Anda di halaman 1dari 3

MURID TERLALU AKTIF SEMASA DALAM KELAS

Nurul Amira binti Md Yusop PISMP Sains Januari 2010

Masalah Saya mengajar di Kelas 3 Melor bagi mata pelajaran Sains !ea"si murid dalam "elas ini adala# seder#ana$ tida" terlampau a"ti% dan tida" terlalu pasi% Namun begitu$ terdapat seorang murid lela"i yang sangat a"ti% dan su"a menari" per#atian guru Keti"a guru memberi"an penerangan didapati murid ini tida" memberi"an tumpuan ter#adap demonstrasi serta penerangan yang diberi"an guru "erana a"ti% bergera" dalam "elas Si"ap murid ber"enaan menyebab"an dirinya sentiasa disisi# ole# ra"an&ra"an yang lain$ "erana su"a menga'au murid lain (le# yang demi"ian $ra"an lain a"an terganggu untu" belajar "erana guru #arus memberi"an per#atian yang lebi# "epadanya Menurut K#airul Yusri )200*+$ perbe,aan indi-idu berma"sud -ariasi atau "etida"samaan indi-idu daripada norma "umpulannya sama ada dari segi si%at "ogniti%$ emosi$ %i,i"al$ moral$ ting"a# la"u$ sosial atau ba"at dan aspe" . aspe" yang lain mung"in terdapat sesama indi-idu dalam sesuatu "umpulan (le# itu guru&guru #arus mema#ami per"ara ini di "alangan murid&murid "erana ia bole# mempengaru#i pembelajaran di dalam "elas /alam #al ini$ murid tersebut mengalami perbe,aan dari segi emosi dan ting"a# la"u berbanding ra"an&ra"an yang lain Sebagai seorang guru, adalah penting untuk mengetahui dan ambil peduli akan siapa sebenarnya
pelajar-pelajar atau komuniti di dalam sesebuah kelas. Guru juga perlu meneliti akan pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap pelajar, bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran.

Saya a"an mengguna"an pelbagai pende"atan supaya dapat memasti"an murid tersebut dapat menumpu"an per#atian "epada pengajaran dan tida" mengganggu ra"an yang lain Analisis Masalah Si"ap yang ditunju""an ole# murid yang terlibat menyebab"an saya terpa"sa menyiasat masala# yang di#adapi ole# murid ber"enaan Antara soalan&soalan yang timbul di dalam di dalam pemi"iran saya iala#0 & & & & Ada"a# murid tida" minat langsung ter#adap mata pelajaran yang saya ajar1 Ada"a# pengajaran saya tida" menari"1 Apa"a# latar bela"ang sebenar murid ini 1 Apa"a# yang perlu saya la"u"an untu" membantu murid ini 1

&

2agaimana"a# penglibatan murid ini di dalam "elas sebelum ini 1

/aripada tinjauan a3al yang tela# saya la"u"an melalui temu bual dengan guru yang merupa"an guru "elas bagi "elas ini Saya dapati ba#a3a memang murid ini su"a bergera" semasa guru mengajar dan bising ji"a guru tida" memberi peluang "epadanya untu" menja3ab sebarang pertanyaan atau mela"u"an a"ti-iti

4asil daripada pemer#atian yang dibuat$ murid ini memang su"a bergera" dengan a"ti% dalam "elas 4al ini terjadi "erana dia ber"ela"uan demi"ian untu" menari" per#atian guru dan ra"an yang lain Murid ini ber"ela"uan begini juga "erana ra"an lela"i yang lain tida" su"a ber"a3an dengannya "erana si"apnya yang su"a menga'au orang lain dan dia berusa#a untu" menari" minat "a3an&"a3an lain untu" ber"a3an dengannya Cadangan 2agi menguba# si"ap murid ini daripada terus bergera" bebas dalam "elas dan ma"mal$ saya tela# membuat beberapa 'adangan yang bole# membantunya untu" 'uba mematu#i ara#an saya Antara 'adangan saya adala# seperti beri"ut0 & & & & Meminta ra"an agar tida" meng#irau"annya ji"a dia 'uba menga'au semasa sesi p5p Memberi"an sedi"it penegu#an negati% "epadanya supaya ber"ela"uan bai" dalam "elas Membimbing murid ini untu" bersama&sama mela"u"an a"ti-iti Memberi"an ganjaran "epadanya se"iranya dia tida" mela"u"an masala# dan ber"ela"uan bai" semasa menjalani sesi p5p

Penegu#an iala# per"ara yang dila"u"an untu" menggla""an sesuatu perla"uan itu diulangi Menurut !a'#in )1661+$ penegu#an diberi"an untu" memuas"an "e#enda" indi-idu dan untu" mengurang"an te"anan serta merangsang ota" /alam "onte"s permasala#an saya$ saya #arus mengguna"an penegu#an negati% dan positi% Penegu#an negati% adala# untu" mengela""an masala# timbul mana"ala penegu#an positi% adala# 'ara untu" membole#"an saya mendapati ting"a# la"u yang diingin"an daripada murid tersebut Tempoh Penyelesaian 16 ma'& 13 april 2012 )3 minggu+ Tindakan Susulan Sebagai guru saya bertanggungja3ab untu" senantiasa memberi"an dorongan serta tunju" ajar 4asil daripada pemba'aan dan "ajian yang dibuat $ bagi menangani masala# murid ini saya tela# meruju" "epada "onsep "endiri positi% yang perlu ada di dalam diri seseorang murid bagi mendorongnya menjadi lebi# ya"in ter#adap "emampuan dirinya

Murid ini a"an diajar 'ara untu" mematu#i ara#an guru dengan permulaannya mematu#i peraturan yang ditetap"an ole# guru !a"an&ra"an digala""an untu" turut sama memberi"an peringatan "epadanya se'ara berpada supaya ber"ela"uan bai" dalam "elas

Kesimpulan Setiap murid mempunyai per3ata"an yang berlainan dan #al ini menyebab"an situasi pembelajaran menjadi pelbagai (le# itu$ per#atian se3ajarnya dan 'adangan yang bai" #arus dila"u"an untu" memasti"an ting"a# la"u yang di"e#enda"i dipapar"an