Anda di halaman 1dari 3

RANGKA KURSUS

NAMA KURSUS

LATIHAN MENGAJAR 1 (Teaching Practice 1)

KOD KURSUS

KPR3974

NILAI KREDIT

SLT

160

PRASYARAT (JIKA ADA)

Tiada

SEMESTER

Pertama / Kedua

HASIL PEMBELAJARAN

1.

Mengorganisasi

pengetahuan

dan

kemahiran

pengajaran

pembelajaran dalam menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian. (C5) 2. Mengenal pasti dan menilai masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. (C6) 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pembelajaran dan pengajaran dalam konteks sebenar. (C3,P2) 4. 5. Mempamerkan sahsiah guru profesional. (A5,EM1,EM2,EM3) Mempamerkan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran. (CT1,CT2,CT3,CT4)

SINOPSIS

Kursus ini memerlukan pelajar mengorganisasi pengetahuan dan kemahiran pembelajaran dan pengajaran serta mengaplikasikannya dalam konteks sebenar yang bersifat inovatif dan reflektif. Penyeliaan dan pentaksiran berasaskan medium e-pembelajaran.

(This course requires students to organise learning and teachings knowledge and skill in the real context by employing innovative and reflective approaches. Supervision and assessment are based on e-learning medium.)

KANDUNGAN

1.

Pengenalan kepada Latihan Mengajar i. Konsep latihan mengajar ii. Skop inovasi

Jam 2

2.

Topik dan Objektif RPH i. Pemilihan kandungan ii. Penentuan hasil pembelajaran iii. Berasaskan domain kognitif, afektif dan psikomotor

3.

Perkembangan (Kaedah, Strategi, Penilaian) dan Inovasi i. Pemilihan kaedah pengajaran ii. Penentuan strategi pengajaran iii. Pemilihan bahan bantu mengajar iv. Penentuan dan pembinaan instrumen pentaksiran v. Penentuan inovasi dalam pembelajaran dan pengajaran vi. Pelaksanaan pengajaran vii. Pengaplikasian kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)

4.

Bahan bantu mengajar dan Inovasi i. Pemilihan dan pembinaan bahan bantu mengajar ii. Pengintegrasian bahan dan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran

5.

Pembelajaran Kendiri i. Membuat rujukan ii. Menyedia dan menghasilkan bahan

iii. Perbincangan bersama rakan, pensyarah penyelia dan guru

pembimbing iv. Penghasilan video pengajaran v. Refleksi kendiri bagi tujuan penambahbaikan

Jumlah

8 Jam

AMALI

Tiada

PENILAIAN

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

100% %

RUJUKAN

Mohd. Yusof Abdullah, Salleh Abd. Rashid, Raja Ismail Raja Lope Ahmad, Zulkifli Mohamed, Abdul Said Ambotang & Sabariah Sharif, (2008). Pengetahuan pedagogi guru. Kota Kinabalu Malaysia Sabah. : Universiti

Nurulhuda Abd Rahman (Penyunting), (2012). Strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur : Pearson Education.

Othman Lebar, (2011). Kajian tindakan dalam pendidikan : Teori dan amalan. Tanjong Malim : UPSI.

Shabudin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad, (2007). Pedagogi : Strategi dan teknik tengajar dengan berkesan. Kuala Lumpur : PTS Profesional.