Anda di halaman 1dari 1

Sejarah Ringkas Pendaftaran SAR KAFA Integrasi Al-Munawwarah Jan 2000 - Operasi sek lah !

er"ula dengan "enu"pang pendaftaran SAR #a"an $unga %egara dengan & rang tenga pengajar - SAR Al-Munawwarah !er perasi dengan sendirin'a (dala" pr ses "endaftar dengan JAIS) Og s 2002 - Kertas kerja *adangan penu!uhan dan per" h nan pendaftaran SAR Al-Munawwarah diajukan kepada pendaftar Sek lah Aga"a Isla" JAIS + Rujukan SARAM,0-.,JAIS,0--2002 (-2 Og s 2002) Jan 200. - Pihak JAIS "e" h n !e!erapa perkara disertakan dala" per" h nan untuk