Anda di halaman 1dari 5

TEKS PENGACARA MAJLIS MESYUARAT AGUNG PIBG SKSU Tahun 2014

1. Ucapan peraturan majlis Assalamualaikum dan selamat sejahtera Para hadirin yang dihormati Selamat Datang ke Mesyuarat Agung PIBG S SU kali ke !" Mohon kerjasama para hadirin supaya Mematikan handphone atau meletakkannya pada mode senyap Mengurangkan pergerakan dan komunikasi sepanjang majlis #erlangsung $adirin diminta #angun apa#ila tetamu kehormat memasuki de%an dan semasa nyanyian &agu 'egaraku Dijemput para hadirin mengam#il tempat di dalam de%an( majlis akan #ermula se#entar lagi. ). Pengumuman eti#aan *IP Mengumumkan keti#aan +ang Berusaha ,ncik Mohd -am#ri #in $amid +DP PIBG S SU( dengan sam#utan #unga manggar dan paluan kompang ke majlis Mesyuarat Agung PIBG S SU.

. /. 0etamu Mengam#il 0empat.

'yanyian &agu 'egaraku

Assalamualaikum %arahmatullahi%a#arokatuh dan salam sejahtera

!.

Ucapan alu1aluan

12 +ang Berusaha 3 ,ncik Mohd -am#ri #in $amid 40uan +ang diPertua PIBG S SU2( )2 +ang Berusaha 3 Puan $ajah Ma5nah #inti I#rahim 4Penolong anan Pentad#iran S Sg Ular 2( /2+ang Berusaha 3 Barisan Pentad#iran S SU( !2 Barisan Ahli 6a%atankuasa PIBG S SU( 72 I#u #apa( para %aris(tetamu jemputan serta sidang hadirin sekalian.

Ucapan alu1aluan

Sidang $adirin Sekalian( Setinggi1tinggi kesyukuran kita panjatkan ke hadrat Allah S80 kerana dengan i5innya pada petang yang #er#ahagia ini dapat kita #erhimpun di dalam de%an ini dan dapat #ersama1sama dalam Mesyuarat Agung PIBG )"1! Sesungguhnya( Mesyuarat Agung PIBG pada petang ini amatlah #ermakna #agi seluruh %arga sekolah ini se#agai menterjemahkan keprihatinan dan sokongan i#u #apa dan para %aris terhadap kepentingan pem#elajaran dan kemajuan prestasi anak1anak. Dengan persekitaran pendidikan yang semakin menca#ar hari ini( se%ajarnya Mesyuarat Agung PIBG pada petang ini kita jadikan se#agai medan yang mem#eri kita ruang dan peluang untuk saling mem#eri #uah 9ikiran dan #erkongsi pandangan dalam usaha memarta#atkan lagi kualiti pendidikan anak1anak kita .

Bacaan doa

$adirin yang dihormati( Bagi mem#erkati majlis kita pada hari ini( majlis diteruskan dengan #acaan doa. 6usteru( majlis mempersila dan menjemput Al1;adhil Usta5 Muhammad Ir%an #in A#d hadip untuk memimpin #acaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan al1;adhil Usta5. epada Al ;adhil Usta5 Muhammad Ir%an #in A#d hadip Majlis merakamkan ucapan terima kasih.

Ucapan dan &aporan GP Pentad#iran

$adirin yang dihormati( sekarang( majlis mempersilakan Puan $ajah Ma5nah #inti I#rahim( Penolong anan Pentad#iran S SU untuk menyampaikan ucapan dan laporan sekolah. Puan dipersilakan. . Demikianlah tadi ucapan daripada +ang Berusaha Puan Penolong ucapan terima kasih. anan Pentad#iran S SU. Majlis merakamkan setinggi1tinggi penghargaan dan

<

Ucapan Perasmian

0uan Puan +ang dihormati sekalian( Sekarang ti#alah kita ke upacara perasmian mesyuarat Agung PIBG S SU. Bagi menyempurnakannya( majlis dengan penuh tak5im dan sukacitanya mempersilakan +ang Berusaha ,ncik Mohd -am#ri #in $amid( +DP S SU menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan mesyuarat Agung PIBG S SU. 0uan dengan segala hormatnya( majlis mempersilakan. ... Demikianlah tadi ucapan perasmian yang telah disempurnakan oleh +DP.

Majlis merakamkan setinggi1tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. DUDU

Penyampaian $adiah ?emerlang UPS@ )"11

$adirin yang dihormati sekalian( pada tahun )"1/( seramai 1: orang pelajar telah #erjaya mencapai keputusan :A dan !A 1B . 6usteru( #agi menyampaikan $adiah ?emerlang UPS@ )"1!( majlis dengan sukacitanya mempersilakan Puan Guru Penolong anan Pentad#iran( Puan $ajah Ma5nah #inti I#rahim mengiringi 0uan +DP PIBG ,ncik Mohd -am#ri #in $amid #agi menyampaikan $adiah ?emerlang UPS@ kepada para penerima hadiah terse#ut.. Dipersilakan. 4@ujuk senarai nama 2

0uan puan yang dihormati( Majlis Penyampaian $adiah diteruskan lagi dengan menjemput ,ncik @oslan #in AAAA.. untuk menerima Anugerah hidmat Bakti di atas pengor#anan dan jasa yang dicurahkan kepada sekolah. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat( ,ncik @oslan #in AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. Majlis dengan segala hormatnya menjemput ,ncik @oslan #in AAA..menerima anugerah ini. Dipersilakan > S,&I'GA' Persem#ahan 'asyid Seterusnya se#agai tanda penghargaan dari pihak sekolah( majlis dengan segala hormatnya mempersilakan +ang Berusaha Puan Penolong kepada +ang Berusaha 0uan +DP PIBG ,ncik Mohd -am#ri #in $amid. . anan Pentad#iran Puan $ajah Ma5nah I#rahim untuk menyampaikan cenderamata

Majlis merakamkan setinggi1tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada +ang Berusaha +DP S SU atas kesudian merasmikan mesyuarat agung PIBG dan menyempurnakan upacara penyampaian sijil. 1" Penutup Bagi memeriahkan lagi majlis kita pada hari ini( dipersilakan pelajar1pelar S SU untuk mempersem#ahkan dua #uah persem#ahanA Dipersilakan. Persem#ahan itu tadi adalah di #a%ah pimpinan Usta5 Mohd ;au5i #in Ismail( ,ncik Mohd ;irdaus #in Md Shamsuri dan Puan 'adia #inti +ahya

$adirin yang dihormati sekalian( Dengan #erakhirnya dendangan persem#ahan itu tadi #erakhirlah majlis perasmian mesyuarat agung PIBG pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Guru Penolong anan Pentad#iran mengiringi 0uan +DP PIBG untuk menjamu selera di kantin. Saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan ucapan %assalamualaikum..tuh.