Anda di halaman 1dari 9

SK SUNGAI NIBONG, JLN SULTAN AZLAN SHAH, 11900 BAYANG LEPAS, PULAU PINANG

7 FEBRUARI 2014

Di sediakan oleh:

ADNAN B. MOHAMAD
1

PEN ENA!AN
"linik #ains adalah $e%&san ideal se'a(ai )*o(*a+ s&s&lan 'a(i +e+an%a)kan la(i %eknik +en,a-a' soalan sains kh&s&n.a 'aha(ian B soalan sains. Pendeka%an .an( di(&nakan dala+ )*o(*a+ ini ialah Bi+'in(an Rakan #e'a.a. Di+ana )ela,a*/)ela,a* .an( $e+e*lan( dala+ +a%a)ela,a*an sains di)ilih dan dilan%ik se'a(ai ke%&a k&+)&lan &n%&k +e+'i+'in( *akan/*akan .an( lain. Pe+'en%&kan k&+)&lan se$a*a *a-ak den(an +en$a+)&*kan keli+a/li+a kelas sekali (&s iai%& 0 A*i12 0 A+anah2 0 Adil2 0 Ak%i1 dan 0 A+an den(an +e+'en%&k se'an.ak 13 k&+)&lan .an( %e*di*i da*i)ada 0 hin((a 7 ahli dala+ se%ia) k&+)&lan. Disini sika) ke*,asa+a dan %an((&n(,a-a' di%e*a)kan dikalan(an )ela,a*/)ela,a* dan +e+-&,&dkan s&asana )e+'ela,a*an .an( le'ih 'e*kesan dan 'e*+o%i4asi. Menekankan ke)ada ke+ahi*an 'e*1ok&s2 )ela,a*/)ela,a* di'i+'in( dala+ +en(&asai &n%&k +en,a-a' soalan/soalan .an( +eli'a%kan "e+ahi*an P*oses #ains5"P#6 iai%& Pe+'oleh&'ah2 Pe+e*ha%ian2 In1e*ens2 Pola2 Hi)o%esis2 Ra+alkan dan "esi+)&lan. Hasil )e*'in$an(an di'en%an( oleh se%ia) k&+)&lan dan (&*& 7 (&*& )e+'i+'in( akan +en.e+ak ,a-a)an .an( di'e*i a(a* ia +ene)a%i se)e*%i+ana ske+a ,a-a)an UP#R .an( se'ena*.

RA#IONA!
Me+andan(kan +&*id/+&*id )e*l& di'e*i 'i+'in(an +en(enai %eknik/%eknik

+en,a-a' soalan sains den(an %e)a%. Pendedahan ke)ada %eknik dan ke+ahi*an +en,a-a' soalan 'oleh +e+'an%&

ke)ada ke$e+e*lan(an UP#R.

MA8!AMA8
Menin(ka%kan )en(e%ah&an +&*id %en%an( %eknik/%eknik +en,a-a' soalan sains

dan +en.e+ai se+an(a% in(in %e*&s +en$&'a 'e*s&n((&h/s&n((&h &n%&k +en$a)ai ke,a.aan. Menda)a% ke)&%&san $e+e*lan( dala+ UP#R 2014

OB9E"8IF
#e%elah +en(ik&%i )*o(*a+ ini2 diha*a)kan a(a*: 1. M&*id/+&*id da)a% +en(e%ah&i dan +en(enal)as%i kele+ahan +en,a-a' soalan se+asa la%ihan 'en(kel. 2. M&*id/+&*id 'e*)el&an( &n%&k +e+'an%& sesa+a +e*eka se+asa ak%i4i%i 'en(kel. :. M&*id/+&*id da)a% +enin(ka%kan +o%i4asi dala+an dan +enana+ sika) .akin di*i &n%&k +en,a-a' soalan )e)e*iksaan .an( se'ena* nan%i.

BE!AN9A;AN.
1. Fo%os%a% 'ahan RM 0.00 < 1:0se% = RM 73.00 9&+lah = RM 73

AH!I 9A;A8AN"UA#A.

PENAUNG En. Ra+%a* "han B. Bali Moha+ad

PENASIHAT Pn. "hai*i.ah B%. "hai*&ddin En. A'd&l Ra>ak B. #aleh En. ;an Ha+id B. ;an Ah+ad

PENYELARAS En. Adnan B. Moha+ad

AHLI JAWATANKUASA En. Baha*&din B. Ali Pn. Noo* A>lina B%. A>i> En. Ma*i*-an #hah B. A'd. ;ahad

8EN8A8IF PRO RAM.


3.:0 )a(i : M&*id 'e*k&+)&l di de-an.

?.00 )a(i

#lo% 1: #&n%ikan Mo%i4asi dan )e+'aha(ian "&+)&lan

?.:0 )a(i

#lo% 2: 8eknik Asas Men,a-a' #oalan Baha(ian A dan B.

10.00 )a(i

Reha%

10.:0 )a(i

#lo% :: #esi #oal ,a-a' 'e*kenaan soalan "eBA85"e+ahi*an Be*1iki* A*as %in((i6

11.:0 )a(i 12.00 %@ha*i 1.10 %@ha*i

: : :

#lo% 4: Ben(kel +en,a-a' soalan se$a*a 'e*k&+)&lan. #lo% A :Pe*'en%an(an "&+)&lan. Be*s&*ai.

AMBAR/ AMBAR #EPAN9AN PRO RAM.

PENU8UP.
#ekal&n( )en(ha*(aan dan %ahniah ke)ada se+&a (&*& sains #"#N .an( %idak ,e+& +e+'e*ikan ko+i%+en .an( )ad& dala+ +en,a.akan )*o(*a+ "linik #ains 2014 den(an ,a.an.a.i. Pada kesel&*&han )*o(*a+ .an( di,alankan adalah 'e*,a.a dan +en$a)ai o',ek%i1 .an( dikehendaki. Pe*,alanan )*o(*a+ .an( dia%&* +en$a)ai o',ek%i1 di+ana hasil *e1leksi dian%a*a )ese*%a +en&n,&kkan )e*ke+'an(an .an( 'aik dan %aha) ke1aha+an )ese*%a +enin(ka% 'e*dasa*kan ke&)a.aan )ese*%a +en,a-a' kese+&a le+'a*an ke*,a den(an 'aik . Pendeka%an Bi+'in(an Rakan #e'a.a .an( di(&nakan ,&(a +e+'e*i i+)ak .an( 'e*kesan ke)ada )a*a )ese*%a di+ana kesel&*&han )ese*%a +en&n&,&kkan +ina% dan kes&n((&han &n%&k +ene*&skan )*o(*a+ ini. Melal&i )*o(*a+ ini )a*a )ese*%a ,&(a di)&)&k den(an nilai/nilai +&*ni den(an +enana+kan sika) %olon(/+enolon( dan 'e*%an((&n(,a-a' dala+ +e+'i+'in( *akan/*akan .an( le+ah. ;ala&'a(ai+ana)&n2 kelan$a*an dan ke'e*kesanan P*o(*a+ "e+ #ains 2014 %idak akan di)e*olehi %an)a ke%&l&san ha%i .an( ikhlas dala+ +en,a.akan )*o(*a+ ini oleh se+&a -a*(a #"#N .an( %e*li'a% se$a*a lan(s&n( dan %idak lan(s&n( dala+ +e+'e*i sokon(an .an( 'e*%e*&san. 8e*i+a "asih '&a% se+&a -a*(a #"#N2 se+o(a &saha ini da)a% di'e*ka%i dan +enda%an(kan hasil .an( $e+e*lan(.

!AMPIRAN.

1. "e*%as "e*,a "e+ #ains 2011. 2. !e+'a*an ke*,a "e+ahi*an Be*1ok&s: i6 ii6 Pe+'oleh&'ah 5Ba*ia'le6 Pe+e*ha%ian 5O'se4a%ion6 dan In1e*ens5In1e*en$e6.