Anda di halaman 1dari 33

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid pernah melihat setengah alatan jahitan asas di rumah OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !"" Mem#$leh%an murid menama%an dan mengenalpasti alatan jahitan i jarum ii gunting iii #enang ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN KANDUNGAN : 2.1 Mengena !a"#$ a a#an %a&$#an. ! " " Alatan jahitan asas i jarum 'n$ ()*+ ii gunting 'sai, !- .m+ iii #enang ' n$ /-01-+ a 2uru men3$al murid # 2uru menunju%%an alatan satu persatu . 2uru mem#im#ing murid men3e#ut Kaedah & Dem$nstrasi Te%ni% & 4atih tu#i a murid men3e#ut nama alatan jahitan 3ang mere%a telah tahu # Menja5a# s$alan guru . Memegang alatan dan men3e#ut nama alatan satu persatu A'#$($#$ 1 a Mela#el%an alatan dengan nama 3ang #etul ) %ad gam#ar alatan dile%at%an di papan hitam ) murid diminta mela#el%an %ad nama alatan dengan gam#ar 3ang sesuai 'lampiran "+ ) Memadan%an ja5apan dengan gam#ar 'lampiran !+ ) pen3$alan ) pemerhatian AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

Jarum 2unting 6enang Kad gam#ar Kad per%ataan 4em#aran %erja

) latih tu#i

) lem#aran %erja

!"! Mem#$leh%an murid menama%an alatan

! " ! Alatan jahitan tam#ahan i peniti

a murid men3e#ut nama alatan jahitan 3ang mere%a telah tahu

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

jahitan tam#ahan i ii iii i8 8 peniti pita pengu%ur pem#aris %apur penanda penetas #enang ii iii i8 8 pita pengu%ur pem#aris %apur penanda penetas #enang # Menja5a# s$alan guru . Memegang alatan dan men3e#ut nama alatan satu persatu A'#$($#$ 1 a Mela#el%an alatan dengan nama 3ang #etul ) %ad gam#ar alatan dile%at%an di papan hitam ) murid diminta mela#el%an %ad nama alatan dengan gam#ar 3ang sesuai 'lampiran 9+ ) Memadan%an ja5apan dengan gam#ar 'lampiran/+ ) ja5a# s$alan guru ' #ers$al ja5a# dengan guru+ ) men3e#ut nama mesin dengan #im#ingan guru A'#$($#$ 1 a men3usun gam#ar mesin mengi%ut la#el 3ang #etul dipapan hitam # murid la%u%an se.ara #ergilir)gilir A'#$($#$ 2 a menggunting gam#ar mesin 3ang di#eri%an guru # menampal gam#ar dalam #u%u s%rap . mela#el%an nama mesin ) 4atih tu#i ) S$al ja5a# ) pemerhatian ) latih tu#i Peniti Pita pengu%ur Pem#aris Kapur penanda Penetas #enang
Kad gam#ar Kad per%ataan 4em#aran %erja

Kaedah & Dem$nstrasi Te%ni% & 4atih tu#i

) lem#aran %erja Jenis mesin jahit

!"9 Mem#$leh%an murid mengenali jenis mesin jahit i ii iii i8 mesin jahit tangan mesin jahit %a%i mesin jahit ele%tri% mesin jahit ele%tr$ni%

! " 9 Jenis mesin jahit i ii iii i8 mesin jahit tangan mesin jahit %a%i mesin jahit ele%tri% mesin jahit ele%tr$ni%

Kad gam#ar

a #a5a murid melihat jenis mesin # #uat penerangan dan s$al pengetahuan sedia ada murid . 2uru men3edia%an %ad gam#ar Kaedah & Dem$nstrasi: penerangan Te%ni% & latih tu#i

)pemerhatian

Kad gam#ar 6u%u s%rap

!"/ Mem#$leh%an murid mela#el%an #ahagian mesin jahit i tiang #enang

! " / 6ahagian mesin jahit i ii iii i8 tiang #enang tuas pemegang #enang tuas ang%at s%ru pem#erhenti a # . d e murid lihat dan sentuh mesin jahit dengar penerangan guru ja5a# s$alan guru lihat gam#ar0.arta #erla#el #agi mesin jahit #a.a dan se#ut dengan #im#ingan guru

) s$al ja5a#

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

ii tuas pemegang #enang iii tuas ang%at i8 s%ru pem#erhenti 8 pene%an jahitan

8 pene%an jahitan a guru #a5a murid melihat mesin jahit # tan3a murid dengan #e#erapa s$alan Kaedah & Dem$nstrasi: Pen3elian #im#ingan Te%ni% & latih tu#i A'#$($#$ 1 a Menampal gam#ar mesin jahit dalam #u%u s%rap # Menulis la#el #ahagian mesin 3ang ditanda

) latihan

) lem#aran %erja ) #u%u s%rap

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid pernah mengguna%an gunting OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !! " Mem#$leh%an pelajar men3ata%an %egunaan alatan jahitan i jarum ii gunting iii #enang ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN KANDUNGAN : 2..2 Mengg)na'an a a#an Ja&$#an. ! ! " Kegunaan alatan jahitan asas i jarum ii gunting iii #enang a guru menerang%an %egunaan alatan jahitan asas # #ahan dan alatan jahitan disedia%an $leh guru Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & latih tu#i AKTIVITI * Murid mendengar penerangan guru ) Menja5a# s$alan guru A'#$($#$ 1 a Setiap murid memegang jarum pada se#elah tangan mengguna%an i#u jari dan jari telunju% mengi%ut %esesuaian masing)masing: dengan mata jarum menghala %e #a5ah # Se#elah tangan lain memegang #enang pada #ahagian hujung Pelajar diminta #erhati)hati supa3a tida% ter.u.u% jari . 4ihat dengan teliti lu#ang jarum dan masu%%an #enang %e dalam lu#ang jarum d 4a%u%an men.u.u% jarum pada mani% mengi%ut arahan guru A'#$($#$ 2 a Memegang gunting dengan mengguna%an i#u jari %e #ahagian pemegang lu#ang atas dan jari telunju% %e#ahagian pemegang #a5ah # Se#elah tangan tindih se#elah %ain 3ang henda% dip$t$ng supa3a %ain tida% #ergera% Tangan 3ang memegang gunting #$leh mula mem$t$ng mengi%ut garisan 3ang telah ditanda / segi sama PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

Jarum 2unting 6enang Mani% #esar

) pemerhatian

) lisan ) pemerhatian

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

!! " Mem#$leh%an pelajar men3ata%an %egunaan alatan jahitan i Pita pengu%ur ii Pem#aris iii Peniti i8 Kapur penanda

KEMAHIRAN & ! JAHITAN KANDUNGAN : 2..2 Mengg)na'an a a#an Ja&$#an. ! ! ! Kegunaan alatan jahitan tam#ahan i Pita pengu%ur ii Pem#aris iii Peniti i8 Kapur penanda 8 Penetas #enang a guru menerang%an %egunaan alatan jahitan # #ahan dan alatan jahitan disedia%an $leh guru Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & 4atih tu#i

* Murid mendengar penerangan guru ) A'#$($#$ 1 a Se#elah tangan memegang hujung pita pengu%ur #ahagian 3ang #ertanda ".m # 4eta%%an hujung terse#ut pada %ain di #ahagian mula untu% mengam#il #a.aan . Kemudian tanda%an dengan %apur penanda Te%an #ahagian hujung terse#ut Tari% pita pengu%ur sehingga #a.aan 3ang di%ehenda%i iaitu "-.m Tanda dengan %apur penanda pada %ain d Am#il pem#aris dan garis mengi%ut #ahagian 3ang #ertanda e Mengu%ur sehingga mendapat segiempat sama pada %ain masing)masing
Pita pengu%ur Kapur penanda Pem#aris

) pemerhatian ) lisan

A'#$($#$ 2 8 Penetas #enang a Mem#u%a %elim pada #aju lama # Setiap pelajar mengguna%an penetas #enang untu% mem#u%a %elim pada #aju . Se#elah tangan memegang penetas #enang dan se#elah tangan lagi memegang %ain d 2una penetas #eneng untu% mem#u%a %elim Hala%an mata penetas %ehadapan supa3a tida% ter%ena mu%a ) pemerhatian ) lisan
Penetas #enang Kain 3ang tida% diguna%an lagi

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

) m$del)m$del mesin

) pen3$lan !!9 Mem#$leh%an pelajar men3e#ut ;ungsi mesin jahit i mesin jahit tangan ii mesin jahit %a%i iii mesin jahit ele%tri% i8 mesin jahit ele%tr$ni% KEMAHIRAN & ! JAHITAN KANDUNGAN : 2..2 Mengg)na'an a a#an Ja&$#an. ! ! 9 Kegunaan mesin jahit ! ! 9 " mesin jahit tangan ! ! 9 ! mesin jahit %a%i ! ! 9 9 mesin jahit ele%tri% ! ! 9 / mesin jahit ele%tr$ni% a guru #a5a pelajar lihat jenis)jenis mesin # #uat penerangan Kaedah & tunju% .ara Te%ni% & pen3$alan !!/ Mem#$leh%an pelajar men3e#ut ;ungsi);ungsi #ahagian mesin i Tiang #enang ii Tuas pemegang #enang iii Tuas ang%at i8 S%ru pem#erhenti 8 Pene%an jahitan KEMAHIRAN & ! JAHITAN KANDUNGAN : 2.2.+ F)ng"$ ,a&ag$an*,a&ag$an Me"$n. !!/ i ii iii i8 8 <ungsi #ahagian)#ahagian mesin ) lihat mesin jahit ) dengar penerangan ) #e,a%an antara mesin ) pemerhatian

* Mendengar penerangan guru ) menja5a# s$alan guru ) pelajar #ergilir men.u#a latan dengan #im#ingan guru A'#$($#$ 1 a Pelajar diminta mela%u%an sendiri dengan #im#ingan guru selepas melihat dem$nstrasi guru # Murid di#eri%an arahan tentang menjaga %eselamatan diri semasa mengguna%an mesin i Jauh%an tangan dari jarum mesin ii mata sentiasa melihat jarum mesin semasa menjahit . Murid mela%u%an lang%ah)lang%ah untu% mengguna%an mesin jahit dengan #im#ingan guru

) pen3$alan

Tiang #enang Tuas pemegang #enang Tuas ang%at S%ru pem#erhenti Pene%an jahitan

) pemerhatian

Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3elian dan #im#ingan


EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

i ii iii i8

masu%%an #enang pada pemegang #enang laras%an mata jahitan masu%%an se%$.i tari% #enang atas dan leta%%an mengi%ut laluann3a 3ang #etul sehingga masu%%an %e dalam lu#ang jarum tari% #enang atas le#ih panjang Kemudian gera%%an jarum untu% menai%an #enang #a5ah tangan %anan putar s%ru pemutar untu% jatuh%an jarum masu%%an %ain %e#a5ah jarum Jatuh%an %a%i penindih %ain %a%i pija% pedal dan .u#a menga5al %elajuan mesin 6uat jahitan lurus sepanjang "- .m se#an3a% 1 #aris Jahitan mesin

8 8i 8ii 8ii i>

Kain

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid tahu menjaga diri sendiri OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 9 Mengamal%an %eselamatan di#ili%0#eng%el jahitan KANDUNGAN : 2.-.1.1 Ke"e a.a#an D$/$. !9"" Mem#$leh%an pelajar mengamal%an %eselamatan diri semasa mengguna%an alatan Peraturan mengguna%an alatan& i Mesti mematuhi segala peraturan 3ang telah ditetap%an ii mesti meminta %e#enaran guru se#elum mengguna%an alatan atau mesin iii Murid dilarang #ermain semasa mengguna%an alatan i8 Murid mesti melap$r%an %epada guru dengan segera ji%a #erla%u %emalangan Kaedah & Penerangan Te%ni% & s$al)ja5a# ) Murid mendengar dengan teliti ) Menja5a# s$alan guru ) Pelajar #eri%an alasan terhadap perla%uan terse#ut ) pen3$alan AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

?arta

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

! 9 " "'i + Mem#$leh%an pelajar mengamal%an %eselamatan diri semasa mengguna%an jarum

i jarum Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#inngan ) 2uru tunju% .ara 3ang selamat penggunaan jarum

A'#$($#$ 1 0%a/).1 ) setiap murid di#eri%an jarum dan #enang ) mela%u%an a%ti8iti la%u%an mengi%ut arahan guru i Pegang jarum dengan mengguna%an jari telunju% dan i#u jari ii perhati%an jarum semasa memegang jarum Hati) hati supa3a tida% ter.u.u% jari iii Hujung jarum menghala %e #a5ah i8 semasa mengguna%an untu% mengjahit Tari% jarum menghala %ehadapan Tida% %e atas supa3a tida% ter.u.u% mu%a 8 Pasti%an ra%an tida% ada dihadapan semasa menjahit 8i Untu% #erhenti menjahit leta%%an jarum pada tempatn3a atau .u.u% pada span 3ang disedia%an Pasti%an tida% #ersepah %erana #im#ang a%an ter.u.u% diri sendiri 8ii tida% #$leh #erjalan atau #erlari semasa mengguna%ann3a 8iii 2uru men3$al murid ) lisan ) pemerhatian
Jarum

! 9 " "'ii + Mem#$leh%an pelajar mengamal%an %eselamatan diri semasa mengguna%an gunting

ii gunting Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#inngan ) 2uru tunju% .ara 3ang selamat penggunaan gunting

A'#$($#$ 2 0G)n#$ng1 ) Murid di#eri%an gunting setiap se$rang dan la%u%an a%ti8iti mengi%ut arahan guru i %eselamatan semasa mem#a5a gunting @ mata gunting henda%lah dirapat%an: #a5a #erjalan dengan hujung gunting 3ang tajam menghala %e#a5ah Tida% #$leh #erlari semasa mem#a5a gunting ii %eselamatan semasa men3erah%an gunting %epada ra%an) hulur%an gunting dengan mem#eri%an

) lisan ) pemerhatian

2unting

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

pemegang gunting dahulu dan mata gunting henda%lah dirapat%an

iii %eselamatan semasa mengguna%an gunting & ) pasti%an semasa mengguna%an gunting tida% ada ra%an dihadapan ) Mata gunting menghala %e hadapan ) Tumpu%an perhatian pada mata gunting semasa mengguna%ann3a ) Hati @ hati supa3a tida% tergunting jari i8 ja5a# s$alan guru ! 9 " "'iii + Mem#$leh%an pelajar mengamal%an %eselamatan diri semasa mengguna%an penetas #enang iii penetas #enang Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#inngan ) 2uru tunju% .ara 3ang selamat penggunaan penetas #enang A'#$($#$ i Murid mengam#il penetas #enang ii Murid pasti%an penetas #enang ditutup se#elum menerima arahan lain dari guru iii 6u%a sarung mata penetas #enang i8 Pegang dengan mata menghala %ehadapan 8 2una%an penetas dengan menghala%an mata %ehadapan Supa3a tida% ter%ena diri sendiri 8i Menja5a# s$alan guru 8ii Mem#eri%an alasan %epada ja5apan ) lisan ) pemerhatian
Penetas #enang

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"-

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid pernah men3impan alatan dan mengemas alatan OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !9!" Mem#$leh%an murid mengamal%an penjagaan alatan dengan #etul ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 9 Mengamal%an %eselamatan di#ili%0#eng%el jahitan KANDUNGAN : 2.-.2.1 Ke"e a.a#an A a#an. Peraturan %eselamatan alatan& i Se#elum mengguna%an alatan pasti%an alatan dalam %eadaan selamat untu% diguna%an AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

) Mendengar penerangan peraturan %eselamatan alatan ) 4ihat tunju% .ara guru ) menja5a# s$alan guru ) Murid #eri%an se#a# dan alasan ) tunju% .ara menjaga %eselamatan alatan

) 4isan

?arta %eselamatan

ii 2una%an alatan 3ang sesuai #agi sesuatu %erja 3ang henda% di#uat iii 6ersih%an alatan 3ang telah diguna%an dan simpan semula di tempat 3ang telah di%has%an i8 4ap$r%an %epada guru ji%a terdapat #arang 3ang hilang atau r$sa% Kaedah & Penerangan Tunju% .ara
EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

""

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

Te%ni% & Arahan a%ti8iti

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid sudah tahu menjaga %eselamatan diri OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !9!" Mem#$leh%an murid mengamal%an %eselamatan semasa di#ili% atau #eng%el jahitan ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 9 Mengamal%an %eselamatan di#ili%0#eng%el jahitan KANDUNGAN : 2.-.-.1 Ke"e a.a#an ,$ $'/,eng'e %a&$#an. Peraturan Keselamatan 6eng%el Jahitan& ) 4isan i Masu% %e #eng%el dengan %e#enaran guru ii 6eratur se#elum masu% %e#eng%el iii Tida% di#enar%an #erlari dan #ermain di dalam #eng%el Terutama semasa mengguna%an alatan i8 Murid mesti %enalpasti tempat men3impan alatan dan #ahan 8 Mengetahui tempat simpan %$ta% pert$l$ngan .emas 8i Mengetahui tempat leta% alat pemadam api
EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN PENILAIAN

AKTIVITI

?arta %eselamatan

) Mendengar penerangan peraturan %eselamatan alatan ) 4ihat tunju% .ara guru ) menja5a# s$alan guru ) Murid #eri%an se#a# dan alasan ) tunju% .ara menjaga %eselamatan alatan

"!

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

8ii Pasti%an semua suis ditutup selepas meninggal%an #eng%el A'#$($#$ 1. 6arangan dalam peti pert$l$ngan .emas& i Kapas ii %ain pem#alut iii %ain gau,e i8 antisepti% 8 pele%at 8i gunting 8ii pin #aju Kaedah & Penerangan Dem$nstrasi Te%ni% & S$al ja5a# A'#$($#$ 1 ) Murid diper%enal%an alatan dalam Peti Pert$l$ngan .emas ) tunju%%an dan se#ut%an nama alatan dan %egunaann3a ) murid menja5a# s$alan guru ) men3ata%an %egunaan #ahan 3ang ditunju%%an $leh guru

! 9 9 " 'i + Murid #$leh mengenali peti pert$l$ngan .emas

) lisan
Kit pert$l$ngn .emas

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"9

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid selalu men3impan alatan di rumah OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !9!" Pelajar tahu men3impan alatan di tempat 3ang #etul selepas mengguna%ann3a ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 9 Mengamal%an %eselamatan di#ili%0#eng%el jahitan KANDUNGAN : 2.-.+.1 Ca/a .en2$.!an a a#an. Alatan jahitan & i 2unting ii jarum iii #enang i8 peniti Kaedah & Penerangan Tunju% .ara Te%ni% & S$al ja5a# )4ihat tunju% .ara guru ) Dengar penerangan guru ) la%u%an semula seperti guru la%u%an ) ja5a# s$alan guru ) pemerhatian ) lisan AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

2unting Jarum 6enang Peniti

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"/

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid tahu mem#ersih%an rumah OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !/"" Mem#$leh%an murid mengamal%an %e#ersihan mem#uang sampah di dalam #a%ul sampah ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! / Mengamal%an Ke#ersihan KANDUNGAN : 2.+.1 Ke,e/"$&an B$ $' / Beng'e %a&$#an. Ke#ersihan #ili% 0 #eng%el jahitan ! / " " 6uang sampah ) Dengar arahan dan penerangan guru ) 4a%u%an a%ti8iti mem#uang sampah %edalam t$ng sampah selepas mela%u%an a%ti8iti Pemerhatian AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

6a%ul sampah

Pemerhatian !/"! Murid tahu menjaga %e#ersihan meja selepas mengguna%ann3a ! / " ! 4ap Meja ) Mengelap meja selepas mengguna%ann3a ) Mengi%ut arahan guru

Kain pengelap

Kaedah & Penerangan


EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

Te%ni% & Arahan %endiri

!/!" Mem#$leh%an murid mengamal%an %e#ersihan #ili% dan #$leh men3apu

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! / Mengamal%an Ke#ersihan KANDUNGAN : 2.+.2 Ke,e/"$&an B$ $' / Beng'e %a&$#an. ! / ! " sapu sampah ) 4ihat tunju% .ara guru ) murid la%u%an selepas melihat tunju% .ara i tutup %ipas se#elum men3apu ii sapu dengan .ara 3ang #etul iii #uang sampah %edalam t$ng sampah ) pemerhatian
Pen3apu

!/!" Mem#$leh%an murid memadam papan hitam

Pemadam papan hitan

! / ! ! Men.u.i papan hitam Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & 4atih tu#i

) lihat tunju% .ara guru ) murid tunju%%an selepas melihat tunju% .ara

) pemerhatian

!/9" Murid #$leh mem#ersih%an ting%ap

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! / Mengamal%an Ke#ersihan KANDUNGAN : 2.+.- Ke,e/"$&an B$ $' / Beng'e %a&$#an. ! / 9 " Mengelap ting%ap Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & 4atih tu#i ) Murid melihat tunju% .ara guru ) la%u%an %erja mengelap selepas melihat tunju% .ara i 2una%an pen3apu A;eather dusterB untu% mengelap %ering Se%iran3a ting%ap sangat %$t$r guna%an air dan span

) pemerhatian ) lisan

) ;eather duster ) span ) air dan #aldi

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"=

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

iii Hati)hati supa3a tangan tida% lu%a ter%ena .ermin ting%ap Ji%a perlu guna%an sarung tangan ii 4ap ting%ap #ermula di#ahagian atas dahulu supa3a ha#u% tida% ter%ena pada #ahagian 3ang telah #ersih !//" Murid #$leh men.u.i ha#u% dan sa5ang KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! / Mengamal%an Ke#ersihan KANDUNGAN : 2.+.+ Ke,e/"$&an B$ $' / Beng'e %a&$#an. ! / / " Men.u.i ha#u% dan sa5ang Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & 4atih tu#i ) Murid melihat tunju% .ara 3ang dila%u%an $leh guru ) Murid .u#a la%u%an i Pegang pen3apu sa5ang dengan dua #elah tangan ii Pegang dalam %eadaan /1 darjah jangan terlalu tega% %erana men3e#a#%an sa%it %epala iii 6$leh mula men3apu i8 Setelah siap sapu sampah diatas lantai ) Pemerhatian
Pen3apu sa5ang

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"(

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid sudah #$leh men.u.u% lu#ang mani% OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !1"" Mem#$leh%an murid Memegang jarum dan men.u.u% jarum %edalam lu#ang dengan tepat ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 1 Menjahit jahitan asas KANDUNGAN : 2.3.1 Jen$" %a&$#an a"a". ! 1 " Jahitan pada %ertas a 2uru tunju% .ara # Sedia%an %ertas %ertas putih 3ang telah siap dengan mata jahitan n$ / jahitan mesin Kaedah & tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan ) Murid melihat tunju% .ara guru ) Murid la%u%an dengan #im#ingan )i Pegang jarum pada se#elah tangan dengan mengguna%an i#u jari dan jari telunju% ii Se#elah tangan lagi memegang #enang Masu%%an #enang %edalam lu#ang jarum iii Setelah itu p$t$ng #enang sepanjang 9-.m Simpul #enang se.ara ! lem#ar i8 Jahit pada %ertas mengi%ut lu#ang jahitan 3ang disedia%an guru AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

Jarum 6enang Kertas 3ang telah siap mata jahitan 2unting

Pemerhatian

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"7

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

!1!" Mem#$leh%an pelajar menjahit jelujur

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 1 Menjahit jahitan asas KANDUNGAN : 2.3.2 Jen$" %a&$#an a"a". ! 1 ! " Jahitan asas jelujur A'#$($#$ 1 0 %a&$#an %e )%)/1 i Murid tanda%an %ain dengan %apur sepanjang "1.m dan le#ar "-.m : dan garis mengguna%an pem#aris ii Murid menggunting %ain mengi%ut garisan iii 6uat 9 garisan sepanjang "1.m di atas %ain dengan jara% !.m setiap satu i8 Pelajar masu%%an #enang %edalam lu#ang jarum dan p$t$ng #enang sepanjang !-.m simpul%an di #ahagian hujung #enang 8 Pelajar mula menjahit di atas garisan dengan #im#ingan guru 8i Setelah siap tampal di dalam #u%u s%rap dan la#el%an !.m'jara% setiap satu garisan+ Kain 6enang Jarum 2unting

Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan

Pemerhatian dan pen3eliaan

Panjang "1 .m
EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

"*

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

4e#ar "-.m

!19" Mem#$leh%an pelajar mem#uat jahitan %ia

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 1 Menjahit jahitan asas KANDUNGAN : 2.3.- Jen$" %a&$#an a"a". ! 1 9 " Jahitan asas %ia i Murid tanda%an %ain dengan %apur sepanjang "1.m dan le#ar "-.m : dan garis mengguna%an pem#aris ii Murid menggunting %ain mengi%ut garisan iii Tanda%an ".m jara% dari tepi %ain: dan !.m dari tanda terse#ut i8 6uat garisan dengan %apur 8 Pertama lipat mengi%ut garisan ".m 8i 4ipat mengi%ut garisan %edua iaitu !.m Kemudian semat%an dengan peniti 8ii Jahit jelujur pada lipatan tadi 8iii 6uat jahitan %ia mengi%ut arahan guru >i Tampal%an hasil %erja dalam #u%u s%rap Kemudian 4a#el%an Pemerhatian dan pen3eliaan Kain 6enang Jarum 2unting

Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan

!19! Mem#$leh%an pelajar mem#uat jahitan sem#at

! 1 9 ! Jahitan sem#at i Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan Murid tanda%an %ain dengan %apur sepanjang "1.m dan le#ar "-.m : dan garis mengguna%an pem#aris ii Murid menggunting %ain mengi%ut garisan iii Tanda%an ".m jara% dari tepi %ain: dan !.m dari tanda terse#ut i8 6uat garisan dengan %apur 8 Pertama lipat mengi%ut garisan ".m pemerhatian pen3elian

%ain #enang jarum gunting

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!-

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

8i

4ipat mengi%ut garisan %edua iaitu !.m Kemudian semat%an dengan peniti 8ii Jahit jelujur pada lipatan tadi 8iii 6uat jahitan sem#at mengi%ut arahan guru >i Tampal%an hasil %erja dalam #u%u s%rap Kemudian 4a#el%an

!19! Mem#$leh%an pelajar mem#uat jahitan silang pang%ah

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! 1 Menjahit jahitan asas KANDUNGAN : 2.3.+ Jen$" %a&$#an a"a". ! 1 / " Jahitan silang pang%ah Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan i Murid tanda%an %ain dengan %apur sepanjang "1.m dan le#ar "-.m : dan garis mengguna%an pem#aris ii Murid menggunting %ain mengi%ut garisan iii Tanda%an ".m jara% dari tepi %ain: dan !.m dari tanda terse#ut i8 6uat garisan dengan %apur 8 Pertama lipat mengi%ut garisan ".m 8i 4ipat mengi%ut garisan %edua iaitu !.m Kemudian semat%an dengan peniti 8ii Jahit jelujur pada lipatan tadi 8iii 6uat jahitan silang pang%ah mengi%ut arahan guru >i Tampal%an hasil %erja dalam #u%u s%rap Kemudian 4a#el%an jahitan silang pang%ah ".m ! .m pemerhatian pen3elian

%ain #enang jarum gunting

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!"

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid sudah #$leh menjahit mengi%ut lu#ang jahitan n$ / OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !="" Mem#$leh%an murid men.u.u% jarun %e dalam lu#ang mani% dengan tepat ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.1 C)5)' .an$' ! = " " Mem#uat gelang Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan A'#$($#$ 1 i 2una%an jarum sai, * ii Pegang jarum dan masu%%an #enang %e dalam lu#ang jarum iii Simpul di#ahagian hujung #enang dan mati%an i8 ?u.u% jarum pada lu#ang mani% dan tari% hingga %ehujung 8 ?antum%an %edua)dua hujung mani% ji%a sudah penuh dan simpul%an 8i Hati)hati se5a%tu menari% #enang: supa3a jarum tida% ter.u.u% mu%a 8ii Murid la%u%an sehingga #erja3a pemerhatian pen3eliaan AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

#enang mani% jarum

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!!

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

!="! Mem#$leh%an murid men.u.u% jarun %e dalam lu#ang mani% dengan tepat

! = " ! Mem#uat rantai Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan

A'#$($#$ 1 i 2una%an jarum sai, * ii Pegang jarum dan masu%%an #enang %e dalam lu#ang jarum iii Simpul di#ahagian hujung #enang dan mati%an i8 ?u.u% jarum pada lu#ang mani% dan tari% hingga %ehujung 8 ?antum%an %edua)dua hujung mani% ji%a sudah penuh dan simpul%an 8i Hati)hati se5a%tu menari% #enang: supa3a jarum tida% ter.u.u% mu%a 8ii Murid la%u%an sehingga #erja3a

pemerhatian pen3eliaan

#enang mani% jarum

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!9

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid sudah #$leh menjahit mengi%ut lu#ang jahitan OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !="" Murid dapat menjahit #utang #aju ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.2 Me%a&$# ! = ! " Mele%at%an #utang #aju i Murid memegang jarum pada se#elah tangan dan se#elah tangan lagi memegang #utang pada %ain mengi%ut %esesuaian tangan masing)masing ii ?u.u% jarum pada lu#ang #utang sehingga menem#usi #ahagian #ela%ang %ain iii Kemudian .u.u% jarum se%ali lagi pada #utang 3ang satu lagi i8 Ulang lang%ah 3ang sama sehingga #utang #etul) #etul %u%uh 8 4e%at%an hasil dalam #u%u s%rap pemerhatian pen3eliaan AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

#enang #utang %ain jarum

Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!/

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

!="! Murid dapat menjahit dan mele%at%an %an.ing

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.2 Men%a&$# ! = ! ! Menjahit %an.ing dan palang i Murid memegang jarum pada se#elah tangan dan se#elah tangan lagi memegang #utang pada %ain mengi%ut %esesuaian tangan masing)masing ii Pegang %an.ing pada se#elah tangan dan le%at%an pada %ain: pegang %uat)%uat supa3a %edudu%ann3a tetap iii ?u.u% jarum pada lu#ang %an.ing seperti menjahit #utang i8 Setelah mele%at%an lu#ang pertama sam#ung %e lu#ang %an.ing 3ang %edua dan %etiga Kemudian le%at%an palang %an.ing pula pada %ain 8 4a%u%an mengi%ut arahan dan #im#ingan guru 8i 4e%at%an dan la#el%an di dalam #u%u s%rap pemerhatian pen3eliaan
#enang jarum %ain %an.ing dan palang

Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!1

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid sudah tahu memasu% #enang %e dalam mata jahitan mesin n$ / OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !=9" Murid dapat mem#uat %elim ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.- Me.,)a# a/#$'e .)6a& ! = 9 " Mem#uat %elim i ii iii Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan 8i i8 8 Murid menggunting dua helai %ain #eru%uran "1 .m > "-.m ?antum%an dua permu%aan %ain dan semat%an dengan peniti Tanda%an ! .m dari tepi %ain 6uat garisan dengan %apur Jahit jelujur Jahit lurus dengan mengguna%an mesin mengi%ut garisan Kemas%an tepi %elim Setelah siap tampal dalam #u%u s%rap untu% di#uat penilaian pemerhatian pen3eliaan AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

%ain jarum %apur #enang mesin

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!=

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

!=9! Murid dapat menghasil%an %erja tangan mudah seperti alas gelas

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.- Me.,)a# a/#$'e .)6a& ! = 9 ! Alas gelas A'#$($#$ i ii Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan iii i8 i8 8 8i U%ur %ain "-.m > "-.m 2unting se#an3a% ! %eping Semat%an dengan peniti 2unting %ain dengan hati)hati 4eta%%an span nipis antara dua %ain Jahit jelujur Jahit dengan jahitan mesin se.ara #ersilang pada %ain dan span Jahit se%eliling #ahagian tepi dengan %ain sele#ar / .m Tinggal%an #asi %elim sele#ar ".m Kemas%an tepi dengan melipat%an %e#ahgian #ela%ang alas 2una%an jahitan sem#at Setelah siap pamer%an untu% dinilai $leh guru pemerhatian pen3eliaan
%ain jarum %apur #enang mesin

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!(

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid sudah #$leh tahu jahitan asas OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !=9" Murid dapat mem#uat %erja tangan mudah seperti alas pinggan ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.- Me.,)a# a/#$'e .)6a& ! = / " Mem#uat alas pinggan A'#$($#$ i ii Kaedah & Tunju% .ara Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan iii i8 i8 8
EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN PENILAIAN

AKTIVITI

pemerhatian pen3eliaan

U%ur %ain 91.m > 91.m 2unting se#an3a% ! %eping Semat%an dengan peniti 2unting %ain dengan hati)hati 4eta%%an span nipis antara dua %ain Jahit jelujur Jahit dengan jahitan mesin se.ara #ersilang pada %ain dan span Jahit se%eliling #ahagian tepi dengan %ain #erlainan 5arna sele#ar / .m Tinggal%an #asi %elim sele#ar ".m Kemas%an tepi dengan melipat%an %e#ahgian

%ain jarum %apur #enang mesin

!7

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

#ela%ang alas 2una%an jahitan sem#at 8i Setelah siap pamer%an untu% dinilai $leh guru

!=/! Murid dapat menghasil%an %erja tangan mudah seperti alas gelas

KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.- Me.,)a# a/#$'e .)6a& i ! = / ! Mem#uat sapu tangan ii Kaedah & Tunju% .ara dan arahan Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan 8i 8 iii i8 8 U%ur %ain dengan %apur penanda dan pem#aris sepanjang 9-.m > 9-.m Tanda%an ".m jara% dari tepi %ain setiap / sisi: dan !.m dari tanda terse#ut 6uat garisan dengan %apur Pertama lipat mengi%ut garisan ".m 4ipat mengi%ut garisan %edua iaitu !.m Kemudian semat%an dengan peniti Jahit jelujur pada lipatan tadi Jahit dengan mesin atas lipatan setiap jelujur tadi !.m ".m pemerhatian pen3eliaan
%ain jarum %apur #enang mesin

A'#$($#$ 1 0Me.,)a# "a!) #angan1 ) Dila%u%an $leh murid setiap se$rang

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

!*

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid sudah tahu jahitan asas OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !=/9 Murid #$leh mem#uat %erja tangan mudah seperti pemegang periu% ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! = Menghasil%an %erja jahitan tangan 0 arti%el mudah KANDUNGAN : 2.4.+ Me.,)a# a/#$'e .)6a&. ! = / 9 Mem#uat pemegang periu% jahitan mesin AKTIVITI A'#$($#$ 1 0Me.,)a# !e.egang !e/$)'1 ) Pr$je% dila%u%an $leh murid setiap se$rang i U%ur %ain dengan %apur penanda dan pem#aris sepanjang !-.m >!- .m se#an3a% ! helai ii U%ur span sepanjang "=.m>"=.m Tanda%an dan p$t$ng iii 4eta%%an span di antara %edua)dua %ain Semat%an dengan peniti i8 Jahit jelujur pada span dan %ain untu% memegangn3a 8 Jahit%an dengan mengguna%an mesin se.ara lurus dan silang%an 8i Kelim #ahagian tepi dengan mele%at%an %ain #er5arna 8ii Jahit dengan mesin 8iii 6uat%an tang%ain3a pemerhatian pen3eliaan PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

%ain jarum %apur #enang mesin

Kaedah & Tunju% .ara dan arahan


EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

9-

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

i> Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan >

Jahit dengan mesin 4e%at%an dengan jahitan tangan Setelah selesai gunting #enang dan %emas%an

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid #iasa melihat #arangan di %edai OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !=/9 Murid #$leh mempr$m$si%an hasil %erja mere%a ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! ( Menjual hasil %erja jahitan tangan KANDUNGAN : 2.7.- Me.!a.e/'an &a"$ 'e/%a %a&$#an #angan. ! ( 9 " men3usun hasil %erja ! ( 9 ! mela#el%an hasil %erja ! ( 9 9 meleta%%an tanda harga Kaedah & Tunju% .ara dan arahan Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

Murid men3usun hasil %erja mere%a supa3a %elihatan menari% ii Mela#el%an #arangan iii Murid meleta%%an tanda harga

pemerhatian pen3eliaan

Hasil %erja pr$je%

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

9"

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU KOMPONEN : KEMAHIRAN HIDUP


NAMA MURID : TARIKH MULA : KEMAHIRAN / PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid #iasa melihat #arangan di %edai OBJEKTIF JANGKA PANJANG : TARIKH LAHIR TARIKH SEMAKAN : :

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF !=// Murid #$leh memjalan%an urusniaga mudah ISI PELAJARAN / KAEDAH / TEKNIK KEMAHIRAN & ! JAHITAN ! ( Menjual hasil %erja jahitan tangan KANDUNGAN : 2.7.+ Men%a an'an !/8%e' J)a an. ! ( / " Menjalan%an urus niaga Kaedah & Tunju% .ara dan arahan Te%ni% & Pen3eliaan dan #im#ingan AKTIVITI PENILAIAN

CATATAN / BBM / BAHAN RUJUKAN

i Murid mempr$m$si%an #arang jualan ii Menjual #arang jualan iii Mengira 5ang

pemerhatian pen3eliaan

Hasil %erja pr$je%

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

9!

MOSEP KEMAHIRAN HIDUP JAHITAN

EN MOHD MOKHTAR 6 TAHAR RASHIDAH 6T A6DU4 KADIR A *7--1

99