Anda di halaman 1dari 3

DRAF JADUAL EXAM THAN 1 HINGGA 6 TAHUN 2014 Tarikh 03 Mac 2014 (Isnin) 04 Mac 2014 (Selasa) 05 Mac

2014 (Rabu) Masa Sesi 1 Sesi 2 Sesi 1 Sesi 2 Sesi 1 Sesi 2 Sesi 1 Sesi 2 Sesi 3 Kod Ker as 011 / 021 012 / 022 014/1 014/2 015/2 015/1 01! 026 02# Ma a !e"a#ara$ BM Kertas 1 BM Kertas 2 BI Kertas 1 BI Kertas 2 Matematik Kertas 2 Matematik Kertas 1 Sains Ba asa "ina Kertas 1 Ba asa "ina Kertas 2 Te%&oh 50 minit 1 jam 15 minit 1 jam 1 jam 30 minit 40 minit 1jam 1 jam 15 minit 50 minit 1 jam 15 minit

06 Mac 2014 (K amis) $arik %an masa untuk subjek lain %itentukan &le 'i ak sek&la masin()masin(*

TAK'IM EXAM TAHUN 1 HINGGA 6( )E)I 2014(20 N*+EM,ER 2014 !ERKARA UJIAN ,ULAN MA. UJIAN )UMATIF 1/ !E!ERIK)AAN !ERTENGAHAN TAHUN .UJIAN )UMATIF 2/ !E!ERIK)AAN !ER-U,AAN U!)R .UJIAN )UMATIF 1/ !E!ERIK)AAN AKHIR TAHUN .UJIAN )UMATIF 2/ TARIKH 00 HINGGA 01 MA- 2014 -ATATAN TAHUN 1 HINGGA 6

02 MEI HINGGA 03 MEI 2014

TAHUN 1 HINGGA 6

11 *G*) 4 12 *G*) 2014

TAHUN 6

20 *KT 4 24 *KT 2014

TAHUN 1 HINGGA 6

1. DRAF TAK'IM EXAM )K5)MK )E)I(2014


!ERKARA TARIKH 00 HINGGA 01 MA- 2014 UJIAN ,ULAN MA. UJIAN )UMATIF 1/ 00 HINGGA 14 MA- 2014 !E!ERIK)AAN !ERTENGAHAN TAHUN .UJIAN )UMATIF 2/ 02 MEI HINGGA 03 MEI 2014 02 HINGGA 16 MEI 2014 )T!M !ENGGAL 2 )!M ULANGAN !ER-U,AAN U!)R !ER-U,AAN !MR DAN )!M UJIAN JG) .UJIAN )UMATIF 1/ U!)R 2014 !MR 2014 13 4 22 MEI 2014 03 4 10 JUN 2014 21 JULAI 4 22 JULAI 2014 21 JULAI 4 01 JULAI 2014 11 6 12 *G*) 2014 07 4 10 )E!TEM,ER 2014 06 4 03 *KT*,ER 20 4 24 *KT*,ER 2014 !E!ERIK)AAN AKHIR TAHUN .UJIAN )UMATIF 2/ 06 4 11 *KT*,ER 2014 )!M 2014 00 N*+EM,ER 4 02 DI)EM,ER 2014 TING 182 da$ 4 9ki:; )!M TING 1 4 2 TAHUN 1 HINGGA 6 TING 1 4 2 TING 6 ,M DAN MATH ULANGAN TAHUN 6 TING 0 DAN 2 TAHUN 16 2 TAHUN 6 TING 0 TAHUN 1 HINGGA 6 -ATATAN TAHUN 1 HINGGA 6

2. TAKWIM !ENGURU)AN 1!!D


HARI IS+I+ S2.-SR-B4 K5-MIS 34M--$ S-B$4 AKTI+ITI ,I-./0 IS+I+/ $-K.IM-$ K2.-S 2 3-M K/K4M/ 1M1S K2.-S 2 3-M 6R22 2 K-.I S2B4.-+ 14 Sesi %alam seta un -ATATAN M4 ,I-./0 1R2S$-SI

3. TAK'IM KURIKULUM 1!!D


1eraturan ini %ikecualkan ke'a%a sek&la 7an( men%a'at ban% 182 %an 3 sesuai saranan %alam 1elan 1emban(unan 1en%i%ikan Mala7sia*