Anda di halaman 1dari 8

PELAN OPERASI : PELAJARAN JAWI _______________________________________________________________________ _ Nama Program Objektif !empo" (umpulan sasaran +uru !

erlibat : CELEK JAWI : Meningkatkan Peratus murid mengenal, menyebut , membaca dan Menulis jawi menurut kandungan kurikulum kepada 85% : #anuari "ingga Oktober $%&' : )emua Pelajar !a"ap & * !a"ap $ : & ,sta-a" #inang .t )etan $ ,sta-a" /usni-a .t /ani ' ,sta-a" )iti 0s"a" .t )alle" 1 ,st 2"mad )u-i . Mo"d 3asbulla" 5 ,st 4airul Ni-am . 5bra"im 6 ,sta-a" Mard"iya" .t2bdulla" 7 ,sta-a" /osnani )idek 8 ,sta-a" (amaro"ida .t (amaluddin 8 ,sta-a" 9an Norfad"ila" .t 9an 2bdul /a"man &% ,sta-a" Norafsa" 2wang (ati && )iti 4ari"an .t :"e 2li : & !aklimat Program Celek Jawi & & ,capan (etua Panitia & $ Penerangan tentang program :elek #awi & ' Perlantikan Penyelaras Program (enal pasti kumpulan sasaran $ & ,jian ;iagnostik $ $ (enalpasti "asil ujian $ ' 2gi"an mengikut kumpulan kebole"an Perbincangan sesama guru +P2 dan +uru j<=24 untuk melaksanakan program :elek #awi dalam Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan kebole"an murid Program ini adala" seba"agian daripada program j<=24 (PM Program ini dijalankan sebanyak dua kali > dalam pelajaran Peruntukan masa #awi ? seminggu Perlaksanaan akti@iti 5& Pelajar diperkenalkan dengan "uruf tunggal jawi dan memadankan dengan gambar berdasarkan

Proses (erja

'

1 5

5$ 5' (ekangan : & $

bunyi "uruf Aati"an bertulis diberikan Penilaian dijalankan berdasarkan dapatan daripada pemer"atian dan ujian bertulis yang dijalankan

)tatus moti@asi murid yang lema" !iada penegu"an aplikasi penggunaan jawi di dalam dan di luar sekola" ' !a"ap ke"adiran murid ke sekola" renda" 1 (elas yang tidak kondusif

Pemantauan

: Pemantauan dilakukan ole" +uru .esarB +uru Penolong (ananB (etua PanitiaB Penyelaras Program dengan menggunakan 5nstrumen yang daripada (PM atau yang dibina k"as untuk (eperluan setiap kelas : & $ Aaporan di"antar ke #PN menggunakan format e<Aaporan )eta"un $ kali > #un dan Oktober ? Penilaian dilaksanakan selepas meninjau "asil dari celek jawi

Penilaian

Penamba"baikan

.erdasarkan "asil penilaian, penamba"baikan dilakukan setiap !iga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program

PELAN OPERASI : ASUHAN TILAWAH AL-QURAN _______________________________________________________________________ _ Nama Program Objektif !empo" (umpulan sasaran +uru !erlibat : CELEK AL-QURAN : Meningkatkan Peratus murid mengenal, menyebut dan membaca menurut kandungan kurikulum kepada 75% : #anuari "ingga Oktober $%&' : )emua Pelajar !a"ap & * !a"ap $ : & ,sta-a" #inang .t )etan $ ,sta-a" /usni-a .t /ani ' ,sta-a" )iti 0s"a" .t )alle" 1 ,st 2"mad )u-i . Mo"d 3asbulla" 5 ,st 4airul Ni-am . 5bra"im 6 ,sta-a" Mard"iya" .t2bdulla" 7 ,sta-a" /osnani )idek 8 ,sta-a" (amaro"ida .t (amaluddin 8 ,sta-a" 9an Norfad"ila" .t 9an 2bdul /a"man &% ,sta-a" Norafsa" 2wang (ati && )iti 4ari"an .t :"e 2li : & !aklimat Program Celek al-Quran & & ,capan (etua Panitia & $ Penerangan tentang program :elek al<=uran & ' Perlantikan Penyelaras Program (enal pasti kumpulan sasaran $ & ,jian ;iagnostik $ $ (enalpasti "asil ujian $ ' 2gi"an mengikut kumpulan kebole"an Perbincangan sesama guru +P2 dan +uru j<=24 untuk melaksanakan program :elek al<=uran dalam Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan kebole"an murid Program ini adala" seba"agian daripada program j<=24 (PM Program ini dijalankan sebanyak empat kali > dalam pelajaran >Peruntukan masa 2su"an !ilawa" ? seminggu bagi enam bulan pertama dan ' kali seminggu bagi enam

Proses (erja

'

bulan kedua 5 Perlaksanaan akti@iti 5& Pelajar diperkenalkan dengan bunyi bacaan .erdasarkan buku iCra & 5$ Aati"an talaCCi musyafa"a" 5' Penilaian dijalankan berdasarkan dapatan daripada pemer"atian dan bacaan pelajar berkenaan

(ekangan

: & )tatus moti@asi murid yang lema" $ !iada penegu"an bacaan al<=uran di ruma" ' !a"ap ke"adiran murid ke sekola" renda" 1 (elas yang tidak kondusif : Pemantauan dilakukan ole" +uru .esarB +uru Penolong (ananB (etua PanitiaB Penyelaras Program dengan menggunakan instrumen yang daripada (PM atau yang dibina k"as untuk keperluan setiap kelas : & $ Aaporan di"antar ke #PN menggunakan format e<Aaporan seta"un $ kali > #un dan Oktober ? Penilaian dilaksanakan selepas meninjau "asil dari celek al<=uran

Pemantauan

Penilaian

Penamba"baikan

.erdasarkan "asil penilaian, penamba"baikan dilakukan setiap tiga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program

PELAN OPERASI : PAFA _______________________________________________________________________ _ Nama Program Objektif !empo" (umpulan sasaran +uru !erlibat : KEM BESTARI SOLAT : Meningkatkan Peratus murid membaca, dan mengamalkan solat menurut kandungan kurikulum kepada 8%% : #anuari "ingga Oktober $%&' : )emua Pelajar !a"ap & * $ : & ,sta-a" #inang .t )etan $ ,sta-a" /usni-a .t /ani ' ,sta-a" )iti 0s"a" .t )alle" 1 ,st 2"mad )u-i . Mo"d 3asbulla" 5 ,st 4airul Ni-am . 5bra"im 6 ,sta-a" Mard"iya" .t2bdulla" 7 ,sta-a" /osnani )idek 8 ,sta-a" (amaro"ida .t (amaluddin 8 ,sta-a" 9an Norfad"ila" .t 9an 2bdul /a"man &% ,sta-a" Norafsa" 2wang (ati && )iti 4ari"an .t :"e 2li : & !aklimat Program KBS & & ,capan (etua Panitia & $ Penerangan tentang program (.) & ' Perlantikan Penyelaras Program (enal pasti kumpulan sasaran $ & Melakukan pemer"atian berdasarkan kebole"an murid $ $ 2gi"an mengikut kumpulan pelbagai kebole"an Perbincangan sesama guru +P2 dan +uru j<=24 untuk melaksanakan program (.) di luar waktu Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan kebole"an murid Program ini adala" seba"agian daripada program j<=24 (PM Program ini dijalankan sebanyak empat kali seta"un Perlaksanaan akti@iti

Proses (erja

'

1 5

5& 5$ 5' (ekangan : & $ ' 1

Pelajar diperkenalkan dengan bacaan dan dan cara perlakuan solat yang betul Aati"an amali dilaksanakan Penilaian dijalankan berdasarkan dapatan daripada pemer"atian amali yang dijalankan

)tatus moti@asi murid yang lema" !iada penegu"an aplikasi solat di ruma" !a"ap ke"adiran murid ke sekola" renda" (elas yang tidak kondusif

Pemantauan

: Pemantauan dilakukan ole" +uru .esarB +uru Penolong (ananB (etua PanitiaB Penyelaras Program dengan menggunakan 5nstrumen yang daripada (PM atau yang dibina k"as untuk (eperluan setiap kelas : & $ Aaporan di"antar ke #PN menggunakan format e<Aaporan )eta"un $ kali > #un dan Oktober ? Penilaian dilaksanakan selepas meninjau "asil dari Pelaksanaan (.) 1 kali seta"un

Penilaian

Penamba"baikan

.erdasarkan "asil penilaian, penamba"baikan dilakukan setiap !iga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program

P0A2N OP0/2)5 P0A2#2/2N .232)2 2/2. Nama Program Objektif !empo" (umpulan sasaran +uru !erlibat : BERTUTUR DALAM BAHASA ARAB : Meningkatkan Peratus murid bertutur dalam .a"asa 2rab kepada 6%% : #anuari "ingga Oktober $%&' : )emua Pelajar !a"ap & * !a"ap $ : & ,sta-a" #inang .t )etan $ ,sta-a" /usni-a .t /ani ' ,sta-a" )iti 0s"a" .t )alle" 1 ,st 2"mad )u-i . Mo"d 3asbulla" 5 ,st 4airul Ni-am . 5bra"im 6 ,sta-a" Mard"iya" .t2bdulla" 7 ,sta-a" /osnani )idek 8 ,sta-a" (amaro"ida .t (amaluddin 8 ,sta-a" 9an Norfad"ila" .t 9an 2bdul /a"man &% ,sta-a" Norafsa" 2wang (ati && )iti 4ari"an .t :"e 2li : & !aklimat Program Bertutur Dalam Bahasa Arab & 1 ,capan (etua Panitia & 5 Penerangan tentang program .ertutur ;alam .a"asa 2rab & 6 Perlantikan Penyelaras Program (enal pasti kumpulan sasaran $ & ,jian ;iagnostik $ $ (enalpasti "asil ujian $ ' 2gi"an mengikut kumpulan kebole"an Perbincangan sesama guru +P2 dan +uru j<=24 untuk melaksanakan program .ertutur ;alam .a"asa 2rab dalam Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan kebole"an murid Program ini adala" seba"agian daripada program j<=24 (PM Program ini dijalankan sebanyak dua kali > dalam pelajaran

Proses (erja

'

Peruntukan masa .a"asa 2rab ? seminggu 5 Perlaksanaan akti@iti 5& Pelajar diperkenalkan dengan "uruf tunggal jawi dan memadankan dengan gambar berdasarkan bunyi "uruf 51 Aati"an bertulis diberikan 55 Penilaian dijalankan berdasarkan dapatan daripada pemer"atian dan ujian bertulis yang dijalankan )tatus moti@asi murid yang lema" !iada penegu"an aplikasi penggunaan jawi di dalam dan di luar sekola" !a"ap ke"adiran murid ke sekola" renda" (elas yang tidak kondusif

(ekangan

: & $ ' 1

Pemantauan

: Pemantauan dilakukan ole" +uru .esarB +uru Penolong (ananB (etua PanitiaB Penyelaras Program dengan menggunakan 5nstrumen yang daripada (PM atau yang dibina k"as untuk (eperluan setiap kelas : & $ Aaporan di"antar ke #PN menggunakan format e<Aaporan )eta"un $ kali > #un dan Oktober ? Penilaian dilaksanakan selepas meninjau "asil dari celek jawi

Penilaian

Penamba"baikan

.erdasarkan "asil penilaian, penamba"baikan dilakukan setiap !iga bulan bagi meningkatkan keberkesanan program

Anda mungkin juga menyukai