Anda di halaman 1dari 7

Secara kimia, kita dapat mendefinisikan asam sebagai senyawa yangmenghasilkan ion hidrogen ketika larut dalam pelarut

(biasanya air). Secara kimia, basa sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida (OH-) ketika larut dalam pelarut air. Rumus senyawa basa selalu memiliki gugus OH (kecuali untuk ammonium hidroksida). danya gugus OH inilah yang menyebabkan senyawa basa memiliki sifat ! sifat khas sebagai suatu basa. "ita telah mengetahui bahwa asam mempunyai rasa asam, sedangkan basa mempunyai rasa pahit. #amun begitu, tidak dian$urkan untuk mengenali asam dan basa dengan, cara mencicipinya, sebab banyak diantaranya yang dapat merusak kulit (korosif) atau bahkan bersifat racun. sam dan basa dapat dikenali dengan menggunakan indikator yang tepat. %aik berupa indikator alami atau indikator buatan. "elopak bunga tumbuhan memiliki pigmen sehingga ketika diekstrak menghasilkan berbagai warna. &at warna tumbuhan menun$ukan warna yang berbeda dalam kondisi pH yang berbeda-beda. Hasil pengu$ian warna terhadap larutan baku yang memiliki pH tertentu, menun$ukan pH dimana indikator alami tersebut beker$a. 'arna ini dapat digunakan sebagai standar dalam pengukuran pH dari larutan yang belum diketahui pH-nya. sam kuat dan basa kuat akan terurai sempurna dalam air dan pada titik eki(alen memiliki pH sama dengan ). *ndikator alami dapat dipakai sebagai penentuan konsentrasi dalam titrasi asam basa. +i samping menggunakan indikator buatan, seperti lakmus, fenolftalen,metil merah dan brom timol biru, kita $uga dapat mengenali senyawaasam atau basa dengan menggunakan indikator alami, seperti bungasepatu, bunga hidrangea, kol merah, kunyit dan beberapa $enis tumbuhan lainnya. *ndikator asam-basa yang baik adalah ,at warna yang memberi warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa.

- R ./0%1 2 # *#+*" 2OR 3 0*4.%unga "embang Sepatu (Hibiscus rosasinensis).ilih beberapa helai mahkota bunga dari bunga sepatu bewarna merah.5erus dalam lumpang sampai halus 2ambah sedikit air.Saring ekstrak mahkota bunga merah tersebut.2eteskan ekstrak mahkota bunga ke dalam6- ir suling (netral)- 3arutan cuka (asam)- ir kapur (basa)*ndikator asam-basa dari bunga sepatu, ketika didalam larutan asam akan memberikan warna merah, di dalam larutan basa akan memberikanwarna hi$au dan pada

larutan netral tidak berwarna.7. %unga Hydrangea.ilih beberapa helai mahkota bunga Hidrangea5erus dalam lumpang dengan sedikit air.Saring ekstrak mahkota bunga Hidrangea tersebut.2eteskan ekstrak mahkota bunga ke dalam6- ir suling (netral)3arutan cuka (asam)- ir kapur (basa)*ndikator asam-basa dari bunga Hidrangea akan memberikan warna biruketika didalam larutan asam , di dalam larutan basa akan memberikanwarna merah $ambu dan pada larutan netral tidak berwarna.8. "ol 0erah Haluskan se$umlah kol merah yang masih segarRebus selama 49 menit%iarkan air kol merah men$adi dinginSaring dalam gelas kimia2eteskan ekstrak kol merah ke dalam6- ir suling (netral)- 3arutan cuka (asam)- ir kapur (basa)*ndikator asam-basa dari kol merah akan berubah warna men$adi merahmuda bila dicelupkan ke dalam larutan asam, men$adi hi$au dalam larutan basa, dan tidak berwarna pada larutan netral.:. "unyit (-urcuma domestica).arut kunyit yang telah dibersihkanSaring ekstrak kunyit dengan alkohol menggunakan kertas saring ke dalam gelas kimia2eteskan ekstrak kunyit ke dalam6- ir suling (netral)- 3arutan cuka (asam)- ir kapur (basa)*ndikator asam-basa dari kunyit, akan memberikan warna kuning tuaketika dilarutkan dalam larutan asam, memberikan warna $ingga di dalam larutan basa dan memberikan warna kuning terang pada larutan netral.

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA


Indikator Asam Basa Alami

Oleh : Kelompok 4 !I IPA " #$ %ita Ro&ha'a ($ )andoko *$ I++at, Ri+-i'ah 4$ .,r/en Ra0en

1ari : I2, 1ra$ Lili No0ita

3MAN # KOTA 34RAN% TA)UN A.ARAN (5567(5#5

IN1IKATOR A3AM BA3A ALAMI

T,8,an Alat dan 2ahan

: Mem2,at Indikator asam dan 2asa dari alam :

# al, dan l,mpan/ :mortar;

# %elas ,k,r

( porselen plat tetes

9 9 9

( pipet tetes # Air mineral /elas Tiss, se&,k,pn'a

9 9 9

Asam asetat :<)*<OO); se&,k,pn'a Air kap,r se&,k,pn'a # k,n'it

K,n'it:<,r&,ma domesti&a;
9 = ma&am 2,n/a :ma&am9ma&am >arna;

Kam2o8a .epan/:Adeni,m O2as,m;

4,phor2ia

An//rek:<attle'a la2iata; Rosasinensis;

Kem2an/ 3epat,:)i2is&,s

B,n/a Asoka:3ara&a Asoka;

B,n/a Kertas :Bo,/ain0illea;

B,n/a Terompet :Mande0illa sanderi;

<ara ker8a

#$ 3iapkan alat dan 2ahan$ ($ Am2il mahkota tiap9tiap 2,n/a 'an/ diin/inkan kem,dian tar,h di l,mpan/ dan han&,rkan den/an men//,nakan al, hin//a hal,s$ *$ Teteskan sedikit air ad,k rata 4$ %,nakan pipet tetes ,nt,k men/am2il ekstrak 2,n/a terse2,t "$ Teteskan ke dalam porselen :2a/i kedalam * 2a/ian; ?$ Lak,kan lan/kah 'an/ sama terhadap 2,n/a lain dan k,n'it

@,nt,k k,n'it par,t terle2ih dah,l,


=$ Teteskan sedikit asam asetat ke # 2aris tiap tiap ekstrak 2,n/a 'an/ ada di porselen A$ Kem,dian teteskan p,la air kap,r ke i 2aris 2erik,tn'a sisan'a 2iarkan netral$ 6$ Amati per,2ahan >arna ekstrak 2,n/a 'an/ ter8adi$

)asil Pen/amatan

3e2el,m

3es,dah

Barna B,n/a Merah K,nin/ Un/, Merah K,nin/ Un/, Pink Merah

Nama B,n/a Kem2an/ sepat, Terompet An//rek Asoka K,n'it Bo,/en0ille 4,phor2ia Kam2o8a

Barna Air B,n/a Un/, m,da K,nin/ keemasan Un/, t,a <oklat m,da Oran'e Pink t,a Pink kep,tih9 p,tihan <oklat t,a

Barna Air B,n/a C Asam Asetat Merah 4mas m,da Pink t,a Oran'e m,da Oran'e &erah Pink m,da Pink m,da <oklat oran'e

Barna Air B,n/a C Air Kap,r )i8a, t,a 4mas t,a )i8a, kemerahan <oklat <oklat kehitaman <oklat teh )i8a, l,m,t <oklat kehitaman

Analisa data dan pertan'aan : #$ 1ari pen/,8ian den/an air 2,n/a air 2,n/a manakah 'an/ dapat di/,nakan se2a/ai indikator 'an/ 2aik D .elaskan E ($ Tarik kesimp,lan 2erdasarkan hasil diatasE Kesimp,lan dan disk,si : Berdasarkan praktik,m 'an/ s,dah kami lak,kan dapat disimp,lkan 2ah>a 2e2erapa 2,n/a 2isa di8adikan indikator asam 2asa alami karena

8ika ditetesi den/an asam asetat dan air kap,r 2e2erapa 2,n/a akan men/alami per,2ahan >arna 'an/ kontras ata,p,n 'an/ han'a men/alami sedikit per,2ahan >arna seperti 'an/ dise2,tkan pada ta2el hasil pen/amatan$ Air 2,n/a 'an/ dapat di/,nakan se2a/ai indikator 'an/ 2aik adalah air 2,n/a kem2an/ sepat, merah dan an//rek ,n/, karena >arna air 2,n/a 'an/ sem,la ,n/, men8adi merah ata, pink saat ditetesi asam asetat dan 2er,2ah men8adi hi8a, saat ditetesi air kap,r$ 3edan/kan ada p,la 2e2erapa air 2,n/a 'an/ han'a 2er,2ah >arnan'a saat ditetesi asam asetat sa8a :asam; ata,p,n air kap,r sa8a :2asa; dan ada 8,/a 'an/ tidak men/alami per,2ahan :netral;$