Inkuiri

dalam menguji
konsep dan
hipotesis.

1. Model

dalam
pembelajaran,
menganalisis
data,menyemak
hipotesis dan
membuat refleksi
terhadap

Pempro-sesan

pembentukan ilmu

Maklumat

yang timbul.
Murid tidak
digalakkan
Model ini murid
akan akan

Ekspositori

menerima isi
pelajaran dari guru.

memikirkan atau
menyoal tentang
apa yang
dipelajari.Mereka
hanya mempelajari
apa yang patut
dipelajari sahaja.

2. Model
Behavioral

Pengajaran

Model ini

Kaedah ini agak

Langsung

berarahkan guru

sesuai untuk

dimana guru akan

mengajar bacaan

5
______________________________________________________________________

menyampaikan isi
pengajaran secara

dan metematik

langsung kepada

tetapi kurang

murid-murid serta

sesuai bagi

menstruktur masa

matapelajaran yang

pengajaran supaya

mirip kepada

menyusun langkah

penerokaan dan

pengajaran dan

penemuan.

pembelajaran.
Dalam kaedah ini
isi pelajaran
disusun daripada

Pembelajaran
Masteri

Model ini

mudah kepada

digunakan untuk

kompleks sebelum

menyesuaikan

disampaikan

pengajaran dimana

kepada murid-

faktor perbezaan

murid agar murid

individu diambil

dapat mengikuti

kira.

pengajaran guru
mengikut kadar
kecekapan masingmasing

3. Model Sosial

Pembelajaran

Model pembelajar

Kaedah ini akan

Koperatif

ini berfokuskan

meningkatkan

kepada

kemahiran sosial

perkembangan

dan perpaduan

konsep dan

anatar ahli

kemahiaran melalui

kumpulan dan

kerja berkumpulan.

pembelajaran ini
juga mempunyai

6
______________________________________________________________________

impak ke atas
pencapaian
akademik dan
harga diri muridmurid.
Main peranan
membantu muridmurid memahami

Main Peranan &


Simulasi

tingkahlaku

Main peranan amat

sosial ,peranan

berguna dalam

mereka dalam

P&P sains sosial di

interaksi sosial dan

mana murid-murid

cara-cara

kita dapat

menyelesaikan

memahami

masalah dengan

keprihatinan,nilai

berkesan. (Watak

dan perspektif

lakonan) Simulasi

orang lain. Simulasi

menggabungkan

membantu murid-

maklumat

murid untuk melihat

mengenai satu-satu perwakilan objek


kemahiran melalui

yang sebenar.

demonstrasi,
praktis dan latihan
khusus.
4. Model

Synectics

Personal

Model ini mengajar

Murid-murid akan

kemahiran

mengikuti satu siri

menyelesaikan

bengkel sehingga

masalah,aktiviti

mereka berupaya

penulisan dan

untuk mengaplikasi

bidang-bidang yang prosedur-prosedur


7
______________________________________________________________________

tertentu secara
lain.

individu dan
kumpulan koperatif.

8
______________________________________________________________________

HASYLIM KUSHAIRI

SCE 3108

SN 1/2011

(b) Bandingbeza Model-model Pengajaran

Pembelajaran

Model

5E

pembelajaran

Mendefinisikanurutan
belajarberdasarkanp
engalamanbelajarfals
Prinsip asas

afahdari John Dewey


dankitaranpengalama
nbelajar yang
dicadangkanoleh
David Kolb.

Fasa

Needham

Inkuiri Induktif

Inkuiri Deduktif

masalah
Satu kaedah
Ada 5 langkah

pembelajaran

Orientasi,

mendidik pelajar

Pencetusan Idea,

Dari contoh spesifik

Penstrukturan

membuat

Semula Idea,

generalisasi

Dari generalisasi
kepada spesifik

mereka menguasai
kemahiran asas.
Mencari, dan
membaca bahan

Engage

Orientasi

Explore

Pencetusan Idea

Explain

Penstrukturan

Tiada fasa yang

Tiada fasa yang

Elaborate

Semula Idea

spesifik

spesifik

Evaluate

Penggunaan Idea

bacaan yang sesuai


Membuat kajian yang
relevan
Membuat cadangan
yang terbaik bagi
membentangkan

Pelajar

Pelajar

Peranan guru

Tutor/fasilitator

Tutor/fasilitator

Tutor/fasilitator

Aktif

Aktif

Aktif

Guru
Sebagai guru
(pengajar)
Pasif
Pelajar diperkenalkan

Engage -

kepada suatu hukum


10

______________________________________________________________________

atau prinsip
Guru memberi
beberapa masalah,

Perkembangan

masa yang sama

Refleksi

Pelajar

Set induksi

masalah dan dalam


membolehkan

Berpusatkan

murid

untuk menyelesaikan

Penggunaan Idea,

Refleksi

Penglibatan

berdasarkan

tugasan, contoh yg

dapatan.
Pelajar
Tutor/fasilitator
Aktif

11
______________________________________________________________________

HASYLIM KUSHAIRI

SCE 3108

SN 1/2011

PERBEZAAN MODEL ASSURE DAN MODEL ADDIE


MODEL ASSURE
Model ini telah diperkenalkan

Perbezaan
Pengasas

MODEL ADDIE
Rosset pada tahun 1987.

Definisi

Ada satu model desain

oleh Heinich, Molanda, Russell


(1989).
Untuk menyediakan panduan
merancang dan

pembelajaran.

mengendalikan pengajaran

Yang lebih sifatnya lebih generik

yang memerlukan

iaitu mode.

penggunaan media.
Model ini berskala kecil dan

Fokus

Lima komponen utama yang

lebih tertumpu kepada

boleh digunakan untuk

perancangan pengajaran bilik

merancang pengajaran yang

darjah dan boleh dijadikan

sistematik.

panduan untuk merancang


penggunaan media dalam
pengajaran.
1. Analyse

Jenis Peringkat

1. Analisis

learner (Analisis

2. Design

pelajar).

3. Develop

2. State learning

4. Implement

objectives (Nyatakan
5. Evaluation

objektif pembelajaran).
3. Select media and
method (Pilih media dan
kaedah).
4. Utilise media and
method (Gunakan
media dan kaedah).
5. Require learner
response (Dapat
14

respons pelajar).
6. Evaluate (Nilai bahan,
kaeadah dan seluruh
proses pengajaran).

Perbezaan antara Model Tyler, Model Masteri dan Model ASSURE dari segi
penulisan objektif, strategi pengajaran dan pembelajaran, strategi penggunaan
BBM dan kaedah penilaian untuk sesuatu topik pengajaran.

Penulisan

Model Tyler
Model Masteri
Penulisan objektif
Cara penulisan

Objektif

Model ASSURE
Pengetahuan

mengikut cara

objektif juga

sedia ada murid

penulisan

menurut 3

mesti dianalisa

Taksonomi

Domain

dan difahami

Bloom yang

Taksonomi Bloom

terlebih dahulu

menitikberatkan

iaitu domain

sebelum ke

tiga domain iaitu

Kognitif,

peringkat

Kognitif ,

Psikomotor dan

penulisan

Psikomotor dan

Afektif.

objektif menurut

Afektif.

Taxsonomi

Memberi focus

Bloom.

kepada
penguasaan
murid dalam
setiap topik atau
unit
pembelajaran
sebelum ke topik
yang arasnya
15
______________________________________________________________________

lebih tinggi.
Strategi P

&P

Bahan kurikulum

Kaedah, media

dirancang dan

boleh beralih ke

dan bahan bantu

disusun kepada

topik

mengajar dipilih

unit-unit kecil,

pembelajaran

berdasarkan

mengikut turutan

seterusnya

objektif dan hasil

dari mudah ke

sebelum

pembelajaran

lebih kompleks

menguasai

yang hendak

untuk pengajaran

sesuatu topik

dicapai serta

dan

yang diajar.

kemudiannya

Tindakan susulan

digunakan

Kaedah,teknik

akan diambil

dalam

pengajaran,buku

untuk

pengajaran dan

dan alat bantu

memastikan

pembelajaran.

mengajar yang

semua pelajar

sesuai harus

dapat menguasai

dipilih supaya

hasil

dapat membawa

pembelajaran

kesan yang baik

yang ditetapkan.

pembelajaran.

Pelajar tidak

kepada pelajar.

Pencapaian hasil
pembelajaran
lebih diutamakan
berbanding
bahan bantu

Strategi

Menumpukan

mengajar.
Mementingkan

Lebih kepada

Penggunaan

kepada

pemilihan dan

P&P

BBM

kesesuaian BBM

penggunaan

berpusatkan

dengan tajuk

kaedah serta

murid.

yang diajar serta

teknik pengajaran

Menyarankan

16
______________________________________________________________________

kemampuan

yang sesuai.

penglibatan

murid untuk

murid selepas

menerima tajuk

guru

berdasarkan

menyebarkan

penggunaan

ilmu.

BBM yang

Penglibatan

semaksima

murid dalam

mungkin.

pembelajaran
membantu guru
dalam menilai
pemahaman,
kelemahan serta
masalah murid
dalam
pembelajaran

Kaedah

Penilaian

Penekanan

Penilaian

tersebut.
Penilaian dilihat

kepada

bertujuan untuk

dari sudut

pencapaian

mengenalpasti

kebolehan murid

murid terhadap

murid yang telah

menjawab

objektif yang

menguasai dab

soalan.

telah dirancang

belum menguasai

diawal P&P.

sesebuah topik

berbincang

Pelajar boleh

pelajaran.

bersama untuk

Murid yang tidak

menyemak

seterusnya

menguasai hasil

semula jawapan.

walaupun belum

pembelajaran

menguasai

akan mengikuti

sesuatu topik

aktiviti pemulihan

sepenuhnya.

sementara murid

beralih ke topik

Guru dan murid

yang telah
17
______________________________________________________________________

menguasai suatu
pelajaran akan
membuat aktiviti
pengayaan.

Proses
pembelajaran
akan berulang
sehingga hasil
pembelajaran
dicapai
sepenuhnya.

Task B:
(a) Rancangan Pengajaran Harian
Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5

18
______________________________________________________________________

Kelas
Tempoh
Bilangan murid
Mata pelajaran
Tema
Liputan Kurikulum

:
:
:
:
:
:

Tahun 5 Gemilang
60 Minit
25 orang
Sains
Rantai Makanan
a. Mengetahui jenis tumbuhan dan haiwan yang terlibat dalam
Rantai Makanan.
b. Memperkenalkan istilah pengeluar, pengguna pertama
(primer), pengguna kedua (sekunder), dan pengguna ketiga
(Tertiar).
c. Memperkenalkan simbol yang bermaksud dimakan
oleh.
d. Membentuk Rantai Makanan.

Hasil Pembelajaran

Memahami Rantai Makanan sebagai hubungan makanan antara

Objektif

hidupan
Di akhir pengajaran ini, murid dapat:

Pembelajaran

a. Matapelajaran

Membina sekurang-kurangnya tiga contoh rantai


makanan.

Memberi secara lisan sekurang-kurangnya tiga contoh


pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan
pengguna tertiar.

b. Kemahiran saintifik (Kemahiran Proses Sains)

Membuat ramalan terhadap situasi yang diberikan oleh


guru mengenai rantai makanan.

Berkomunikasi dengan rakan sebaya dan guru di dalam


keadaan terkawal semasa aktiviti sedang dijalankan.

c. Sikap saintifik dan nilai murni


a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara guru dan
rakan sebaya di dalam aktiviti pembelajaran.
b. Menghargai rukun alam bahawa sesuatu yang hidup
boleh menjadi makanan kepada benda hidup yang lain.
19
______________________________________________________________________

Pengetahuan Perlu

Ada

a. Murid perlu tahu tabiat makan haiwan herbivor, karnivor dan


omnivor.
b. Murid perlu tahu bahawa tumbuhan hijau boleh membina
makanannya sendiri.

Keperluan Khas

a. Sebuah komputer dan satu projektor LCD untuk keperluan


guru.

Persediaan Guru

a. Persembahan Perisian Pembelajaran PSN1 yang


menunjukkan gambaran perkaitan Rantai Makanan.
b. Cakra Padat SND1 yang merupakan nyanyian lagu Bangau
Oh Bangau.
c. Roll up White Board WB1 yang mengandungi ruangan untuk
murid menulis hidupan dan makanannya.
d. Kad Gambar GSN1 yang menunjukkan simbol
e. Kad Gambar GSN2 yang menunjukkan contoh-contoh
hidupan pengeluar, pengguna primer, pengguna skunder dan
pengguna tertiar.
f. Lembaran kerja LK1 yang meminta murid melengkapkan nota
tidak lengkap.

20
______________________________________________________________________

Langkah
Permulaan

Isi Pelajaran

Kaedah Penyampaian

Catatan

Guru sediakan alat-alat yang akan


digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Set induksi

Pengenalan

Pasangkan lagu Bangau Oh

kepada tajuk:

Bangau dari cakera padat SND 1


dan minta murid mendengar

Kaedah: Kelas

Rantai Makanan dengan teliti.

Teknik : Soal Jawab

berlaku apabila

Alat:
Cakera padat Lagu

suatu benda

Minta murid jawab soalan berikut:

hidup dimakan

1)Haiwan apakah yang makan

oleh benda

rumput?

Komputer.

hidup yang lain.

2)Apakah makanan bangau?

Kemahiran berfikir:

3)Apakah istilah haiwan yang

Kritis & Kreatif

makan daging sahaja?

Nilai:

Istilah:
Herbivor

Langkah 1

Strategi P&P:

SND 1.

Hormat menghormati

Karnivor

Perkenalkan tajuk pelajaran hari

Omnivor

ini.

Penerangan

Buat perkaitan tentang lagu tadi

mengenai

dengan tajuk bagi menjelaskan

hidupan yang

tumbuhan hijau (rumput) yang

Kaedah: Kelas

terlibat dalam

dimakan oleh haiwan herbivor

Teknik : Penerangan

Rantai

(kerbau).

Alat: Roll up White

Makanan.

Strategi P&P:

Board
Minta murid pula memberi contoh
haiwan yang makan herbivor

Kemahiran berfikir:

(kerbau) secara lisan.

Kritis & Kreatif


Nilai:

Minta murid tulis di Roll up White

Yakin Diri

Board RWB1 satu jenis tumbuhan


dan haiwan mengikut tabiat makan
yang terlibat dalam lagu.
21
______________________________________________________________________

Langkah 2

Mengenalkan

Arahkan murid teliti kandungan

Strategi P&P:

istilah yang

perisian pembelajaran Rantai

Pemerhatian

Penilaian:
1) Pencapaian objektif A dapat dinilai berdasarkan aktiviti dalam langkah
empat.
2) Pencapaian objektif B dapat dinilai berdasarkan pembentangan hasil
dalam kumpulan seperti dalam langkah lima.
3) Pencapaian objektif C dapat dinilai melalui pemerhatian yang dijalankan
dalam langkah dua, tiga empat dan lima.

(b)

Rasional Dalam Pemilihan Model Pengajaran

Huraian Faktor Pemilihan Kaedah Pengajaran


Objektif Pengajaran
Sebelum memulakan pengajaran adalah perlu bagi seseorang pengajar
untuk memikirkan objektif pengajaran dan pembelajaran yang ingin dicapai.
22
______________________________________________________________________

Bahan pengajaran dan pembelajaran


Pemilihan bahan pengajaran yang bersesuaian dengan kemahiran yang hendak
disampaikan.
Jangkamasa Pengajaran
Dengan jangka masa yang telah ditetapkan, guru perlu memilih kaedah yang
sesuai digunakan dalam jangka masa tertentu.
Latar belakang dan jumlah pelajar
Tahap keupayaan otak dan kemampuan pelajar yang berbeza-beza. Jumlah
pelajar dan susunan tempat duduk pelajar juga boleh mempengaruhi kaedah
yang mahu digunakan.
Iklim dan suasana tempat mengajar
Kemudahan infrastruktur dan alam persekitaran sekolah boleh mempengaruhi
pemilihan kaedah atau kaedah pengajaran. Kaedah yang dipilih mestilah sesuai
dengan kemudahan yang ada.
Mengandungi unsur-unsur menghiburkan.
Bahan

yang

dibina

atau

dipilih

perlulah

menimbulkan

suasana

yang

menyeronokkan dan mengandungi unsur-unsur yang menghiburkan seperti


nyanyian lagu Bangau Oh Bangau dalam Set Induksi.

Murid-murid yang

berada di dalam alam kanak-kanak cenderung kepada hiburan dan ini akan
memudahkan guru menarik minat mereka mengikuti pelajaran. Ia juga
merupakan satu set untuk membina aliran fikiran. Menggunakan pendekatan
kaedah kelas dengan nyanyian sebagai medium pengajaran secara tidak
langsung murid memperolehi gambaran awal mengenali bentuk konsep Rantai
Makanan. Proses membuka minda murid ini disusuli dengan teknik soal jawab
untuk menguji kesediaan murid untuk mengikuti pelajaran yang akan
disampaikan.
23
______________________________________________________________________

Menarik minat dan mencetuskan motivasi.


Selain mengandungi unsur-unsur yang menghiburkan, bahan tersebut
perlulah menarik minat dan dapat mencetuskan motivasi murid di mana ia
memudahkan

mereka

menjalankan

kegiatan

yang

berbentuk

kajian,

menyelesaikan masalah, dan membuat kesimpulan dari apa yang dilihat. Melalui
kaedah kelas penggunaan perisian pembelajaran Rantai Makanan yang
mengandungi klip video menunjukkan perkaitan komponen rantai makanan
dalam langkah pengajaran ke dua dapat menyediakan pengalaman yang
sebenarnya kepada murid. Animasi hidupan yang terdapat didalamnya juga
membantu mereka membina hubungan berkenaan konsep Rantai Makanan yang
dipelajari. Kaedah kelas digunakan dalam langkah ini kerana ia menjimatkan
masa guru untuk menerangkan konsep yang baru dipelajari.
Dapat menghubungkait antara perkara yang konkrit dan abstrak.
Penggunaan klip video yang terdapat dalam perisian pembelajaran seperti
dalam langkah dua juga dapat memberikan gambaran kepada murid dalam
memahami perkaitan antara tabiat makan haiwan sehingga terbentuknya rantai
makanan. Klip video haiwan dan tumbuhan yang dipaparkan mempunyai unsur
suara dan bunyi serta pergerakan memberi peluang kepada murid mengenali
hidupan tersebut dengan lebih dekat lagi. Selain penggunaan perisian
pembelajaran guru juga boleh menggunakan simbol-simbol dan grafik yang
sesuai untuk membina pemahaman murid menguasai isi pelajaran. Dalam
langkah pengajaran ke tiga guru telah menggunakan simbol anak panah ()
untuk menggantikan perkataan dimakan oleh bagi memudahkan murid
membina konsep Rantai Makanan dari contoh-contoh hidupan yang diberikan.
Selain menggunakan kaedah kelas untuk menyampaikan konsep ini guru juga
telah meminta beberapa orang murid untuk melekatkan simbol ini menggantikan
24
______________________________________________________________________

perkataan dimakan oleh pada Roll up White Board untuk memperkukuh


pelajaran yang disampaikan.
Menilai dan Mengulangkaji (Evaluate and Revise)
Jika murid-murid dapat memahaminya ini bererti objektif pengajaran telah
tercapai. Kita dapat mengetahui pencapaian dan aras kefahaman murid melalui
tindak balas dan perlakuan yang baik, iaitu hasil daaripada aktiviti termasuklah
latihan

bertulis

atau

soalan

lisan.

Di

samping

itu,

kebolehan

murid

mengaplikasikan segala konsep yang baru dipelajari menandakan juga mereka


dapat mencapai objektif yang dikehendaki. Dalam rancangan pelajaran di atas,
murid dikehendaki mengisi tempat kosong pada nota tidak lengkap dengan
bimbingan guru. Dalam Nota tidak lengkap ini terdapat ruang-ruang yang perlu
diisi oleh murid di mana ia mengandungi intipati pelajaran yang telah
disampaikan mengenai Rantai Makanan. Melalui penelitian guru terhadap
keupayaan murid melengkapkan nota, guru dapat menilai pencapaian murid dari
segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang terkandung dalam objektif
pengajaran. Dengan itu, guru juga dapat menilai keberkesanan kaedah, media
dan bahan yang digunakan dalam pengajaran seterusnya merancang strategi
pengajaran yang akan datang.

(c)

Refleksi Rancangan Pengajaran Harian


Tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik, seseorang guru itu

tidak akan dapat mencapai kompetensi dalam penggajaran. Semua guru yang
melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan penuh

minat akan sentiasa

memikirkan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana mereka merancang untuk
25
______________________________________________________________________

melaksanakannya. Justeru itu, Proses Pengajaran dan Pembelajaran perlu


dirancang dengan teliti untuk memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran
yang dirancang tercapai. Oleh yang demikian, Model Reka Bentuk Instruksional
ASSURE boleh digunakan untuk membantu guru merancang dan melaksanakan
pengajaran dalam bilik darjah kerana hanya dengan perancangan pengajaran
yang berkesan membolehkan murid memperoleh kemahiran, pengetahuan dan
sikap yang diharapkan disamping mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan rasa
hormat mereka terhadap guru sekaligus membantu membina disiplin yang positif
melalui proses pengajaran yang sistematik dan menarik.
Dalam Model Reka Bentuk ASSURE ini, Analisis Pelajar sangat perlu jika
sesuatu media hendak digunakan dengan berkesan kerana ia harus disesuaikan
dengan ciri-ciri pelajar, pengetahuan perlu ada dan stail pembelajaran mereka
sama ada dari kalangan pelajar auditori, visual atau kinestatik. Objektif
pengajaran pula perlu dinyatakan dengan jelas dan harus difokuskan kepada
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipelajari dan ia merupakan
tahap minimum yang perlu dicapai oleh pelajar daripada pengajaran yang
dijalankan. Selain dari itu, kaedah pengajaran yang digunakan haruslah sesuai
dan dipilih berkait rapat dengan objektif, kandungan pengajaran dan kumpulan
sasaran atau pelajar kerana terdapat beberapa peringkat dalam pengajaran yang
memerlukan beberapa kaedah yang berbeza sama ada secara kelas,
berkumpulan atau individu. Pemilihan media pula harus bersesuaian dengan
kaedah yang dipilih dan keperluan penggunaanya dalam satu-satu pengajaran
sama ada menggunakan media sedia ada, mengubah suai atau mereka bentuk
media yang telah ditentukan. Selain dari itu, pelajar juga harus dilibatkan dalam
aktiviti pembelajaran seperti perbincangan, kuiz dan projek bagi memastikan
proses pembelajaran berlaku. Bagi melihat keberkesanan rancangan pengajaran
yang dibuat, penilaian perlu dilakukan sama ada sebelum, semasa dan selepas
sesi pengajaran yang melibatkan aspek pencapaian pelajar dan pembelajaran
yang dihasilkan seterusnya keberkesanan media dan kaedah pengajaran yang
digunakan.
26
______________________________________________________________________

Penjelasan di atas jelas menunjukkan bahawa Model Rekabentuk


ASSURE mengandungi elemen-elemen penting yang boleh dijadikan satu
panduan untuk merancang pengajaran agar matlamat utama yang diharapkan
dari

pengajaran

tersebut

dapat

dicapai.

Melaluinya

juga

guru

dapat

mengintegrasikan ketiga-tiga aspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalam


proses penyampaian ilmu yang perlu dilakukan secara berterusan untuk
melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif, seimbang dari segi intelek,
rohani, jasmani dan emosi seperti yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan
Negara

SND1
Lirik Lagu Bangau Oh Bangau
Api oh api,
Bangau oh bangau,
kenapa engkau kurus?

kenapa engkau tak menyala?


Macam-mana aku nak menyala,
27

______________________________________________________________________

kayu api basah.


kayu api basah.
Macam-mana aku tak kurus,
ikan tak mahu timbul.
ikan tak mahu timbul.
Ikan oh ikan,
kenapa engkau tak timbul?

Kayu oh kayu,
kenapa engkau basah?
Macam-mana aku tak basah,
hujan timpa aku.
hujan timpa aku.

Macam-mana aku nak timbul,


rumput panjang sangat.
rumput panjang sangat.

Hujan oh hujan,
kenapa timpa kayu?

Rumput oh rumput,

Macam-mana aku tak timpa,

kenapa engkau panjang?

katak panggil aku.


katak panggil aku.

Macam-mana aku tak panjang,


kerbau tak makan aku.

Katak oh katak,

kerbau tak makan aku.

kenapa panggil hujan?

Kerbau oh kerbau,

Macam-mana aku tak panggil,

kenapa tak makan rumput?

ular nak makan aku.


ular nak makan aku.

Macam-mana aku nak makan,


perut aku sakit.

Ular oh ular,

perut aku sakit.

kenapa nak makan katak?

Perut oh perut,

Macam-mana aku tak makan,

kenapa engkau sakit?

memang makanan aku


memang makanan aku......

Macam-mana aku tak sakit,


28
______________________________________________________________________

makan nasi mentah.


makan nasi mentah.
Nasi oh nasi,
kenapa engkau mentah?
Macam-mana aku tak mentah,
api tak menyala.
api tak menyala.

GSN 1
Contoh-contoh kad imbasan yang digunakan di dalam pengajaran dan
pembelajaran Rantai Makanan
29
______________________________________________________________________

GSN 2
Kad Gambar

30
______________________________________________________________________

Bina lima rantai makanan berdasarkan gambar-gambar di atas.


LK 1
Nota Tidak Lengkap

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


31
______________________________________________________________________

1.

Dalam rantai makanan, tumbuhan hijau dikenali sebagai _____________.

2.

Herbivor, Karnivor dan Omnivor dikenali sebagai ___________________.

3.

_________________ adalah haiwan yang makan daging dan tumbuhan .

4.

Sekunder terdiri dari haiwan______________________.

5.

Maksud anak panah ialah _____________________.

6.

Lembu dan kerbau akan kekurangan makanan sekiranya banyak


_________________ yang mati.

7.

Pengguna _________________________ merupakan pengguna ketiga.

8.

Anak panah akan menghala ke ______________dalam rantai makanan.

9.

Tumbuhan hijau boleh _______________________makanannya sendiri.

10.

Manusia juga tergolong di dalam haiwan _________________________.

32
______________________________________________________________________

Rantai Makanan

TASK C :
REFLEKSI
a) Masalah / Kesukaran / Isu / Pengalaman Baharu
33
______________________________________________________________________

Dalam menyelesaikan tugasan ini bukanlah satu perkara mudah.


Walaupun soalan yang diberikan agak mudah kerana ia berkaitan dengan
Pengajaran

dan

Pembelajaran

seorang

guru,

namun

keinginan

untuk

menghasilkan kerja yang bermutu, sedikit sebanyak telah menyulitkan lagi


keadaan. Saya terpaksa merancang kerja sedari awal agar hasil kerja tidaklah
kelam kabut ataupun seperti melepaskan batuk di tangga.
Dalam menyiapkan kerja ini saya kerap menghadapi masalah dan tidak
dapat saya selesaikan sendiri ini telah menyebabkan saya tertekan, namun
begitu bukanlah bermaksud saya akan mengalah. Kesukaran yang saya hadapi
adalah apabila berjauhan daripada rakan-rakan dan pensyarah pembimbing
yang kerap menjadi rujukan saya.
Pada bahagian A dan B, tugasan tersebut agak mudah kerana saya telah
mempunyai bahan yang tersedia hasil daripada tugasan lalu. Saya hanya perlu
menambah sedikit sahaja untuk melengkapi tugasan tersebut. Bahan yang saya
perlukan

juga

senang

diperolehi

kerana

kemudahan-kemudahan

yang

mencukupi seperti internet, buku-buku ilmiah dan majalah senang diperolehi.


Perpustakaan daerah juga berdekatan dengan tempat tinggal saya, jadi agak
mudah untuk saya mendapat bahan-bahan tersebut.
Dalam Tugasan C pula saya banyak memperolehi masalah dan tekanan
semakin tinggi. Ini kerana kamera saya telah rosak dan rakaman tidak dapat
dijalankan. Saya terpaksa menyewa bahan untuk merakam hasil pengajaran
makro saya. Persiapan bahan-bahan untuk melaksanakan pengajaran makro
juga membebankan saya. Namun saya tidak cepat melatah, saya anggap semua
ini adalah cabaran dalam merempuh kejayaan. Akhirnya saya berjaya
meyiapkan rakaman tersebut dengan jayanya.
b) Kekuatan dan Kelemahan

34
______________________________________________________________________

Dalam menyiapkan KKBL ini saya amat-amat berterima kasih kepada


Pensyarah dan rakan-rakan seperjuanagan kerana memberikan penerangan
demi penerangan kepada saya walaupun pada masa yang sangat terhad.
Ini berlaku kerana di sekolah saya juga mempunyai tanggungjawab yang
berat dan perlu perhatian yang lebih.Saya tidak mahu semua tugas yang di pikul
tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan bak kata pepatah
yang dikejar tak dapat, yang dikedong berciciran Namun begitu, dengan
kehadiran rakan-rakan yang senantiasa memberi sokongan moral agar saya
terus melakukan yang terbaik bagi diri saya dan sekolah seterusnya. Masa saya
amatlah terhad dalam melakukan tugas-tugas seharian saya, saya terpaksa bijak
dalam

membahagi-bahagikan

masa

agar

semua

tugas

yang

dipertanggungjawabkan kepada saya dapat saya sempurnakan.


Rakan-rakan PPGSR-SN juga telah banyak membantu saya dalam tugasan
kali ini. Dengan melalui kemudahan internet seperti Facebook ataupun Yahoo
Massenger dan juga telefon bimbit dapatlah kami berbincang tiap kali ada
masalah yang datang. Saya amat bersyukur kerana dikurniakan rakan-rakan
yang ringan hati hendak menolong. Kami akan sentiasa bantu membantu jika
mempunyai maklumat-maklumat terkini mengenai tugasan ini. Ianya bukan
sahaja membantu meringankan beban dalam menyiapkan

KKBI tetapi

menambah erat hubungan kami semua.


c) Tindakan susulan / Cadangan

Dalam menyiapkan tugasan ini saya banyak mempelajari cara yang betul
menyiapkan KKBI dengan sendirinya. Namun begitu ia juga masih tidak
mencukupi ini kerana masih banyak kekurangan di sana sini. Ini berlaku kerana
saya tidak mempunyai salinan Buku Panduan Pelaksanaan Penilaian KKBI
Edisi Pelajar yang boleh dijadikan bahan rujukan. Saya sendiri kurang pasti
samada pernah membaca buku tersebut atau tidak. Maka dengan ini saya
35
______________________________________________________________________

cadangkan agar setiap pelatih PGSR di kehendaki memiliki Buku Panduan


tersebut sebagai simpanan yang wajib.
Namun begitu hasil kerjasama dari semua pihak akhirnya dapat juga setiap
KKBI yang diberikan diselesaikan bersama.Ini semua memerlukan sikap yang
bersemangat dalam apa saja tugas yang diberikan. Sikap sambil lewa haruslah
perlu disingkirkan dari diri tiap pelatih PPGSR kerna ianya hanya membebankan
diri sendiri. Walaupun kita terkadang dibebankan dengan tugas-tugas yang
banyak dari pelbagai pihak namun itu bukan tiket dalam kesukaran menyiapkan
KKBI.

d) Kesimpulan
Kesimpulan daripada semua ini, setiap yang berlaku ada sebabnya (hikmah)
Dalam menyelesaikan tugasan ini banyak pengalaman pahit dan manis saya
lalui. Walaupun menyiapkan tugasan ini antara KKBI yang amat payah saya
siapkan namun jika dilihat kembali pengalaman yang saya perolehi tidak
terhingga banyaknya. Pengetahuan saya juga bertambah dalam mencari bahanbahan di internet, buku-buku ilmiah, majalah dan yang paling berkesan saya kini
lebih mudah ke Pusat Sumber berdekatan untuk memperolehi ilmu yang
berfaedah.
Kepayahan dalam menyiapkan tugasan ini telah menjanjikan kemanisan
kepada saya. Ini berlaku kerana saya meperolehi pengetahuan tanpa sengaja
yang mana ia secara tidak langsung membantu saya dalam menghadapi
peperiksaan pada semester 4 pada bulan Jun nanti. Dengan bahan-bahan
yang saya perolehi dalam menyiapkan KKBI ini telah menjadi bahan bacaan
tambahan saya bagi menghadapi peperiksaan itu nanti. Ini disebabkan mata
pelajaran ini walaupun hakikatnya adalah rutin seorang guru namun banyak
maklumat yang perlu dihafal terutama model, teknik, strategik dan kaedah dalam
pengajaran dan pembelajaran.

36
______________________________________________________________________

Tokoh-tokoh dalam pembelajaran dan pengajaran perlu dingati seperti


Teori Pembelajaran Behavioris ( Povlav, Watson, Thorndike, Skinner ),
Teori Perkembangan Kognitif Piaget, Teori Kognitivisme ( Jerome Bruner,
David Ansubel, Robert Gagne )Teori Pembelajaran Konstruktivisme model
yang mengunakan model 5 Fasa Needham. Ini semua adalah salah satu tajuk
yang perlu dititikberatkan dalam menghadapi peperiksaan. Semester 4 pada
bulan Jun nanti. Yang pasti saya telah bersedia untuk bertempur lagi.Semoga
dengan izin Tuhan saya akan memperolehi kejayaan. Amin

Yang Benar
....................................................
( HASYLIM BIN KUSHAIRI )

37
______________________________________________________________________

RUJUKAN
Abd Wahab Ibrahim.(1994). PULSAR Modul 5 Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Azwan bin Abidin & Rozita bt Nawi.(2002)E-Learning:penerokaan media
pembelajaran terkini. Atas talian.http:www.elearning.unimas.my/Articles
/archives /000002.html. 30 Julai 2005.
Berita Harian, 20 Julai 2002. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains
dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. hal 4.
Heinich, R., Molenda M., Russel J.D dan Smaldino, S.E. 2002. Instructional
Media and Technologies for Learning. Edisi 7. New Jersey: Prentice Hall.
Ismail Zain (2002). Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur:
Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.
Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Authorware 6 Asas
Pembangunan Aplikasi Multimedia Interaktif Siri 1. Kuala Lumpur. Venton
Publishing (M) Sdn Bhd.
Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Authorware 6
Pengenalan Kepada Fungsi dan Pembolehubah Siri 2. Kuala Lumpur.
Venton Publishing (M) Sdn Bhd.
Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir (2002). Macromedia Authorware 6 Projek
Interaktif Aras Tinggi Siri 3. Kuala Lumpur. Venton Publishing (M) Sdn
Bhd.
Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM). (1997). The Malaysian Smart School:
A Conceptual Blueprint, Kuala Lumpur. Ministry of Education.
Kulik, J., Bangert, R. & Williams, G. (1983). Effect of computer based teaching
on secondry students. Journal of educational Psychology, 75 (1): 19-26.
Rio Sumarni Sharifuddin. (1997). Pengajaran dan Pembelajaran Sains
berbantukan komputer. Jurnal Pendidikan UTM. Jilid 3 Bil. 1. April 1995:
hal. 1-5.

38
______________________________________________________________________