Anda di halaman 1dari 13

Kemahiran Proses Sains: Berkomunikasi

Set Induksi

Anda adalah berkomunikasi apabila anda .

SCE3106_RM2011

Bercakap, mendengar atau menulis untuk menyatakan/meng emukakan idea atau maksud Menggunakan dan menerangkan maksud sesuatu simbol

Merekod maklumat daripada penyiasatan

Melukis dan membuat nota

Menggunakan carta, grafik dan jadual menyatakan maklumat

Mengemukakan soalan yang jelas

Menggunakan rujukan

Menulis laporan eksperimen

BERKOMUNIKASI Berkomunikasi ialah menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual atau rajah.

BENTUK PENYAMPAIAN KOMUNIKASI

SCE3106_RM2011

BENTUK 1 : LISAN
Bercakap Menyampaikan ucapan Mendeklamasikan sajak Perbahasan

Bentuk 2 : Penulisan
Karangan Petikan Ayat Sajak

Bentuk 3 : Jadual

Bentuk 4 : Rajah

Bentuk Komunikasi
C C C C

0%

100%

Lisan
Bercaka p Menyam paikan ucapan Mendekl amasika n sajak

Penulis an
Karanga n Ayat Petikan Sajak

Jadual

Rajah
Gambar Peta

Graf

BENTUK KOMUNIKASI LAIN