Anda di halaman 1dari 3

P E N G E N A L A N : Dalam pendidikan prasekolah, bahasa dan komunikasi merupakan teras kepadapembelajaran murid.

Dengan penguasaan kemahiran asas bahasa, murid bolehmemahami konsep, menerima maklumat, berf ikir, menyelesaikan ma salah sertaberinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.K e b o l e h a n b e r b a h a s a d a n b e r k o m u n i k a s i d e n g a n b a i k dan berkesan akanm e n i n g k a t k a n k e y a k i n a n m u r i d u n t u k m e l i b a t k a n d i r i s e c a r a a k t i f d a l a m pembelajar an. Penguasaan kemahiran ini boleh dicapai melalui pengalam anp e m b e l a j a r a n y a n g b e r m a k n a d a n m e n g e m b i r a k a n s e p e r t i a k t i v i t i b e r c e r i t a . Kesepaduan aktiviti berteraskan kepa da pendekatan belajar melalui bermain,b e r s e p a d u d a n b e r t e m a a k a n m e n j a d i k a n m a t l a m a t K u r i k u l u m P r a s e k o l a h Keb angsaan dapat dicapai. Aktiviti bercerita ini merupakan asas a m a l a n y a n g bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). OBJEKTIF: 1. Membentuk kemahiran berkomunikasi di kalangan murid2. Mengasah, memupuk dan memperkembangkan bakat serta potensi3. Melahirkan insan yang berketrampilan dan berkeyakinan4. Mengetahui dan menyemai nilai-nilai murni dari cerita5. Membina minda yang sihat dan cerdas PENYERTAAN: Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid prasekolah di Prasekolah Kebangsaandi Miri. PERANCANGAN: S e k o l a h : S K R i a m B a t u D u a , M i r i Tarikh : 07 Mei 200 9M a s a : 0 8 3 0 p a g i 1 1 . 3 0 p a g i Kumpulan sasaran: Murid -murid Prasekolah Kebangsaan MiriT e m a : C e r i t a c e r i t a r a k y a t M a l a y s i a SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN: 1. Penyertaan Penyertaan terbuka kepada semua murid -murid prasekolah kebangsaan diMiri Setiap sekolah dikehendaki menghantar sekurangk u r a n g n y a s e o r a n g peserta2. Pemilihan cerita Cerita-cerita rakyat Malaysia sahaja

Mempunyai unsur-unsur pengajaran Mesej cerita hendaklah sesuai dengan tahap murid Cerita tidak menyentuh isu-isu sensitif mengenai agama, ras atau keturunanmanamana kaum di negara ini.3. Masa Masa persembahan bagi setiap peserta tidak melebihi lima minit Loceng akan dibunyikan pada minit keenam menandakan masa telah tamat. Markah tidak akan dikira bagi peserta yang melebihi tempoh m a s a y a n g tamat Maksima lima markah akan ditolak jika melebihi masa yang ditetapkan Masa pergerakan masuk dan keluar tidak diambil kira4. Tatacara persembahan Markah penyampaian akan lebih berfokus kepada kelancaran berbahasa Penggunaan kostum dibenarkan tetapi dilarang menggunakan props danmuzik5. Pakaian CARTA ORGANISASI PERTANDINGAN BERCERITA :Penaung : Tuan Haji Abang Sapali Bin Haji Sepawi Pengerusi : Puan Shah Harita Bt Sahari Naib Pengerusi : Encik Mohd Akfan Bin Abdul Latif Setiausaha : Puan Zaida Bt Haji Poli Naib Setiausaha : Puan Salbiah Bt Hassan Bendahari : Puan Juliana Bt Hadari Naib Bendahari : Puan Latina Latib Foo Pengacara Majlis: 1. Ustaz Zakaria Bin Abdullah2. Puan Yakhamiah Bt Adenan AJK Sambutan Dan Protokol :1. Tuan Haji Abang Sapali Bin Haji Sepawi2. Puan Shah Harita Bt Sahari3. Encik Mohd Akfan Bin Sajuri4. Puan Morna Luhat Jok AJK Sistem Siaraya: 1. Encik Asdy Razanoor Bin Derahim2. Encik Nazamuddin Bin Bujang

AJK Urusetia dan Pendaftaran: 1. Puan Norhayati Bt Ali2. Puan Zarina Bt Abdul Ghani3. Encik Ruslan Bin Keram 4. Encik Awang Napri Bin Awang Salleh AJK Buku Program: 1. Puan Saanah bt Putit2. Cik Saniah Bt Abdul Kadir 3. Puan Nur Aida Bt Abdullah4. Encik Sulaiman Bin Derhaman AJK Jamuan: 1. Puan Zainon Bt Haji Moh2. Puan Jamilah Aton Bt Haji Alek3. Cik Amalina Bt Bujang Narawi4. Puan Rabiah Bt Haji Ini AJK Persiapan Pentas dan Dewan: 1. Encik Awang Bin Reduan2. Encik Fathi Bin Haji Sulaiman3. Encik Othaman Bin Ahmad4. Encik Aini Bin Abang Fauzi AJK Kebersihan dan Keselamatan: 1. Puan Nawee ak Nadeng2. Puan Saleha Bt Said PENGHAKIMAN: K e t u a H a k i n H a j i Y u H T a y M e n g M u h a m m a d K h a m : E n c i k R a z a l i B i a k i m K e d u a : P u a n G u a t H a k i m K e t i g a : E n c i k i r Y u s u f B i n A b d u l W a h a p