Anda di halaman 1dari 14

KERTAS KERJA KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE-4 SK BUKIT BERUNTUNG 2 201 3

TARIKH : 18 JANUARI 2013 (JUMAAT) MASA : 8.00 PAGI 12.00 TENGAHARI TEMPAT : PADANG SEKOLAH

KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE-4, 2013. SETIAUSAHA SUKAN.

SK Bukit Beruntung 2 Lingkaran Seroja, 48300 Selangor Darul Ehsan. Pertandingan Lari Merentas Desa . !"jekti# Pertandingan

Kejohanan Lari Merentas Desa ini diadakan berlandaskan beberapa objektif utama. antaranya adalah untuk : i. Memenuhi takwim sekolah untuk mengadakan acara merentas desa sebagai acara tahunan. ii. Membina kecergasan fizikal dan mental melalui aktiviti sukan bagi membentuk individu yang cergas. iii. Memupuk semangat kerjasama dikalangan warga K!! " dalam mengendalikan acara yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk menjayakannya. iv. Menambahkan ilmu pengetahuan murid dan warga K!! " tentang alam sekitar v. Mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan serta semangat berjuang ddalam kalangan murid#murid dan guru#guru melalui pertandingan antara rumah#rumah sukan . vi. Memilih wakil sekolah untuk pertandingan pada peringkat daerah. 2. Ku$%ulan Sasaran ".$ %ertandingan ini diwajibkan kepada semua murid tahun &' ( dan tahun )' K !ukit !eruntung " kecuali bagi murid#murid yang mendapat kebenaran pengecualian daripada *uru !esar atau murid#murid yang mendapat pengesahan sakit atau tidak boleh menyertai pertandingan ini daripada Doktor. emua peserta mestilah cukup sihat. etiap Ketua guru rumah mestilah memastikan kesihatan peserta rumah masing#masing semasa sesi latihan dan semasa kejohanan diadakan.

"."

3.

Kategori Pertandingan %ertandingan ini dikelaskan kepada + kelas dan kategori:# i. ii. iii. ,ahun & Lelaki dan %erempuan ,ahun ( Lelaki dan %erempuan ,ahun ) Lelaki dan %erempuan

4.

&adiah &.$ &." -adiah akan diberikan kepada murid#murid yang menamatkan lariannya dengan sah dari no. $ hingga no. ". bagi setiap kelas dan kategori lelaki dan perempuan. %iala %usingan /ohan Keseluruhan akan diberikan kepada rumah yang mempunyai jumlah mata tertinggi.

01**0201 %32!3L01/001 K3/4-0101 M3231,0 D3 0 B'L. -adiah 2 3 Minuman murid !anner /8ML0PE(K)() Kuantiti 2M &... 5 $". 2M $... 5 &7. *u$lah 2M &6.... 2M &7.... 2M $..... 2M $.9....

+.

Mata 'ndi,idu untuk ru$ah.

Murid#murid yang menamatkan lariannya secara sah dan mendapat nombor antara nombor $ hingga ). akan mendapat mata bagi rumah mereka seperti berikut: 1ombor $ " + & ( ) 9 6 7 ampai ke garisan penamat dalam masa (. minit Mata $. 6 9 ) ( & + " $ $

Kedudukan rumah dalam pertandingan ini akan ditentukan berdasarkan jumlah mata yang terbanyak. %iala %usingan akan di 0nugerahkan kepada rumah yang mendapat /ohan .

-.

.rek Larian

emua murid dikehendaki berlari mengikut trek yang ditentukan mengikut kategori yang telah ditetapkan oleh /awatankuasa %engelola. Murid yang berlari mengikut trek yang salah akan dikira batal.

Laluan Merentas Desa ".$+ K !ukit !eruntung "' 2awang

" km

&

:lat ri Kem# bangan

:lat ,anjung

:lat eroja ; :lat ,rompet

!ukit
) "

:lat Lily

+ km K !ukit !eruntung " Mula; ,amat


$

$ km

& km
surau

%erum a an ,anjhng u /arak laluan merentas desa : ( km

%erumahan emarak

/arak Laluan Merentas Desa : & KM

/.

Sesi Latihan

Latihan Lari Merentas Desa akan di adakan sebanyak + kali iaitu ,arikh 7 ;$;".$" ;$;".$" ;$;".$" 8. 2abu 2abu Khamis -ari Masa 9.&( pagi hingga 6.&( pagi 9.&( pagi hingga 6.&( pagi 9.&( pagi hingga 6.&( pagi

*uri (a0uan

ebarang bantahan tentang keputusan pertandingan hanya boleh dilakukan melalui Ketua *uru rumah kepada /uri 2ayuan yang telah dilantik dengan bayaran pertaruhan sebanyak 2M (.... <ang pertaruhan tidak akan dikembalikan sekiranya pihak berkenaan gagal dalam aduannya. egala Keputusan %ertandingan akan disahkan muktamat oleh /uri 2ayuan 1. Pe$"atalan Pen0ertaan Peserta 7.$ %eserta tidak harus mendapat bantuan di sepanjang perlumbaan. 7." %ara peserta yang didapati menganggu atau memintas peserta peserta lain dengan tujuan melengahkan kelajuan lawan mereka 7.+ %eserta yang tidak mengikut trek kejohanan merentas desa yang telah ditetapkan 7.& ebab#sebab lain yang dapat membawa kemudaratan kepada peserta 0. )tur2ara Pertandingan3 9.+. pagi 6... pagi Mula 6.$( pagi 6."( pagi 6.+( pagi 6.&( pagi 6.(( pagi 7..( pagi $..+. = $$.". $$.". = $"... tgh : ,aklimat %ertandingan : emua guru bersedia di tempat masing#masing : Lelaki ,ahun & : Lelaki ,ahun ( : Lelaki ,ahun ) : %erempuan ,ahun & : %erempuan ,ahun ( : %erempuan ,ahun ) : 2ehat : 8capan 0luan 8capan %K Kokurikulum 8capan *uru !esar %enyampaian -adiah. : !ersurai

$"... tgh

3.

Panduan .ugas 4uru 3


JAWATANKUASA Pengurus Pasukan SENARAI TUGAS 1. Menyediakan peserta-peserta rumah masing 2. Menyedia dan menentukan nombor peserta 3. Mengawasi disiplin peserta rumah masing-masing 1. Menyediakan dan mengemaskan semula tempat penamat pertandingan iaitu lorong penamat, kerusi dan meja pencatat mengikut kelas dan kategori peserta. 1. Menyediakan borang keputusan pertandingan, !ad pemenang dan kad "heck Point. 2. Membuat laporan pertandingan dan menyerahkan kepada P! !okurikulum dalam masa seminggu selepas pertandingan 1. Menempah, memastikan hadiah mencukupi untuk setiap acara. 2. Membuat persiapan dan upacara penyampaian hadiah apabila kejohanan tamat. 1. Melepaskan peserta untuk permulaan 1. Membawa peserta ke tempat mula mengikut !elas dan kategori yang telah ditetapkan pada masa yang ditentukan. 2. Memberi isyarat kepada pelepas untuk memulakan pertandingan

Persiapan Tempat

etiausaha dan Pen. etiausaha

#adiah

Pelepas $e%eri Pelepas

Pengacara Majlis !ecemasan #akim

!etua #akim

Pencatat dan penjaga masa

1. Mengacarakan majlis penyampaian hadiah setelah kejohanan tamat. 1. Menyediakan alat bantuan kecemasan. 2. Memberi bantuan yang sewajarnya lepada pesakit. 1. Memberikan kad hakim kepada pemenang mengikut nombor kemenangan dan kad untuk mata rumah &aitu 'o. 1 hingga 'o.() 1. Memberi taklimat kepada hakim dan penjaga masa *Pencatat+ 2. Mempastikan semua keputusan pertandingan diperolehi dan menyerahkannya kepada pengacara majlis untuk penyampaian hadiah. 1. Mencatat nama dan rumah pemenang mengikut nombor kad keputusan hakim, 2. Merekod mata rumah mengikut masa yang ditentukan oleh hakim 3. Mengambil masa pemenang pertama pertandingan mengikut kelas dan kategori yang diarahkan untuk mencatat* berada di tempat permulaan untuk mengambil masa permulaan+. 1. Mempastikan trek selamat digunakan dan semua guru yang bertugas di check point telah bersedia. 2. Memberitahu $e%eri pelepas untuk acara di mulakan. 3. Menentukan dan memberi arahan jurutunjuk bagi setiap kategori. 1. .ersedia dengan motosikal dan membawa bendera amaran kepada orang awam *.endera Merah+ 2. Menjadi tujuk arah laluan bagi kategori yang diarahkan

Pengurus trek

,urutunjuk -rah

)
s;u sukan K!! "

oleh pengurus trek.

Penjaga stesen/ check point.

1.

.erada di tempat check point * tesen+ yang ditentukan sekurang-kurangnya 1) minit lebih awal sebelum masa kejohan bermula 2. .erada di kedudukan yang sesuai di check point bagi mempastikan keselamatan murid 3. Mengawal dan mempastikan lalulintas di kawasan tersebut selamat untuk laluan murid. 0. Memberi arahan kepada murid sekiranya mereka berlari secara yang membahayakan.

9
s;u sukan K!! "

AHLI JAWATANKUASA INDUK KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE- 4


SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUNTUNG 2 18 JANUARI 2013 ( JUMAAT )

P1'21$3 & T&M.-6-' P1'21$3 & '-&. P1'21$3 &

4 4 4

P'. #,# -5&5-# .T #-

-'

1'. -M 37&' .&' -#M-7 P'.#,# $8#-'-# .T M8!#T-$ P'.'8$#- &M-# .T & M-&6 P'. #-$M&-# .&'T& #, -.P'. $35&T- .&'T& M8#-M-7 93 8#

1T&-3 -#- 3!-' P1'868'2 .1'7-#-$&

4 4

1'. 8T#M-' .&' 98.


1'. :-' -5$& .. -.7366-#

4 P'.$-#&M-# .T M8#7 5-&'

6
s;u sukan K!! "

AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE-4 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUNTUNG 2
PENGERUSI T&M.-6-' P1'21$3 & '-&. P1'21$3 & 4 P'. #,# -5&5-# .T #-'

4 1'. -M 37&' .&' -#M-7 4 P'.#,# $8#-'-# .T M8!#T-$ P'.'8$#- &M-# .T & M-&6 P'. #-$M&-# .&'T& #, -.P'. $35&T- .&'T& M8#-M-7 93 8# 4 8T#M-' .&' 98. 4 :-' -5$& . -.7366-# 4 $-#&M-# .T M8#7 5-&' 4 8T#M-' .&' 98. 4 M8#7 93!$& .&' -.736 $-#M-' 4 M3'-&5& -5M& .. M3 #-55&536 ;&$7-3 .&' #87-$& M-5$&5-6 3#-&$9 .&' M8#7 -!#&$

1T&-3 -#- 3!-' P1'868'2 .1'7-#-$& P1'23$3 !1,8#-'-' P1'21$3 & T1!'&! -6-T-' / P1$ &-P-' T1MP-T

!1P12-:-&-' #-7&-#/ &,&6

4 M8#7 93!$& .&' -.736 $-#M-' 4 &T& -& #-# .T #-$3' $8 M-'&5- .T & M-&6 3$&9-T& .T M-' 8$ $375&T- .T M8#7 '8$

T-T& T&! 78!3M1'T- & M&'3M-' P1 1$T,-M3-'

&T& '8$;-&5-# .T 93 8; &53$- .T M8#-M-7 -!#:-' -&'&

4 -&77-:-T9 .T #3 4

'8$ 5-M5&6-'& .T .&7&' 1M3- !1T3- $3M-# 7-' 23$3 $3M-# 9-'2 T1$6&.-T 4 - &-# .T & M-&6 $-#&M-# .T M8#7 5-&' -5&5-# .T -.736 93!8$ '3$36 #37- .T 5-&'86 -.&7&' !1 16-M-T-' P1$T868'2-' "1M4 3$&-'& .T M-' 6&5- .T 71 4 '3$36#37- .T P-35& &T& 5-6&6-# .T 16-M-T

7
s;u sukan K!! "

KEPEGAWAIAN KEJOHANAN MERENTAS DESA KALI KE - 4 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUNTUNG 2 18 JANUARI 2013 ( JUMAAT ) ,3$& $-93-' 4 P'. #,# -5&5-# .T #- -' 1'. -M 37&' .&' -#M-7 P'.#,# $8#-'-# .T M8!#T-$ P'.'8$#- &M-# .T & M-&6 8T#M-' . 98. -'<'-#-$& .&' -$&; M8#7 93!$& . -.736 $-#M-' M8#7 #-M 36 .&' 16-M-T ,-;&5- .T ,--;-$ P161P#-!&M P1'-M-T/ P1',-2- M- 1. 616-!& T-#3' 0 2. P1$1MP3-' T-#3' 0 3. 616-!& T-#3' > 0. P1$1MP3-' T-#3' > >. 616-!& T-#3' ( (. P1$1MP3-' T-#3' ( P1'"-T-T ?. 616-!& T-#3' 0 4 -56&'-:-T& .T M8#-MM-7 4 ;-5&6-# .T &.$-#&MA&7$& 4 #- 6&'- .T -#M-7 4 -5$&'- .T -.3 .-!-$ 4 '8$#-9-T& .T -$!-:& 4 $8 '&7- .T #3 -&' 4 P'.-5&5-# .T #-'

P1'23$3 !1,8#-'-' P1'23$3 T$1! !1T3- #-!&M $1;1$& P161P-

4 4 4 4

4 -$36 16=& -/P 73$-$ $-, 4 #,# $3#-9-# .T ,--;-$ 4 M-$&'& .T '-:-' 4 53$&7-# .T ,--;-$ 4 '8$6&5- #-9-T& .T -#M-7 #-&$35& 4 -5'&7- '8$7&'

@. P1$1MP3-' T-#3' 0 B. 616-!& T-#3' > 1). P1$1MP3-' T-#3' > 11. 616-!& T-#3' ( 12. P1$1MP3-' T-#3' (

$.
s;u sukan K!! "

#-!&M $8'7"#1"! P8&'T ,3$3-"-$P.-. & T1M

4 -#M-7 15'11 . M8#-M17 &71! 4 $3,3! 6-MP&$-' "#1"! P8&'T 4 '8$&#-' .T M7 & #-! -5$&'-# .T -6& M&$- A-.7 #3!8$ 4 M8#7 #-M 36 .&' 16-M-T M12-T 3#-&M& .&' M12-T #- #&M 4 23$3 P,!

1'-M-' M1M-'- !-' .-7-'

7isediakan oleh 4

7isahkan oleh4

........................................... * 1'. 8T#M-' . 98. + 1T&-3 -#- 3!-', ! .3!&T .1$3'T3'2 2.

...........................................

$$
s;u sukan K!! "

1'-$-& T32- -' 23$3 !1,8#-'-' M1$1'T- 71 - !..2 !-6& !1 -0 2)13


BIL NAMA GURU TUGASAN / CHECK POINT $ " + & ( ) 9 6 7 $. $$ $" $+ $& $( $) $9 $6 $7 ". "$ "" "+ "+ "& "( ") "9 "6 ASMA BINTI ARIFIN SALMIAH BINTI AHMAD NURUL MURNI BINTI MOHD HALUWI NOR AM ILANI BINTI BIDIN AKIRAH BT A!O" NURUL E AH BT ISHAK SITI AISHAH BINTI HARUN AMIRA BINTI ABDUL JALIL BUS!RA BINTI SADAN SURI!ATI BINTI MANSOR JUNI IRWANI BINTI JOHARI NOOR SHAHIDAH BINTI HASSAN LI A BINTI MD DESA ROSMANI A BT ISMAIL SURIANI BT MAN AIDDAWAT! BINTI HUSAINI A LINAWATI BINTI MUHAMMAD URIDAH BINTI JAAFAR A NIDA BINTI NORDIN SEL! A BINTI MD ISA ROSNIDA BT HUSSAIN A RINA BINTI ABU BAKAR SITI HADIJAH BT. IBRAHIM SITI MUSALMAH BT JAMALUDIN MARINI BINTI NAWAN NOR HAI AH BINTI ABDUL HAMID HAFID AH BINTI MUSTAFFA ARUL SEL#I A$" DURAR RAJ FA ILAH BINTI IBRAHIM%IDRIS 7 7 1 1 2 2 2 3 3

4 4

$"
s;u sukan K!! "

"7 +. +$ +" ++ +& +( +) +9 +6 +7 &. &$ &" &+ && &( &) &9 (. ($ (" (+ (& (( () (9 (6 (7 ). )$ )" )+ )& )( )) )9

RUD ITA BINTI MOHD. NOR JAFI A BT JAAFAR RAHIMAH BINTI MOHD AIN SURA!A BINTI MUHAMMAD A RINAH BINTI ALI MIRAS % ABD SHUKOR ASIAH BT ISMAIL NORHA!ATI BT SARKAWI HASLINA BT. AHMAD NORAISHAH BT. SHAHARUDDIN AIDAH BINTI MOHAMED !ASIN LINA BINTI ABDUL RAHMAN NORIHAN BINTI MD ISHAK RUSTA AH SALWA BINTI HASAN BASRI HA RINA BINTI SOID &HE RUSNAH BT SAFIAN SITI ARANI AN BINTI RAHMAD NURULHUDA BINTI "AU I SULAIHAH BT SALIM MUNAI I A MI BIN MUSA WAN A RI BIN ABDULLAH AHMAD E ANEE BIN MOHAMED SIDEK MOHD. SHUKR! BIN ABDUL RAHMAN MOHAMAD SHAMSUL BIN SELAMAT ME'AT SUHAIMI BIN ME'AT HASHIM AN(NAHARI BIN SARIF HA I UL FIRDAUS BIN HODARI MA RI AL SUHAIR! BIN MOHD AKHIR NURULHUDA BINTI AINOL ABIDIN NURUL UL"A BINTI ROSLI SHARIFAH MARDHIAH MOKHTAR SITI NORFAI AH BINTI !USOF I URA BINTI MOHAMAD AKHWAN A I AH BINTI ABDUL SHUKOR SITI ALILAH BINTI SALAMAT ANITA BT ABU BAKAR RUHA!AH BT JAAFAR NORLI A HA!ATI BT AHMAD SHAIRU I

$+
s;u sukan K!! "

Anda mungkin juga menyukai