Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN LITERASI ASAS 1

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 1&2 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3 OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya i! Menamakan dan membunyikan huru" #$ka% &a', &i', &u'! ii! Menamakan dan menu%i( huru" ke)i% &a', &i', &u', &b', 'd', '%', 't', 'h', 'k' den*an betu%! iii! Menamakan dan menu%i( huru" be(ar &+', &I', &U', &,', '-', '.', 'T', '/', 'K' den*an betu%! Pada akhir unit 1, murid berupaya Membunyikan (uku kata K5 *abun*an huru" #$ka% den*an huru" k$n($nan! ii. Menu%i( (uku kata terbuka K5 *abun*an daripada huru" k$n($nan den*an #$ka%! i. Pada akhir unit 1, murid berupaya

1!0 Men*ena% dan membunyikan huru" #$ka% &a', &i', &u'! 1!0 Men*ena% dan menu%i( huru"!

1!1 Menamakan dan membunyikan huru" #$ka% &a', &i', &u'! 1!1 Men*ena% bentuk huru" ke)i% a12! 1!2 Menu%i( huru" ke)i% a12! 1!3 Men*ena% bentuk huru" be(ar +13! 1!4 Menu%i( huru" be(ar +13!

Guru memperkena%kan huru" #$ka% 'a','i','u' a aya m api i ibu ikan u u%ar ubi

MINGGU 3&4 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3

2!0 Memba)a (uku kata!

2!1 Memba)a dan membunyikan (uku kata terbuka K5! 3!1 Membina dan menu%i( (uku kata terbuka K5!

3!0 Membina dan menu%i( (uku kata!

6$nt$h (uku kata ba bi bu da di du ha hi hu ka ki ku %a %i %u ta ti tu 6$nt$h (uku kata terbuka K58K5 dahi mat buku a batu %idi kuda kuku bah dad u a %ada ta%i %abu

MINGGU 7 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3

i.

Membina dan memba)a perkataan men*andun*i (uku kata terbuka K58K5!

4!0 Memba)a perkataan!

4!1 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K58K5! 7!1 Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata K58K5!

ii. Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata terbuka K58K5!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 9 UNIT 1 KONSTRUK 1, 2, 3

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit 1, murid berupaya 7!0 Memba)a perkataan! Membina dan memba)a perkataan men*andun*i (uku kata terbuka K58K5! ii. Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata terbuka K58K5! i. 7!0 Membina dan menu%i( perkataan! i!1 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K58K5! 7!1 Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata K58K5! 6$nt$h (uku kata terbuka K58K5 ra*a %$ri (udu dad r$ti t$pi u da* na(i tebu u kera ru(a (u(u

MINGGU : MINGGU :&; UNIT 2 KONSTRUK 1, 2 Pada akhir unit 2, murid berupaya i! Menama dan menu%i( huru" ke)i% e, $, ), m, n, r, dan ( den*an betu%! ii! Menama dan menu%i( huru" be(ar <, O, 6, M, N, R, dan S den*an betu%!

CUTI TAHUN BARU CINA

1!0 Men*ena% dan menu%i( huru"!

1!1 Men*ena% bentuk huru" ke)i% a12! 1!2 Menu%i( huru" ke)i% a12 1!3 Men*ena% huru" be(ar +1 3! 1!4 Menu%i( huru" be(ar +13!

e, $, ), m, n, r, ( <, O, 6, M, N, R, S

2!0 Memba)a (uku kata! iii! Membunyikan (uku kata terbuka K5 *abun*an huru" k$n($nan dan huru" #$ka% yan* te%ah dipe%a=ari! i#! Membina dan menu%i( (uku kata terbuka K5 *abun*an daripada huru" k$n($nan dan huru" #$ka% yan* te%ah dipe%a=ari! #! Memba)a perkataan men*andun*i (uku kata 58K5 dan K58K58K5 den*an e=aan yan* betu%! 3!0 Membina dan menu%i( (uku kata!

2!1 Memba)a dan membunyikan (uku kata terbuka K5! 3!1 Membina dan menu%i( (uku kata terbuka K5!

ke, ra, tu, (e, di

4!0 Memba)a perkataan!

4!2 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata terbuka 58K5!

a%u, ubi, ibu, u%i, i(i, u%u

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU > & 10 UNIT 2 KONSTRUK 2, 3

OBJEKTIF Pada akhir Unit 2, murid berupaya i! Membunyikan (uku kata terbuka K5 *abun*an huru" k$n($nan dan huru" #$ka% yan* te%ah dipe%a=ari! ii! Membina dan menu%i( (uku kata terbuka K5 *abun*an daripada huru" k$n($nan dan huru" #$ka% yan* te%ah dipe%a=ari! iii! Memba)a perkataan men*andun*i (uku kata 58K5 dan K58K58K5 den*an e=aan yan* betu%! i#! Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata 58K5 dan K58K58K5 den*an e=aan yan* betu%!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2!0 Memba)a (uku kata!

2!1 Memba)a dan membunyikan (uku kata terbuka K5!

3!0 Membina dan menu%i( (uku kata!

3!1 Membina dan menu%i( (uku kata terbuka K5!

4!0 Memba)a perkataan!

4!2 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata terbuka 58K5! 7!2 Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata terbuka 58K5!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU 11 UNIT 2 KONSTRUK 2, 3

Pada akhir Unit 2, murid berupaya #! Membunyikan (uku kata terbuka K5 *abun*an huru" k$n($nan dan huru" #$ka% yan* te%ah dipe%a=ari! #i! Membina dan menu%i( (uku kata terbuka K5 *abun*an daripada huru" k$n($nan dan huru" #$ka% yan* te%ah dipe%a=ari! 2!0 Memba)a (uku kata! 2!1 Memba)a dan membunyikan (uku kata terbuka K5!

3!0 Membina dan menu%i( (uku kata!

3!1 Membina dan menu%i( (uku kata terbuka K5!

MINGGU UNIT KONSTRUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

#ii!Memba)a perkataan men*andun*i (uku kata 58K5 dan K58K58K5 den*an e=aan yan* betu%! #iii! Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata 58K5 dan K58K58K5 den*an e=aan yan* betu%! MINGGU 12 MINGGU 13 MINGGU 14 UNIT 2 KONSTRUK 2, 3 Pada akhir Unit 2, murid berupaya i! Memba)a perkataan men*andun*i (uku kata 58K5 dan K58K58K5 den*an e=aan yan* betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan men*adun*i (uku kata 58K5 dan K58K58K5 den*an e=aan yan* betu%! MINGGU 17 UNIT 3 KONSTRUK 1,4,7 Pada akhir Unit 3, murid berupaya i! menama dan menu%i( huru" ke)i% ",#,?,@ dan 2 den*an betu%! ii! menama dan menu%i( huru" be(ar A,5,B,C dan 3 den*an betu%!

4!0 Memba)a perkataan!

4!2 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata terbuka 58K5! 7!2 Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata terbuka 58K5!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

SARINGAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

4!0 Memba)a perkataan!

4!3 Memba)a perkataan men*andun*i (uku kata terbuka K58K58K5! 7!3 Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i (uku kata terbuka K58K58K5! 1!1 Men*ena% huru" ke)i% a12 D",#,?,@ dan 2E 1!2 Menu%i( huru" ke)i% a12 D",#,?,@ dan 2E 1!3 Men*ena% bentuk huru" be(ar +13 DA,5,B,C dan 3E 1!4 Menu%i( huru" be(ar +13 DA,5,B,C dan 3E

keru(i, kereta, t$mat$, kamera, rebana, menara, ke%adi, %e%aki, bateri

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

1!0 Men*ena% dan menu%i( huru"!

1 #an 1ba( 1kad 1=am 1ayam 1ek$r 1adik 1u%ar 1ubaT

MINGGU UNIT KONSTRUK

OBJEKTIF iii! memba)a (uku kata tertutup K5K den*an betu%! i#! membina dan menu%i( (uku kata tertutup K5K den*an betu%!

STANDARD KANDUNGAN 2!0 Memba)a dan membunyikan (uku kata 3!0 Membina dan menu%i( (uku kata

STANDARD PEMBELAJARAN 2!2 Memba)a dan membunyikan (uku kata tertutup K5K 3!2 Membina dan menu%i( (uku kata tertutup K5K

CATATAN

MINGGU 19 UNIT 3 KONSTRUK 1,4,7

Pada akhir Unit 3, murid berupaya #! memba)a perkataan K5K! #i! membina dan menu%i( perkataan K5K! 4!0 Memba)a perkataan! 7!0 Membina dan menu%i( perkataan! 4!9 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K 7!9 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup K5K

MINGGU 1: UNIT 3 KONSTRUK 1,4,7

Pada akhir Unit 3, murid berupaya #ii! memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 58K5K! 4!0 Memba)a perkataan 4!9 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K 4!11 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 58K5K 7!9 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup K5K! 7!11 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata 58K5K! STANDARD PEMBELAJARAN

#ii! membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 58K5K!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan

MINGGU UNIT KONSTRUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

MINGGU 1; UNIT 4 KONSTRUK 1,3,4,7

Pada akhir Unit 4, murid berupaya i! Menama dan menu%i( huru" ke)i% *, =, p, F dan y yan* betu%! ii! Menama dan menu%i( huru" be(ar G, G, P, H dan I den*an betu%! iii! Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K58K5K den*an betu%! i#! Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K58K5K den*an betu%! 1.0 Men*ena% dan menu%i( huru"! 1!1 Men*ena% bentuk huru" ke)i% a12! 1!2 Menu%i( huru" ke)i% a12! 1!3 Men*ena% bentuk huru" ke)i% +13! 1!4 Menu%i( huru" be(ar +13! :!; Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata terbuka dan tertutup K58K5K! 7!: Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K58K5K! *, =, p,F, y G,G,P,H,I

4!0 Memba)a perkataan

*a=ah )a?an )i)ak

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU 1> UNIT 4 KONSTRUK 1,3,4,7

Pada akhir Unit 4, murid berupaya i! Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5 den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5 den*an betu%! 4!0 Memba)a perkataan 4!4 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5! 7!4 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5! %ampu b$mba %embu

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU 1> & 20 MINGGU 20 UNIT 4 KONSTRUK 4,7 Pada akhir Unit 4, murid berupaya i! Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan OBJEKTIF

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

4!0 Memba)a perkataan

;!; Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K! STANDARD PEMBELAJARAN

pen(e% banta% bi(kut

MINGGU UNIT KONSTRUK

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

iii! yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K den*an betu%!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K!

MINGGU 21 UNIT 4 KONSTRUK 3,7

Pada akhir Unit 4, murid berupaya 4!0 Memba)a perkataan i#! Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K den*an betu%! #! Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K den*an betu%! >!; Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K! Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5K!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU 22 & 23 MINGGU 24 UNIT 7 KONSTRUK 4 Pada akhir Unit 7, murid berupaya i! Men*e=a dan membunyikan (uku kata K5KK den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( (uku kata K5KK den*an betu%! MINGGU 27 UNIT 7 KONSTRUK 7 Pada akhir Unit 7, murid berupaya i! Men*e=a dan menyembunyikan perkataan daripada (uku kata K5KK den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan K5KK den*an betu%! MINGGU UNIT KONSTRUK

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

2!0 Memba)a (uku kata 3!0 Membina dan menu%i( (uku kata! 4!0 Memba)a perkataan

2!3 Memba)a dan membunyikan (uku kata tertutup K5KK! 3!3 Membina dan menu%i( (uku kata tertutup K5KK! 4!10 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5KK! 7!; Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5KK! STANDARD PEMBELAJARAN

%an*, %in*, tan*, ken*, k$n*, ban*

?an*, bank, t$n*,*$n*, 2ink,

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

CATATAN

MINGGU 29 UNIT 7 KONSTRUK 9

Pada akhir Unit 7, murid berupaya 4!0 Memba)a perkataan i! Men*e=a dan memba)a perkataan K58K5KK den*an (ebutan yan* betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan daripada (uku kata K5 8K5KK den*an betu%! 7!0 Membina dan menu%i( perkataan! 4!1: Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K58K5KK ! 7!1; Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K58K5KK! pi 8 (an* Jpi(an* )a 8 )in* J )a)in* pa 8 ran* Jparan* tu 8 %an* J tu%an* bu 8 run*J burun* ($ 8 t$n*J ($t$n* %e 8 (un* J%e(un* te 8 run*J terun* ba 8 ?an* J ba?an*

MINGGU 2: MINGGU 2; UNIT 9 KONSTRUK 9

SARINGAN 2

Pada akhir unit 9 murid berupaya 4!0 Memba)a perkataan i! Men*e=a dan memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%! ii! Membina perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup ! iii! Menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%! 4!7 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5KK8K5! 7!7 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5KK8K5! ban*ku, nan*ka ban*(a, tan**a

9!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU 2> UJIAN PERCUBAAN UPSR/ UJIAN SELARAS 2

MINGGU UNIT KONSTRUK

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

MINGGU 2> UNIT 9 KONSTRUK 9

Pada akhir unit 9 murid berupaya i! Men*e=a dan memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%! ii! Membina perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup ! iii! Menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%! 4!0 Memba)a perkataan 4!> Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5KK! 7!> Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5K8K5KK! %$mb$n*, tendan*, kambin*, %embin*

7!0 Membina dan menu%i( perkataan

MINGGU 30 UNIT 9 KONSTRUK 9

Pada akhir unit 9 murid berupaya i! Men*e=a dan memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%! ii! Membina perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup ! iii! Menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%! 4!0 Memba)a perkataan 4!19 Memba)a perkataan yan* men*andun*i K5KK8K5K! 7!19 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5KK8K5K! )an*ku%,man*kuk, man**i(,t$n*kat

7!0 Membina dan menu%i( perkataan

MINGGU 32 & 33

CUTI HARI RAYA PUASA & CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 31 UNIT 9 KONSTRUK 9

OBJEKTIF Pada akhir unit 9 murid berupaya i! Men*e=a dan memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%! ii! Membina perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup ! iii! Menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup den*an betu%!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4!0 Memba)a perkataan!

4!13 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5KK8K5KK! 7!19 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata K5KK8K5KK!

pin**an*,pan**un*, t$n*kan*,%$n*kan*, kan*kun*

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU 34 UNIT : KONSTRUK 4, 7 ,9,:

Pada akhir unit : murid berupaya i! Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 58K5KK den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 58K5KK den*an betu%! 4!0 Memba)a perkataan! 4!12 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata 58K5KK! 7!12 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata 58K5KK! -+AT+R K+T+ u%an* aban* a(in* u(an* a%an* u%un* $ran* udan* -+AT+R K+T+ arnab I(nin a(kar I(%am ambi% indah ab=ad intan $mbak u(ta2 $r*an untuk $rkid umpan $b=ek en)ik empat embun

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

MINGGU 37 UNIT : KONSTRUK 4, 7, 9

Pada akhir unit : murid berupaya i! Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 5K8K5K den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 5K8K5K den*an betu%! 4!0 Memba)a perkataan! 4!17 Men*e=a dan memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata 5K8K5K! 7!17 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata 5K8K5K!

7!0 Menu%i( perkataan!

10

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 39 UNIT : KONSTRUK 4, 7, 9

OBJEKTIF Pada akhir unit : murid berupaya i! Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 5K8K5KK den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata tertutup 5K8K5KK den*an betu%! Pada akhir unit : murid berupaya i! Memba)a perkataan men*andun*i di"t$n* den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan men*andun* di"t$n* den*an betu%! Pada akhir unit : murid berupaya i! Memba)a perkataan yan* men*andun*i #$ka% ber*andin* den*an betu%! ii! Membina dan menu%i( perkataan men*andun*i #$ka% ber*andin den*an betu%!

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4!0 Memba)a perkataan!

4!14 Memba)a perkataan yan* men*andun*i (uku kata 5K8K5KK! 7!14 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i (uku kata 5K8K5KK!

7!0 Menu%i( perkataan!

-+AT+R K+T+ un)an* imban* in(an* untun* undan* empin* amban*

MINGGU 39 UNIT : KONSTRUK ;

4!0 Memba)a perkataan!

4!1; Men*e=a dan memba)a perkataan yan* men*andun*i di"t$n*! 7!1; Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i di"t$n*!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

kedai ramai pakai mi(ai hi=au (ep$i %imau pu%au

he%ai *erai ba%ai petai pi(au da?ai (erai tupai

MINGGU 3: UNIT : KONSTRUK ;

4!0 Memba)a perkataan!

4!20 Memba)a perkataan yan* men*andun*i #$ka% ber*andin*! 7!20 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i #$ka% ber*andin*!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan!

kuih buih duit )uit buah pia%a

(uap tua%a main kain %ain daun

MINGGU 3:

PEPERIKSAAN UPSR

11

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 3; UNIT ; KONSTRUK >

OBJEKTIF Pada akhir unit ; murid berupaya

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2!0 Memba)a (uku kata i! memba)a (uku kata tertutup yan* men*andun*i di*ra"! ii! membina dan menu%i( (uku kata yan* men*andun*i di*ra"! 3!0 Membina dan menu%i( (uku kata

2!7 Memba)a dan membunyikan (uku kata tertutup yan* men*andun*i di*ra"! 3!7 Membina dan menu%i( (uku kata tertutup yan* men*andun*i di*ra"!

1bun*a 1n*an*a 1(in*a 1?an*i 1nyanyi

MINGGU 3> MINGGU 41 UNIT ; KONSTRUK >

SARINGAN 3

Pada akhir unit ; murid berupaya i! memba)a perkataan yan* men*andun*i di*ra" den*an betu%! membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i di*ra" den*an betu% dan kema(! 4!0 Memba)a perkataan 4!1> Memba)a perkataan yan* men*andun*i di*ra"! 7!1> Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i di*ra"! 1un*u 1an*(a 1tan*an 1%an*it 1ban*un

ii!

7!0 Membina dan menu%i( perkataan

MINGGU 42 UNIT ; KONSTRUK >

Pada akhir unit ; murid berupaya i! memba)a perkataan yan* men*andun*i k$n($nan ber*abun* den*an betu%! ii! membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i k$n($nan ber*abun* den*an betu%! 4!0 Memba)a perkataan 4!21 Memba)a perkataan yan* men*andun*i k$n($nan ber*abun*! 7!21 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i k$n($nan ber*abun*! 1(te(en 1k%ip 1(t$kin* 1(pan 1kray$n 1dram

7!0 Membina dan menu%i( perkataan

MINGGU 43

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

12

MINGGU UNIT KONSTRUK MINGGU 43 UNIT ; KONSTRUK 10

OBJEKTIF

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Pada akhir unit ; murid berupaya memba)a perkataan yan* berimbuhan a?a%an den*an betu%! ii! membina dan menu%i( perkataan yan* berimbuhan a?a%an den*an betu% dan kema(! i! 4!0 Memba)a perkataan 4!22 Memba)a perkataan yan* men*andun*i kata imbuhan! 7!0 Membina dan menu%i( perkataan 7!22 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i kata imbuhan! 1ber 8 %ari J ber%ari 1me 8 %uki( J me%uki( 1ter 8 =atuh J ter=atuh

MINGGU 44 UNIT ; KONSTRUK 10

Pada akhir unit ; murid berupaya i! ii! memba)a perkataan yan* berimbuhan akhiran den*an betu%! membina dan menu%i( perkataan yan* berimbuhan akhiran den*an betu% dan kema(! 4!0 Memba)a perkataan 4!23 Memba)a perkataan yan* men*andun*i kata imbuhan akhiran! 7!23 Membina dan menu%i( perkataan yan* men*andun*i kata imbuhan akhiran! 1tiup 8 an J tiupan 1%ari 8 an J %arian 1main 8 an J mainan 1tu%i( 8 an J tu%i(an 1%uki( 8 an J %uki(an

7!0 Membina dan menu%i( perkataan

MINGGU 47 UNIT > KONSTRUK 11

Pada akhir unit > murid berupaya i! Memba)a ran*kai kata den*an (ebutan yan* betu%! ii! Membina dan menu%i( ran*kai kata den*an betu%! 9!0 Memba)a ran*kai kata :!0 Membina dan menu%i( ran*kai kata 9!1 Memba)a ran*kai kata :!1 Membina dan menu%i( ran*kai kata 1Tatabaha(a Kata nama am 1duit (yi%in* baku% (ampah

13

iii! Memba)a ayat tun**a% den*an (ebutan dan int$na(i yan* betu% i#! Memahami ayat tun**a% yan* diba)a!

;!0 Memba)a ayat

;!1 Memba)a ayat tun**a% ;!2 Memahami ayat tun**a% yan* diba)a

1Tatabaha(a Kata Nama +m +yat Tanya +yat Tun**a% Tanda ,a)a ba=u hu=an =ambu air

MINGGU 49 UNIT > KONSTRUK 11

Pada akhir unit > murid berupaya i! Memba)a ran*kai kata den*an (ebutan yan* betu%! ii! Membina dan menu%i( ran*kai kata den*an betu%! iii! Memba)a ayat tun**a% den*an (ebutan dan int$na(i yan* betu% i#! Memahami ayat tun**a% yan* diba)a! 9!0 Memba)a ran*kai kata :!0 Membina dan menu%i( ran*kai kata ;!0 Memba)a ayat 9!1 Memba)a ran*kai kata :!1 Membina dan menu%i( ran*kai kata ;!1 Memba)a ayat tun**a% ;!2 Memahami ayat tun**a% yan* diba)a 1tatabaha(a kata nama am ayat tanya ayat tun**a% tanda ba)a 1duit (yi%in* baku% (ampah ba=u hu=an =ambu air

14