Anda di halaman 1dari 1

HALAMAN PENGAKUAN

Saya mengaku ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan pelajar

Tandatangan pensyarah

( Tarikh :

( Tarikh :