Anda di halaman 1dari 8

1 TERHAD 23/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN BERSEPADU MENENGAH RENDAH (KOHORT 1) 2014


GEOGRAFI
Feb !" # $ M"%

23

1. 2. 3. 4.

Pentaksiran ini mengandungi &!" tugasan: T!'"(") 1 dan T!'"(") 2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik. Pilih sama ada T!'"(") 1 atau T!'"(") 2. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria rubrik yang ditetapkan .

Tugasan dan Panduan Rubrik ini mengandungi * halaman bercetak.

TUGASAN T! A

!NG"AS#$%AN

&'!$

: (!NTU%

U%A (U # "+"! P!T! PATAN

A ",") : )al*n dikehendaki menghasilkan satu m*del tentang bentuk muka bumi "+"! +etem+atan di ka,asan tem+at tinggal anda *del tersebut hendaklah merangkumi as+ek berikut : Ta.uk m*del )iri bentuk muka bumi atau +etem+atan Pr*ses/rangka ker.a +enghasilan m*del 0ungsi dan ke+entingan muka bumi atau +etem+atan

A ",") -e."&" %"/0) 1 1. Tugasan Pentaksiran Pusat mata +ela.aran Ge*gra1i 2"3#b dilaksanakan *leh cal*n Tingkatan 3 tahun 2214. 2. )al*n dikehendaki merancang dan menghasilkan tugasan ini dari bulan 0ebruari hingga ac 2214. 3. 4. 5. 7. )al*n hendaklah menda+atkan bimbingan guru dalam .e4#/#,") &") .e/"-(")"") +!'"("). )al*n digalakkan menggunakan tekn*l*gi maklumat dan k*munikasi 3#)T4 untuk mencari dan mengum+ul 1akta ge*gra1i. )al*n b*leh melaksanakan tugasan secara indi6idu atau berkum+ulan 3tidak melebihi 3 *rang4. aklumat 8ang dikum+ul hendaklah did*kumentasikan dalam bentuk 40&e/ mengikut 1*rmat berikut : 7.1. Ta.uk9 Nama %um+ulan9 N*. %P9 dan %elas 7.2. Sai: m*del ; minimum sai: A4 7.3. (ahan - bebas 7.4. em+un8ai label/+etun.uk 7.5. <arna ; mengikut kesesuaian dan menarik =. "asil ker.a cal*n mestilah meru+akan ,"(#/ !("," (e)&# # dan tidak ditiru dari+ada mana-mana +ihak. >. Pe)+"-(# ")/Pe)#/"#") . 0(e( -e 3" cal*n dilakukan (e.")3")' 4"(" tugasan dilaksanakan.

)&NT&"

&'!$ P!T! PATAN

Pusat Bandar

Kilang Jagung

Kawasan Perumaha nn

Kawasan Industri

PANDUAN RUBRIK TUGASAN


RUBRIK KRITERIA 'a8a tarikan dan keaslian 4 5EMERLANG - enam+akkan kesungguhan dalam menghasilkan tugasan. -Reka bentuk dan +embinaan dirancang dengan teliti. - enggambarkan kesem+urnaan dan keaslian tugasan (utiran +ada m*del te+at9 mudah dilihat dan dikenal +asti. em+un8ai 4 atau lebih sumber am+u menerangkan 3 as+ek/elemen berkaitan m*del dengan .elas dan menarik - enggunakan masa P ? P dan di luar bilik dar.ah secara berkesan untuk merancang dan mereka bentuk m*del Sentiasa berk*ngsi maklumat9 men8umbang idea serta sedia menerima +andangan 3 BAIK - enam+akkan kesungguhan dalam menghasilkan tugasan. -Reka bentuk dan +embinaan dirancang dengan baik. - enggambarkan keaslian teta+i terda+at sedikit kecacatan. (utiran +ada m*del mudah dilihat dan dikenal +asti. em+un8ai 3 sumber am+u menerangkan 2 as+ek/elemen berkaitan m*del dengan .elas - enggunakan masa P ? P teta+i lebih ban8ak usaha dilakukan di luar bilik dar.ah untuk merancang dan mereka bentuk m*del %urang berk*ngsi maklumat9 men8umbang idea teta+i masih menerima +andangan 2 MEMUASKAN -Reka bentuk dan +embinaan kurang terancang -Terda+at bebera+a kecacatan 8ang .elas +ada m*del 1 PEN5APAIAN MINIMUM - Reka bentuk dan +embinaan tidak terancang - "asil ker.a tidak menarik

%ete+atan aklumat

(utiran +ada m*del kurang .elas dan sukar dikenal +asti. em+un8ai 2 sumber am+u menerangkan 1 as+ek/elemen berkaitan m*del dengan .elas - Tidak menggunakan masa P ? P dengan se+enuhn8a teta+i ada sedikit usaha dilakukan diluar bilik dar.ah %urang +erk*ngsian maklumat 9 men8umbang idea dan tidak menerima +andangan

(an8ak butiran +ada m*del tidak .elas dan sukar dikenal +asti. em+un8ai 1 sumber Tidak mam+u menerangkan as+ek/elemen berkaitan m*del

Sumber ru.ukan

Pengetahuan tentang m*del

asa dan da8a usaha

- Tidak menggunakan masa P ? P dan tidak ada usaha tambahan

%er.asama

Tiada +erk*ngsian maklumat dan men8umbang idea

$am+iran 1 BORANG PENTAKSIRAN INDI6IDU GEOGRAFI TAHUN 2014 TINGKATAN 3 Nama sek*lah Nama murid N*. %ad Pengenalan Tingkatan Tugasan (il 1. 2. 3. 4. 5. 7. :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@. :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@. :@@@@@@@@@@@@@@.. :@@@@@@@@@@@@@@.. : *del Ge*gra1i 3(entuk %riteria 'a8a tarikan dan %reati6iti %ete+atan aklumat uka (umi atau Petem+atan4 Sk*r )atatan

Sumber ru.ukan Pengetahuan tentang m*del asa dan da8a usaha A %er.asama JUMLAH A Tugasan berkum+ulan A%UAN P!NG!SA"AN Res+*nden Nama Tandatangan Tarikh

1.

urid

2. Pentaksir 3. %etua Pentaksir Sek*lah

$am+iran 1 BORANG PENTAKSIRAN KUMPULAN GEOGRAFI TAHUN 2014 TINGKATAN 3 Nama sek*lah Nama murid :@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.. : 1. @@@@@@@@@@@@@@@@@ N*. %P : @@@@@@@@@. : 2. @@@@@@@@@@@@@@@@@ N*. %P : @@@@@@@@@. : 3. @@@@@@@@@@@@@@@@@ N*. %P : @@@@@@@@@. Tingkatan Tugasan (il 1. 2. 3. 4. 5. 7. :@@@@@@@@@@@@@@.. : *del Ge*gra1i 3(entuk %riteria 'a8a tarikan dan %reati6iti %ete+atan aklumat uka (umi atau Petem+atan4 Sk*r )atatan

Sumber ru.ukan Pengetahuan tentang m*del asa dan da8a usaha A %er.asama JUMLAH A Tugasan berkum+ulan

A%UAN P!NG!SA"AN Res+*nden 1. urid Nama Tandatangan Tarikh

2. Pentaksir 3. %etua Pentaksir Sek*lah