Anda di halaman 1dari 24

1

Pengenalan
Pengucapan merupakan satu kaedah berkomunikasi secara lisan Dilakukan dalam situasi yang terancang iaitu tempat, masa dan isu yang disampaikan telah ditetapkan Abdul Muati Ahmad, (1994) dalam bukunya Panduan Pengucapan Awam, menyatakan baha!a "Pengucapan #mum menggunakan anggota komunikasi $erbal dan bukan $erbal%&
3

PROSES UCAPAN
terdiri daripada empat perkara utama iaitu : Perucap 'ndi$idu yang bertanggung(a!ab meluahkan isi bicaranya di khalayak dengan tu(uan tertentu Bahan Ucapan/Skrip )andungan isi bicara yang diluahkan Audien )umpulan manusia yang mendengar bicara dan seterusnya bertindak balas terhadap bicara tersebut Persembahan Ucapan/Situasi *aya ucapan disampaikan atau keadaan sesuatu ucapan diadakan
4

JENIS-JENIS UCAPAN
PENGKELASAN UCAPAN Berdasarkan Tujuan Informatif/ Pemberitahuan Pemujukan Menghibur Berdasarkan Cara Impromptu Menghafal Membaca Teks Extemporaneous Majlis Khas

Untuk Memberi Maklumat (Informatif)


Matlamat perucap adalah untuk memaklumkan atau menerangkan kepada audiens tentang sesuatu konsep, +enomena, perkara, proses, idea dan sebagainya& ,ontohnya, ,eramah Moti$asi

Untuk Memujuk
Menerusi ucapan, perucap cuba mempengaruhi +ikiran audiens untuk menghasilkan perubahan dari segi citarasa, sikap, kepercayaan, +ahaman atau tindakan& ,ontoh
- .uru(ual, hakim, peguam, ahli politik dan pega!ai moti$asi

Untuk Meng!"#u$
/u(uan untuk membangkitkan suasana ceria dan menyeronokkan& Di ma(lis keraian& /etamu khas yang diminta berucap menyentuh hal0hal yang melucukan dan menarik minat audien&

Majl"& '!a&
#capan berlangsung dalam sesuatu ma(lis yang bersi+at rasmi& /eks ucapan akan disediakan oleh A.) untuk tetamu yang di(emput berucap&

1%

Impromptu
Disampaikan secara spontan& Perucap hanya membicarakan isu0isu ringan yang menyentuh hal0hal yang telah berlalu, isu semasa, harapan dan ramalan masa hadapan& 'si ucapan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran&
11

Hafal Teks
Ucapan disediakan dengan lengkap Perucap hafal teks Contohnya, - Perbahasan dan Pidato

12

Mem#a(a tek&
Membaca sebuah skrip atau teks& #capan ini dilakukan sekiranya terdapat +akta0+akta yang penting, setiap perkataan tercatat perlu dibaca& ,ontoh
- Pembentangan 1elan(a!an /ahunan oleh Perdana Menteri2Menteri )e!angan

13

Ucapan Yang Cukup Persediaan (Ekstemporaneous)


Menggabungkan ketiga0tiga (enis ucapan Perucap hanya mengha+al bahagian0bahagian tertentu ,ontoh seorang penceramah agama - 'mpromptu - berucap berdasarkan pengalaman dan kemahiran& - 3a+al - ha+al petikan dan contoh0contoh - 1aca teks - menyediakan isi0isi utama
14

C"$"-("$" Pe$u(a* +ang ,a"k


Berpengetahuan Menguasai bidang Berpengetahuan luas Sensitif pada topik Berkeyakinan akin terhadap diri! persediaan dan penguasaan topik Berkemahiran Berucap Berkeupa"aan untuk menga#al dan menarik perhatian audien kepada ucapann"a Peribadi/perwatakan baik $udien menilai perucap termasuk cara berpakaian! berjalan ke tempat ucapan! gerak%geri fi&ikal dan lain% lain
1)

-angka!-langka! Pen.e/"aan /an Pe$&em#a!an U(a*an ,e$ke&an


angka! "langka! Menga#al $ugup Menganalisis %iri Mengumpul ba!an Men&usun ba!an Merancang pengenalan Merancang penutup 'erlati! Men&ampaikan ucapan
17

situasi audien

0E'NI' PEN+AMPAIAN +AN1 ,ER'ESAN


Menetapkan tujuan Anal s s d r Anal s s aud en

PERINGKAT PERSEDIAAN Anal s s !ajl s Menul s teks u"apan Lat #an

PERINGKAT PENYAMPAIAN
Bersed a !ental dan $ % kal Tunjukkan ke&ak nan se!asa 'erd r untuk 'eru"ap

PERINGKAT REFLEKSI Pen(u"ap &an( 'a k akan sent asa !e!per'a k d r ) Sala# satu "*nt*# den(an edaran) C*nt*# + B*ran( Pen la an kepada aud en)
18

E0I'E0 2AN E0I'A 2A-AM PEN1UCAPAN A3AM


Etiket 4 melakukan &e&uatu /engan #etul5 kena ma&a /an tem*atn.a te$ma&ukla! menjaga *enam*"lan /"$" /an *$6t6k6l *angg"lan !6$mat Etika- #e$ka"t /engan /a$ja! #etul atau &ala!n.a &e&uatu *e$lakuan manu&"a7Pe$ka$a *ent"ng /alam *engu(a*an 8 'ejuju$an Men."m*an Maklumat 'e*ua&an *en/enga$ 'ete*atan

0an/a-tan/a 'egugu*an
T()%("T()%( $U$UP *ecara fisiologi

Jantung ken(ang *"tam

,e$*elu! ket"ak

Se&ak na9a&

'eta$ lutut ,"#"$ ke$"ng

Sua$a lema!

0u#u! kaku

*ecara psikologi 0akut au/"en ,"m#ang lu*a "/ea malu Alle$g"( ke*a/a u(a*an
2%

0"/ak #e$an" ,e$tentang mata

0ekn"k Menga:al 1ugu*


*E'E UM 'E+UC(P
P"l"! &u#jek .ang /"m"nat" Anal"&"& au/"en Su&un I/ea /engan jela& ,e$lat"! &e(uku*n.a Pujuk /"$" &en/"$" Senaman 0a$"k na9a& *anjang-*anjang Matlamat u(a*an muna&a#a! Relak& mental /an 9";"kal ,e$&e/"a &e(uku*n.a Jaga makan m"num ,e$angan Mema!am" em6&" gugu*
21

0ekn"k Menga:al 1ugu*


*emasa Ucapan P"l"! au/"en .ang me&$a &e#aga" tum*uan /" a:al #"(a$a 3uju/ /an kekalkan !u#ungan mata Jangan *ent"ngkan ga.a *en.am*a"an ,e$ge$ak Jangan #e$!ent" #e$(aka* :alau*un gugu* ,e$lagak &e*e$t" .ak"n :alau*un t"/ak #e$a*a .ak"n

22

Me$an(ang Penutu*
Tukar ga&a bercakap Ulang teknik tarik per!atian +u.uk tema 'entuk mood Mengaku lupa idea Elakkan Minta maaf keterlaluan Huraian pan.ang ME+()C()$ PE)UTUP ,en&ataan utk diingat 'erita!u !endak ber!enti re-ie# +ingkaskan idea utama 'eri cabaran soalan ra&uan Ulang sebut idea utama Men&ediakan audien untuk ber!enti mendengar

23

'ae/a! -at"!an
/angan berlati! ba!asa badan /angan berlebi!an Ukur masa Ha&ati ucapan 'erlati! guna (P% +u.uk nota $akaman ,uat *en"la"an 'erlati! ,e$lat"! 3-6 kal" <a9al "/ea <a9al &e(a$a =mentall.>

24

Penutu*
Pe$u(a* .ang (eme$lang me$u*akan *e$u(a* .ang &ent"a&a #e$u*a.a /alam men.am*a"kan &et"a* u(a*ann.a /engan #a"k /an #e$ke&an tan*a meng"$a au/"en&5 &ua&ana5 /an &alu$an #e$u(a*

3%

RU U!A"
A'dul Mua,t A#!ad- ./0012Panduan Pen(u"apan A3a!) De3an 'a#asa dan Pustaka) Kuala Lu!pur) A'dulla# 4assan 5 A n*n M*#d) .677/2) Te*r 5 tekn k u"apan 'erpen(aru#) Kuala Lu!pur+ PTS Pu'l "at *ns 5 D str 'ut*rs Sdn) B#d) Carne( e- D) .67772) Cara "epat 5 !uda# 'er' "ara e$ekt $+ Tekn k !*dern untuk k*!un las &an( d na! k .Terje!a#an *le# Ana Bud Kus3adan SS2) 8akarta+ Pustaka Delapratasa) Dale-P) 5 9*l$- 8)C) .67772) Spee"# "*!!un "at *n !ade s !ple : A !ult "ultural perspe"t ;e) Ne3 Y*rk+ Add s*n 9esle& L*n(!an- In") Flet"#er- L) ./00<2) 4*3 t* des (n and del ;er a spee"# .<t#) Ed t *n2) Ne3 Y*rk+ 4arperC*ll ns C*lle(e Pu'l s#ers In") Kul3 ndr Kaur S d#u .677=2) Pen(u"apan a3a! dan ke!a# ran perse!'a#an) Kuala Lu!pur+ Pener' t Un ;ers t Mala&a) Md I%udd n Al 5 >ett& >a#ureen M*#d Yus*$$ .677<2) Beru"ap den(an &ak n) Batu Ca;es- Selan(*r+ PTS M llenn a Sdn) B#d) Ra#!at Is!a l .67772) P dat* 5 'erp dat*+ Sen dan tekn k) Kuala Lu!pur+ Utusan Pu'l "at *ns 5 D str 'ut*rs Sdn) B#d) Salle#udd n 4j) M*#d N**r- 8allaludd n 4j) M*#d N**r 5 Is#ak 4j) A'dul Ra#!an .677?2) Pen(u"apan a3a!) Kuala Lu!pur+ T#*!s*n Learn n( .a d ; s *n *$ T#*!s*n Learn n( Pte) Ltd)2
31

Anda mungkin juga menyukai