Anda di halaman 1dari 2

I.

Manusia menurut Al-Quran


a. Insan
Al-Insan : 1
:. _x q_ o _: o oo ._ _:_ oq__ o
c
1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari
masa, sedang Dia ketika itu belum merupakan sesuatu
yang dapat disebut
Al-Ashr : !
o o _: _:_
!. "esungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian,
b. Bashar
Al-#i$r : !%
_x _: :_ :qq|:_|_ e | : o_e oo
_ | oo __:_:o oc'
!%. dan &ingatlah', ketika (uhanmu ber)irman kepada *ara
Malaikat: +"esungguhnya aku akan men,iptakan se-rang
manusia dari tanah liat kering &yang berasal' dari lumpur
hitam yang diberi bentuk,
,. Bani Adam
Al-Isr- : ./
d. 0s
An- 0s
Al-Ba1-r-h : !1
An-0isa : 1
II. *r-ses ke$adian manusia
a. Melalui masa yang tidak disebutkan
Al-Insan : 1
b. Mengalami beberapa tingkatan ke$adian
0uh :12
,. Ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh tumbuhan
0uh : 1.
d. Di$adikan dari tanah liat
Ash-"h-)at : 11
e. Di$adikan dari tanah kering 3 lumpur hitam
Al-#i$r : !%
). Berpr-ses dari sari pati tanah nut)ah, tulang dibungkus
dengan daging. Makhluk yang paling baik
Al-Mminun : 1!-12
g. 4emudian ditiupkan r-h
Ash-"h-d : .!
Al-#i$r : !5
III. (entang kehidupan manusia
a. (u$uan hidup manusia &men,ari rid- Allah'
Al-Anam : 167
:_ o:_ a : _ _x _ __x_x xx __
167. tiada sekutu bagi0ya8 dan demikian Itulah yang
diperintahkan kepadaku dan aku adalah -rang yang
pertama-tama menyerahkan diri &kepada Allah'+.
b. (ugas hidup adalah mengabdikan diri kepada Allah dalam
berbagai aspek kehidupan9beribadah
Ad:-D:ariyaat 8 ;6
__x _q|: oo_ :_:_x ox__
;6. dan aku tidak men,iptakan $in dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdi kepada-4u.
,. *eranan hidup yaitu sebagai kh-li)ah wakil Allah untuk
mewu$udkan kehendak illahi di bumi memakmurkan alam
dan lain-lain
Al-Anam : 16;
_c._x _ _q|::o :q|: _, ::__x
_q_ :c: _ __:o_: __c|_o_ __
q_:_ q o :_ _ :_ o_x c_:_
_ o
16;. dan Dia lah yang men$adikan kamu penguasa-
penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu
atas sebahagian &yang lain' beberapa dera$at, untuk
mengu$imu tentang apa yang diberikan-0ya kepadamu.
"esungguhnya (uhanmu Amat ,epat siksaan-0ya dan
"esungguhnya Dia Maha *engampun lagi Maha
*enyayang.
d. *ed-man hidup yaitu Al-Quran dan As-"unah
Al-Isr- : 5
o :. _o__ x_ _|_ _. _cx
____x _':__ __ _oc|:___
_:: | _ ox _oo_ oox '
5. "esungguhnya Al Quran ini memberikan petun$uk
kepada &$alan' yang lebih <urus dan memberi khabar
gembira kepada -rang--rang Mu=min yang menger$akan
amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
An-0isa : ;5 31/;
xx__ __ ac__ acx _ acx_x
_c_ x_x _, _q' a o_: ___':
qx: q _ c__x o _ _oc':
_ c___x _: : _ : : oox_x _x:
;5. #ai -rang--rang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah >asul &0ya', dan ulil amri di antara kamu.
kemudian $ika kamu berlainan *endapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah &Al Quran' dan >asul
&sunnahnya', $ika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
&bagimu' dan lebih baik akibatnya.
_ __'__x ::_ |__q_ .::_ _q:___
__ '_ _eq :_x _ _x oq:
_'_:|o_ __:
1/;. "esungguhnya 4ami telah menurunkan kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu
mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah
wahyukan kepadamu, dan $anganlah kamu men$adi
penantang &-rang yang tidak bersalah', karena &membela'
-rang--rang yang khianat?72.@,
e. (eladan hidup 0abi Muhammad "AA
Al-Ah:ab : !1 32/
:_ _o _q:_ c_ _ e_c _':o
o:_o_ _o aco__ _ _c___x __: _:_x
_ '_
!1. "esungguhnya telah ada pada &diri' >asulullah itu suri
teladan yang baik bagimu &yaitu' bagi -rang yang
mengharap &rahmat' Allah dan &kedatangan' hari kiamat
dan Dia banyak menyebut Allah.
_o __ __x _qx oo _q_:oo o q :__x
_c _ _::_x o o__ q _o_x _ q
__|_
2/. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari
se-rang laki-laki di antara kamu?1!!7@., tetapi Dia adalah
>asulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.
). 4awan hidup yaitu mumin 3 muminat
Al-#u$ar-t : 1/
:_ _oc':__ e_c ac:|x: __
q__c:x ac_x _ q|::_ _oc_c
1/. -rang--rang beriman itu "esungguhnya bersaudara.
sebab itu damaikanlah &perbaikilah hubungan' antara
kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya
kamu mendapat rahmat.
g. <awan hidup yaitu syit-n dan si)at-si)atnya
Al-Ba1-r-h : 16%
:o_x__ '_ ac| _ _, q|:o o: _x
ac_: __c o :_ o _q:_ x_
16%. #ai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik
dari apa yang terdapat di bumi, dan $anganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan8 karena "esungguhnya
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Al-Anam : 12!
_x _ :_, o:_c_:o _:_x ac|q _ _q:_
_ _x ac_: __c o :_ o _q:_ x_

12!. dan di antara hewan ternak itu ada yang di$adikan
untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih.
makanlah dari re:ki yang telah diberikan Allah kepadamu,
dan $anganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
"esungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
h. Bekal hidup yaitu seluruh alam raya dan isinya
Al-Basiyah : 17
_:_x q:_ __ c:__ __x _, _:.
o'o o _ : _____: c:o_ cxq____
17. dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di
langit dan apa yang di bumi semuanya, &sebagai rahmat'
daripada-0ya. "esungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda &kekuasaan Allah' bagi
kaum yang ber)ikir.
Ar->-hman : 1/-17
__,_x :o:_x ___ x :o q :
'__x _: :__, |___x x :_
o____x .x: __ :_qq_ o_o:q

1/. dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk&0ya'.
11. di bumi itu ada buah-buahan dan p-h-n kurma yang
mempunyai kel-pak mayang.
1!. dan bi$i-bi$ian yang berkulit dan bunga-bunga yang
harum baunya.
17. Maka nikmat (uhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan