Anda di halaman 1dari 5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA


Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp/Fax (0271) 632112

PROPOSAL PRAKTEK KERJA


I. LATAR BELAKANG Pem an!unan na"i#nal ertu$uan untuk menin!katkan kemakmuran %an ke"e$a&teraan antara lain %en!an pen!em an!an %an peman'aatan "um er %a(a manu"ia maupun "um er %a(a alam. )en!in!at ke utu&an ma"(arakat (an! "elalu menin!kat "e$alan %en!an penin!katan $umla& pen%u%uk maupun tin!kat ke&i%upann(a* "erta "elera %alam entuk m#%e (an! "elalu erkem an! %alam per+u$u%ann(a. ,alam &al ini akti-ita" ma&a"i"+a S.1 Teknik /imia mempun(ai peranan e"ar %alam menerapkan "e0ara lan!"un! %i"iplin ilmu kimia (an! %i%apat %ari perkulia&an (an! kemu%ian %ipraktekkan %i lapan!an (an! ka%an!.ka%an! er e%a %en!an apa (an! %i%apat %i an!ku kulia&* untuk kemu%ian mem erikan pili&an peme0a&ann(a. Pelak"anaan Praktek /er$a %imak"u%kan untuk mem erikan ke"empatan kepa%a ma&a"i"+a %alam pen!amatan %i lapan!an %i an%in! materi.materi (an! %iper#le& %ari kulia&. Se&in!!a ma&a"i"+a %i&arapkan %apat memper#le& me%ia untuk men%apatkan pen!alaman "e$ak %ini %an melati& "kill maupun ketrampilan (an! nantin(a an(ak %i!unakan %alam i%an! in%u"tri. 1e i& lan$ut* para ma&a"i"+a perlu men!a%akan "uatu entuk ke!iatan n(ata (an! %i+u$u%kan %alam /er$a Praktek. 2al ini +a$i erkenaan %en!an kurikulum Pr#!ram S.1 Teknik /imia Fakulta" Teknik 3ni-er"ita" Se ela" )aret Surakarta men0antumkan Praktek /er$a "e a!ai mata kulia& +a$i (an! &aru" %itempu& #le& "etiap ma&a"i"+a %an mempun(ai # #t 2 S/S (Satuan /re%it Seme"ter).

II. NAMA KEGIATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp/Fax (0271) 632112 /e!iatan ini %inamakan Praktek /er$a %i PT /4A/ATA3 ST551.

Praktek /er$a merupakan "ala& "atu per"(aratan (an! &aru" %itempu& untuk men(ele"aikan pen%i%ikan pa%a Pr#!ram Stu%i S.1 Teknik /imia Fakulta" Teknik 3ni-er"ita" Se ela" )aret Surakarta. III. MAKSUD DAN TUJUAN )en!enal "e0ara umum "e$ara& %an ke#r!ani"a"ian %i PT. /4A/ATA3 ST551 )en!eta&ui k#n%i"i ke"elamatan "erta ke"e$a&teraan ker$a %i PT. /4A/ATA3 ST551 )en!erti %an mema&ami %e"krip"i pr#"e" (an! %i!unakan %i PT. /4A/ATA3 ST551 )ema&ami ran!kaian ke!iatan (an! men%ukun! %e"krip"i pr#"e"* antara lain 6 utilita"* la #rat#rium* %an pen!#la&an lim a& (an! a%a %i PT. /4A/ATA3 ST551 )ema&ami a!aimana 0ara pen!#pera"ian alat pr#%uk"i %i PT. /4A/ATA3 ST551 IV. BENTUK KEGIATAN )elak"anakan praktek ker$a %i PT /4A/ATA3 ST551. )elakukan k#n"ulta"i %en!an pi&ak (an! er+enan! %ari PT. /4A/ATA3 ST551. V. SISTEMATIKA Si"tematika Praktek /er$a meliputi &al.&al "e a!ai erikut 6 1. 2. 3. )en!enal "e$ara& er%irin(a %an kea%aan ke#r!ani"a"ian %i PT. /4A/ATA3 ST551. 7 "er-a"i lapan!an Prin"ip ker$a %i unit pr#%uk"i

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp/Fax (0271) 632112 8. )ema&ami tentan! 0ara pen!#pera"ian alat (an! %i!unakan %i PT /4A/ATA3 ST551. VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 9aktu pelak"anaan Praktek /er$a "e"uai %en!an peraturan Pr#!ram Stu%i (aitu minimal "elama "atu ulan. 7le& karena itu* kami m#&#n i:in untuk melak"anakan Praktek /er$a pa%a ulan Fe ruari 200; atau "e"uai %en!an ke i$akan %i peru"a&aan <apak / I u. VII. PESERTA )a&a"i"+a Pr#!ram Stu%i S.1 Juru"an Teknik /imia Fakulta" Teknik 3ni-er"ita" Se ela" )aret Surakarta (an! tela& men%apat i$in %ari pi&ak Pr#!ram Stu%i S.1 Teknik /imia maupun %ari PT. /4A/ATA3 ST551. A%apun ma&a"i"+a (an! er"an!kutan a%ala& 6 =ama =ama 6 9in%ri Tau'ik 4a&mat 6 A%i =ur 9in%a =I) 6 I 0505011 =I) 6 I 0505016

VIII. SYARAT PESERTA 1. Tela& men0antumkan mata kulia& Praktek /er$a 1apan!an pa%a /artu 4en0ana Stu%i. 2. Ti%ak "e%an! men$alani pr#"e" "elan! pa%a ke!iatan kulia&. 3. Tela& memenu&i $umla& minimal Satuan /re%it Seme"ter (S/S) (an! tela& %itentukan (aitu ;0 S/S 8. ,alam k#n%i"i (an! "e&at IX. PENUTUP Sem#!a niat aik %an u"a&a untuk melak"anakan Praktek /er$a %i PT /4A/ATA3 ST551 ini %apat er$alan "e"uai %en!an ren0ana %an men%apat perlin%un!an %ari Tu&an >an! )a&a /ua"a.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp/Fax (0271) 632112 Pa%a ak&irn(a parti"ipa"i %an ker$a "ama (an! aik "e0ara akti' %ari er a!ai pi&ak "an!at kami &arapkan. ,emikian pr#p#"al perm#&#nan praktek ker$a ma&a"i"+a pr#!ram S.1 Teknik /imia* Fakulta" Teknik* 3ni-er"ita" Se ela" )aret. Ata" antuan %an ker$a"ama apak/i u* kami men!u0apkan terima ka"i&. Surakarta* Juni 200?

Pem#&#n

9in%ri tau'ik 4a&mat =I) I0505011

A%i =ur 9in%a =I) I0505016

)en!eta&ui* /etua Juru"an Teknik /imia /##r%inat#r Praktek /er$a

Ir. Ari' Jumari* ).S0 =IP. 131 56; 1?7

5n%an! /+artinin!"i&S.T*).T =IP. 132 206 725

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL


JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126 Telp/Fax (0271) 632112

Tir:a 4#e"ita 9i%ia"tuti =I). I0503008

Tri 3tami 4a&a(unin!"i& =I). I050308?