PERANAN REFLEKSI DALAM BELAJAR MENGAJAR

           

BELAJAR MENGAJAR KPD 6013

Oleh

Zulkarnain Shah Saidi Sophist

FOKUS
1.Definisi Refleksi 2.Nature of reflection 3.Peranan Refleksi dalam belajar mengajar 4.Proses Refleksi 5.Jenis Refleksi (Schon) 6. Peringkat Refleksi 7. Jenis Penulisan Refleksi 8. 1. Bengkel Penulisan Refleksi

REFLECTION

 

• To think seriously • Contemplate (merenung kembali) • Ponder (berfikir, mengenang)

Webster Dictionary

KONSEP REFLEKSI DALAM PENDIDIKAN

Bermula dengan John Dewey (1933)
Cara khas penyelesaian masalah

Proses kognitif aktif dan sedar untuk

menyelesaikan masalah praktik

DEFINISI REFLEKSI

“Proses Ømerenung Ømenganalisis Ømencari alasan Ømembuat cadangan dan tindakan

untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara berterusan” Hanipah (1999)

Nature of Reflection
ÿBermula dengan ingat kembali ÿMemerlukan usaha secara sedar (conscious effort) ÿMelibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu ÿ Mengambil masa ÿ Boleh mengubah sikap, kesedaran amalan dan tingkahlaku

PERANAN REFLEKSI
Ø Membantu :

• membuat penilaian kendiri • • berfikir secara analitik, kritis dan kreatif

 

• menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja  melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan

 mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-cirispiritual,  moral, nilai & estetika  • Mengubah tingkahlaku

What is reflection in the teaching context?
“ Reflection in the teaching context refers to the process of inquiring any habit / behavior critically and continuously refining it” •  Knowles & Cole dan Presswood (1994)
 

REFLEKSI DAN PERGURUAN
 

Dalam konteks perguruan, kebolehan membuat transformasi dan refleksi membolehkan guru sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baru hasil daripada apa yang telah dilaluinya Shulman (1987)

 

KITARAN PROSES PENGAJARAN
MERANCANG

MENILAI (REFLEKSI)

MELAKSANA

PROSES PEMIKIRAN REFLEKTIF
(Richard, J.C.)
MENGIMBAS KEMBALI PENGALAMAN / PERISTIWA
Review

PENGALAMAN / PERISTIWA

PERSPEKTIF BARU

(Pengajaran pembelajaran) •Perlakuan •Idea •Perasaan

Perubahan -sikap -perlakuan

JENIS REFLEKSI (SCHON)
• Reflection in-action • Reflection on-action   Semasa perlakuan Selepas perlakuan   “Online” “Offline” Berfikir secara sedar Merenung kembali semasa menghadapi tindakanya permasalahan Membuat analisis Lebih berkesan tentang peristiwa lepas dan merancang tindakan susulan

PROSES REFLEKSI

(Pollard,A)

Lingkaran(Spiral) Perkembangan Profesional

Guru Profesional

Proces Refleksi

Reflective Practice model of Profesional Educational Development
F:\ Stage 1 (pretraining)

Received knowledge

Stage 2 (professional Education/development)

GOAL

Trainee’s Eisting Conceptual Schemata Mental Constructs

Reflective Practice

Reflective cycle PREOFESSIONAL COMPETENCE

Experientia l knowledge Wallace (1991) dalam Hanipah (2004)

Proses perkembangan profesional guru terbahagi kpd 2 peringkat § Peringkat 1 : pra latihan iaitu guru baru § Peringkat 2 : peringkat perkembangan profesional . Ada 4 elemen utama iaitu menerima pengetahuan, pengalaman, amalan refleksi dan kitaran refleksi. § elemen pengetahuan : diterima semasa dalam latihan guru. § elemen pengalaman diperolehi daripada persekitaran sebenar dan boleh ditingkatkan secara maksimum melalui amalan refleksi § elemen amalan refleksi – paling penting dalam model refleksi Wallace. Amalan refleksi adalah permulaan kepada peringkat kedua dan ianya

sambungan

• Hubungan antara peringkat 1 dan peringkat 2 ialah amalan refleksi • Dengan mengamalkan refleksi, guru pelatih membentuk idea, pegangan dan sikap serta dapat menjana pengetahuan sendiri. • Hasilnya mereka dapat membina konsep baru tentang profesion perguruan dan profesional.

JENIS-JENIS PENULISAN REFLEKTIF

Penulisan Deskriptif

Refleksi Deskriptif

Refleksi Dialog

Refleksi Kritikal •

PENULISAN DESKRIPTIF q Bukan reflektif

 

qHanya laporan peristiwa tanpa memberi sebab, akibat dan kesan qTidak ada alasan atau justifikasi

REFLEKSI DESCRIPTIF ¥ Ada penerangan sebab dan akibat  peristiwa atau pengalaman ¥ Terdapat ciri-ciri penaakulan, renungan  dan alasan ¥ Ciri-ciri penerokaan terhadap  kemungkinan sudah lepas dan akan  datang ¥ Membuat justifikasi dan jangkaan

REFLEKSI DIALOG & Terdapat kata-kata bisikan hati & Seakan berbincang sendiri (monolog) & Membantu penerokaan lebih luas (di  luar dirinya) & Membawa kesedaran diri dan  pengetahuan baru & Bersifat lebih terbuka

REFLEKSI KRITIKAL œMengaitkan peristiwa/pengalaman bilik  darjah dengan perkara di luar bilik rutin  bilik darjah œFalsafah diri, isu-isu masyarakat dan  moral œPenulis memberi makna terhadap  peristiwa yang telah berlaku kepada  dirinya dan peranannya sebagai insan  guru

LANGKAH MENULIS REFLEKSI
• Fikirkan satu isu/ cabaran yang kritikal  untuk direnungkan. • Mengapakah ia merupakan cabaran kepada diri anda? Apakah punca cabaran itu? • Nyatakan perasaan anda (bisikan hati) dan apakah falsafah anda terhadap isu ini. • Nyatakan kesedaran baru dari pengalaman tersebut. • Nyatakan cadangan dan tindakan susulan.

Bengkel Refleksi…

1. Apakah masalah / isu yang dinyatakan? 2. Adakah penulis meneroka sebab terjadinya masalah ini? 3. Adakah penulis meneroka perasaannya terhadap isu ini? 4. Sejauhmanakah penulis menyatakan kesedaran barunya terhadap isu yang ditulisnya? 5. Adakah penulis berjanji ingin mengubah tingkahlakunya? 6. Jelaskan tindakan segera yang akan diambil untuk mengubah keadaan dirinya ?

 

Reflection is what allows us to learn from our experiences; it is an assessment of where we have been and where we want to go next

Rujukan
• • • • Schon, D.A. (1983), The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. London: Temple Smith. Dewey, J. (1993), How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. New York: Free Press. Andrew Pollard. (2002), Reading for Reflective Teaching. New York: Continuum. Hanipah Hussin. (2004), Learning To Be Reflective: From Theory to Practices Malaysia Experiences. Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.

SEKIAN TERIMA KASIH