Anda di halaman 1dari 5

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril AS kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sejak

lebih 1400 tahun yang lalu sebagai petunjuk dan ped man bagi manusia, khususnya umat !slam dalam mengatur kehidupan" #erkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui $irman Allah dalam surah al-%a&arah ayat 1'( yang berbunyi)

Maksudnya: "(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah". %erdasarkan ayat tersebut, telah dibuktikan dalam sejarah baha*a sejak Al-Quran diturunkan ia telah berjaya mengubah sejarah manusia yang dikenali sebagai umat jahiliyah yang hidup tanpa sebarang peraturan dan sistem akhlak sehingga menjadi umat yang terbaik dan di+ nt hi dalam segala bidang" ,al ini telah dibuktikan sendiri leh -asulullah SAW selama ./ tahun %aginda memimpin umat !slam berpandukan Al-Quran" Ajaran Al-Quran amat bersesuaian dengan $itrah kejadian manusia, bukan sahaja mampu membangun kekuatan r hani malah juga menggerakkan se+ara akti$ kekuatan $i0ikal dan mental, sehingga umat !slam pada 0aman kepimpinan -asulullah SAW, 0aman kepimpinan 1hula$a2 ar--asyidin dan sesudahnya berjaya men+ipta satu tamadun kegemilangan yang merentasi 0aman di mana !slam mampu memimpin hampir tiga perempat dunia" 1ita sedia maklum baha*a tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk meng3sakan Allah SW4 dan menjalani kehidupan mengekut landasan yang benar" 5i samping itu, Al-Quran menganjurkan umatnya supaya menyuburkan nilai akhlak dalam kehidupan termasuklah nilai kasih sayang sesama manusia, h rmat mengh rmati, t leransi, keadilan dan keamanan yang merupakan nilai-nilai sejagat serta sesuai dengan kehendak $itrah manusia itu sendiri" 1erana itulah, kandungan Al-Quran men+akupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah ker hanian, akidah, akhlak, perundangan dan pelbagai panduan hidup untuk men+apai kebahagiaan di dunia dan di akhirat" Justeru, tuntutan memahami dan menghayati ayat-ayat AlQuran dan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan adalah kesuatu ke*ajipan yang tidak perlu dipertikaikan lagi kerana Al-Quran itu sendiri jelas mempunyai hubung kait dengan kehidupan manusia, sebagaimana 6irman Allah dalam surah al-!sra2 ayat 7 yang berbunyi)

Maksudnya: " esungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul (agama !slam) dan memberikan berita yang mengembirakan "rang-"rang yang beriman yang mengerjakan amal-amal s"leh, bahawa mereka ber"leh pahala yang besar".

Selain meyakini baha*a Al-Quran merupakan kitab ped man umat !slam yang perlu diterjemahkan melalui penghayatan dalam diri dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bagi melahirkan umat +emerlang dan terbilang, umat !slam juga dituntut untuk meyakini baha*a Al-Quran sebagai pena*ar segala penyakit samada bersi$at dalaman mahupun luaran di samping menjadi tempat rujukan segala masalah yang dihadapi" 4etapi sayangnya tidak semua yang mahu dan bersedia mengekut ajaran Al-Quran atau terdapat segelintir umat !slam yang masih tidak mahu beramal dengan Al-Quran, mereka hanya memba+a Al-Quran tetapi tatalaku kehidupan seharian mereka bertentangan dengan ajaran Al-Quran, mereka mendengar Al-Quran, tetapi memekakkan telinga dengan tidak menghayati tuntutannya, mereka memahami isi kandungannya, tetapi tidak mahu melaksanakan ajarannya, mereka mengetahui kebenaran Al-Quran, tetapi mereka masih tidak takut untuk melanggar kebenaran tersebut bahkan sanggup memperke+ilkan janji dan a0ab Allah SW4" Justeru, disebabkan kegagalan segelintir umat !slam dalam menghayati dan menterjemahkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka se+ara tidak langsung telah menyumbang kekeliruan kepada penganut agama-agama lain terhadap !slam, malah lebih malang lagi kepada umat !slam itu sendiri" 1erana apabila mereka tidak mematuhi ajaran Al-Quran, mereka dengan sendirinya mengekut jejak langkah syaitan" ,al ini bertepatan dengan 6irman Allah SW4 yang berbunyi)

Maksudnya: "#ahai "rang-"rang yang beriman$ Masuklah kamu ke dalam agama !slam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan% sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." 8Surah al-%a&arah) .0'9

Satu perkara lagi yang perlu dihayati kita semua penurunan Al-Quran sebenarnya telah memberi nilai tambah dan membina kualiti pembangunan m dal insan melalui penghayatan Al-Quran, sekaligus akan meletakkan diri dalam g l ngan yang disebut sebagai iaitu rang- rang yang suka melakukan kebaikan" 5i samping seruan supaya menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terdapat seruan agar ayat-ayat Al-Quran dikaji dan diteliti kerana ia mampu menghasilkan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia yang disebut sebagai : :" 5an ini telah dibuktikan leh ilmuan-ilmuan !slam dalam men+ipta dan menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang seperti ilmu $alak atau astr n mi, ilmu perubatan 84ib9, ilmu kimia, ilmu hisab atau alJibra dan sebagainya" %egitu juga mereka mengkaji tumbuh-tumbuhan, mengkaji alam binatang, bahasa pertuturan, dan lain-lain lagi" !lmuan-ilmuan seperti !bnu -usydi, !bnu Sina, !bnu 1haldun, al-1ha*ari0mi, al-1indi dan lain-lain adalah merupakan nama-nama besar dalam sejarah ke+emerlangan umat !slam suatu ketika dahulu" Namun ke+emerlangan dan ketamadunan yang dipel p ri leh umat !slam dahulu hanya tinggal kenangan" !anya tiada kesinambungan yang dapat di*arisi leh umat !slam kini" Segala-galanya perlu dipelajari semula dari kemajuan dan kem denan barat" ,al ini tidak dapat dina$ikan lagi dan pun+anya kerana kesilapan umat !slam itu sendiri kerana asyik bergelumang dengan k n$lik dan perbalahan sesama sendiri, hidup berpuak-puak, tidak ada semangat kesatuan dan akhirnya menjadikan umat !slam begitu lemah, hilang daya saing dan segala kekuatan, di mana akhirnya umat !slam dijajah" 1esimpulannya, hari ini kita sebagai umat !slam yang mendukung *a*asan Al-Quran, bukan hanya setakat merayakan :Nu0ul Al-Quran: dengan mengadakan +eramah, $ rum dan sebagainya" 4etapi kita seharusnya menyedari baha*a penurunan Al-Quran sebenarnya memba*a dimensi baru dalam melahirkan ummah yang +emerlang seperti di masa lalu" 1e+emerlangan itu telah terbukti dan dibuktikan leh generasi lampau dan ianya bukan kesuatu yang mustahil untuk dirialisasikan pada hari ini" 5aripada + nt h-+ nt h ke+emerlangan umat !slam terdahulu, dapat kita mengambil pengajaran dan iktibar yang b leh diguna pakai untuk dilaksanakan di dalam kehidupan kita" !nsyaallah ke+emerlangan dan kegemilangan !slam akan lahir melalui penghayatan Al-Quran"

Maksudnya: "Ali& 'am Ra, ini ialah kitab (Al-Quran) kami turunkan dia kepadamu (wahai Muhammad), supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kepada (ahaya imam dengan izin Allah )uhan mereka ke jalan Allah yang Maha *uasa 'agi Maha terpuji". 8Surah !brahim ayat) 19

Anda mungkin juga menyukai