Anda di halaman 1dari 10

PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA ARAB 2012-2015

VISI

MISI

MATLAMAT

STRATEGI

OBJEKTIF

INDIKATOR/ SASARAN

INISIATIF

Panitia Bahasa Arab Cemerlang Menjelang 2015

Meningkatkan keupayaan pelajar Tahap 1 sehingga Memberikan mencapai Perkhidmata markah tertinggi mengikut n Pendidikan standard KSSR Terbaik untuk Melahirkan Meningkatkan Pelajar Celik peratus lulus Huruf Secara pelajar Tahap 2 !timum

1. Meningkatkan kualiti dan strategi pengajaran guru.

2. Memantapkan strategi pembelajaran murid.

Semua murid Tahap 1 boleh lulus ujian &ahasa !rab mengikut standard KSSR

Murid(murid Tahap 1 Murid(murid Tahap 2 #eratus murid yang lulus &ahasa !rab 2)1* ialah + BA K1 80% BA K2 80%

Kempen &ertutur &ahasa !rab

Klinik Kemahiran &ahasa

Meningkatkan keupaayan pelajar dalam kemahiran menulis secara kritis dan kreatif

3. Mengumpul Kosa Kata !ngka " #erkataan$

Semua murid Tahap 2 boleh menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan cemerlang.

Kempen Kosa Kata !ngka " #erkataan$

%. Mengadakan Klinik Kemahiran &ahasa dan teknik mengecam 'ahu &ahasa !rab.

PELAN STRATEGIK BAHASA ARAB TAHUN 1, 2, 3, , 5 ! " #TAHUN 2012-2015$ ISU


#encapaian &ahasa !rab lemah.

MASALAH

MATLAMAT

SASARAN
Tahap 1 " 2

STRATEGI
1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam akti0iti sokongan &ahasa !rab.

INDIKATOR PEN%APAIAN
1. - lulus murid bagi matapelajaran &ahasa !rab. 2. - murid yang mendapat mendapat gred ! bagi mata pelajaran &ahasa !rab dalam #&S KSSR Tahun 1. 2. 3 " %$. #KSR K&SR Tahun * " /$ dan ujian bulanan. 3. Keupayaan murid bertutur. membaca dan menulis dalam &ahasa !rab.

1. #eratus lulus 1. Meningkatkan matapelajaran lulus &ahasa !rab dalam matapelajaran #KSR dan ujian &ahasa !rab bulanan tidak dalam #KSR dan mencapai ,)-. ujian bulanan 2. #eratus murid yang mencapai ,)mendapat gred ! menjelang tahun bagi matapelajaran 2)1*. &ahasa !rab tidak 2. Meningkatkan mencapai *)- dalam murid yang #KSR dan ujian mendapat gred ! bulanan. bagi 3. Keupayaan murid matapelajaran bertutur. membaca dalam #KSR dan dan menulis dalam ujian bulanan &ahasa !rab sangat mencapai *)lemah. menjelang tahun 2)1*. 3. Meningkatkan keupayaan murid bertutur. membaca dan menulis dalam &ahasa !rab sehingga mencapai /)menjelang tahun 2)1*.

PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN ISLAM 2012-2015

VISI

MISI

MATLAMAT
Meningkatkan keupayaan pelajar Tahap 1 sehingga mencapai markah tertinggi mengikut standard KSSR Meningkatkan peratus lulus pelajar Tahap 2

STRATEGI
1. Meningkatkan kualiti dan strategi pengajaran guru.

OBJEKTIF
Semua murid Tahap 1 boleh lulus ujian &ahasa !rab mengikut standard KSSR

INDIKATOR/SASA RAN
Murid(murid Tahap 1 Murid(murid Tahap 2 #eratus murid yang lulus &ahasa !rab 2)1* ialah + BA K1 80% BA K2 80%

INISIATIF
Kempen &ertutur &ahasa !rab

Panitia Pendidikan "slam Cemerlang Menjelang 2015

Memberikan Perkhidmatan Pendidikan Terbaik untuk Melahirkan Pelajar Celik Huruf Hijai##ah $ % Huruf &a'i Secara !timum( Menguasai )emahiran Membaca Al* +uranMengua sai S,lat( Menguasai Perkara Asas -ardhu Ain.

2. Memantapkan strategi pembelajaran murid.

Klinik Kemahiran &ahasa

Meningkatkan keupaayan pelajar dalam kemahiran menulis secara kritis dan kreatif

3. Mengumpul Kosa Kata !ngka " #erkataan$

Semua murid Tahap 2 boleh menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan cemerlang.

Kempen Kosa Kata !ngka " #erkataan$

%. Mengadakan Klinik Kemahiran &ahasa dan teknik mengecam 'ahu &ahasa !rab.

PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1, 2, 3, , 5 ! " #TAHUN 2012-2015$

ISU

MASALAH

MATLAMAT

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR PEN%APAIAN
1. - lulus murid bagi matapelajaran #!1 2. - murid yang mendapat mendapat gred ! bagi mata pelajaran #!1 dalam KSSR Tahun 1. 2. 3 " %$. #KSR K&SR Tahun * " /$. ujian bulanan dan semester. 3. Keupayaan murid membaca dan menulis dalam mata pelajaran 2a3i.

#encapaian #end.!gama 1slam rendah.

1. #eratus lulus matapelajaran #!1 dalam ujian bulanan dan semester tidak mencapai ,*-. 2. #eratus murid yang mendapat gred ! bagi matapelajaran #!1 tidak mencapai *)- dalam ujian bulanan dan semester. 3. Keupayaan murid membaca dan menulis dalam matapelajaran 2a3i sangat lemah.

1. Meningkatkan kelulusan bagi matapelajaran #!1 dalam ujian bulanan dan semester mencapai ,*menjelang tahun 2)1*. 2. Meningkatkan murid yang mendapat gred ! bagi matapelajaran dalam #KSR mencapai *)menjelang tahun 2)1*. 3. Meningkatkan keupayaan murid membaca dan menulis dalam matapelajaran 2a3i sehingga mencapai /)menjelang tahun 2)1*.

Tahap 1 " 2

1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam akti0iti sokongan #!1.

#restasi pencapaian Kem &estari Solat kurang memuaskan

1. - murid mengetahui1. 1. Meningkatkan aturan ber3huduk murid menguasai dengan betul tidak aturan mencapai *)-. ber3huduk 2. #encapai murid yang dengan betul dapat melaksanakan kepada *) semua perbuatan menjelang tahun serta bacaan dalam 2)1* solat amat rendah. 2. Meningkatkan 3. Keupayaan murid pencapaian murid yang dapat yang dapat melaksanakan solat melaksanakan dengan sempurna semua perbuatan samada secara dan bacaan bersendirian atau dalam solat berjamaah amat kepada *)kurang. menjelang tahun 2)1*. 3. Meningkatkan pencapaian murid yang dapat melaksanakan solat dengan sempurna kepada *)- menjelang tahun 2)1*.

1. Me3ujudkan system pemantauan pelaksanaan program kokurikulum sekolah yang mantap. 2. Memberi ganjaran kepada murid dan fasilitator terbaik dalam akti0iti(akti0iti disepanjang kem berlangsung.

1. - kejayaan murid dalam setiap akti0iti(akti0iti yang dijalankan dalam kem di peringkat sekolah.

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA ARAB #TAHUN 201 $


BIL )1 PROGRAM OBJEKTIF T/JA&AB 1. 4uru besar 2. 4uru j5!6 3. 4uru #!1 TEMPOH Mac. Mei. 7gos. KOS/ SUMBER RM 1*)84uru TOV 1. 9*- guru mencapai skor keseluruhan sekurang( kurangnya ,)-. %) - murid 1 ETR 1))- guru mencapai skor keseluruhan sekurang( kurangnya ,)-. INDIKATOR PEN%APAIAN 1. Kemahiran pedagogi guru.

#erkembangan 1. Meningkatkan Staf kemahiran pedagogi semua guru #!1 dan &ahasa !rab.

)2

My :ocab &ook 1. Meningkatkan 1. 4uru murid &ahasa Murid tahap 1$ mengenal dan !rab mengeja 2. 4uru #!1 menurut kandungan kurikulum kepada ;)-.

2an < 7kt.

RM2)).))8 #=4 #anitia &ahasa !rab

;)- murid

1. - murid menguasai perbendahara an kata &ahasa !rab. 2. Keupayaan murid membaca dan menulis dalam mata pelajaran 2a3i.

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN ISLAM #TAHUN 201 $ BIL


)1

PROGRA M
Kem &estari Solat

OBJEKTIF

T/JA&AB

TEMPOH
2an < Mac Kem 1$ !pril ( Mei Kem 2$ 2un < 2ulai Kem 3$ 7gos < Sep Kem %$

KOS/ SUMBER
RM2)))8 Ke3angan #rogram j( 5!6

TOV
1. - penyertaan murid ;)-.

ETR
1. - penyertaan murid 1))-.

INDIKATOR PEN%APAIAN

1. Murid dapat 1. 4uru j5!6 ber3udhuk 2. 4uru dengan #endidikan sempurna. 1slam. 2. Murid dapat mengetahui bilangan solat( solat fardhu. 3. Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. %. Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna samada secara bersendirian atau berjamaah

1. - murid menyertai kem &estari 2. - #encapaian 2. - #encapaian Solat. murid murid menguasai menguasai 2. akti0iti yang akti0iti yang #ancapaian dijalankan dijalankan murid sepanjang sepanjang menguasai kem &estari kem &estari akti0iti yang Solat 3*-. Solat *)-. dijalankan dalam kem &estari Solat.

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM #TAHUN 201 $


'ama #rojek 7bjektif K>M &>ST!R1 S7?!T 1. Murid dapat ber3udhuk dengan sempurna. 3. Murid dapat mengetahui bilangan solat(solat fardhu. %. Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. *. Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna samada Tempoh Kumpulan sasaran 4uru Terlibat secara bersendirian atau berjamaah %Kali Sepanjang Tahun 2an.Mac.2ulai.Sept$ #elajar 1slam Tahun 1 " 2 sesi 2)1%$ 1. 4uru #enasihat #anitia #!1 2. 4uru #!1 8 j(5!6 3. Semua kakitangan sekolah. #roses Kerja Kekangan Semua pihak yang terlibat bekerjasama menjalankan tugas. 1. #eruntukan ke3angan yang terhad 2. Tiada tindakan susulan dari ibubapa di rumah. #emantauan 1. 4uru besar. 2. #enolong Kanan Ko Kurikulum 3. 4uru #enasihat #enilaian !spek penilaian meliputi+ 1. - Murid dapat ber3udhuk dengan sempurna. 2. - Murid dapat mengetahui bilangan solat(solat fardhu. 3. - Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. %. - Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna samada #enambahbaikan secara bersendirian atau berjamaah #enambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan disepanjang Kem &estari Solat ini berlangsung.

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA ARAB #TAHUN 201 $


'ama #rojek 7bjektif K>M#>' K>M!@1R!' &!@!S! 1. Murid dapat membaca dengan betul " lancar

2. Murid dapat membilang dengan betul " lancar. 3. Murid dapat bertutur dengan ayat mudah. Tempoh Kumpulan sasaran 4uru Terlibat %. Murid dapat menguasai penulisan menggunakan ayat mudah. Sepanjang Tahun #elajar 1slam Tahun 1 " 2 sesi 2)1%$ 1. 2. #roses Kerja Kekangan 4uru #enasihat &ahsa !rab 4uru Mata #elajaran &ahasa !rab 1. Kekurangan minat mempelajari &ahasa !rab di kalangan murid. 2. Tiada tindakan susulan dari ibubapa di rumah. #emantauan 1. 4uru besar. 2. #enolong Kanan Ko Kurikulum 3. 4uru #enasihat #enilaian !spek penilaian meliputi+ 1. - murid dapat membaca dengan betul " lancar 2. - murid dapat membilang dengan betul " lancar. 3. - murid dapat bertutur dengan ayat mudah. #enambahbaikan %. - murid dapat menguasai penulisan menggunakan ayat mudah. #enambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan sepanjang kempen ini berlangsung.

Semua pihak yang terlibat bekerjasama menjalankan tugas.

Anda mungkin juga menyukai