Anda di halaman 1dari 10

MANUAL PENJAMINAN KUALITI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PEMENTORAN
2013 HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

1.0

Definisi Pementoran

Pementoran adalah proses membantu, memudah cara dan membimbing guru. Pementoran dalam konteks Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) adalah satu proses yang dijalankan untuk penjaminan kualiti bagi membantu, memudah cara, membimbing, meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. 2.0 Tempoh Pelaksanaan Pementoran

Aktiviti pementoran dijalankan sebelum, semasa dan/atau selepas pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. 3.0 Objektif Pementoran

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.0

Memberi bimbingan, khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PBS. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang dibimbing. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing.

Jenis Pementoran

4.1 4.2

Formal Pementoran formal dijalankan oleh JK PBS secara berjadual dalam mesyuarat atau sesi peningkatan profesionalisme guru. Informal Pementoran informal dijalankan oleh JK PBS sebelum, semasa atau selepas pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah tanpa jadual yang ditetapkan.

5.0

Personel

5.1.

Mentor Dalaman terdiri daripada: Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Cemerlang Jurulatih Utama Mana-mana guru yang dilantik oleh Pengetua/Guru Besar/Jawatankuasa PBS Mentor Luaran terdiri daripada: Petugas yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan (LP) Petugas yang dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Petugas yang dilantik oleh Pejabat Pelajaran Daerah (PPD)

5.2.

6.0

Peranan Mentor

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah atau SPPBS. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran. Memberi pendedahan pelbagai jenis instrumen pentaksiran. Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan Pengajaran, Pembelajaran dan Pentaksiran. Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing.

7.0

Prosedur Pementoran

7.1

Sebelum Pementoran TINDAKAN


JK PBS PS GK KP GC JU PPD JPN LP

BIL

PROSES

CATATAN Pengetua/Guru Besar Mesyuarat JK PBS Penyelaras Pementoran dan JK Kecil Pementoran Pelaporan mesyuarat dimaklumkan kepada Pentadbir Sekolah

7.1.1 Mengadakan Mesyuarat JK PBS untuk mengenalpasti masalah atau isu pelaksanaan PBS 7.1.2 Melantik Penyelaras Pementoran 7.1.3 Menetapkan masa pelaksanaan pementoran 7.1.4 Membuat perancangan Membentuk Jawatankuasa Kecil Menyediakan Jadual Pementoran Jenis aktiviti (contoh : latihan coaching, taklimat, penataran, khidmat nasihat) Senarai mentor Senarai guru yang dibimbing Tarikh pementoran Tempat pementoran Kos pementoran

7.1.5 Menyediakan Surat Lantikan, Surat Panggilan Pementoran dan surat-surat lain yang berkaitan.

JK Kecil Pementoran

PS = Pentadbir Sekolah GK = Guru Kanan MP/Ketua Bidang KP = Ketua Panitia GC = Guru Cemerlang JU = Jurulatih Utama

7.2.

Semasa Pementoran TINDAKAN


JK PBS PS GK KP GC JU PPD JPN LP

BIL

PROSES

CATATAN Mentor yang dilantik

7.2.1 Bertemu dengan kumpulan yang dibimbing di sekolah 7.2.2 Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat, mudah cara dan coaching yang berkaitan 7.2.3 Memberi teguran dan cadangan kepada kumpulan yang dibimbing. 7.2.4 Menilai kefahaman guru yang dibimbing 7.2.5 Meminta guru yang dibimbing mengisi borang penilaian

PS = Pentadbir Sekolah GK = Guru Kanan MP/Ketua Bidang KP = Ketua Panitia GC = Guru Cemerlang JU = Jurulatih Utama

7.3.

Selepas Pementoran TINDAKAN


JK PBS PS GK KP GC JU PPD JPN LP

BIL

PROSES

CATATAN

7.3.1 Menganalisis dapatan penilaian guru yang dibimbing, menyediakan dan menghantar Laporan Pementoran kepada JK PBS 7.3.2 Mengadakan Mesyuarat Pasca Pementoran untuk mengkaji dapatan/laporan pementoran untuk diambil tindakan susulan 7.3.3 Melaksanakan tindakan susulan 7.3.4 Menghantar Pelaporan Penjaminan Kualiti Sekolah kepada PPD 7.3.5 Menghantar Pelaporan Penjaminan Kualiti Daerah kepada JPN 7.3.5 Menghantar Pelaporan Penjaminan Kualiti Negeri kepada LP

Penyelaras Pementoran dan JK Kecil Pementoran JK PBS Sekolah

JK PBS Sekolah JK PBS Daerah JK PBS Negeri

PS = Pentadbir Sekolah GK = Guru Kanan MP/Ketua Bidang KP = Ketua Panitia GC = Guru Cemerlang JU = Jurulatih Utama

8.0

Carta Alir Proses Kerja Prosedur Pementoran

Mula

JK PBS sekolah melantik Penyelaras Pementoran.

Mengenal pasti masalah/isu.

Membuat perancangan.

Pelaksanaan pementoran.

Menyediakan pelaporan oleh Penyelaras Pementoran ke JK PBS.

Melaksanakan mesyuarat pasca pementoran.

Tidak Faham Faham

Menilai pemahaman guru yang dibimbing mengenai kandungan pementoran.

Tindakan susulan.

Tamat.

9.0

Instrumen Penilaian Pementoran

BORANG PENILAIAN PROGRAM PEMENTORAN

SEKOLAH ......................................................................
INSTRUMEN PENILAIAN PROGRAM PEMENTORAN (Dianjurkan oleh Sekolah) DIISI OLEH GURU YANG MENERIMA PEMENTORAN Nama Mentor Nama Guru Yang Dibimbing Tajuk Tempat ARAHAN Sila bulatkan pada nilai skala yang disediakan berdasarkan skala berikut: 1. 2. 3. 4. Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju Diskripsi
Pengurusan Program Pementoran

: : : :

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

Bil
1 2 3 4 5 Pengurusan Pementoran teratur

Item
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maklumat dan bahan yang disediakan berinformatif Skop pementoran mencakupi semua aspek tajuk perbincangan Masa pementoran sesuai dengan pelaksanaan PBS Pementoran memantapkan pengetahuan PBS saya Pementoran menambah pengetahuan saya tentang tajuk perbincangan Pementoran meyakinkan saya untuk melaksanakan pentaksiran Mentor prihatin dengan masalah saya dan membantu saya Mentor mahir mengenai skop perbincangan Mentor menggunakan bahasa yang mudah

Skala
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Guru Yang Dibimbing

6 7 8

Mentor

9 10

Ulasan umum guru yang dibimbing : .. .

Tandatangan:___________________

Tarikh:_________________

10.0

Pelaporan Pementoran

10.1.

Pelaporan Mentor Mentor menggunakan borang Analisis Pelaporan Mentor bagi melaporkan status pelaksanaan program pementoran menggunakan dapatan dari setiap Guru yang dibimbing dan diserahkan kepada JK PBS sekolah untuk pelaporan akhir Penjaminan Kualiti. ANALISIS PELAPORAN PEMENTORAN

SEKOLAH .............................................................................................. NAMA MENTOR .

BILANGAN PROGRAM PEMENTORAN: .

Skala Diskripsi Bil


1 Pengurusan Program Pementoran Guru Yang Dibimbing 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengurusan Pementoran teratur. Maklumat dan bahan yang disediakan berinformatif. Skop pementoran mencakupi semua aspek tajuk perbincangan. Masa pementoran sesuai dengan pelaksanaan PBS. Pementoran memantapkan pengetahuan PBS saya. Pementoran menambah pengetahuan saya tentang tajuk perbincangan. Pementoran meyakinkan saya untuk melaksanakan pentaksiran. Mentor prihatin dengan masalah saya dan membantu saya Mentor mahir mengenai skop perbincangan Mentor menggunakan bahasa yang mudah

Item

1
% % % % % % % % % %

2 Peratusan
% % % % % % % % % %

3
% % % % % % % % % %

4
% % % % % % % % % %

Mentor

Tandatangan Pengetua/Guru Besar:___________________

Tarikh:_________________

10.2.

Pelaporan Pentadbir Sekolah Pelaporan pementoran kepada PPD merangkumi semua aktiviti pementoran yang dijalankan menggunakan Format Laporan Ringka Program Pementoran. FORMAT LAPORAN RINGKAS PROGRAM PEMENTORAN

Nama Sekolah : Alamat Sekolah:

Nama Pengetua/Guru Besar : Tarikh Pelaporan: Bilangan Program Pementoran: Bilangan Mentor Terlibat: Bilangan Guru Yang Dibimbing Terlibat: Pengisian Program :

Dapatan:

Penilaian Program Keseluruhan:

Laporan Kewangan sekiranya ada:

Tandatangan Pengetua/Guru Besar _____________________

Tarikh ____________