Anda di halaman 1dari 21

NOREMARDIANA BINTI NORDIN

Guru pemulihan masih mengutamakan kandungan sukatan pelajaran yang perlu dihabiskan dalam tempoh waktu yang ditentukan. Guru perlu mengetahui selok-belok kandungan atau kehendak kurikulum yang digubal untuk kebaikan murid.

Sukatan pengajaran-pembelajaran perlu dikemaskinikan dengan menyelitkan strategi-strategi terbaru yang penting untuk pengajaran-pembelajaran murid yang bermasalah.
Isi kandungan perlu dipertingkatkan, disusun dari aras mudah ke aras yang lebih tinggi.Latihan tidak harus terlalu mudah hingga murid cepat siap atau terlalu sukar hingga murid bosan dan tidak berminat dengannya.

Pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang gagal di peringkat bilik darjah kerana tidak menerima isi pelajaran seperti pencapaian rakan sebaya mereka yang tidak bermasalah.
Pendidikan yang diberikan kepada pelajar yang gagal di peringkat bilik darjah kerana tidak menerima isi pelajaran seperti pencapaian rakan sebaya mereka yang tidak bermasalah.
Mat Nor Husin Dan Jais Sahok (1990 :6)

Kemahiran yang hendak diajar perlu dipertingkatkan mengikut tahap kesediaan belajar murid. mudah kepada kompleks pengalaman sedia ada kepada pengalaman baru umum kepada spesifik.

Guru perlu memiliki kemahiran mengajar setiap topik dengan mengemukakan contoh konkrit yang mudah difahami oleh murid pemulihan. Kemahiran akan dipertingkat sebaik sahaja murid sudah menguasai sesuatu pembelajaran itu.

KEMAHIRAN GURU

PENYAMPAI ILMU

PEMIKIR

PENGURUS

PERANCANG

Guru hendaklah berusaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa. Perubahan peranan guru pada hari ini adalah diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Kebolehan menerima isyarat dengan cepat, memproses maklumat yang diterima, menyimpannya dalam skor ingatan dan dapat mengaptasikan apa yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah.

Proses ini melibatkan aktiviti-aktiviti menyusun idea-idea atau perkaraperkara yang tersembunyi dan membuat kesimpulan untuk mendapatkan ilmu atau kemahiran baru.

Pemikiran boleh diertikan sebagai proses penyusunan maklumat, konsep atau idea yang berkaitan.

Pemikiran terdiri daripada pemikiran kreatif, abstrak dan konkrit.


Kemahiran ini menjadikan guru sebagai pembimbing, fasilitator dan pemberi rangsangan dalam bilik darjah. Dalam kemahiran ini, guru digalakkan menggunakan soalan bercapah untuk membimbing murid berfikir secara analitik, kritik dan rasional.

Mengurus rutin bilik dan keadaan fizikal bilik darjah supaya murid-murid menjadi lebih selesa untuk menjalankan aktiviti pengajaran. Mengurus aktiviti supaya murid-murid dapat menjalankan aktiviti mengikut arahan yang ditetapkan.
Mengurus disiplin murid supaya murid-murid menjadi lebih berdisiplin sama ada dalam bilik darjah ataupun luar bilik darjah.

Guru perlu menjadi perancang supaya pencapaian objektif pengajaran dapat dicapai. Guru perlu merancang setiap aktiviti menentukan objektif pelajaran, memilih isi pelajaran, memilih strategi dan kaedah pengajaran, merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, memilih bahan-bahan pengajaran serta menyediakan dan menguruskan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan aktiviti pembelajaran.

Perancangan yang dibuat dapat :


1. 2. 3. 4. Memotivasikan murid-murid supaya bersedia belajar Menyampaikan isi pelajaran Membimbing menjalankan aktiviti pembelajaran Mengurus murid-murid supaya mereka mempunyai disiplin diri 5. Menggerakkan murid-murid dengan aktiviti soal jawab supaya mendapat gerak balas mereka dan interaksi yang positif. 6. Membimbing murid menjalankan aktiviti pengukuhan 7. Memberi peneguhan dan menutup pelajaran dengan teknik yang sesuai supaya mendapat pengulangan tingkah laku yang positif pada masa kelak.

INOVASI
Definisi inovasi
Hasil cetusan idea-idea yang kreatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Hasil inovasi ini boleh merangkumi apa-apa perubahan kepada sistem, prosedur, kaedah dan/atau cara bekerja.

INOVASI
Inovasi adalah ciptaan-ciptaan baru yang memiliki nilai ekonomi yang bererti, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadangkadang oleh para individu (Edquist, 2001, 1999)

Inovasi adalah aplikasi komersial yang pertama kali dari suatu produk atau proses yang baru (Clark dan Guy, 1997)

Inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru; tindakan menggunakan sesuatu yang baru (Rosenfeld, 2002)

ISU INOVASI DALAM PERANCANGAN KURIKULUM

Kaedah/pendekatan/ teknik pengajaran guru Aspek bahan bantu mengajar (BBM) Sukatan pelajaran Pemulihan Khas SR

Cadangan Mengatasai Isu Dalam Inovasi Pakej celik bacaan Program keharmonian bacaan Program BIMO Mari belajar matematik sambil menyanyi Bahasa Melayu: Mengenal Huruf Dan Perkataan Sukukata Terbuka Celik Huruf Permainan Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

SEKIAN, TERIMA KASIH