Anda di halaman 1dari 39

PROGRAM REMIDI

MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : Agama Hindu : IX/Ganjil : 201 /201!

No
#(

SK
S"a)*a + Me a*a i Awata"a, Dewa )aB*ata"a #(#(

KD
Me-gu"aikape-ge"tiaAwata"a, Dewa )aB*ata"a

INDIKATOR
#(#(#( Ma pu e-.elaskape-ge"tia- Awata"a #(#($( Ma pu e-.elaskape-ge"tia- Dewa #(#(%( Ma pu e-.elaskape-ge"tia- B*ata"a

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
#($( Me-gu"aika*u!u-ga- Awata"a, Dewa )a- B*ata"a )e-ga- Sa-g /0a-g 1i)*i 2Tu*a-3 #($(#( Ma pu e !e)akaA-ta"a Awata"a,Dewa )a- B*ata"a #($($( a pu e-.elaska*u!u-gaawata"a,Dewa )aB*ata"a )e-ga- Sa-g /0a-g 1i)*i 2Tu*a-3 #(%(#( Ma pu e-4e"itakatu"u--0a Awata"a #(%($( Ma pu e-4e"itakawu.u) )a- 4i"i Awata"a #(%(%( a pu e-0e!utka5u-gsi )a- tugas Awata"a

REMIDI
#(%( Me-4e"itakatu"u--0a Dasa Awata"a

REMIDI REMIDI

Ula-ga- /a"ia- + #

No
$(

SK
Susila+ Me a*a i Sapta Ti i"a se!agaiaspek )i"i 0a-g *a"us )i*i-)a"i

KD
$(#( Me-gu"aikape-ge"tia- Sapta Ti i"a

INDIKATOR
$(#(#( Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- Sapta Ti i"a $(#($( Ma pu e-0e!utka)a pak -egati5 p"ilaku Sapta Ti i"a $($(#( Ma pu e-0e!utka!agia-6!agia- Sapta Ti i"a $($($( Ma pu e-.elaskaasi-g6 asi-g !agia- )a"i Sapta Ti i"a $($(%( Ma pu e-.elaskako-sekwe-si )a"i p"ilaku Sapta Ti i"a $(%(#( Ma pu e-0e!utka4o-to*64o-to* p"ilaku sapta Ti i"a 0a-g *a"us )i*i-)a"i $(%($( Ma pu e-0e!utkaupa0a6upa0a u-tuk e-ge-)alika- )i"i )a"i Sapta Ti i"a

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
$($( Me-0e!utka- )ae-.elaskaasi-g6 asi-g !agia- )a"i Sapta Ti i"a

REMIDI
$(%( Me-u.ukka- 4o-to*6 4o-to* p"ilaku Sapta Ti i"a 0a-g *a"us )i*i-)a"i

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $


Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

No
%(

SK
Se.a"a* Aga a /i-)u +Me-geta*ui ke!e"a)aa-Ke "a.aa- /i-)u )i I-)o-esia

KD
%(#( Me-gu"aika- pu-4ak ke.a0aa- Ke"a.aa/i-)u )i I-)o-esia

INDIKATOR
%(#(#( Ma pu e-gu"aikapu-4ak ke.a0aake"a.aa- /i-)u )i I-)o-esia %(#($( Ma pu e-0e!utkape-i-ggala-6 pe-i-ggalake"a.aa- /i-)u )i I-)o-esia %($(#( Ma pu e-.elaskase!a!6se!a! "u-tu*-0a ke"a.aa/i-)u )i I-)o-esia %(%(#( Ma pu e-gi)e-ti5ikasi *ik a* ke.a0aa- )ake"u-tu*a- ke"a.aa/i-)u )i -)o-esia %(%($( Ma pu e-gi)e-ti5ika6 si ka"0a sast"a ke"a.aa- /i-)u )i I-)o-esia

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
%($( Me-.elaska- se!a!6 se!a! ke"u-tu*ake"a.aa- /i-)u )i I-)o-esia

REMIDI
%(%( Me-ga !il *ik a* )a"i ke.a0aa- )ake"u-tu*ake"a.aa- /i-)u )i I-)o-esia

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + %


M"ng"#a$ui K"%ala SMP N"g"(i 1 Tam%a&'i(ing Tam%a&'i(ing) 20 Juli 201 Gu(u Ma%"l

*"+a Nga&an N,-man Ind(a ) S.Pd.M.Si. Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201

*(a. Ni Mad" S-mana'i$ Ni%. 1/2 0!12 1///0 2 001

PROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : Agama Hindu : 3II/Ganjil : 201 /201!

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

#(

Me0aki-i Ke a*akuasa a- Sa-g /0a-g 1i)*i/Tu*ase!agai Asta Aiswa"0a

#(#(Me-gu"aikaa.a"a- Asta Aiswa"0a

#(#(#(Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- Asta Aiswa"0a !e")asa"kaEti ologi #(#($(Ma pu e-.elas Pe-ge"tia- Asta Aiswa"0a #($(#(Ma pu e-0e!utka!agia-6!agia- Asta Aiswa"0a #($($(Ma pu e-.elaskaa"ti asi-g6 asi-g !agia- Asta Aiswa"0a #($(%(Ma pu e-.elaskaak-a asi-g6 asi-g !agia- Asta Aiswa"0a #(%(#(Ma pu e !uat 4o-to*64o-to* Ke a*akuasaa- Sa-g /0a-g 1i)*i se!agai Asta Aiswa"0a

REMIDI
#($(Me-gu"aika- a"ti )a- ak-a !agia-6 !agia- Asta Aiswa"0a

REMIDI
#(%(Me-u-.ukka- 4o-to*6 4o-to* Ke a*akuasaaSa-g /0a-g 1i)*i/Tu*a- se!agai Asta Aiswa"0a

No

SK
REMIDI

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI Ula-ga- /a"ia- + #

$(

Me a*a i a.a"akepe i pi-a/i-)u

$(#( Me-gu"aikape-ge"tia- Pe i pi)a- Kepe i pi-a-

$(#(#(Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- Pe i pi$(#($(Ma pu e-gu"aikape-ge"tiaKepe i pi-a$(#(%(Ma pu e !e)akape-ge"tia- Pe i pi)e-ga- Kepe i pi-a$($(#(Ma pu e-.elaskako-sep Kepe i pi-a/i-)u $($($(Ma pu e-0e!utkatipe6tipe Kepe i pi-a- )ala Asta B"at*a $($(%(Ma pu e-gi)e-ti5ikasi Kepe i pi-a- 0a-g te" a pu )ala Ra a0a-a )aMa*a!a"at*a

REMIDI
$($(Me-.elaska- a.a"aKepe i pi-a- )ala Asta B"at*a

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

$($(&( Ma pu e"e5leksikaKepe i pi-a- /i-)u )ala kegiatase*a"i6*a"i se!agai siswa SMP

REMIDI
$(%(Me-u-.ukka- 4o-to*6 4o-to* Kepe i pi-a)ala Asta B"at*a $(%(#(Ma pu e !a-)i-gkatipe6tipe Kepe i pi-a- )ala asta B"at*a $(%($(Me-u-.ukka- 4o-to*6 4o-to* Kepe i pi-a)ala Asta B"at*a $(%(%(Ma pu e-ela)a-i Pe i pi- 0a-g !aik

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $


%( Me a*a i D*a" agita %(#(Me-gu"aikape-ge"tiaD*a" agita %(#(#(Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- D*a" agita %(#($(Ma pu e-0e!utkape"a-a- D*a" agita )ala ke*i)upase*a"i6*a"i %(#(%( a pu e-0e!utkatu.ua- e pela.a"i D*a" agita

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU
Juli
# $ % & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

%($(Me-0e!utka- .e-is6 .e-is D*a" agita

%($(#(Ma pu e-0e!utka.e-is6.e-is D*a" agita 0a-g a)a )i asi-g6 asi-g )ae"a* %($($(Ma pu e-0e!utka4o-to* D*a" agita )ala pelaksa-aaupa4a"a keaga aa- )i )ae"a* asi-g6 asi-g %($(%(Ma pu e-.elaskaPa-4a Gita )ala pelaksa-aa- upa4a"a keaga aa3.3.1.Mampu menyebutkan syarat-syarat menyanyikan sekar alit dan sekar madya 3.3.2.Mampu menyebutkan fungsi sekar alit dan sekar madya

REMIDI 3.3.Mengenal teknikteknik menyanyikan Dharmagita

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
Juli Agustus

BULAN/ MINGGU
Septe !e" Okto!e" Nope !e" Dese !e"

&

'

$ % & '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

& '

%(%(%(Ma pu e-0a-0ikaki)u-g 0a-g )ipe"gu-aka- )ala upa4a"a Dewa 7a)-0a

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + %


M"ng"#a$ui K"%ala SMP N"g"(i 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a ) S.Pd.M.Si. Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201 Tam%a&'i(ing) 20 Juli 201 Gu(u Ma%"l 4-&. I'#(i *+i Mani&) S.Pd. Ni%. 5

PROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : Agama Hindu : 3III/Ganjil : 201 /201!

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

Juli
# $ % & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

#(

Me0aki-i a-i5estasi Sa-g /0a-g 1i)*i/Tu*ase!agai pe-guasa pe-.u"u )u-ia

#(#(Me-gu"aika- pe-ge"6 tia- Nawa Dewata

#(#(#( Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- Nawa Dewata #(#($( Ma pu e-.elaskape-ge"tia- Nawa Dewata

REMIDI
#($( Me-gi)e-ti5ikasi !agia-6!agia- )a4i"i64i"i Nawa )ewata REMIDI #(%( Me-gga !a"ka- at"i !ut Nawa Dewata #(%(#(Ma pu e-gu"aikaat"i!ut asi-g6 asi-g !agia- Nawa Dewata #($(#( Ma pu e-0e!utka!agia- !agia- Nawa Dewata #($($( Ma pu e-0e!utka4i"i64i"i Nawa Dewata

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
Juli Agustus

BULAN/ MINGGU
Septe !e" Okto!e" Nope !e" Dese !e"

&

'

$ % & '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

& '

#(%($( Ma pu e-gga !a"ka)a- ewa"-ai at"i!ut Nawa Dewata

REMIDI
REMIDI Ula-ga- /a"ia- + # $( Me a*a i B*ua-a Agu-g )a- B*ua-a alit $(#( Me-gu"aika- *u!u6 -ga- a-ta"a B*ua-a Agu-g )a- B*ua-a Alit $(#(#( Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- B*ua-a Agu-g )a- B*ua-a Alit $(#($( Ma pu e-gu"aikaU-su"6u-su" B*ua-a Agu-g )a- B*ua-a Alit $(#(%( Ma pu e-.elaska/u!u-ga- 0a-g sa-gat e"at a-ta"a B*ua-a Agu-g )aB*ua-a Alit

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

$($( Me-.elaska- )a pak keti)ak sela"asa*u!u-ga- a-ta"a B*ua-a Agu-g )aB*ua-a Alit

$($(#( Ma pu e-gu"aika)a pak keti)ak sela"asa- a-ta"a B*ua-a Agu-g )aB*ua-a Alit $($($( Ma pu e-.elaskako-sekwe-si keti)ak sela"asa- a-ta"a B*ua-a Agu-g )aB*ua-a Alit 0a-g e-gaki!atkali-gku-ga- "usak )a- a-usia e-)e"ita $(%(#( Ma pu e-.elaskaUpa0a6upa0a u-tuk Me-0ei !a-gka*u!u-ga- B*ua-a Agu-g )a- B*ua-a Alit $(%($( Ma pu e-.elaskaupa0a pelesta"iaala se4a"a 5isik

REMIDI
$(%( Melakuka- upa0a6 upa0a pe-0ei !a-g6 a- *u!u-ga- B*ua-a Agu-g )a- B*ua-a Alit

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

$(%(%( Ma pu e-0ei !a-g ka- B*ua-a Agu-g )a- B*ua-a Alit )e-ga- upa4a"a 7a)-0a

REMIDI
REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $ %( Me a*a i se.a"a* asuk-0a Aga a /i-)u ke I-)o-esia %(#( Me-gu-gkapkateo"i6teo"i asuk6 -0a Aga a /i-)u ke I-)o-esia %(#(#( Ma pu e-0e!utkaTeo"i teo"i asuk-0a Aga a /i-)u ke I-)o-esia %(#($( Ma pu e-etapkasala* satu teo"i 0a-g pali-g e-)ekati )e-gase.a"a* asuk-0a Aga a /i-)u ke I-)o-esia

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

%($( Me-gu"aikake"a.aa-6ke"a.aa/i-)u 0a-g te"6 ke-al )a- pe-i-g6 gala--0a

%($(#( Ma pu e-0e!utkake"a.aa-6ke"a.aa/i-)u 0a-g te"ke-al )i I-)o-esia %($($( Ma pu e-0e!utkape-i-ggala-6 pe-i-ggalake"a.aa- /i-)u )i I-)o-esia

REMIDI
%(%( Me-gi)e-ti5ikasi 4o"ak ke"a.aa/i-)u )i I-)o-esia REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + % %(%(#( Ma pu e-gi)e-ti5i kasi 4i"i64i"i ke*i)upa- ke"a.aa/i-)u )i I-)o-esia

M"ng"#a$ui K"%ala SMP N"g"(i 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a ) S.Pd.M.Si. Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201

Tam%a&'i(ing) 20 Juli 201 Gu(u Ma%"l 4-&. I'#(i *+i Mani&) S.Pd. Ni%. 5

PROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : T"m6ang : 3III/Ganjil : 201 /201!

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

Juli
# $ % & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

#(

Me-ge-al Klasi5ikasi te !a-g

#(#(

Pe-ge"tia- )aasal6usul te !a-g

Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- )a- asal6 asul te !a-g

REMIDI
#($( Ta-gga -a)a pelog )a- sele-)"o Ma pu e-gu"aikata-gga -a)a pelog )a- sele-)"o Ma pu e-.elaska-a)a, i"a a, !i"a a, "it e, elo)i )aTe po

REMIDI
#(%( Na)a, i"a a, !i"a a, "it e, Melo)i )a- te po -

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + #


$( Me-ge-al .e-is6.e-is te !a-g $(#( Ge-)i-g 6 Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- )a- 4o-to* ge-)i-g "a"e

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

$($( Seka" Alit

Ma pu e-gu"aika)a- e-0e!utka4o-to*64o-to* seka" Alit

REMIDI
$(%( Seka" Ma)0a Ma pu e-gu"aika)a- e-0e!utka4o-to* Seka" Ma)0a

REMIDI
$(&( Seka" Agu-g 6 Ma pu e-gu"aika)a- e-0e!utka4o-to* Seka" Agu-g

REMIDI

REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
# $

BULAN/ MINGGU
Juli
% & ' #

Agustus
$ % & '

Septe !e"
#

Okto!e"

Nope !e"

Dese !e"
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

%(

Me a*a i )asa"6)asa" te !a-g

%(#( Seka" Alit

Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- )a"i Seka" Alit

REMIDI
%($( Je-is6.e-is Seka" Alit Ma pu e-0e!utka.e-is )a- uge"6uge" Seka" Alit

REMIDI
%(%( Me-e !a-gka- seka" Alit Ma pu e-e !a-gka.e-is6.e-is seka" Alit

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + %


M"ng"#a$ui K"%ala SMP N 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a) S.Pd.M.Si. Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201 Tam%a&'i(ing) 1 *"'"m6"( 201 Gu(u Ma%"l T"m6ang *"+a Pu#u G"d" ) S.Pd.H Ni%. 1/2012 1 1/120 1 0/

PROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : Agama Hindu : 3II/G"na% : 201 /201!

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

JANUARI
# $ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

&

Me a*a i *a"i6*a"i su4i keaga aa/i-)u

&(#( Me-0e!utka"a-gkaia- pelak6 sa-aa- *a"i su4i keaga aa- /i-)u

&(#(#( Ma pu e-.elaskap"oses pelaksa-aa*a"i su4i keaga aa/i-)u &(#($( Ma pu e-gelo pok6 ka- pe"a0aa- *a"i "a0a /i-)u !e")asa"ka- wuku

REMIDI
&($( Me-gu"aikaak-a *a"i su4i keaga aa- /i-)u &($(#( Ma pu e-gu"aikaak-a *a"i su4i !e")asa"ka- sasi* 2Siwa Rat"i3 &($($( Ma pu e-gu"aikaak-a *a"i su4i !e")asa"ka- wuku 2Sa"aswati3

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + #

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

'

Me a*a i Sa) Ripu se!agai aspek )i"i 0a-g *a"us )i*i-)a"i

'(#( Me-gu"aikape-ge"tia- Sa) Ripu

'(#(#( Me-)isk"ipsikaPe-ge"tia- Sa) Ripu Be")asa"ka- su !e" '(#($( Ma pu e"u uskape-ge"tia- sa) Ripu

REMIDI
'($( Me-0e!utka!agia-6!agia- Sa) Ripu '($(#( Ma pu e-gi)e-ti5i6 kasi !agia-6!agiaSa) Ripu '($($( Ma pu e"u uska!agia-6!agia- Sa) Ripu

REMIDI
'(%( Me-.elaskaasi-g6 asi-g !agia- Sa) Ripu '(%(#( Ma pu e-gu"aikaPe-ge"tia- asi-g6 Masi-g !agia- )a"i Sa) Ripu 2Ka a, Lo!a, K"o)a, Mo*a, Ma)a, Matsa"0a3

REMIDI

REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $

No
8(

SK
Me a*a i pe-gelo pok6 ka- te pat su4i

KD
8(#( Me-0e!utka- .e-is6 .e-is te pat su4i e-u"ut 5u-gsi-0a

INDIKATOR
8(#(#( Ma pu e-0e!utkate-ta-g .e-is6.e-is te pat su4i )i Bali

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
8($( Me-gu"aika- 4i"i k*usus .e-is6 .e-is te pat su4i 8($(#( Ma pu e-gu"aika4i"i64i"i k*usus .e-is6.e-is te pat su4i )i Bali

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + %


M"ng"#a$ui K"%ala SMP N 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a) S.Pd.M.Si. S.Pd. H. Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201 Tam%a&'i(ing) 2 Janua(i 201! Gu(u Ma%"l I K"#u# *a(,a) Ni%. 1/2012 1 1/110 1 121

ROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : Agama Hindu : 3III/G"na% : 201 /201!

No
&(

SK
7a)-0a + Me a*a i lata" !elaka-g ti !ul-0a 7a)-0a

KD
&(#(Me-gu"aikape-ge"tia- T"i R-a se!agai lata" !elaka-g 7a)-0a

INDIKATOR
&(#(#(Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- T"i R-a &(#($(Ma pu e"u uska- T"i R-a se!agai lata" !elaka-g ti !ul-0a Pa-4a 7a)-0a &($(#(Ma pu e-0e!utka!agia-6!agia- T"i R-a &($($(Ma pu e-0e!utka4o-to*64o-to* T"i R-a &(%(#(Ma pu e-.elaska*u!u-ga- a-ta"a T"i R-a )e-ga- Pa-4a 7a)-0a &(%($(Ma pu e-u-.ukka4o-to*64o-to* pelaksa-aa- T"i R-a

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
&($(Me-gu"aika!agia-6!agia- T"i R-a se"ta 4o-to*-0a asi-g6 asi-g REMIDI &(%(Me a*a i *u!u-gaa-ta"a T"i R-a )e-ga- 7a)-0a

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + #

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

'(

Susila + Me a*a i Sa) Atata0i se!agai aspek )i"i 0a-g *a"us )i*i-)a"i

'(#(Me-)isk"ipsikaa.a"a- Sa) Atata0i

'(#(#(Ma pu e-.elaskape-ge"tia- Sa) Atata0i '(#($(Ma pu Me-0e!utka!agia-6!agia- Sa) Atata0i '(#(%(Ma pu e-u-.ukka4o-to*64o-to* Sa) Atata0i '($(#(Ma pu e-.elaska)a pak -egati5 )a"i Sa) Atata0i '($($(Ma pu e-.elaskaa.a"a- Sa) Atata0i !e"te-ta-ga- )e-gaa.a"a- Sa) Atata0i '(%(#(Ma pu elakukaupa0a6upa0a u-tuk e-g*i-)a"i )i"i )a"i pe-ga"u* Sa)Atata0i '(%($(Ma pu e-.elaskako-sekwe-si pelaksa-aa- Sa) Atata0i

REMIDI
'($(Me-.elaska- )a pak -egati5 )a"i Sa) Atata0i

REMIDI
'(%(Melakuka- upa0a6 upa0a u-tuk e-g*i-)a"i pe-ga"u* Sa) Atata0i )ala )i"i

REMIDI

REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
JANUARI PEBRUARI

BULAN/ MINGGU
MARET APRIL MEI JUNI

&

'

$ % & '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

& '

8(

Kita! Su4i + Me a*a i 9e)a se!agai Kita! Su4i

8(#(Me-0e!utka- pa"a Rsi pe-e"i a wa*0u )a- pe-gko)i5ikasi 9e)a

8(#(#(Ma pu e-.elaskapa"a Rsi pe-e"i a wa*0u )ape-gko)i5ikasi 9e)a

REMIDI
8($(Me-.elaska- si5at6 si5at 9e)a REMIDI REMIDI ula-ga- /a"ia- + % 7. O"a-g Su4i + Me a*a i Ke!e"a)aaO"a-g Su4i :(#(Me-gu"aika- s0a"at6 s0a"at )a- 4i"i6 4i"i o"a-g Su4i :(#(#(Ma pu e-gu"aikape-ge"tia- O"a-g Su4i :(#($(Ma pu e-0e!utkas0a"at6s0a"at O"a-g Su4i :(#(%(Ma pu e-gi)e-ti5ika sika- 4i"i64i"i O"a-g Su4i 8($(#(Ma pu e-.elaskasi5at )a- 5u-gsi 9e)a

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

:($(Me-gu"aikake)u)uka- )a5u-gsi O"a-g Su4i

:($(#(Ma pu e-gi)e-ti5ikasi te-ta-g ke)u)uka- )a5u-gsi O"a-g Su4i :($($(Ma pu e-gu"aikake)u)uka- )a- 5u-gsi O"a-g Su4i :($(%(Ma pu e !e)akaPa-)ita )e-gaPi-a-)ita

REMIDI
:(%(Me a*a i ;a"a u-tuk e-g*o" ati O"a-g Su4i :(%(#(Ma pu e-gu"aika4a"a u-tuk e-g*o" ati Pa-)ita/Suli-ggi* )aPi-a-)ita/Pe a-gku

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + &


M"ng"#a$ui K"%ala SMP N 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a) S.Pd.M.Si. S.Pd. H. Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201 Tam%a&'i(ing) 2 Janua(i 201! Gu(u Ma%"l *"+a Pu#u G"d" ) Ni%. 1/2012 1 1/120 1 0/

PROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : Agama Hindu : IX/G"na% : 201 /201!

No
&(

SK
BUDA7A + Me a*a i D*a" agita )ala B*agawa)gita )aSa"asa us4a0a

KD
&(#( Me-)e o-st"asikaSloka )ala B*agawa)gita

INDIKATOR
&(#(#( Ma pu e !a4a Sloka6sloka B*agawa)gita

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
&($( Me-)e o-st"asikaPalawak0a )ala Sa"asa us4a0a REMIDI REMIDI Ula-ga- *a"ia- + # '( 7ADN7A + Me a*a i *akekat 7a)-0a '(#( Me-0e!utkasu !e" )a- )asa" *uku 7a)-0a se"ta ti-gkata-6 ti-gkata- 7a)-0a '(#(#(Ma pu e-0e!utkasu !e" )a- )asa" *uku 7a)-0a '(#($(Ma pu e-gu"aikati-gkata-6ti-gkata7a)-0a &($(#( Ma pu e !a4a Palawak0a )ala Sa"asa us4a0a

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

JANUARI
# $ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

'($( S0a"at6s0a"at pelaksa-aa7a)-0a

'($(#( Ma pu e-.elaskas0a"at6s0a"at pelaksa-aa- 7a)-0a

REMIDI
'(%( Me p"aktekka7a)-0a )ala ke*i)upase*a"i6*a"i '(%(#( Ma pu e p"aktekka7a)-0a )ala ke*i)upa- se*a"i6 *a"i sesuai )e-gapelaksa-aa- ke*i)up a- !e"aga a )i )ae"a* asi-g6 asi-g

REMIDI
REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $

8(

/ARI SU;I + Me-.elaska*akekat )atu.uape"a0aa*a"i6*a"i su4i keaga aa-

8(#( Me-gu"aika*akekat *a"i6 *a"i su4i keaga aa-

8(#(#( Ma pu e-gu"aika*akekat *a"i su4i keaga aa- se!agai pe-i-gkata- S"a))*a )a- B*akti 8(#($( Ma pu e-gu"aika*akekat *a"i su4i keaga aa- se!agai sa"a-a pe-)i)ikau at

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

8(#(%( Ma pu e-gu"aika*akekat *a"i su4i keaga aa- se!agai alat ko u-ikasi sosial

REMIDI
8($( Me-.elaskape-ga"u* )a"i *a"i su4i keaga aate"*a)ap pe-i-gkataS"a))*a )aB*akti kepa)a Sa-g /0a-g 1i)*i 1asa 2Tu*a-3 8($(#( Ma pu elaksa-aka*a"i su4i keaga aa)ala ke*i)upa!e" as0a"akat 8($($( Ma pu e-.elaskape-ga"u* *a"i su4i keaga aa- te"*a)ap sikap e-tal 8($(%( Ma pu e-.elaskape-ga"u* *a"i su4i keaga aa- )i )ala e-i-gkatka- S"a))*a )a- B*akti ke*a)apaSa-g /0a-g 1i)*i

REMIDI REMIDI ula-ga- /a"ia- + % M"ng"#a$ui K"%ala SMP N 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a) S.Pd.M.Si. S-mana'i$ Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201 Tam%a&'i(ing) 2 Janua(i 201! Gu(u Ma%"l *(a. Ni Mad" Ni%. 1/2 0!12 1///0 2 001

PROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN : 7a$a'a 7ali : 3III/G"na% : 201 /201!

No
'(

SK
MEN7IMAK + Me a*a i !e-tuk puisi t"a)isio-al )ala kesusast"aaBali

KD
'(#( Me-0i pulkape-.a!a"a- )a"i pe !agia- ke susast"aa- Bali )ala !e-tuk puisi 2gegu"ita-3

INDIKATOR
'(#(#( Ma pu e-0e!utkapokok6pokok se4a"a teo"itis pe"ke 6 !a-ga- kesusast"aaBali '(#($( Ma pu e-gu"aikas0a"at pe !e-tukase!ua* pupu* 2gegu"ita-3 '(#(%( Ma pu e a*a i isi teks elalui !a*asa -0a )a- e-gi-ti6 sa"ika--0a )ala !e-tuk kali at '($(#( Ma pu e-)e-ga"kase4a"a 4e" at isi teks )ala !e-tuk te !a-g '($($( a pu e-uliskake !ali isi teks 0a-g )i)e-ga"kase4a"a tepat sesuai ko posisi pupu*

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
'($( Me-uliskake !ali isi teks 0a-g )ite !a-g6 ka- !e")asa"kako posisi pupu*

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

'(%( Me-uliskase!ua* pupu* gi-a)a 0a-g lai-

'(%(#(

a pu e-ga"a-g se!ait pupu* gi-a)a 0a-g )isesuaika)e-ga- u-su"6u-su" pa)a li-gsa-0a '(%($( Ma pu e-)esk"ip6 sika- isi pupu* gi-a)a 0a-g )ika"a-g )ala se!ua* ta-ggapa-

REMIDI
REMIDI Ula-ga- /a"ia- + # 8( BERBI;ARA + Me-gu-gkapkapiki"a-, pe"asaa- )ai-5o" asi elalui pe e-tasa)"a a )ae-0a paikape-gu u aREMIDI 8(#( Me e-taskase!ua* )"a a pe-)ek ke )epakelas 8(#(#( Ma pu e-4e" ati la-gka*6la-gka* )ala pe e-tasa)"a a 8(#($( a pu e a*a i si5at6si5at pe-oko*a- )aka"akte" )"a a 8(#(%( Ma pu e e-taska)"a a ke )epa- kelas

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

8($( Me-0a paikape-gu u a)e-ga- i-to-asi 0a-g tepat se"ta e-ggu-akakali at 0a-g lugas )ase)e"*a-a

8($(#( Ma pu e-e-tukapokok6pokok pe-gu u a8($($( Ma pu e"a-gkai poko6pokok pe-gu u a- e-.a)i se!ua* pe-gu u a8($(%( Ma pu e-gu u ka)e-ga- i-to-asi 0a-g tepat se"ta e-ggu-aka- kali at 0a-g lugas )ase)e"*a-a 8($(&( Ma pu e !uat se!ua* pe-gu u asesuai )e-ga- te a

REMIDI
REMIDI Ula-ga- /a"ia- + $ :( MEMBA;A + Me a*a i "aga teks sast"a Bali A-0a" )aBali Pu"wa )e-ga!e"!agai 4a"a e !a4a REMIDI :(#( Me-e-tuka- ak-a kata te"te-tu )ala se!ua* 4e"pe- )ala ka us se4a"a tepat )e-gako-teks 0a-g )ii-gi-kaelalui kegiatae !a4a :(#(#( Ma pu e-e ukaak-a kata se4a"a tepat sesuai )e-gako-teks 0a-g )ii-gi-ka-

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
JANUARI PEBRUARI

BULAN/ MINGGU
MARET APRIL MEI JUNI

&

'

$ % & '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

& '

:($( Me-0i pulka- isi !a4aa- !e" aksa"a Bali setela* e !a4a

:($(#( Ma pu e !a4a )e-ga- la-4a" :($($( Ma pu e-.awa! )e-ga- !e-a" 2:'<3)a"i .u la* pe"ta-0aa- 0a-g )ise)iaka:($(%( Ma pu e-0i pulkaisi !a4aa- )e-ga4a"a e"a-gkai pokok6pokok !a4aa:(%(#( Ma pu e !a4a )e-ga- la-4a" teks Ba!a) :(%($( Me-)iskusika- isi Ba4aa:(%(%( Ma pu e-.awa! )e-ga- !e-a" 2:'<3 )a"i .u la* pe"ta-0aa- 0a-g )ise)iaka:(%(&( Ma pu e-0i pulkaisi !a4aa- )e-ga4a"a e"a-gkai pokok6pokok !a4aa-

REMIDI :(%( Me-0i pulka- isi !a4aa- )ala Ba!a)

REMIDI
REMIDI Ula-ga- /a"ia- + %

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

JANUARI
# $ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

=(

MENULIS + Me-gu-gkapkapiki"a-, pe"asaa- )ape-gala ae-ulis pa)a puisi, 4e"pe)a- ga-4a"a2p"osa3 REMIDI

=(#( Me-uliskase!ua* 4e"pe)e-ga- e pe"6 *atika- 4a"a pe-ulisa- )e-ga!a*asa 0a-g se)e"*a-a

=(#(#( Ma pu e-uliskast"uktu" pe-ulisa4e"pe=(#($( Ma pu e-ulis/ e-ga"a-g se!ua* 4e"pe- )ala !a*asa 0a-g lu "a* )ase)e"*a-a

=($( Me-uliskase!ua* puisi Bali A-0a" se4a"a se)e"*a-a

=($(#( Ma pu e-uliskase!ua* puisi )e-gate a )a- ka"akte" puisi 0a-g .elas se"ta !a*asa 0a-g lugas )a- se)e"*a-a =($($( Ma pu e a*a i ka"akte" )a- s0a"at 6s0a"at pe-ulisase!ua* puisi =(%(#( Ma pu e !a4a teks )a- e-0ali- ke aksa"a Lati=(%($( Ma pu e-e patkata-)a6ta-)a )iak"itik se4a"a tepat pa)a setiap kata

REMIDI =(%( Me-0ali- teks !e"aksa"a Bali ke Lati- )e-gata-)a6ta-)a )iak"itik

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

JANUARI
# $ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

=(%(%( Ma pu e isa* kata pe" kata sesuai )e-ga- !u-0i kali at REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + &

M"ng"#a$ui K"%ala SMP N 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a) S.Pd.M.Si. S-mana'i$ Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201

Tam%a&'i(ing) 2 Janua(i 201! Gu(u Ma%"l *(a. Ni Mad" Ni%. 1/2 0!12 1///0 2 001

PROGRAM REMIDI
MATAPELAJARAN : 7a$a'a 7ali

KELAS/SEMESTER TAHUN AJARAN

: 3III/Ganjil : 201 /201!

No
#(

SK
MEN7IMAK + Me a*a i wa4a-a lisaelalui kegiata!e"pi)ato )a!a4a !e"ita #(#(

KD
Me-0i pulkaisi pi)ato 0a-g )i!a4a/)i)e-ga" ka- se4a"a !e"ula-g6ula-g

INDIKATOR
#(#(#(Ma pu e-u-.ukkapokok6pokok pi)ato 0a-g )i)e-ga"ka#(#($(Ma pu e-.a!a"katata 4a"a e !uat se!ua* ke"a-gka !e"pi)ato #(#(%(Ma pu e a*a i s0a"at6s0a"at 0a-g *a"us )ip"aktekka)i saat !e"pi)ato #(#(&(Ma pu e a*a i pe"!e)aa- )a"i !e"!agai .e-is pi)ato #(#('(Ma pu e-4a"ikapokok6pokok pi)ato #(#(8(Ma pu e-0i pulkaisi pi)ato )ala # ale-ia #($(#(Ma pu e-e ukapokok6pokok !e"ita 0a-g )i)e-ga"kaelalui "a)io/T9

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
#($( Me-uliskake !ali !e"ita 0a-g )i!a4akake )ala !e!e"apa kali att

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

JANUARI
# $ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

#($(#(Ma pu e-uliska- isi !e"ita 0a-g )i)e-ga" ka- ke )ala !e!e"apa kali at

REMIDI
#(%( Me-gi)e-ti5ikas k"u-a sat a #(%(#(Dapat e-0i ak pe-ge"tia- k"u-a Sat a #(%($(Dapat e !e)akak"u-a Sat a #(%(%(Dapat e-ggu-akak"u-a Sat a )ala kali at #(%(&(Ma pu e-ga-alisa k"u-a Sat a

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + # $( BERBI;ARA + Me-gu-gkapkapiki"a-, pe"asaa-, i-5o" asi )ape-gala aelalui kegiata!e"pi)ato )a!e"puisi $(#( Me-gu-gkapkake !ali isi pi)ato )e-ga!a*asa 0a-g lugas )ase)e"*a-a $(#(#(Ma pu e-4e" ati pi)ato pa)a !uku/ e)ia elekt"o-ik se!agai )asa" pe-0usu-a- pi)ato $(#($(Ma pu e-0usula-gka*6la-gka* )ala e-0usupi)ato

No

SK

KD

INDIKATOR
$(#(%(Ma pu e asukkai)e/pokok6pokok ke )ala pi)ato $(#(&(Ma pu e-0ususe!ua* pi)ato $(#('(Ma pu !e"pi)ato )i )epa- kelas

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI
$($(Me !a4aka- se!ua* puisi ke )epakelas $($(#(Ma pu e a*a i tek-ik6tek-ik pe !a4aa- puisi $($($(Ma pu e-e"apka4a"a !a4a puisi 0a-g !aik sesuai ka"akte" puisi $($(%(Ma pu e !a4akase!ua* puisi ke )epa- kelas )e-ga!aik

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI

REMIDI

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu
#

BULAN/ MINGGU
JANUARI
$ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

No

SK

KD

INDIKATOR

Alokasi waktu

BULAN/ MINGGU

JANUARI
# $ % & ' #

PEBRUARI
$ % & ' #

MARET

APRIL

MEI

JUNI
& '

$ % & ' # $ % & ' #

$ % & ' # $ %

REMIDI REMIDI Ula-ga- /a"ia- + &

M"ng"#a$ui K"%ala SMP N 1 Tam%a&'i(ing *"+a Nga&an N,-man Ind(a) S.Pd.M.Si. S-mana'i$ Ni%. 1/0!12 1 1/100 1 201

Tam%a&'i(ing) 2 Janua(i 201! Gu(u Ma%"l *(a. Ni Mad" Ni%. 1/2 0!12 1///0 2 001