Anda di halaman 1dari 7

KARYA TULIS ILMIAH

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

DIARE AKUT

Oleh : Hendra Kurniawan

`NPM : 1110070100101

Pembimbing : dr. Jofril Azmi

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
2013

LEMBARAN PENGESAHAN
NAMA

: Hendra Kurniawan

NPM

: 1110070100101

JJUDUL

: DIARE AKUT

Karya tulis ilmiah yang berjudul SIROSIS HEPATIS ini telah disetujui,
diperiksa, untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Karya Ilmiah Jurusan
Kedokteran Umum Universitas Baiturrahmah.

Padang, Januari 2014

Diketahui

Dekan FK UNBRAH

Pembimbing

Prof.dr. Amirmuslim Malik, PhD

ii

dr. Jofril Azmi

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat
dan karunia yang diberikan-Nya, sehingga saya telah menyelesaikan penyusunan
Laporan Karya Tulis Ilmiah tentang Sirosis Hepatis.
Saya penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu
berusaha untuk memberikan doa dan motivasi, serta semangat dan dorongan untuk
menyelesaikan pendidikan kedokteran ini. Dan terima kasih kepada staff pengajar
Modul Gawat Darurat Medik Semester V (Lima) Fakultas Kedokteran Universitas
Baiturrahmah, terutama Fasilitator kelompok C1 dr.Jofril Azmi atas bimbingan dan
nasehatnya kepada kami dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
Saya juga menyadari masih banyak terdapat kesalahan baik dalam segi
penyusunan, pengolahan, dan pemilihan kata, dan proses pengetikan karena masih
dalam tahap pembelajaran. Namun, berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak
mudah mudahan kekurangan tersebut dapat diatasi sedikit demi sedikit, dan
akhirnya tulisan ini menjadi karya ilmiah. Mudah mudahan karya ilmiah ini dapat
bermanfaat bagi saya penyusun dan bagi orang banyak.
Saran dan kritik yang membangun tentu sangat saya harapkan untuk
penyempurnaan dan perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga
laporan ini dapat berguna bagi mahasiswa kedokteran dalam memecahakan masalah
tentang Diare Akut.

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN KULIT ..................................................................................... i


LEMBARAN PENGESAHAN ................................................................... ii
KATA PENGANTAR .............................................................................. iii
DAFTAR ISI ........................................................................................... iv-v
DFTR GAMBAR ........................................................................................ vi
DAFTAR TABEL ......................................................................................vii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
Latar belakang .................................................................................. 1
Tujuan............................................................................................... 2
Manfaat ............................................................................................. 2
Metode ............................................................................................. 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA................................................................ 3
Traktus Gastrointestinal
Anatomi dan Fisiologi ...................................................................... 3
Diare akut
Definisi ............................................................................................. 9
Insiden .............................................................................................. 9
Epidemiologi .................................................................................... 9
Etiologi ........................................................................................... 10
Klasifikasifikasi .............................................................................. 11

iv

Patofisiologi ................................................................................... 12
Diagnosis ........................................................................................ 15
Penatalaksanaan ............................................................................. 19
Pencegahan ..................................................................................... 24
Komplikasi ..................................................................................... 25
BAB III PEMBAHASAN ........................................................................ 26
Kesimpulan..................................................................................... 26
Saran .............................................................................................. 26
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 31

DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. .................................................................................................. 3

vi

DAFTAR TABEL
Tabel 4.1. .................................................................................................... 33
Tabel 5.1. ...............................................................................................11-12
Tabel 7.1. .................................................................................................... 19
Tabel 8.1. .................................................................................................... 21
Tabel 8.2. ...............................................................................................23-24

vii