Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa/Tar k!

Standard Pem"elajaran #"jekt $ Pem"elajaran Akt % t 1. 2. 3. 4. ). EMK Murid !eru uk lirik lagu di dala! "uku $eks. Murid !endengar "a&aan guru. Murid di !in$a !e!"a&a $eks se&ara kua$ dengan "e$ul. 'uru !e!in$a !urid !enyenaraikan perka$aan yang $idak di(aha!i di dala! lirik $erse"u$. Murid !enyalin perka$aan "ersa!a !aksudnya.

Bahasa Malaysia Tahun 4 kekeluargaan 7.20 8.20 pagi / 6 Januari 2014 2.2.3 Pada akhir penga aran dan pe!"ela aran# !urid dapa$% i. Menyenaraikan $iga perka$aan "eri!"uhan api$an daripada $eks yang $elah di"a&a.

*ilai Murni ker asa!a +eusaha,anan sikap dan pe!ikiran keusaha,anan TM+ "ela ar !elalui TM+ Buku $eks $ahun 4 Murid !enyenaraikan perka$aan "eri!"uhan api$an.

Ba!an Bantu Belajar Pen la an Pen&ajaran dan Pem"elajaran Re$leks