Anda di halaman 1dari 23

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


DRAF DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak, mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran urikulum Standard Sekolah !endah " SS!# dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran !ujukan Standard. Pentaksiran !ujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap$tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. %dalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat &alsa'ah Pendidikan ebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

MATLAMAT KURIKULUM

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

Matlamat Pendidikan (slam adalah untuk melahirkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al$)uran dan al$Sunnah supaya menjadi hamba dan khali'ah %llah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan akhirat. OBJEKTIF KURIKULUM Murid yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran melalui Pendidikan (slam berkebolehan* urikulum Standard Sekolah !endah " SS!#

. Membaca surah$surah terpilih daripada al )uran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian* . Mengha'a+ surah$surah terpilih daripada al )uran untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian* . Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya* . Membaca dan memahami hadis$hadis terpilih untuk diamalkan dan dihayati pengajarannya* . Memahami dan meyakini asas$asas akidah sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan beragama* . Memahami dan mengamalkan asas ibadah sebagai memenuhi tuntutan 'ardu ,ain dan 'ardu ki'ayah* . Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah !asulullah s.a.w. serta menghayati dan mengamal sunnah baginda* . Memahami, mengamalkan dan menghayati nilai$nilai akhlak dalam kehidupan seharian* dan . Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. 3

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

o o

Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersi'at generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar "konstruk# dan perkembangan menegak "band#. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu dengan lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkaikata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskri t!r ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kuaiti boleh ditaksir dan dicapai. E"idens M#rid Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. .ahan atau apa$apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti 'oto, gra'ik, arti'ak, laporan dan lain$lain.

o o

Instr#$en

Instr#$en ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

TAFSIRAN BAND

BAND %

PERNYATAAN BAND TAHU& FAHAM DAN

TAFSIRAN

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

Murid mampu men+ahirkan idea yang kreati' dan inovati'. Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasikan permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

'

TAHU& FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU& FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU& FAHAM DAN BOLEH BUAT

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positi'. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid menunjukkan ke'ahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

4 ( )

TAHU DAN FAHAM *+ TAHU

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

PERNYATAAN STANDARD PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 Band % Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali ' Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab ( Tahu, Faham dan Boleh Buat ) Tahu, Faham * Tahu Pern,ataan Standard Mahir membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu dengan sempurna, menghayati hadis pilihan dan akidah, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian, menghayati sirah !asululllah S%/ serta mahir membaca dan menulis jawi. Mengaplikasikan kemahiran asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu dengan betul, menghayati hadis pilihan dan asas akidah, mengaplikasikan ibadah dan adab tertentu dalam kehidupan, menghayati sirah !asululllah S%/ serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik. Mempamerkan kemahiran asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah terpilih, hadis pilihan, menghayati asas akidah, melaksanakan ibadah, adab tertentu, menghayati sirah !asululllah S%/ serta mampu membaca dan menulis jawi. Mempamerkan kebolehan asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu, hadis pilihan, asas akidah, melakukan asas ibadah dan adab, memahami sirah !asululllah S%/ serta boleh membaca dan menulis asas jawi + Memahami asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu, hadis pilihan, asas akidah, ibadah, adab, sirah !asululllah S%/ dan jawi + Mengetahui asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu, hadis pilihan, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah !asululllah S%/ dan jawi +

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 BAND Band * Ta.# PERNYATAAN STANDARD B* Mengetahui asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu, hadis pilihan, mengetahui asas akidah, ibadah, sirah, adab, !asululllah S%/ dan asas jawi+ DESKRIPTOR TILA/AH AL01URAN B*D* .oleh membaca surah$surah tertentu surah al$)ariah surah al$,%diyat surah al$0al+alah KEFAHAMAN B*D) .oleh memahami sejarah penurunan al$)uran. E-IDENS B*D*E* Membaca kalimah dan potongan ayat dengan bimbingan guru satu daripada surah$surah berikut surah al$)ariah surah al$1%diyat surah al$0al+alah B*D)E* Menyatakan tempoh penurunan al$)uran. B*D)E) Menyatakan bilangan surah dan ju+uk.

Band )

B) Memahami asas membaca

TILA/AH AL01URAN B)D* .oleh membaca surah$surah

B)D*E* Membaca ayat$ayat dengan bantuan guru

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND Tahu dan &aham

PERNYATAAN STANDARD al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu, hadis pilihan, asas akidah, ibadah, adab, sirah !asululllah S%/ dan asas jawi+

DESKRIPTOR tertentu dengan betul surah al$)ariah surah al$1%diyat surah al$0al+alah KEFAHAMAN B)D) .oleh memahami sejarah penurunan al$)uran. TAJ/ID B)D( .oleh membaca potongan ayat yang mengandungi hukum mad.

E-IDENS atau rakan satu daripada surah$surah berikut surah al$)ariah surah al$1%diyat surah al$0al+alah B)D)E* Menyatakan ayat dan surah pertama diturunkan. B)D(E* Membaca dengan bimbingan guru potongan ayat yang mengandungi hukum$hukum mad berikut Mad 2in Mad %rid 2issukun Mad /ajib Muttasil Mad 3ai+ Mun'asil Mad Silah Towilah Mad &ara4

HADIS B)D4 .oleh membaca dan memahami hadis tentang -

B)D4E* Membaca hadis dan terjemahannya dengan bimbingan guru 8

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR Menghormati tetamu

Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah memuliakan tetamunya AKIDAH B)D' .oleh memahami konsep beriman kepada )ada5 dan )adar. B)D% .oleh memahami si'at$si'at %llah S/T /ahdaniah )udrah B)D2 .oleh memahami nama %llah S/T "al-Salam". B)D'E* Menyatakan dengan betul pengertian dan maksud beriman kepada )ada5 dan )adar. B)D%E* Menyatakan dengan betul pengertian dan maksud satu daripada si'at$si'at %llah S/T /ahdaniah )udrah B)D2E* Menyatakan dengan betul pengertian "al-Salam". B)D2E) Menyatakan dengan betul maksud beriman dengan nama %llah S/T "al-Salam".

E-IDENS

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B)D3 .oleh memahami nama %llah S/T "al-Hadi".

E-IDENS B)D3E* Menyatakan dengan betul pengertian "al-Hadi". B)D3E) Menyatakan dengan betul maksud beriman dengan nama %llah S/T "al-Hadi".

B)D4 .oleh memahami konsep pahala dan dosa. IBADAH B)D*5 .oleh memahami konsep mandi wajib.

B)D4E* Menyatakan dengan betul pengertian pahala dan dosa. B)D*5E* Menyatakan sebab$sebab mandi wajib. B)D*5E) Menyatakan perkara$perkara yang dilarang ketika berhadas besar.

Band ( Tahu, &aham dan

B( Mempamerkan kebolehan asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah

TILA/AH AL01URAN B(D* .oleh membaca dan mengha'a+ surah$surah tertentu dengan betul surah al$)ariah surah al$1%diyat

B(D*E* Mampu membaca dan mengha'a+ dengan betul satu daripada surah$surah berikut surah al$)ariah

10

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND .oleh .uat

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR tertentu, hadis pilihan, asas surah al$0al+alah akidah, melakukan asas ibadah dan adab, memahami sirah !asululllah S%/ serta KEFAHAMAN boleh membaca dan menulis B(D) asas jawi+ .oleh memahami surah$surah tertentu al$&ala4 al$(khlas TAJ/ID B(D( .oleh membaca potongan ayat yang mengandungi hukum mad.

E-IDENS surah al$1%diyat surah al$0al+alah

B(D)E* Mampu menyatakan dengan betul pengertian satu daripada surah$surah berikut al$&ala4 al$(khlas B(D(E* Mampu membaca dengan betul potongan ayat yang mengandungi hukum$hukum mad berikut Mad 2in Mad %rid 2issukun Mad /ajib Muttasil Mad 3ai+ Mun'asil Mad Silah Towilah Mad &ara4 B(D4E* Mampu membaca hadis dan menjelaskan terjemahannya dengan betul -

HADIS B(D4 .oleh membaca dan memahami hadis tentang -

11

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR Menghormati tetamu

Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah .memuliakan tetamunya AKIDAH B(D' .oleh memahami dan meyakini konsep beriman kepada )ada5 dan )adar. B(D% .oleh memahami dan meyakini si'at$si'at %llah S/T /ahdaniah )udrah B(D2 .oleh memahami dan meyakini nama %llah S/T "al-Salam". B(D3 .oleh memahami dan meyakini nama %llah S/T "al-Hadi". B(D'E* Mampu menerangkan dengan betul kesan beriman kepada )ada5 dan )adar. B(D%E* Mampu menerangkan dengan betul kesan meyakini satu daripada si'at$si'at %llah S/T /ahdaniah )udrah B(D2E* Mampu menyatakan hikmah setiap ciptaan %llah S/T. B(D3E* Mampu menerangkan dengan betul kelebihan orang yang mendapat hidayah %llah S/T.

E-IDENS

12

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

E-IDENS

B(D4 .oleh memahami dan meyakini konsep pahala dan dosa. IBADAH B(D*5 .oleh memahami dan mengamalkan cara bersuci daripada najis Mukha''a'ah. Mutawassitah. Mughalla+ah.

B(D4E* Mampu menjelaskan dengan betul syarat$ syarat untuk mendapatkan pahala. B(D*5E* Mampu menerangkan dengan betul cara bersuci daripada najis mukha''a'ah. B(D*5E) Mampu menerangkan dengan betul cara bersuci daripada najis mutawassitah. B(D*5E( Mampu menerangkan dengan betul cara bersuci daripada najis mughalla+ah.

B(D** .oleh memahami konsep mandi wajib. B(D*) .oleh memahami rukun solat.

B(D**E* Mampu menjelaskan dengan betul cara mandi wajib. B(D*)E* Mampu melakukan perbuatan rukun dalam solat dengan betul.

13

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B(D*( .oleh memahami had aurat. SIRAH B(D*4 .oleh memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa penentangan terhadap dakwah !asulullah S%/. B(D*' .oleh memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa (srak dan Mikraj.

E-IDENS B(D*(E* Mampu menjelaskan dengan betul had aurat lelaki dan perempuan. B(D*4E* Mampu menyatakan dengan betul tindakan !asulullah S%/ dalam menghadapi penentangan terhadap dakwah baginda. B(D*'E* Mampu menerangkan dengan betul peristiwa (srak dan Mikraj.

B(D*% .oleh memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa perjanjian %4abah. B(D*2 .oleh memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah !asulullah S%/ ke Madinah.

B(D*%E* Mampu menyatakan dengan betul sebab$ sebab berlakunya perjanjian %4abah.

B(D*2E* Mampu menyatakan dengan betul peristiwa berlakunya hijrah !asulullah S%/.

14

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR ADAB B(D*3 .oleh memahami adab$adab berikut %dab bergaul dalam keluarga %dab berjiran %dab di masjid dan surau %dab menaiki kenderaan JA/I B(D*4 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. TILA/AH AL01URAN B4D* .oleh membaca dan mengha'a+ surah$surah tertentu dengan betul dan bertajwid surah al$)ariah surah al$%1diyat surah al$0al+alah

E-IDENS B(D*3E* Mampu menyatakan dengan betul satu daripada adab$adab berikut %dab bergaul dalam keluarga %dab berjiran %dab di masjid dan surau %dab menaiki kenderaan

B(D*4E* Mampu membaca dan menulis ayat$ayat pendek daripada pelbagai jenis teks dengan bimbingan guru. B4D*E* Mampu membaca dan mengha'a+ dengan betul, bertajwid dan beradab satu daripada surah$surah berikut surah al$)ariah surah al$%1diyat surah al$0al+alah

Band 4 Tahu, &aham dan .oleh .uat dengan .eradab

B4 Mempamerkan kemahiran asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah terpilih, hadis pilihan, menghayati asas akidah, melaksanakan ibadah, adab

15

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD tertentu, menghayati sirah !asululllah S%/ serta mampu membaca dan menulis jawi.

DESKRIPTOR KEFAHAMAN B4D) .oleh memahami surah$surah tertentu al$&ala4 al$(khlas HADIS B4D( .oleh memahami hadis Menghormati tetamu.

E-IDENS B4D)E* Mampu menyatakan dengan betul pengajaran satu daripada surah$surah berikut al$&ala4 al$(khlas B4D(E* Mampu menerangkan dengan betul kepentingan memuliakan tetamu berdasarkan hadis -

Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah .memuliakan tetamunya AKIDAH B4D4 .oleh memahami dan meyakini konsep beriman kepada )ada5 dan )adar. B4D' .oleh memahami dan meyakini nama %llah S/T "al-Hadi". B4D4E* Mampu menyatakan 6 mempamerkan tindakan positi' dalam menghadapi situasi tertentu dengan beradab. B4D'E* Mampu mempamerkan 6 menyatakan usaha untuk mendapatkan hidayah %llah

16

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B4D% .oleh memahami dan meyakini konsep pahala dan dosa. IBADAH B4D2 .oleh memahami dan mengamalkan cara bersuci daripada najis Mukha''a'ah. Mutawassitah. Mughalla+ah.

E-IDENS S/T secara berterusan. B4D%E* Mampu mempamerkan 6 melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran secara isti4amah. B4D2E* Mampu menunjukkan cara$cara bersuci daripada najis mukha''a'ah mengikut syarat$syarat tertentu. B4D2E) Mampu menunjukkan cara$cara bersuci daripada najis mutawassitah mengikut syarat$syarat tertentu. B4D2E( Mampu menunjukkan cara$cara bersuci daripada najis mughalla+ah mengikut syarat$syarat tertentu.

B4D3 .oleh memahami konsep mandi wajib.

B4D3E* Mampu menerangkan secara terperinci cara$cara mandi wajib.

17

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B4D4 .oleh memahami rukun solat. B4D*5 .oleh memahami had aurat. SIRAH B4D** .oleh memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa penentangan terhadap dakwah !asulullah S%/.

E-IDENS B4D4E* Mampu melakukan rukun$rukun solat dengan betul dan tertib. B4D*5E* Mampu menutup aurat dengan betul dan beradab. B4D**E* Mampu mencontohi tindakan !asulullah S%/ ketika menghadapi situasi tertentu dengan betul.

B4D*) .oleh memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa (srak dan Mikraj. B4D*( .oleh memahami dan mengambil iktibar daripada peristiwa perjanjian %4abah. ADAB B4D*4 .oleh memahami adab$adab

B4D*)E* Mampu menjelaskan iktibar daripada peristiwa (srak dan Mikraj dengan betul. B4D*(E* Mampu menyatakan iktibar daripada peristiwa perjanjian %4abah dengan betul. B4D*4E* Mampu melakukan dengan betul satu

18

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR berikut %dab bergaul dalam keluarga %dab berjiran %dab di masjid dan surau %dab menaiki kenderaan JA/I B4D*' Membaca dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema.

E-IDENS daripada adab$adab berikut %dab bergaul dalam keluarga %dab berjiran %dab di masjid dan surau %dab menaiki kenderaan

B4D*'E* Mampu membaca dan menulis dengan betul ayat$ayat pendek daripada pelbagai jenis teks.

Band ' Tahu, &aham, .oleh .uat dan .eradab Terpuji

B' Mengaplikasikan kemahiran asas membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu dengan betul, menghayati hadis pilihan dan asas akidah, mengaplikasikan ibadah dan adab tertentu dalam kehidupan, menghayati sirah !asululllah S%/ serta mampu membaca dan

TILA/AH AL01URAN B'D* .oleh membaca, mengha'a+ dan mengamalkan surah$surah tertentu dengan betul dan bertajwid surah al$)ariah surah al$%1diyat surah al$0al+alah

B'D*E* Mampu membaca dan mengha'a+ dengan betul dan bertajwid serta mengamalkannya dengan beradab terpuji satu daripada surah$surah berikut surah al$)ariah surah al$%1diyat surah al$0al+alah

HADIS B'D)

B'D)E*

19

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD menulis jawi dengan baik.

DESKRIPTOR .oleh mengamal dan menghayati tuntutan hadis Menghormati tetamu.

E-IDENS Mampu mempamerkan cara memuliakan tetamu dengan beradab terpuji berdasarkan hadis -

Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah memuliakan tetamunya

. IBADAH B'D( .oleh memahami dan mengamalkan cara bersuci daripada najis Mukha''a'ah. Mutawassitah. Mughalla+ah. B'D4 .oleh memahami dan mengamalkan rukun solat. B'D' .oleh memahami dan B'D(E* Mampu mengenal pasti jenis$jenis najis dan menunjuk cara menyucikannya dalam kehidupan seharian.

B'D4E* Mampu melakukan solat dengan betul, tertib dan isti4amah. B'D'E* Mampu mengamalkan cara berpakaian

20

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR mengamalkan had aurat. ADAB B'D% .oleh memahami dan mengamalkan adab$adab berikut %dab bergaul dalam keluarga. %dab berjiran. %dab di masjid dan surau. %dab menaiki kenderaan. JA/I B'D2 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema.

E-IDENS mengikut syari5at.

B'D%E* Mampu melakukan dengan betul dan isti4amah satu daripada adab$adab berikut %dab bergaul dalam keluarga. %dab berjiran. %dab di masjid dan surau. %dab menaiki kenderaan.

B'D2E* Mampu membaca pelbagai jenis teks. B'D2E) Mampu mengaplikasikan kaedah menulis pelbagai jenis teks dengan betul.

21

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

E-IDENS

Band % Tahu, &aham, .oleh .uat dan .eradab Mithali

B% Mahir membaca al$)uran secara bertajwid, mengha'a+ dan memahami surah$surah tertentu dengan sempurna, menghayati hadis pilihan dan akidah, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian, menghayati sirah !asululllah S%/ serta mahir membaca dan menulis jawi.

IBADAH B%D* .oleh memahami dan mengamalkan rukun solat. B%D) .oleh memahami dan mengamalkan had aurat. B%D( .oleh memahami dan mengamalkan rukun solat. ADAB B%D4 .oleh memahami dan mengamalkan adab$adab berikut %dab bergaul dalam keluarga. %dab berjiran.

B%D*E* Mampu melakukan solat dengan betul, tertib, sempurna dan isti4amah. B%D)E* Mampu mengamalkan cara berpakaian mengikut syari5at serta isti4amah. B%D(E* Mampu melakukan solat dengan betul, tertib, sempurna dan isti4amah. B%D4E* Mampu melakukan dengan betul, isti4amah dan boleh dicontohi satu daripada adab$adab berikut %dab bergaul dalam keluarga. %dab berjiran.

22

DSP Pendidikan Islam Tahun 4 04 - 08 Mac 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR %dab di masjid dan surau. %dab menaiki kenderaan.

E-IDENS %dab di masjid dan surau. %dab menaiki kenderaan.

JA/I B%D' Membaca dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema.

B%D'E* Mahir membaca pelbagai jenis teks dengan betul dan boleh dicontohi. B%D'E) Mahir menulis pelbagai jenis teks dengan betul dan boleh dicontohi.

23