Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa/Tar k!

Standard Pem"elajaran #"jekt $ Pem"elajaran Akt % t 1. 2. 3. 4. EMK Murid !e!"a&a &'n$'h diari dala! "uku $eks !/s 4 se&ara !en$alis. Be"erapa 'rang !urid di!in$a !e!"a&a &'n$'h diari se&ara !ekanis dengan se"u$an yang "e$ul. Murid dikehendaki !enghasilkan diari $en$ang per&u$ian yang lalu. (uru !e!"erikan "i!"ingan kepada !urid.

Bahasa Malaysia Tahun 4 kekeluargaan 9.00-10.00 pagi / 8 Januari 2014 3.2.6 Pada akhir penga aran dan pe!"ela aran# !urid dapa$% i. Menulis dan !enghasilkan diari sendiri.

)ilai Murni * "eker asa!a +eusaha,anan * sikap dan pe!ikiran keusaha,anan T+P * in$erpers'nal Buku $eks $ahun 4 -asil penulisan $eks !urid "erdasarkan pe!"a&aan.

Ba!an Bantu Belajar Pen la an Pen&ajaran dan Pem"elajaran Re$leks