Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa/Tar k!

Standard Pem"elajaran #"jekt $ Pem"elajaran

Bahasa Malaysia Tahun 4 Kekeluargaan 10.20 11.50 pagi / 2 Januari 2014 1.2.6, 3.2.6 Pa a akhir penga!aran an pe"#ela!aran, "uri apa$% i. Men engar engan #aik pel#agai perka$aan an aya$. ii. Me"#a&a aya$ engan se#u$an yang #e$ul.

Akt % t 1. 2. 3. 4. 5. EMK Muri "eru!uk lirik lagu i ala" #uku $eks. Muri "en engar #a&aan guru. Muri i "in$a "e"#a&a $eks se&ara kua$ engan #e$ul. 'uru "e"in$a "uri "enyenaraikan perka$aan yang $i ak i(aha"i i ala" lirik $erse#u$. Muri "enyalin perka$aan #ersa"a "aksu nya.

)ilai Murni ker!asa"a Keusaha*anan sikap an pe"ikiran keusaha*anan TMK #ela!ar "elalui TMK Buku $eks $ahun 4 Muri "e"#a&a an "e"aha"i "aksu aya$ ari lirik yang i#erikan engan #aik.

Ba!an Bantu Belajar Pen la an Pen&ajaran dan Pem"elajaran Re$leks

LEMBARAN KERJA )a"a +..................................................... Kelas+......................... Tarikh+......................

Arahan: Tuliskan nama bahagian-bahagian kereta dengan betul .

tingka pa

cermin bumbun g tayar

lamp u

Susun huruf berikut supaya menjadi perkataan yang bermakna. Kemudian, tulis di ruangan yang disediakan dengan tulisan yang cantik dan kemas.
1.

r a

_______________________________

2.

c i

n e m r

___________________________________

3.

p u m a l
___________________________________

4.

m u b g u n b
____________________________________

5.

g n a k i

_____________________________________