Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran Kategori Konstruk Aras Jenis Soalan Tingkatan idang Tajuk Objektif Pembelajaran )asil Pembelajaran Pengetahuan

Sedia Ada *atatan Soalan :

Matematik Model (TIMSS) Menganalisis Sederhana Objektif 1 entuk !an "uang Poligon 1#$% Mengenal &asti dan menggunakan 'iri geometri segitiga untuk men(elesaikan masalah$ Men(elesaikan masalah (ang melibatkan segitiga$ Segitiga bersudut tegak

Mata Pelajaran Kategori Konstruk Aras Jenis Soalan

Matematik Model (PISA) Menga&likasi Sederhana Subjektif

Tingkatan idang Tajuk Objektif Pembelajaran )asil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada *atatan Soalan :

1 +ombor Per&uluhan Memahami konse& &endaraban dan &embahagian &er&uluhan untuk men(elesaikan masalah$ Men(elesaikan masalah melibatkan &endaraban &embahagian &er&uluhan$ Pendaraban dan &embahagian