Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa/Tar k!

Standard Pem"elajaran #"jekt $ Pem"elajaran Akt % t 1. 2. 3. 4. Muri "e"#a(a %eks ala" #uku %eks "/s ) se(ara "en%alis. Be#erapa 'rang "uri i"in%a "e"#a(a %eks %erse#u% se(ara "ekanis engan se#u%an yang #e%ul. Muri ikehen aki "engenalpas%i ka%a na"a a" k'nkri% engan #i"#ingan guru. *uru "engarahkan "uri un%uk "e"#ina aya% "a!"uk "enggunakan ka%a na"a a" k'nkri% yang %elah ikenalpas%i. *uru "enye"ak hasil ker!a "uri an "uri i"in%a un%uk "elakukan pe"#e%ulan.

Bahasa Malaysia Tahun 4 kekeluargaan 7.30-8.30 pagi / 9 Januari 2014 3.2.6 Pa a akhir penga!aran an pe"#ela!aran$ "uri apa%& i. Menulis an "e"#ina aya% "a!"uk engan #e%ul "enggunakan ka%a na"a a" k'nkri%.

).

EMK

+ilai Murni , #eker!asa"a -eusaha.anan , sikap an pe"ikiran keusaha.anan T-P , in%erpers'nal$ /er#al linguis%ik Buku %eks %ahun 4 0asil pe"#inaan aya% "uri #er asarkan ka%a na"a a" k'nkri%.

Ba!an Bantu Belajar Pen la an Pen&ajaran dan Pem"elajaran Re$leks