Anda di halaman 1dari 67

3.

3.1 Wahyu sebagai sum ber sains dan teknologi Fakta-fakta saintifik dalamal-Quran dan al-Sunnah

Disediakan oleh:

Hj Fadzlullah Hj Shuib Pensyarah CTU 211 muhasibisuyuti@gmail.com Centre of Islamic Thought and Understanding University Teknologi MARA Negeri Sembilan

!"12"1#

Kedudukan Wahyu sebagai Sumber Utama Sains dan Teknologi Dalam peradaban Islam,sains dan teknologi adalah berjalinan erat dengan wahyu,disebabkan dalam peradaban sebegini,prinsipnya yang kukuh dan hidup menyerlahkan realitinya dimana sahaja,samada dalam kehidupan kemasyarakatan ataupun dalam kosmos di mana peradaban itu berkembang dan bangkit Perhubungan di antara wahyu dengan manusia sebagai penerimanya adalah diibaratkan sebagai perhubungan di antara bentuk (form) dengan jirim (matter).
!

03/ !/ "

PERISTILAHAN WAHYU
#enurut Pro$esor %ubhi %alleh di dalam karyanya

&Ulum al-Quran',wahyu merupakan perutusan daripada Allah SWT kepada para rasulNya dan yang berupa perintah Allah SWT yang terkandung didalam kitab suci yang diturunkan melalui malaikat ibril a!s! kepada "asulullah SAW khasnya dan rasul-rasul a!s! yang terdahulu!

03/ !/ "

DEKLARASI ISLAM TTG S&T


peranan

sains dan teknologi dalam rangka usaha mengenal Allah atau marifatu#lah, peranan sains dan teknologi dalam rangka usaha memertabat dan memperkasa masyarakat Islam.
03/ !/ " "

Kitab suci al-Quran,sebagai

ahyu Islam yang utama telah membentangkan !"# ayat yang mem$okuskan mengenai $enomena tabii yang merangkumi manusia dan alam.Sehubungan ini %ro$esor S.&.'a(uib al-)Attas didalam tulisannya yang termuat dalam ma*alah +eading in Islam telah menekankan baha a ayat-ayat al-Quran yang membahaskan $enomena tabii telah memaparkan hakikat a*aran Islam yang menggabung*alinkan kesepaduan ilmu pengetahuan Islam yang meliputi pelbagai bidang.

03/ !/ "

8 kategori ayat2 al-Quran


i. Ayat, tentang pelbagai ob*ek $enomena tabii dan penelitian tentangnya ii.Ayat, tentang keunikan dan keistime aan ciptaan Ilahi iii.Ayat, mengenai teori ke u*udan $enomena tabii i-.Ayat, mengenai $aedah dan hikmah menyelidiki $enomena tabii -.Ayat, mengenai penegasan Ilahi mengenai beberapa $enomena tabii yang khusus

03/ !/ "

-i.Ayat, mengenai $enomena tabii dan konsep kebangkitan semula -ii.Ayat, mengenai rahsia susunatur alam tabii yang unggul,dan -iii.Ayat, mengenai hubungan intim di antara manusia dan $enomena tabii. .Sumber A$/alur +ahman,The Quranic Inde01

03/ !/ "

Tauhid atau The $i%ine Unity menun*angi gagasan sains dan teknologi Islam.%ro$esor al-)Attas di dalam The &ositi%e Aspects of Tasawwuf'&reliminary Thoughts on an (slamic &hilosophy and Science menyimpulkan baha a dimensi luaran tasa ur Islam berpaksikan konsep tauhid atau keesaan Tuhan. 3imensi dalaman yang dikenali sebagai meta$i/ik membentangkan gagasan kesatuan segala yang u*ud atau Wahdatul Wu)ud.

03/ !/ "

%ro$esor

4amid Algar didalam tulisannya The Thought o$ Ali Syari5ati merumuskan baha a seluruh dimensi kebendaan dan kerohanian mesti berada dalam kesatuan dalam persepsi seorang &uslim.&alah alam dunia dan alam akhirat mesti dilihat sebagai satu kesatuan.

03/ !/ "

al-Biruni dlm Tahdid Nihayah al-Amakin & Kitab al-Jamahir

&engetahuan

tentang Alam Tabii dan fenomenanya adalah ciptaan (lahi

Siapakah yang menyusunatur fenomena

tabii yang hebat ini * Selan)utnya turut menginsafi sifat-sifat keagunganNya .6

03/ !/ "

Ibn Abi `Usaybi`ah dalam Tabaqat al-`Atibba` memetik catatan Ibn Haytham (965-1039 ! tt" #auhid

Saya

akan meneliti mengapakah kita telah dianugerahkan kebenaran dan pertun)uk sehingga kita mendekati Allah SWT! Apakah faktor yang menyebabkan kita mentaatiNya dan mencintaiNya * + ,ebenaran hanya akan dicapai melalui formula-' teoridan kefahaman- yang men)adi landasan utama kekuatan intelektual! . disiplin sains yang menghasilkan falsafah kebenaran'iaitu matematik'fi/ik dan teologi 0agama1.
03/ !/ "

$edudukan Al-%uran
Kitab

suci al-Quran merupakan petun*uk,pen*elasan,peringatan,penyedaran dan rahmat.7ebih *auh daripada itu alQuran men*adi penilai atau pengukur kepada semua perkara al-Quran dinamakan sebagai al-8ur(an lantaran di dalamnya terdapat kreiteria yang membe/akan di antara kebenaran dengan kebatilan atau di antara kebaikan dari keburukan
03/ !/ " !

-irman .llah %/01


&aksudnya923aha Suci Allah yang telah

menurunkan al-4ur5an 0al-Quran1 kepada hambaNya' agar ia men)adi peringatan kepada seluruh alam!2
( %urah al2-ur3an ayat

03/ !/ "

Al-Quran tidak menghalang manusia

ber$ikir dan ber$alsa$ah.&alah alQuran mengan*urkan kegiatan berteori dan ber$alsa$ah serta membuat penyelidikan tentang hakikat sesuatu.,memerhati dan melihat alam untuk mengenali %enciptanya

03/ !/ "

"

3alam

disiplin keilmuan Islam pengka*ian ini dinamakan sains kosmologi.Sains ini berkait rapat dengan ahyu, lantaran prinsipnya yang teguh dan hidup, atau pun idea utamanya mencetuskan realitinya dimana saha*a, samada dalam kehidupan sosial atau pun dalam kosmos di mana tamadun itu hidup dan berna$as.
(

03/ !/ "

Dalam peradaban tradisional pengkajian alam tabii mungkin dilaksanakan dengan tujuan diamalkan dalam penghidupan masyarakatnya seperti yang dapat dilihat dalam teknologi abad pertengahan dan teknologi zaman sebelumnya.Dalam masyarakat tersebut aspek alam tabii dikaji dengan tujuan mencari nilai kegunaannya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam keperluandan kegunaan seharian.

03/ !/ "

Kajian tentangnya dibuat dengan tujuan menjalinkan kewujudan kosmik ke dalam sistem rasional yang mampu menyerap kewujudan kosmik tadi,seperti yang terdapat dalam sistem falsafah masysyai ( Peripatetics ) atau ke dalam sistem matematik seperti yang dilakukan oleh rchimedes.

03/ !/ "

!.iii "eranan dan #umbangan #ains dan $eknologi dalam "embangunan %mmah
l&'uran ( al&#unnah mengemukakan gagasan

pembinaan masyarakat tauhid yang berdaulat dan merdeka.%ntuk merealisasikan masyarakat sedemikian memerlukan persiapan yang mantap dalam pelbagai aspek meliputi persiapan kerohanian,fizikal,persaudaraan )slam dan ilmu pengetahuan.

03/ !/ "

ntara

kelengkapan terpenting untuk mendaulatkan )slam ialah kekuatan ketenteraan yang bukan sekadar memiliki kepakaran tenaga manusia tetapi juga memerlukan kombinasi peralatan ketenteraan yang canggih bersandarkan penguasaan sains dan teknologi.Kesemua kekuatan ini mampu disediakan oleh kerajaan )slam yang berdaulat dan bertanggungjawab kepada )slam dan ummah.

03/ !/ "

al&'uran melalui surah al&*adid,+,:-+ mengarahkan umat

)slam memanfa.atkan kekuatan besi yang menjadi asas kepada segala kekuatan material untuk menegakkan kedaulatan negara dan masyarakat )slam.Dalam konteks untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan ummat )slam daripada bergantung kepada pihak lain,mereka perlu mengembangkan polisi&polisi )slam untuk memperkukuhkan pengusaan dalam lapangan sains dan teknologi.

03/ !/ "

!0

! " #$ " %& ' ( %) * $+ ,.# (/ -$ 0 - +1 - /2$ " +3 - 4 - %5 - 6$ "+ 7 (8 (9 -: - %) -$ "1 - ;< -3 - =%) -/ >? - "$%& %) -@ -A (B ( %) -@ "A - B "< -C "# -$ (@ D -A ( B (3 - E (F (G ( )H - I: - J ( +7 * -@ -9 "/ - $3 - '%) * @$ K ( L%) -: -3 - C M HCN - ' M O "& - D/L C - HCP -$ " + %) -$ "1 - ;< -3 M H1Q 1 - S R.T -J - +0 * * U V/ "W -$ " %&
/aksudnya:Demi sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul- Kami dengan membawa bukti- dan mukjizat yang jelas nyata,dan Kami telah menurunkan bersama- mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan,supaya manusia dapat menjalankan keadilan.Dan Kami telah menciptakan besi dengan keadaannya yang mengandungi kekuatan yang handal serta pelbagai faedah lagi bagi manusia.(Dijadikan besi dengan keadaan yang

03/ !/ "

demikian,supaya manusia dapat mempergunakan faedah- itu dalam kehidupan mereka) dan supaya ternyata pengetahuan llah tentang orang yang (mempergunakan kekuatan handalnya itu dalam menegakkan dan)mempertahankan agama llah serta menolong rasul-0ya,padahal balasan baiknya tidak kelihatan (kepadanya)1#esungguhnya llah /aha Kuat 2 agi /aha 3erkuasa.
(surah al&*adid,+,:-+)

03/ !/ "

!!

#ebaliknya,ummat )slam masih jauh terkebelakang

dalam penguasaan ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek sains dan teknologi.4enomena ini telah dinyatakan oleh )bnu )khwah seorang ulama5 aliran #yafi.iyyah abad ke , *ijrah yang menyatakan: 6 mempelajari ilmu perubatan merupakan kefardhuan masyarakat secara keseluruhannya,akan tetapi pada zaman kita ini kaum Muslimin tidak mengambil berat tentang sains perubatan.

03/ !/ "

!3

Kami hanya menemui ahli perubatan dan ahli kimia

daripada kaum Yahudi dan Nasrani di dalam tanahair Islam.Mereka bergiat dalam sains perubatan tanpa menimbulkan masalah yang membabaitkan agama.Pada zaman ini saya tidak pernah melihat pembelajaran sains perubatan ini secara meluas.Sebaliknya saya dapati ramai di kalangan umat Islam menceburkan diri dalam lapangan pengajian fe ah dan akhlak serta amat gemar berdebat tentang masalah yang remeh temeh dan memperbesarkan isu! isu tersebut.

03/ !/ "

!"

" usteru itu bandar# dipenuhi $leh para fu aha% yang sibuk mengeluarkan fat&a masing# tentang pelbagai isu.Saya tidak faham kenapa fen$mena ini b$leh terjadi,&alhal menurut ajaran Islam baha&a pada sesuatu masa,apabila sesuatu lapangan yang diperlukan $leh $rang ramai diabaikan maka se&ajarnya ada g$l$ngan tertentu atau indi'idu tertentu berusaha memenuhi ke&ajipan dan peranan tersebut.7.Ibn Ikhwah, ,*),Kitab &a5alim al-Qurbah $i :Ahkam al4isbah,al24aherah,halaman !(").

03/ !/ "

!(

/enurut )mam al&8hazali didalam adikaryanya 6Ihya%

()lum al!*in7,apa yang disuarakan oleh )bn )khwah itu berkaitan dengan keperluan dan tanggungjawab umat )slam untuk menguasai sains dan teknologi yang merupakan ilmu fardhu kifayah.#ituasi yang dihadapi oleh )bn )khwah pada abad ke , * itu masih tidak jauh berbeza dengan senario umat )slam abad ke 9+ * yang masih dijajah dan dikuasai dalam pelbagai lapangan kehidupan, lebih&lebih lagi dalam bidang ilmu fardhu kifayah.Kondisi ini adalah diakibatkan umat )slam tidak mengambil manfa.at dan kesempatan daripada pelbagai anugerah llah yang ada di sekeliling mereka daripada pelbagai sumber.

03/ !/ "

!)

#ehubungan ini pujangga )slam ):bal menyatakan :

Muslim semalam telah berbangga dengan penguasaan ilmunya,akan tetapi pada hari ini kaum Muslimin telah terhina lebih daripada $rang lain. l&'uran telah membuat seruan dalam #urah al& nfal,;:<= supaya kaum /uslimin bergerak dan bangkit mempersiapkan diri dalam rangka menegakkan masyarakat yang berdaulat dan digeruni oleh musuh&musuhnya.

03/ !/ "

!*

/ereka perlu ingat bahawa umat )slam pada hari ini mendiami lebih daripada += negara umat )slam,malah sebahagian mereka mendiami negara&negara lain di $imur dan 3arat dunia.%mat )slam merupakan 9>+ daripada penduduk bumi dan mendiami 9>+ daripada wilayah yang didiami manusia.0egara&negara umat )slam menghasilkan +=? daripada tenaga petroleum dunia dan kaya dengan bahan&bahan mentah yang lain.$etapi malangnya mereka masih mengimpot bahan makanan serta masih menjadi pengguna kepada pelbagai produk sains dan teknologi masyarakat bukan )slam.

03/ !/ "

!+

J > +3 *C "Q - D& 0 - .? ( XF "Y ( Z/ "[ -$ " + \%& -B > I:3 - ] ^. *T ( I: > 75 (9 "_5 -A " + %: * 78 ($ -+ " 3C ` Q< -3 -

I: + " .# ( a)Y ( %: -3 - 7 "8 (2 (@ - "9H -J ` +7 (8 (; - .2 (@ -9 "Y -b - 7 " 8;3c ( I: IHFd - e3 - 7 "f (3 *C (Q -3 - .2 0 (@ -g "Y (b - "75 ( ;< -3 - 7 "6 (/ "$ -U h * . -H (J > + Z/?A - iL j ^i " N /aksudnya:Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan- berkuda yang lengkap bersedia,untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh llah dan musuh kamu serta musuh- yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya,sedangkan llah mengetahuinya.Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan llah akan disempurnakan balasannya kepada kamu,dan kamu tidak akan dianiaya.#urah al& nfal ayat <=.

03/ !/ "

!,

&umusan
9.

Keimanan menjadi teras atau paksi utama kepada ilmu pengetahuan.Kedua&duanya berjalan seiringan.@usteru itu orang&orang yang beriman perlu menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu fardhu Aain,mahupun ilmu fardhu kifayah.#eandainya mereka menguasai pelbagai lapangan ilmu pengetahuan,mereka berupaya menegakkan kebenaran,keadilan dan keamanan kepada seluruh manusia.

03/ !/ "

30

!.

)slam menggesa kaum /uslimin menguasai sains dan teknologi dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan negara )slam.#ungguhpun demikian sains dan teknologi perlu disaring dan dibersihkan daripada unsur& unsur yang bercanggah dengan )slam seperti sekularisme,humanisme,positiBisme dan seumpamanya. pabila sains dan teknologi tidak berlandaskan kerangka wahyu )slam,ia boleh mencetuskan krisis akhlak,kemanusiaan dan kemusnahan sebagaimana yang telah dialami oleh pihak 3arat.

03/ !/ "

!.- 4akta&fakta #aintifik dalam al&'uran #unnah


al-Sunnah 8enomena alam tabi5i a %enciptaan alam b Tempoh penciptaan alam c %enciptaan langit d %enciprtaan matahari e %enciptaan bumi $ %enciptaan bulan g Satu sistem alam ii Ke*adian manusia
03/ !/ "

dan al&

Analisis 8akta-$akta Sainti$ik di dalam al-Quran dan

3!

Al-Quran mengan*urkan penelitian sainti$ik.Kitab suci ini mengemukakan suatu dimensi baru kepada manusia se*ak ;< abad yang lalu untuk mengka*i $enomena tabi5i serta membimbing mereka membongkar rahsia alam meta$i/ika.=agi pendokong kosmologi,al-Quran bagi mereka merupakan ensaiklopedia tentang manusia.&anakala bagi teologis kitab suci itu adalah kha/anah yang kaya tentang ketuhanan.3emikian *uga bagi $ailasu$,al-Quran dalah segalagalanya tentang persoalan ke u*udan dan pemecahan masalahnya.Al-Quran telah membentangkan $enomena tabi5i seraya membimbing manusia menu*u marifatu#lah . mengenali Allah 1.=agi kitab ini $enomenma tabii adalah bukti, ke u*udan dan kekuasaan Allah SWT.. 7ihat Surah Ali )Imran,(3)1 ,0 )
03/ !/ " 33

"ada hakikatnya,penciptaan alam tabii seperti langit dan

bumi merupakan suatu susunan ilmu pengetahuan yang kompleks serta misteri yang sukar dijangkau oleh akal manusia melainkan dengan hidayah serta tawfi: llah yang memudahkan mereka memahami dan menghayatinya.#ehubungan ini pemerhatian ke atas fenomena tabii akan mengheret manusia untuk mengenali rahsia keagungan "entadbir,"engatur dan "enguasa yang sebenar alam iniKegiatan tersebut juga merupakan ibadah yang amat tinggi nilainya dari perspektif )slam."erhatikan firman llah #C$ dalam ayat&ayat berikut yang bermaksud :

03/ !/ "

3"

i$+3 k9LB l/f j%2!$+ i$+3 k#@d l/f Z&b+ i$+ 03Fg)H mL< kP_A l/f nBo+ i$+3 k?G; l/f p%?q$+
Maksudnya+,Maka apakah mereka tidak

memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan.*an langit bagaimana ia ditinggikan.*an gunung!ganang bagaimana ia ditegakkan.*an bumi bagaimana ia dihamparkan.7(#urah al&8hasyiyah (;;):9,& -=)

03/ !/ "

3(

%:3 76TrB js2!$+ iL3 03FG?Y mL< 76!a;< iL3 I/)T.2@$ =%H+j nBo+ iL3 0.#_)Y 76;< %: Zt: uP$ D;+ nBo+3 js2!$+ 4B.L 03CQ.Y

/aksudnya:*an di bumi itu terdapat tanda!tanda

- kekuasaan .llah / bagi $rang!$rang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri, dan apakah kamu tiada memperhatikan 0 *an hnya di langit terdapat - sebab! sebab / rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu.Maka demi 1uhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar!benar - akan terjadi / seperti perkataan yang kamu ucapkan. - Surah al!2ariyat - 34 / + #5!#6 /

03/ !/ "

3)

"enelitian

tentang hakikat insan sebagai makhluk,hamba dan khalifah llah amat sarat perbahasannya di dalam al&'uran.)anya merupakan sebahagian daripada pengkajian fenomena tabii.4alsafah yang tersirat daripada perbahasan ini ialah dalam rangka menghampirkan diri kepada llah."ada hakikatnya ayat&ayat al&'uran merupakan pendokumentasian segenap ayat alam jagatraya atau ayat kauniyyah.

03/ !/ "

3*

'ii ()*+ )*A #ABII


lam tabii ialah alam yang dicipta oleh

llah dengan kaedah tertentu.Kesemua alam tabii ciptaan0ya itu tunduk dan akur kepada hukum dan ketentuan llah,yang disebut sunnatu7lah. "engertian alam tabii dalam tradisi sains )slam berasaskan istilah al!tabi8ah yang seerti dengan istilah physis dalam bahasa Dunani atau istilah natura atau nature dalam bahasa 2atin dan )nggeris.Calaupun istilah tabi8ah tidak ditemui di dalam al&'uran tetapi istilah tab8 sering digunakan oleh al&'uran yang membawa erti khal atau ciptaan.

03/ !/ "

3+

Konsep alam tabii menurut

bu Eayhan al&3iruni adalah sebagai prinsip kegiatan iaitu prinsip yang membawa perubahan dalam kosmos.3eliau menyatakan tidak dapat diragukan lagi bahawa kuasa kreatif alam tabii ( kurniaan dan perencanaan llah #C$ ) terdapat dalam kesemua kerja yang digerakkannya dan dalam kesemua perihalan yang dipertanggungjawabkan kepadanya ,tanpa membazirkan sebarang benda yang ditemuinya 1 dan sekiranya terdapat terlalu banyak benda,maka kuasa kreatif alam tabii melipatgandakan kerja penciptaannya.

03/ !/ "

3,

)bn #ina pula lebih menekankan tujuan mengapa alam

tabi.i diciptakan.3eliau menyatakan bahawa alam semesta memaparkan tanda- sebuah rencana yang bertujuan membawa manusia kepada Dang /aha #empurna dan dalam ketertiban kewujudan fenomena tabi.i yang hakiki ia adalah selaras dengan ilmu azali Dang /aha badi. lam tabi.i menggerakkan semua benda menurut tujuan dan matlamat tabi.i./atlamat itu sentiasa menuju ke arah kebaikan dan kesempurnaan dan ini dicapai andainya tidak ada halangan yang mengganggu./alah apa yang dilihat pada zahirnya sebagai sesuatu yang buruk,contohnya,layunya bunga, adalah untuk tujuan akhir yang lebih baik.

03/ !/ "

"0

#emua

benda bergerak ke arah kebaikan,samada unsur,tumbuh&tumbuhan,haiwan,ataupun tubuh manusia.Di dalam badan manusia,umpamanya wujud penyakit yang berpunca daripada lebihan sesuatu kuasa, diimbangi semula oleh alam tabii, yang bertujuan untuk mewujudkan semula keseimbangan dan peraturan. ndainya terdapat keburukan atau kejelikan di dalam fenomena tabii daripada sudut pandangan manusia, maka ia bukanlah akibat

03/ !/ "

"

yang diingini oleh alam tabii yang tindakannya semata&

mata ke arah kebaikan,tetapi adalah sebab jirim dan sekatan yang didatangi kepada tindakan alam tabii ke atasnya.#ejauhmana alam tabii bertindak ke atas jirim maka ia akan menyempurnakan tindakannya,tetapi disebabkan adanya kemungkinan dan kebarangkalian yang seiring dengan jirim,maka alam tabii tidak dapat bertindak sempurna ke atas kesemuanya./isalnya kematian yang dianggap tidak baik berfungsi untuk membebaskan jiwa ke atas keasalannya.

03/ !/ "

"!

lam tabii juga mempunyai tujuan menyempurnakan

tertib atur kejadian,keseimbangan dan keharmonian yang menguasai alam semesta. lam tabii yang merupakan manefestasi $uhan dalam kewujudan materialnya mempastikan benda&benda ini wujud berterusan.)a mengawasi fungsi benda&benda ini agar setiap ketertiban yang sudah terhasil terpelihara dan segala&galanya menuju ke arah ketertiban.Fontohnya spesis haiwan terpelihara melalui pembiakan.

03/ !/ "

"3

#elanjutnya

pembiakan terjamin dengan adanya hubungan kelamin atau kegiatan berpasang&pasangan dan perkelaminan pula terjamin menerusi hubungan intim.@elas sekali bahawa fenomena tabii ini nyata dapat disahkan melalui pengalaman.#esungguhnya berdasarkan ilmu0ya yang serba mencakupi $uhan telah menyediakan segala keperluan bagi sekalian makhluk dan menganugerahkan kepada mereka segala yang berguna bagi hayat mereka sendiri.

03/ !/ "

""

"engkajian ke atas alam tabii, yang didalamnya tujuan

dan hikmah )lahi terpancar, akan akhirnya membawa kitya kepada ilmu bagi sumber segala kewujudan.#ejauhmana semua makhluk bergantung wujud kepada "encipta Dang /aha Cujud,maka sejauh itulah semua ilmu alam tabii mengandung tujuan dan maksud bagi memahami zat semua benda dalam hubungannya dengan keasalan"unca )lahi.#emua zat yang wujud ini adalah diadakah oleh Gat Dang Cajib Cujudnya.

03/ !/ "

"(

#ebenarnya apa yang dapat dijangkau melalui penelitian sains dan garapan logik daripadanya tidaklah membawa kepada pembongkaran rahsia metafizika sesuatu itu,tetapi hanyalah sekadar mengenai aspek tertentu daripada manefestasi zahir benda itu atau akan hubungan fenomena yang zahir ini dengan aspek dalamannya atau noumena yang menjadi zat dan pusat yang menghubungkan fenomena dengan $uhan Dang Cajib Cujud itu.

03/ !/ "

")

"engkajian terhadap alam tabii tidaklah sahaja penelitian

ke atas fenomena dengan mencari perhubungan rapuh melalui minda dan sekadar menjelaskan tentang fenomena itu sahaja.$etapi pengkajian fenomena sewajarnya di dalam perhubungannya dengan noumena iaitu pengkajian sesuatu yang juz% i ( sebahagian ) dan membawanya kepada yang kulli ( menyeluruh ) atau uniBersal.Dengan itu sains alam tabii atau kosmologi selalu diikuti dengan satu macam misteri yang terdapat di sebalik lapisan metafizikal dan logikal. H

03/ !/ "

"*

#ains /oden telah menyempitkan serta membataskan

kaedah pengkajian alam tabii.Dalam sains )slam kaedah pengkajian alam tabii mempunyai pelbagai pendekatan./isalnya kaedah pengkajian melalui pemerhatian dan percubaan,pemikiran dan renungan,dan juga kitab suci dan sumber&sumber tradisi adalah merupakan jalan ke arah ilmu memahami alam semesta.@awapan yang diterima daripada alam tabii bergantung kepada persoalan yang dikemukakan terhadapnya dan bagaimana soalan itu disoal.

03/ !/ "

"+

4akta yang ditemui melalui pemerhatian dan percubaan

hanya mendapat makna di dalam rangka kerja keseluruhan.)nilah yang disebut oleh para saintis /uslim sebagai pandangan hidup )slam.#eorang failasuf dan saintis /uslim seperti al&3iruni tidak hanya terbabit dalam bidang&bidang yang terbatas.2ebih jauh daripada itu beliau adalah seorang astronomis,geologis,ahli geografi,sosiologis,ahli fizik dan juga jurutera.Kepelbagaian kemahiran dan kebolehannya itu menjadikan beliau seorang tokoh sains pemerhatian bagi berbagai bentuk alam tabii.

03/ !/ "

",

'iii,enci-taan Alam
ntara pemerihalan al&'uran tentang penciptaan alam

adalah mengenai kejadian langit dan bumi yang pada asalnya bersatu atau berpadu tetapi kemudiannya kedua& duanya dipisahkan oleh llah #C$."roses ini disebut sebagai teori ledakan besar menurut kajian sains /oden. l&'uran menegaskan :

% v #Y "B - %5 -; - %f - n - "Bo "- +3 - =+3 - %2 -! * $+ 0 *< - +3F (a -f - IHw$ *+ F -H -7 "$ -3 -< -

- .) 0 ( :x "H (m -L -< -i yz - j ^i " N - Z *f ( j%2 -$ "+ I - : %) -@ "9 -{ -3 - %2 -X ( %) -# "5 -a -L -

03/ !/ "

(0

/aksudnya:7*an apakah $rang!$rang kafir tidaka

mengetahui bahasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,kemudian Kami pisahkan antara kedua!duanya.*an daripada air Kami jadikan sesuatu yang hidup.Maka mengapakah mereka tiada juga beriman 0 9 - S..l!.nbiya%,#4 + 65 /

03/ !/ "

l&'uran juga menyatakan bahawa penciptaan alam ini

berlangsung selama enam masa sebagaimana yang dijelaskan di dalam #urah al&4ur:an ,-+ : +I dan #urah 4usilat,J9 : I K 9-.Demikian juga llah #C$ menciptakan langit dan meninggikannya serta menjadikannya daripada unsur&unsur asap atau dukhan.@uzuk&juzuk yang terdiri daripada jirim dukhan telah menjadikannya kuat dan kukuh.Kemudiannya langit itu diciptakan berlapis&lapis.Daripada unsur dukhan itu juga tercipta bintang&bintang dan planet."erihal ini diterangkan oleh al&'uran di dalam #urah 4ussilat,J9 : 99. H
03/ !/ " (!

,enci-taan matahari
"enciptaan matahari juga menjadi fokus dalam kajian

astronomi )slam./atahari merupakan salah satu bintang yang terletak dalam galaksi :ima Sakti ( Milky ;ay ).)a juga merupakan pusat sistem suria. l&'uran menggambarkan beberapa sifat matahari seperti bergerak dan bersifat panas.Di dalam #urah Daasin,!< : !; llah #C$ menegaskan : "! # $%& ' Maksudnya+*an matahari berlari di tempat peredarannya.*emikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa 7agi Maha Mengetahui.
03/ !/ " (3

#ehubungan ini,matahari beredar mengelilingi pusat

galaksi Milky ;ay dengan kelajuan ,<;,=== km>jam dengan mengambil masa -+= juta tahun untuk membuat satu pusingan."ara saintis membahagikan matahari kepada tiga bahagian."ertama bahagian pusat atau c$re!interi$r yang memiliki suhu setinggi -I,===,===4 , lapisan luar ( surface!ph$t$spere ) I!== 4 dan atm$sphere yang terdiri daripada chr$m$sphere yang mempunyai suhu 9,;==,=== 4. l&'uran juga menggambarkan matahari sebagai planet yang mengeluarkan sinaran cahaya dengan menyatakan :

03/ !/ "

("

() *$% +, -

&
Maksudnya+*ialah yang menjadikan matahari bersinar

- dhiya%/ dan bulan yang bercahaya - nur /.( #urah Dunus,9= : +

03/ !/ "

((

"L0F)"$

0 3%/)

3umi juga merupakan salah satu planet atau jisim

yang bergerak dalam sistem suria.3umi beredar di dalam orbitnya ( falaknya ) mengelilingi induknya.#ehubungan ini al&'uran menyatakan :

. -& /., " 0 #&

10"
Maksudnya+*an

kamu melihat gunung!ganang itu,kamu sangka ia tetap di tempatnya,pada hal ia berjalan sebagai jalannya a&anM ( #urah al&0aml,-, : ;; )

03/ !/ "

()

"ergerakan gunung&ganang dalam ayat tersebut

mengisyaratkan tentang pergerakan bumi. wan bergerak kerana ditiup angina sebagaimana yang dijelaskan di dalam #urah 4athir,!+ : I ,bukan dengan gerakannya sendiri.3egitu juga dengan gunung&ganag tidak bergerak dengan sendirinya melainkan dengan wujudnya pergerakan bumi.

03/ !/ "

(*

"lanet bumi merupakan planet ketiga dalam kedudukan

planet&planet sistem suria."urata jaraknya daripada matahari ialah I-,I==,=== batu dan cahaya matahari amengambil masa ; minit untuk sampai ke bumi.3umi beredar mengelilingi matahari pada kadar halaju 9;.+ batu>saat ( -I.; km>saat ) atau <<,<== batu>jam ( 9=,,-== km>jam ) dengan mengambil masa selama !<+ hari < jam untuk melengkap satu edaran sejauh +;+ juta batu.3umi mengelilingi matahari dalam orbitnya yang bujur.

03/ !/ "

(+

Dalam peredaran bumi mengelilingi matahari itu ,ia

kadang&kadang miring ke utara dan kadang&kadang miring ke selatan.@usteru itu matahari tidak berada tetap pada garisan khatulistiwa.Kedudukan bumi dalam orbit dan kecondongan ke utara dan ke selatan telah mewujudkan perubahan musim. l&'uran menjelaskan tentang kejadian bumi

%X%zc |$} C9& nBo+3


Maksudnya+*an bumi sesudah itu dihamparkannya

( #urah an&0aziNat,,I : != )

03/ !/ "

(,

+ 203 45 &6 "&27

$% 89& + : & : ". +,5 # +;& Maksudnya+*ia menciptakan langit dan bumi dengan - tujuan / yang benar.*ia menutupkan siang atas malam dan menutupkan malam atas siang dan menundukkan matahari dan bulan,masing!masing berjalan menurut &aktu yang ditentukanM ( #urah al&Gumar,!I : + )

03/ !/ "

)0

3umi mengelilingi matahari dan berputar di atas

paksinya.Kecondongan bumi ketika berputar di atas paksinya ialah -!.+ darjah.Kelajuan putarannya pula ialah 9,=J= batu>jam atau 9<,= km>jam pada garisan khatulistiwa dan = darjah di kutub. 3umi berputar di atas paksinya dalam tempoh -J jam untuk menghabiskan satu putaran.*asil daripada putaran inilah mewujudkan siang dan malam.

03/ !/ "

,enci-taan Bulan
3ulan pula merupakan sebuah setelit bumi dan objek

langit atau ruang angkasa yang paling hampir dengan bumi.#ehubungan itu bulan beredar mengelilingi bumi dan matahari.3ulan ialah jisim yang gelap dan sejuk.)a tidak mempunyai cahayanya sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh al&'uran,#urah Dunus,9= : +,#urah al& 4ur:an,-+ : <9 dan #urah 0uh,,9 : 9<.

03/ !/ "

)!

0ur atau cahaya yang diperolehi daripada jisim gelap bulan tidak mempunyai cahaya daripada zatnya sendiri.3ulan juga adalah jisim yang kering dan tidak mempunyai atmosfera.3ulan mengelilingi bumi daripada arah barat ke timur dalam orbitnya yang bujur.3ulan mengambil masa selama -,.! hari untuk menyempurnakan satu edaran, walau bagaimanapun tempoh satu bulan penuh ( satu bulan 'amari ) ialah -I.+ hari.Kepanasan bahagian yang menghadap matahari di bulan ialah --= darjah 4 atau 9=+ darjah F dan pada bahagian yang sebaliknya ialah &-J= darjah 4 atau &9+9 darjah F.

03/ !/ "

)3

Kesemua jasad&jasad langit seperti matahari,bumi,bulan

dan bintang&bintang tunduk di bawah satu sistem dengan berada dalam falak masing&masing. l&'uran menegaskan :
+> = &< : $%<

0 ? ? "+;& : 239 Maksudnya+1idaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak mendahului siang, dan masing!masing beredar pada garis edarnya. ( #urah Dasin,!< : J= )

03/ !/ "

)"

'@ > & 3 6 "&A? B

+; &$% 89& C! 9 ". +,5 #


Maksudnya+.llah lah yang meninggikan langit tanpa

tiang sebagaimana yang kamu lihat,kemudian *ia bersemayam di atas 8arasy dan menundukkan matahari dan bulan.Masing!masing beredar hingga &aktu yang ditentukanM ( #urah al&EaNd,9! : - )

03/ !/ "

)(

yat&ayat

tersebut menandakan wujudnya pengatur dan penentu alam ini iaitu llah #C$ yang menentukan semua jisim&jisim ini berada di bawah satu sistem jagatraya yang ditentukan oleh :udrat dan iradat llah #C$ jua.

03/ !/ "

))

I/2$%9$+ 4B J C2P$+3

,m!$+3 ~

03/ !/ "

)*