Anda di halaman 1dari 12

951106-02-5075 Rajah 1 menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina

J ANTINA

40% LE LAKI PE R EMPUAN 60%

JANTINA LELAKI PEREMPUAN

FREKUENSI 18 12

PERATUS (%) 60% 40 %

Berdasarkan Rajah 1 di atas menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri (SMKM), Langkawi, Kedah arul !man" aripada #$ orang pelajar %ang telah disoal selidik, seramai 1& orang pelajar lelaki bersamaan '$ ("Sementara itu,bagi jantina perempuan adalah seramai 1) orang responden bersamaan *$ ("

951106-02-5075 Rajah ) menunjukkan demografi responden berdasarkan umur"

TAHAPAKADEMIK

50%

50%

M+,+,-!. !/!S M+,+,-!. R+, !.

TAHAP AKADEMIK M+,+,-!. !/!S M+,+,-!. R+, !.

FREKUENSI 10 10

PERATUS 0$( 0$(

Berdasarkan Rajah ) di atas pula menunjukkan demografi responden berdasarkan tahap akademik para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Langkawi, Kedah arul !man"Seramai #$ orang telah disoal selidik" Berdasarkan para pelajar %ang telah disoal selidik,seramai 10 orang responden bersamaan 0$ ( bagi para pelajar menengah atas"Manakala para pelajar menengah bawah,juga seramai 10 orang responden telah disoal selidik dan juga bersamaan 0$("

951106-02-5075 Rajah # menunjukkan demografi responden berdasarkan bangsa

BANGS A
0%

27% 43%

M+L!12 34,! 4, 4! L!4,5L!4,

30%

BANGSA M+L!12 34,! 4, 4! L!4,5L!4,

FREKUENSI 1# 6 & $

PERATUS (%) *# ( #$ ( )7 ( $(

Rajah # di atas menunjukkan demografi responden berdasarkan bangsa para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri,Langkawi,Kedah arul !man" aripada #$ orang %ang telah disoal selidik,seramai 1# orang responden bersamaan *# ( berbangsa mela%u"Selain itu,seramai 6 orang responden bersamaan #$ ( berbangsa 8ina dan seramai & orang responden bersamaan )7 ( berbangsa india"Manakala,tiada responden untuk pelajar berbangsa lain5lain"

951106-02-5075 Rajah * menunjukkan demografi responden berdasarkan agama"

AGAMA
0%

27% 43%

4SL!M B2 .! .4, 2 L!4,5L!4,

30%

AGAMA 4SL!M B2 .! .4, 2 L!4,5L!4,

FREKUENSI 1# 6 & $

PERATUS (%) *# ( #$ ( )7 ( $(

Rajah # di atas menunjukkan demografi responden berdasarkan agama para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri,Langkawi,Kedah arul !man" aripada #$ orang %ang dan seramai & orang telah disoal selidik,seramai 1# orang responden bersamaan *# ( beragama 4slam" Selain itu,seramai 6 orang responden bersamaan #$ ( beragama Buddha lain5lain" responden bersamaan )7 ( beragama .indu "Manakala,tiada responden untuk pelajar beragama

951106-02-5075 Rajah 0 menunjukkan bentuk integrasi antara rakan seba%a semasa akti9iti sukan merentas desa dalam kalangan para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri,Langkawi,Kedah !man" S+L+S! B+RL!R4 B+RS!M! R!K!, S+B!1! S+ 4! M+M4,/! B!,/2!, S+L+S! B+RL!/4. B+RS!M! R!K!, S+B!1!
TP S SS

arul

25 20 15 10 5 0 STS TS TP S SS

BENTUK INTEGRASI ANTARA RAKAN SEBAYA S+L+S! B+RL!R4 B+RS!M! R!K!, S+B!1! S+ 4! M+M4,/! B!,/2!, S+L+S! B+RL!/4. B+RS!M! R!K!, S+B!1!

STS

TS

1'

1 $

1 #

1 )

)) 11

0 1*

Rajah 0 menunjukkan bentuk integrasi antara rakan seba%a para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Langkawi, Kedah" Bentuk integrasi ini telah diaplikasikan dalam bentuk graf agar mudah difahami" /erdapat tiga bentuk integrasi antara rakan seba%a dalam kalangan para pelajar SMK Mahsuri" :ara pelajar SMK Mahsuri keban%akann%a bersetuju dengan bentuk integrasi %ang telah disediakan" Keban%akan daripada mereka lebih bersedia untuk meminta bantuan apabila diperlukan" 951106-02-5075

Rajah ' menunjukkan bentuk integrasi antara para pelajar menengah atas dan menengah rendah Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Langkawi, Kedah arul !man"

12 10 8 6 4 2 0 S TS TS TP S S S

Sedia meminta bantuan tidak kira dari pelajar menengah atas atau menengah rendah Selesa berlatih bersama pelajar menengah atas atau menengah bawah Selesa berlari bersama pelajar menengah atas atau menengah bawah

BENTUK INTEGRASI ANTARA PELAJAR MENENGAH ATAS DAN MENENGAH BA AH Sedia meminta bantuan tidak kira dari pelajar menengah atas atau menengah rendah Selesa berlatih bersama pelajar menengah atas atau menengah bawah Selesa berlari bersama pelajar menengah atas atau menengah bawah

STS

TS

TP

SS

1)

11

'

11

1$

1$

11

Rajah ' diatas menunjukkan bentuk5bentuk integrasi antara para pelajar menengah atas dan menengah rendah Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri, Langkawi, Kedah" Bentuk5 bentuk integrasi ini telah diaplikasikan dalam bentuk graf agar mudah difahami" /erdapat tiga bentuk integrasi antara para pelajar menengah atas dan menengah rendah" Keban%akan para pelajar bersetuju dengan bentuk integrasi %ang telah din%atakan" :eratusan paling tinggi adalah mereka sedia meminta bantuan tidak kira dari pelajar menengah atas mahupun pelajar menengah bawah" :eratusan paling rendah ialah selesa berlari bersama pelajar menengah bawah atau menengah atas" .al ini menunjukkan bahawa mereka tidak selesa berlari bersama pelajar dari menengah bawah atau menengah atas" 951106-02-5075

Rajah 7 menunjukkan bentuk integrasi berlainan kaum antara para pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri,Langkawi,Kedah arul !man"

20 15 10 5 0 STS TS TP S SS

Sedia meminta bantuan daripada pelbagai kaum Selesa berlatih bersama rakan %ang berlainan kaum Selesa berlari bersama rakan %ang berlainan kaum

BENTUK INTEGRASI BERLAINAN KAUM Sedia meminta bantuan daripada pelbagai kaum Selesa berlatih bersama rakan %ang berlainan kaum Selesa berlari bersama rakan %ang berlainan kaum

STS ) 1 1

TS ) ) 0

TP 0 ' &

S 17 17 1*

SS * * )

Rajah 7 menunjukkan bentuk integrasi berlainan kaum antara para pelajar SMK Mahsuri,Langkawi,Kedah arul !man" Bentuk5bentuk integrasi ini telah diaplikasikan dalam bentuk graf agar mudah difahami" /erdapat tiga bentuk integrasi berlainan kaum %ang telah disediakan"Keban%akan para pelajar SMK Mahsuri bersetuju" :eratusan tertinggi adalah para pelajar sedia meminta bantuan daripada pelbagai kaum dan juga mereka selesa berlatih bersama rakan %ang berlainan kaum" ,amun, peratusan bagi berlari bersama rakan %ang berlainan kaum adalah rendah namun masih menunjukkan peratusan %ang positif"

951106-02-5075

Rajah & menunjukkan kesan akti9iti sukan Larian Mahsuri terhadap integrasi dan perpaduan dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri,Langkawi,Kedah arul !man"

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

apat berkenalan dengan rakan baharu daripada pelbagai kaum apat menerima keunikan daripada rakan %ang berlainan kaum tanpa diskriminasi seperti perbe;aan warna kulit apat mewujudkan toleransi %ang baik antara kaum %ang berlainan apat bergaul mesra antara kaum %ang berlainan apat berkomunikasi dengan selesa bersama kaum %ang berlainan

STS

TS

TP

SS

951106-02-5075

KESAN AKTI!ITI SUKAN LARIAN MAHSURI TERHADAP INTEGRASI DAN PERPADUAN DALAM KALANGAN PELAJAR SMK MAHSURI apat berkenalan dengan rakan baharu daripada pelbagai kaum apat menerima keunikan daripada rakan %ang berlainan kaum tanpa diskriminasi seperti perbe;aan warna kulit apat mewujudkan toleransi %ang baik antara kaum %ang berlainan apat bergaul mesra antara kaum %ang berlainan apat berkomunikasi dengan selesa bersama kaum %ang berlainan

STS

TS

TP

SS

10

1'

17

1 $

# *

* &

11 1$

11 &

Rajah & menunjukkan kesan akti9iti Larian Mahsuri terhadap integrasi dan perpaduan dalam kalangan pelajar SMK Mahsuri,Langkawi" Keban%akan para pelajar bersetuju dengan kesan %ang telah din%atakan dalam borang soal selidik" Kesan5kesan ini telah diaplikasikan dalam bentuk graf agar mudah difahami" /erdapat lima kesan terhadap integrasi dan perpaduan dalam kalangan para pelajar dalam men%ertai Larian Mahsuri" :eratusan tertinggi adalah para pelajar bersetuju bahawa akti9iti sukan Larian Mahsuri ini dapat mewujudkan toleransi %ang baik antara kaum %ang berlainan" Kesan5kesan %ang lain mendapat peratusan %ang rendah daripada responden" ,amun,peratus terhadap kesan5kesan lain masih dalam keadaan positif" PENGHARGAAN

!lhamdulillah,segala puji ke hadrat 4llahi di atas limpahan rahmat dan 4na%ah5,%a dapatlah sa%a men%iapkan projek kajian ini" Selawat dan salam ke atas rasul junjungan, ,abi Muhammad s"aw"" :ada kesempatan %ang penuh bermakna ini,sa%a merakamkan setinggi5tinggi

penghargaan dan terima kasih kepada /uan .aji Sabri bin !bdol Rahim selaku :engetua 3emerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Mahsuri %ang telah ban%ak memberikan sokongan moral kepada sa%a semasa men%iapkan tugasan ini"Begitu juga kepada :uan ,or .as%ida binti arus selaku guru pembimbing sa%a"Segala tunjuk ajar dan panduan %ang diberikan semasa men%iapkan kerja projek ini amat sa%a hargai"Semoga !llah s"w"t" melimpahkan rahmat5,%a di atas segala jasa baik %ang telah dihulurkan" :ada kesempatan ini juga,sa%a ingin berterima kasih kepada bapa sa%a, +n8ik !bdul .alim bin Mahamod dan ahli keluarga %ang tidak jemu memberi sokongan moral kepada sa%a dalam apa5apa sahaja %ang sa%a lakukan" Buat teman5teman seperjuangan,terima kasih diu8apkan kerana sudi memberi tunjuk ajar kepada sa%a dan berkongsi idea serta memberi komitmen %ang baik kepada sa%a" Semoga segala usaha dan 8ita58ita kita diberkati !llah hendakn%a" !khir sekali,sa%a ingin menghulurkan u8apan terima kasih %ang tidak terhingga kepada para guru dan semua pihak %ang terbabit sama ada se8ara langsung atau tidak langsung" Segala budi dan jasa %ang dihulurkan han%a !llah s"w"t" %ang dapat membalasn%a" Semoga kita peroleh rahmat dan perlindungan dari !llah s"w"t" Sekian,terima kasih"

PENGENALAN

"BJEKTIF KAJIAN