Anda di halaman 1dari 1

Pupuh Ginada (Teges) Wenten reke geguritan sane wawu karipta, mungguing tembangnyane boya wenten tios wantas

pupuh ginada, nemonin rahina sane becik pisan wantah ring Buda Kliwon Gumbreg, rikala punika wantah pinanggal apisan risedek rahina wengi, Sasih kalima wantah rahina sane becik pisan rikalane ngawi gaguritane puniki, wantah mangastawa Ida Sang Hyang Paramatma Sekadi sane sampun ketah mungguh ring sajeroning sastra aji, kacarita sane mangkin wenten kocap wong tiwas sane jagi ketlatarang, sampun kocap ipun maparidabdab mapakubonan, mungguing pianak ipune wantah tetiga akehnyane, ring sajeroning pinakne sami, wenten sane lanang kalih diri, wenten sane istri adiri, skewanten kawon duaning sane wayanan ipun ngemasin padem.

Ring sajeroning cening melaksana, ingetang pesan nyen dharma kepatutane ento tekekang gisi, Eda pesan cening engsap ngastiti Ida Hyang Parama Kawi rikalane nemonin rahina kliwon apang prasida idewa ngaturang canang, nglantur lantas ngaturang kramaning sembah keto masi kidung puja pengastuti. ingetang masi mareresik di pemrajan, apang sida I dewa setata subhakti, sinah mani puan sekacan utsahan idewa pacang mabuat lan mesekaya yen pradene wenten paica, ngelah saget idewa jinah patpat, ane a dadua melahang ento nyimpen cening, yen prade liunan cening madue jinah adasa minakadi, patut ane lelima ento masing melahang nyimpen, yen cara janine raosanga menabung nah mani puane disubane makelo lantas, saget ada bebuatan ceninge meli klambi utawi ane tiosan apang tusing makejang sekayan cening tuah telah dadi dedaaran