Anda di halaman 1dari 52

KSSR TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 MINGGU 1 BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema :Alam benda Tajuk :Rumah Aktiviti :Lukisan STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan lukisan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan lukisan. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung 1.1.1.# Rupa * "rganik 1.1.1.% +alinan * tampak 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * (bentuk, rupa, dan warna 1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.1.#.1 Alat * palet, berus warna 1.1.#.# .ahan * kertas lukisan, bahan semula jadi ($l"ra dan warna air atau warna p"ster atau tempera 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * /apan (basah atas kering 1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a
1

CATATAN

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1: 1reativiti dan in"vasi

CATATAN

Membuat 2"rak dan Rekaan Tema :Alam 3emulajadi Tajuk :,iasan Tabung Aktiviti: 2apan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, harm"ni, dan kesatuan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik /apan . #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri

.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 Rupa * "rganik dan ge"metri #.1.1.# 4arna * primer dan sekunder #.1.1.% +alinan * tampak dan sentuh #.1.# Prinsip rekaan #.1.#.1 ,arm"ni * ulangan atau susunan !ang seimbang #.1.#.# 1esatuan * dalam alam semula jadi . Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * berus, palet, dan daun #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera #.#.# Men!atakan teknik penggunaan media dalam
2

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

STANDARD PEMBELAJARAN penghasilan /"rak teknik /apan #.#.#.1 Teknik * /apan (/"rak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik /apan .& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #. '.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 :1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

Membentuk dan Membuat .inaan Tema: Alam .enda Tajuk: 1enderaan Aktiviti: M"del

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan m"del kenderaan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit %.1.1.% 4arna * primer dan sekunder %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * semetri $. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
3

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN teknik dalam penghasilan m"del. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan m"del. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN menghasilkan kar!a seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media. %.#.1.1 Alat * gunting %.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan binaan %.#.#.1 Teknik * membentuk $.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan %.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain %.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

KSSR TAHUN 1

MINGGU '

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema: Alam .enda Tajuk : 4au .ulan Aktiviti: Mewarna

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan wau. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN &.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * melengkung '.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 1"ntra * warna '.1.#.# 5mbangan * simetri &. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * (tiada '.#.#.# .ahan * lakaran wau pada kertas A' , kra!"n, dan bahan gantian '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. '.#.%.1 Teknik * lukisan &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.

CATATAN

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN '.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan pr"ses kerja &.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan. '.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis. '.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

Menggambar Tema: Alam .enda Tajuk: Rumah 5damanku Aktiviti : 2atan

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna dan harm"ni, dan kesatuan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik /atan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran 1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri 1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa 1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN teknik dalam penghasilan /atan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /atan. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN 1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering 1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a 1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

KSSR TAHUN 1

MINGGU 8

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membuat 2"rak dan Rekaan Tema: Alam 3emulajadi Tajuk: Pembalut .uku Aktiviti: Renjisan dan Per/ikan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, k"ntra, ritma, dan harm"ni !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik renjisan dan per/ikan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

STANDARD PEMBELAJARAN .1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 4arna * primer dan sekunder #.1.1.# Rupa * "rganik #.1.1.% +alinan * tampak #.1.# Prinsip rekaan #.1.#.1 1"ntra * warna #.1.#.# Ritma dan pergerakan * rawak #.1.#.% ,arm"ni * bentuk . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * berus gigi, palet, dan daun #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera . #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a #.#.#.1 Teknik * renjisan dan per/ikan (/"rak tidak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.

CATATAN

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik renjisan dan per/ikan .& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

Membentuk dan Membuat .inaan Tema: Alam .enda Tajuk: .aju 1emeja Aktiviti: :rigami

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan "rigami . #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan "rigami. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * k"nkrit %.1.1.% 4arna * primer dan sekunder %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * simetri $. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media %.#.1.1 Alat * (tiada
9

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN tekn"l"gi dalam penghasilan "rigami. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN %.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan binaan. %.#.#.1 Teknik * lipatan $.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan. %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan. %.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

10

KSSR TAHUN 1

MINGGU ;

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema: Alam 3emulajadi Tajuk: An!aman Mata .ilis Aktiviti: Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan an!aman kelarai. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan an!aman. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan an!aman.

STANDARD PEMBELAJARAN &.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * lurus dan selari '.1.1.# Rupa * ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak dan sentuh '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan &. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * Tiada '.#.#.# .ahan * kertas A' berpetak '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a '.#.%.1 Teknik * Mewarna kelarai &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6. '.%.1 Murid b"leh mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual

CATATAN

'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

11

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN dalam menghasilkan kar!a seni #6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a seni. '.%.# Memahami teknik dalam penghasilan kra$ &.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan '.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis '.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi TM1

CATATAN

<

Menggambar Tema: Alam 3emulajadi Tajuk : +ambangan .unga Aktiviti : 2apan

1. .ahasa seni visual !ang terdapat pada alam /iptaan Tuhan, "bjek buatan manusia, dan kar!a seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan harm"ni !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik /apan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung 1.1.1.# Rupa * "rganik 1.1.1.% +alinan * tampak 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * (bentuk, rupa, dan warna 1. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
12

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN teknik dalam penghasilan lukisan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan lukisan. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.1.#.1 Alat * palet, berus warna 1.1.#.# .ahan * kertas lukisan, bahan 3emula jadi ($l"ra , warna air, warna p"ster atau tempera 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * /apan (basah atas kering 1.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a 1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

1=

Membuat 2"rak dan Rekaan Tema : Alam .enda Tajuk : Pembalut ,adiah

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta

.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni
13

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti : Titisan

STANDARD KANDUNGAN imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik titisan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN #.1.1.1 4arna * primer dan sekunder #.1.1.# +alinan * tampak #.1.# Prinsip rekaan 1.#.1.1 5mbangan * warna 1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * berus dan palet #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a #.#.#.1 Teknik * titisan (/"rak tidak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik titisan .& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan

CATATAN

14

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

11-1#

Membentuk dan Membuat .inaan Tema: Alam .enda Tajuk: 1apal 3elam Aktiviti : M"del

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan kar!a. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

%.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang terdapat pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * %6 > k"nkrit ? %.1.1.% 4arna * Primer %.1.# Prinsip Rekaan %.1.#.1 5mbangan * 3emetri %.# Ap!ik"si Se#i : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media. %.#.1.1 Alatan * )unting, Pisau %.#.1.# .ahan * ."t"l Plastik, )am P@A, Masking Tape, 6"uble 3ided Tape, 3urat 1habar,2at Pelaka %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan binaan %.#.#.1 Teknik * Membina dan Membentuk $.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat menghasilkan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni.
15

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara 1reati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dalam penghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan %.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

1%-1'

Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema: Alam 3emulajadi Tajuk: An!aman 1elarai Aktiviti: An!aman

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan an!aman kelarai. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan an!aman.

&.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * lurus dan selari '.1.1.# Rupa * ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak dan sentuh '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 Ritma dan pergerakan * ritma biasa &. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
16

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan an!aman.

STANDARD PEMBELAJARAN visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * gunting '.#.#.# .ahan * dua helai kertas A' berlainan warna dan gam '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a '.#.%.1 Teknik * an!aman kelarai &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni %6. '.%.1 Murid b"leh mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni %6. '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a '.%.# Memahami teknik dalam penghasilan kra$ '.%.#.1 Teknik * an!aman kelarai &.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan '.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan

CATATAN

'. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

17

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN atau bertulis '.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

17

Menggambar Tema: Alam .enda Tajuk: Rumahku Aktiviti : 1"laj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harm"ni, dan kesatuan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik k"laj. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan lukisan. '. Apresiasi terhadap kar!a seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 Rupa * ge"metri 1.1.1.# 4arna * bebas 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * rupa, bentuk, dan warna 1. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.1.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.#.1.1 Alat * gunting 1.#.1.# .ahan * kertas lukisan, kertas warna, dan gam 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * k"laj 1.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$
18

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a 1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

18

Membuat 2"rak dan Rekaan Tema: Alam .enda Tajuk: 2"rak M"ti$ ,uru$ Aktiviti : Lukisan

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, garisan, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik lukisan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak.

.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 )arisan * bersilang #.1.1.# Rupa * ge"metri #.1.1.% 4arna * primer dan sekunder #.1.# Prinsip rekaan #.1.#.1 1"ntra * warna #.1.#.# 5mbangan * bentuk . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * (tiada #.#.1.# .ahan * kertas lukisan,kra!"n atau "il pastel
19

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. #.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan .& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

19

Membentuk dan Membuat .inaan Tema: Alam 3emulajadi Tajuk: 1enderaan( ,aiwan 1esa!angan Aktiviti:M"del

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit %.1.1.% 4arna * primer dan sekunder %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * semetri $. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
20

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN media dan teknik dalam aktiviti seni. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan kar!a. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN menghasilkan kar!a seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media. %.#.1.1 Alat * gunting %.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan binaan %.#.#.1 Teknik * membentuk $.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan %.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain %.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

21

KSSR TAHUN 1

MINGGU 1;

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema:Alat Permainan Tajuk:4au Aktiviti:Lipatan dan )untingan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan wau. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN &.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * melengkung '.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 1"ntra * warna '.1.#.# 5mbangan * simetri &. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * gunting '.#.#.# .ahan * lakaran la!ang-la!ang pada kertas A' , kra!"n, dan bahan gentian,gam ,lidi '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. '.#.%.1 Teknik * lukisan &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6.

CATATAN

22

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN '.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan pr"ses kerja &.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan. '.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis. '.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan TM1

CATATAN

1<

Menggambar Tema: Alam 3emula jadi Tajuk: .uah-buahan Aktiviti: 1"laj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, harm"ni, dan kesatuan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik k"laj. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual

1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 Rupa * "rganik dan ge"metri 1.1.1.# 4arna * bebas 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * rupa, bentuk, dan warna 1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi

23

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan lukisan. '. Apresiasi terhadap kar!a seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN 1. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.1.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.#.1.1 Alat * gunting 1.#.1.# .ahan * kertas lukisan, kertas warna, dan gam 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * k"laj 1.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a 1.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi TM1

CATATAN

24

KSSR TAHUN 1

MINGGU #=

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membuat 2"rak dan Rekaan Tema: Alam 3emulajadi Tajuk: Alas Pinggan Aktiviti:Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik lukisan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni.

STANDARD PEMBELAJARAN .1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 4arna * primer dan sekunder #.1.1.# +alinan * tampak #.1.# Prinsip rekaan 1.#.1.1 5mbangan * warna 1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * tiada #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a #.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan lukisan /"rak teran/ang. .& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat

CATATAN

25

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

#1 Membentuk dan Membuat .inaan Tema: Alam .enda Tajuk: 1apal Terbang 1ertas Aktiviti::rigami 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan "rigami #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan "rigami. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan "rigami. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri %.#.#.1 Teknik * lipatan dan rakan berpandukan bahasa
26

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * k"nkrit %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * simetri $. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media %.#.1.1 Alat * (tiada %.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan binaan.

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN seni visual, sejarah

STANDARD PEMBELAJARAN $.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan. %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan. %.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

##

Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema:Permainan Tradisi"nal Tajuk:4au Aktiviti:3tensilan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a

&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * melengkung '.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri
27

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan wau. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN '.1.1.% +alinan * tampak '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 1"ntra * warna '.1.#.# 5mbangan * simetri &. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * gunting '.#.#.# .ahan * lakaran wau pada kertas A' , kra!"n, dan bahan gentian,gam ,lidi '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. '.#.%.1 Teknik * lukisan &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6. '.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan pr"ses kerja

CATATAN

28

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN &.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan. '.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis. '.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan TM1

CATATAN

#%

Menggambar Tema:Alam 3emulajadi Tajuk:A!am Aktiviti:2apan +ari

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan lukisan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan lukisan.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran 1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri 1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa 1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi 1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar
29

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN lama 1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering 1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a 1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

#'

Membentuk dan Membuat .inaan Tema: Alam .enda Tajuk:Aail 1ertas Aktiviti:.inaan Mudah

1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni.

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * k"nkrit
30

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan kar!a. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN %.1.1.% 4arna * primer dan sekunder %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * simetri $. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media %.#.1.1 Alat * (tiada %.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan binaan. %.#.#.1 Teknik * lipatan $.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

CATATAN

31

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan. %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan. %.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

#7

Membuat 2"rak 6an Rekaan Tema: Alam 3emulajadi Tajuk: ,iasan Aail Aktiviti:Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik titisan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

. .1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 4arna * primer dan sekunder #.1.1.# +alinan * tampak #.1.# Prinsip rekaan 1.#.1.1 5mbangan * warna 1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * tiada #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a #.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan
32

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan .& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

#8 dan #9

Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema: Alam 3emula jadi Tajuk:,iasan 6inding Aktiviti: An!aman

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan la!angla!ang dengan mewarna. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan la!angla!ang.

&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * melengkung '.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 1"ntra * warna '.1.#.# 5mbangan * simetri &. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan
33

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan la!ang-la!ang. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * gunting '.#.#.# .ahan * lakaran la!ang-la!ang pada kertas A' , kra!"n, dan bahan gentian,gam ,lidi '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. '.#.%.1 Teknik * lukisan &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6. '.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan pr"ses kerja &.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan. '.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis. '.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan.

CATATAN

34

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan TM1

CATATAN

#;

Menggambar Tema:Alam 3emula jadi Tajuk:,idupan Laut Aktiviti:1"laj

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan lukisan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan lukisan. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran 1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri 1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa 1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi 1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering 1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa
35

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a 1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi . .

CATATAN

#<

Membuat 2"rak dan Rekaan Tema:Alam 3emula jadi Tajuk:1ad (/apan Aktiviti:Per/ikan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik titisan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak.

.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 4arna * primer dan sekunder #.1.1.# +alinan * tampak #.1.# Prinsip rekaan 1.#.1.1 5mbangan * warna 1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media
36

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

STANDARD PEMBELAJARAN #.#.1.1 Alat * tiada #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a #.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan .& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

%=

Membentuk dan Membuat .inaan Tema:Alam .enda Tajuk:6"mpet 1ertas

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan !ang

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni
37

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Aktiviti::rigami

STANDARD KANDUNGAN terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan "rigami #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan "rigami. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan "rigami. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * k"nkrit %.1.1.% 4arna * primer dan sekunder %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * simetri $. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media %.#.1.1 Alat * (tiada %.#.1.# .ahan * kertas A' berwarna, gam, dan magic pen %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan binaan. %.#.#.1 Teknik * lipatan $.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual

CATATAN

38

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan. %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan. %.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

%1

Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema:Alam 3emula jadi Tajuk:Tudung 3aji Aktiviti:Mengan!am dan Membentuk

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dalam menghasilkan tudung saji. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tudung saji. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan tudung saji.

&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * lurus '.1.1.# Rupa * ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 1"ntra * warna '.1.#.# 5mbangan * simetri &. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * gunting
39

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN '.#.#.# .ahan * kertas A' atau kertas lukisan , kra!"n, dan bahan gentian,gam '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. '.#.%.1 Teknik * an!aman dan membentuk &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni %6. '.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni %6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan pr"ses kerja &.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan. '.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis. '.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan TM1

CATATAN

%#

Menggambar Tema:Alam 3emula jadi

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual
40

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Tajuk:Rama-rama Aktiviti:2atan

STANDARD KANDUNGAN prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /atan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /atan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /atan. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran 1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri 1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa 1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi 1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar lama 1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering 1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a

CATATAN

41

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

%%

Membuat 2"rak dan Rekaan Tema:Alam .enda Tajuk:.entuk )e"metri Aktiviti:3tensilan ( /"rak teran/ang

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik stensilan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 4arna * primer dan sekunder #.1.1.# +alinan * tampak #.1.# Prinsip rekaan 1.#.1.1 5mbangan * warna 1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * magi/ shape atau templet kertas. #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau /ra!"n #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a #.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang
42

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan .& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

%'

Membentuk dan Membuat .inaan Tema:Alam .enda Tajuk:.ekas Pensel Aktiviti:M"del

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan m"del. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * m"del %.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit %.1.1.% 4arna * primer dan sekunder %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * semetri $. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan
43

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m"del. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan m"del. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media. %.#.1.1 Alat * gunting %.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan binaan %.#.#.1 Teknik * membentuk $.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan %.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain %.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

44

KSSR TAHUN 1

MINGGU %7

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema:Alam .enda Tajuk: 4au Aktiviti:Perisian )ra$ik (Paint

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan wau menggunakan perisian gra$ik. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan wau. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN &.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan *lurus dan melengkung '.1.1.# Rupa * ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 1"ntra * warna '.1.#.# 5mbangan * simetri &. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan wau. '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * /"mputer( paint , printer '.#.#.# .ahan * kertas A'. '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. '.#.%.1 Teknik * Perisian )ra$ik(paint &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6. '.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam

CATATAN

45

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN menghasilkan kar!a seni #6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan pr"ses kerja &.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan. '.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis. '.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan TM1 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. 1.1.1 (nsur seni 1.1.1.1 )arisan * lurus dan melengkung (untuk lakaran 1.1.1.# Rupa * "rganik dan ge"metri 1.1.1.% 4arna * primer dan sekunder 1.1.# Prinsip rekaan 1.1.#.1 ,arm"ni * warna, bentuk, rupa 1.1.#.# 1esatuan * pelbagai unsur alam semula jadi

CATATAN

%8

Mengggambar Tema: Alam 3emula jadi Tajuk: ,aiwan 1esa!angan Aktiviti:2atan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /atan. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan

46

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN teknik dalam penghasilan /atan. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /atan. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN 1. Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media 1.#.1.1 Alat * berus warna, palet, dan surat khabar 1.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan warna air atau warna p"ster atau tempera 1.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a 1.#.#.1 Teknik * /atan (basah atas kering 1.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. 1.%.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ 1.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a 1.& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan 1.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan 1.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

%9

Membuat 2"rak dan Rekaan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan

.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual
47

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Tema:Alam 3emula jadi Tajuk:5kan Aktiviti:Lukisan ()"s"kan

STANDARD KANDUNGAN prinsip rekaan: warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan /"rak menggunakan teknik g"s"kan. #. Aplikasi pengetahuan, ke$ahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan /"rak. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan /"rak. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN !ang ada pada kar!a seni. #.1.1 (nsur seni #.1.1.1 4arna * primer dan sekunder #.1.1.# +alinan * tampak #.1.# Prinsip rekaan 1.#.1.1 5mbangan * warna 1.#.1.# Ritma dan pergerakan * rawak . Ap!ik"si Se#i :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media #.#.1.1 Alat * 6uit s!illing,Tapak kasut,atau permukaan !ang mempun!ai jalinan. #.#.1.# .ahan * kertas lukisan dan pensel warna atau kra!"n #.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan kar!a #.#.#.1 Teknik * lukisan (/"rak teran/ang .$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. #.%.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se/ara kreati$ #.%.# Menghasilkan /"rak teknik lukisan .& Apresi"si Se#i :Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan

CATATAN

48

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN berpandukan bahasa seni visual. #.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan #.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan #.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi 1eusahawanan

CATATAN

%;

Membentuk dan Membuat .inaan Tema:Alam .enda Tajuk:R"b"t Aktiviti:M"del

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan m"del r"b"t. #. Aplikasi pengetahuan dan ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m"del r"b"t. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan m"del r"b"t. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

$.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. %.1.1 (nsur 3eni %.1.1.1 Rupa * ge"metri %.1.1.# .entuk * %6 (k"nkrit %.1.1.% 4arna * primer dan sekunder %.1.# Prinsip rekaan %.1.#.1 5mbangan * semetri $. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. %.#.1 Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media. %.#.1.1 Alat * gunting %.#.1.# .ahan * kertas warna, gam, k"tak dan magic pen ,straw dan bahan terbuang !ang sesuai. %.#.# Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr"ses dalam penghasilan binaan m"del r"b"t. %.#.#.1 Teknik * membentuk $.$ Ekspresi Kre"ti%: Murid dapat mengaplikasikan
49

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni. %.%.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se/ara kreati$ %.%.# Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kar!a %.%.% Menghasilkan kar!a menggunakan bahasa seni visual $.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. %.'.1 Mempamerkan kar!a !ang dihasilkan %.'.# Men/eritakan kar!a sendiri se/ara lisan %.'.% Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain %.'.' Menghargai kar!a sendiri dan rakan 0M1 : 1reativiti dan 5n"vasi

CATATAN

%<-'=

Mengenal 1ra$ Tradisi"nal Tema:Alam .enda Tajuk: ,iasan dinding Aktiviti: An!aman menggunakan Perisian )ra$ik (paint

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan , rupa, jalinan, warna, k"ntra, dan imbangan !ang terdapat pada "bjek buatan manusia dan kar!a seni dalam penghasilan an!aman dengan Perisian )ra$ik ( paint . #. Aplikasi pengetahuan dan

&.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual !ang ada pada kar!a seni. '.1.1 (nsur seni '.1.1.1 )arisan * lurus '.1.1.# Rupa * ge"metri '.1.1.% +alinan * tampak '.1.1.' 4arna * primer '.1.# Prinsip rekaan '.1.#.1 1"ntra * warna
50

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN ke$ahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan hiasan dinding menggunakan Perisian )ra$ik. %. Pen&ahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn"l"gi dalam penghasilan kar!a seni. '. Apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan buda!a.

STANDARD PEMBELAJARAN '.1.#.# 5mbangan * simetri &. Ap!ik"si Se#i: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. '.#.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni '.#.# Mengenal dan men!atakan jenis-jenis media '.#.#.1 Alat * /"mputer, printer,mesin laminating. '.#.#.# .ahan * kertas A'.plastik luminasi,bingkai daripada kertas m"unting berwarna. '.#.% Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr"ses dalam penghasilan kar!a. '.#.%.1 Teknik * An!aman menggunakan Perisian )ra$ik. &.$ Ekspresi Kre"ti% :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 dan %6. '.%.1 Mengaplikasi pengetahuan, ke$ahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan kar!a seni #6 '.%.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan se/ara kreati$ '.%.1.# Menghasilkan kar!a seni berdasarkan peran/angan pr"ses kerja &.& Apresi"si Se#i: Murid dapat membuat

CATATAN

51

KSSR TAHUN 1

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN apresiasi terhadap kar!a sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. '.'.1 Mempamerkan kar!a seni !ang dihasilkan. '.'.# Men/eritakan kar!a seni sendiri se/ara lisan atau bertulis. '.'.% Menghargai kar!a sendiri dan rakan. 0M1 : 1reati$ dan 5n"vasi 1eusahawanan TM1

CATATAN

Nota: Masukkan ujian dan uti! uti "#n$ikut tak%i" &an$ dit#ta'kan()MK &an$ di"asukkan da*a" R+T ini s#kada, adan$an(-u,u .o*#/ "#n$u.a/ )MK "#n$ikut k#s#suaian tajuk( +(R(LAT5, BAC) T0RL5.AT 6ALAM M0M.(AT RPT R:D5TA .T0 :T,MAC 3AL5CA .T0 15.AC DA5CA, .T0 ,A3,5M M:,6 +A))0R .5C RAML5

52