Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN PENGAPLIKASIAN KOMPONEN-KOMPONEN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Setiap pelajar PISMP semester diwajibka Berasaska dijala

ka persekitara pelaksa aa adala# ! t!k me deda#ka PBS( $!r! pelati# aka me jala i PBS iait! Pe ilaia PBS s!asa a da %a $ tidak

Sek"la# selama semi $$! di sek"la# %a $ dipili#& '!j!a $!r! pelati# de $a sek"la# disampi $ me imba pe $alama

seba$ai $!r!& Melal!i

memper"le#i ilm! pe $eta#!a

aka diper"le# di bilik k!lia#( #atta tidak diajar "le# pe s%ara#& Sa%a tela# me jala i PBS di Sek"la# Keba $saa )#e !a( Ra!b( Pa#a $& Ba$i s!bjek BMM *++,( t!$asa PBS iala# me ilai keberkesa a %a $ perl! diselesaika ketika me jala i pe $ajara

pe $aplikasia

k"mp" e -k"mp" e

da pembelajara $!r! Ba#asa Mela%!& Sa%a tela# me ilai E -ik '!a S%ed A.ma Bi S%d Ismail& Belia! mer!paka $!r! Ba#asa Mela%! %a $ me $ajar 'a#! / da 'a#! 0& K"mp" e kesimp!la berkesa pe $ajara kema#ira %a $ di ilai iala# kema#ira pe $! aa papa set i d!ksi( kema#ira pe !t!p da Setiap memb!at kema#ira se-ara aka

pe %"ala ( kema#ira serta

pelba$ai re $sa $a ( kema#ira

kap!r& da

mera $k!mi strate$i( pe dekata ( kaeda# da me ja%aka matlamat pe $ajara & Aspek %a $ pertama iala# kema#ira ba#a$ia perm!laa

tek ik& Pe $aplikasia pembelajara

aspek-aspek terseb!t dalam pe $ajara

set i d!ksi& Set i d!ksi iala# adala# !tama me $adaka set %a $

ses!at! pr"ses pe $ajara & '!j!a me !mp!ka per#atia

i d!ksi iala# ! t!k membi a alira 1ikira serta me imb!lka mi at pelajar-pelajar s!pa%a mereka aka ter#adap akti2iti pe $ajara #e dak disampaika & G!r! berja%a me arik per#atia m!rid ter#adap sesi

pembelajara & G!r! me arik per#atia m!rid de $a -ara berta %a kepada m!rid te ta $ tempat-tempat pela -" $a di Mala%sia& Nada s!ara %a $ di$! aka "le# $!r! j!$a memp! %ai ta#ap kela ta $a %a $ berbe.a da $!r! me $$! aka b!ka se-ara $eraka serta k" tak mata de $a m!rid& G!r! me $$! aka b!k! teks seba$ai alat ba t! me $ajar& M"ti2asi dapat diw!j!dka wala!p! de $a kesel!r!#a & G!r! #a %a memai ka pera a ! t!k memba $kitka rasa i $i ta#! m!rid ter#adap isi pembelajara & G!r! memb!at perkaita me $$! aka

sat! siri s"ala kepada m!rid&

%a $ berkaita

serta me $aitka

%a seba$ai isi pelajara

bar!

Seter!s %a iala# kema#ira pe $ajara da pembelajara

pe %"ala & Kema#ira pe $$! aa

pe %"ala

mer!paka

tek ik %a $ pe ti $ dalam akti2iti $!r!& 3al i i adala# kera a sem!a pr"ses melibatka tek ik me %"al& Pe ilaia ter#adap $!r! %a $ di ilai iala# $!r! me $$! aka pembe t!ka s"ala %a $ amat jelas( tepat da ri $kas berses!aia de $a ta#ap 1ikira m!rid 'a#! /& S"ala kepada s!at! idea da me $ik!t pe $alama lebi#& Maka( m!rid da pe $eta#!a jawapa %a $ dita %a lebi# ber1"k!ska berpel!a $ ! t!k me %ataka

mereka& S"ala disebar ke sel!r!# kelas da $!r! tidak berada statik di sat!-sat! tempat sa#aja& G!r! ber$erak ke sel!r!# kelas ! t!k me %ebarka s"ala & Nam! ( $!r! tidak memberi masa %a $ ba %ak kepada m!rid ! t!k memikirka jawapa %a $ ses!ai& G!r! mela%a i jawapa memberi p!jia de $a pe $ajara da tepat& Selai %a $ diberika "le# pelajar de $a -ara kepada m!rid %a $ berja%a me jawab s"ala it!( $!r! j!$a seri $ me %ataka pembelajara %a $ dikem!kaka

pet! j!k ketika sesi

a$ar m!rid dapat mema#ami apa %a $ i $i

disampaika "le# $!r!& Sekira %a m!rid k!ra $ jelas te ta $ apa %a $ dis"al "le# $!r!( maka $!r! tela# me $em!kaka s"ala %a $ lebi# m!da# s!pa%a m!rid dapat mema#ami ke#e dak s"ala $!r!& G!r! seri $ me $$! aka aras s"ala me $i $at kembali serta ke1a#ama & Aras pe $eta#!a me $!ji i $ata m!rid sama ada dapat me $i $at kembali isi pembelajara %a $ diajar "le# $!r! ata! tidak& Ma akala( aras ke1a#ama me $!ji keb"le#a m!rid ! t!k mema#ami 1akta& Ketika sesi pe ilaia i i( $!r! melak!ka lati#a pema#ama & Ia %a mer!paka sala# sat! akti2iti %a $ dijala ka "le# $!r! ! t!k me ilai ta#ap ke1a#ama m!rid ter#adap isi pembelajara & 3al i i adala# %a $ dikem!kaka da "le# $!r!& 4ala! pe ilaia Ba#asa $"l"i $a ! t!k memastika m!rid mema#ami taj!k ata! isi pembelajara %a $ dibi -a $ka "le# $!r! serta dapat me jawab s"ala ba$aima ap! ( aras s"ala k!ra $ diaplikasika aplikasi( a alisis( sistesis serta pe ilaia pembelajara seter!s %a memberika jawapa %a $ bet!l kepada

"le# $!r! ketika sesi pe $ajara

Mela%!& Sala# sat! 1akt"r %a $ me %ebabka #al i i terjadi adala# kera a terdapat m!rid %a $ berada di dalam pr"$ram LIN5S& M!rid LIN5S mer!paka m!rid %a $ perl! me jala i sesi pem!li#a kera a mereka tidak dapat me $!asai

kema#ira

!tama seperti kema#iara

*M iait! memba-a( me !lis da aras s"ala

me $ira&

Maka( $!r! tidak dapat me $!taraka

%a $ ti $$i kera a dik#!atiri

m!rid LIN5S aka keti $$ala dalam sesi i i& Aspek %a $ keti$a iala# kema#ira pelba$ai ra $sa $a & Ia %a j!$a dike ali seba$ai kema#ira 2ariasi ra $sa $a & Aspek i i mer!paka t!j!a tek ik me arik da mempelba$aika dikate$"rika dari #adapa kaeda# da tek ik pe %ampaia $!r! de $a

per#atia da mi at pelajar ter#adap akti2iti pe $ajara

%a& Per$eraka $!r! dapat

seba$ai -emerla $ kera a sepa ja $ pr"ses pe $ajara ke belaka $ da dari ka a

pembelajara ( $!r! se tiasa ber$erak di dalam bilik darja#& G!r! se tiasa ber$erak ke kiri bilik darja#& G!r! t!r!t dibi -a $ka "le# $!r!& Nada lati#a %a $ me $$erakka a $$"ta %a $ lai seperti ta $a ketika memberi pe jelasa kepada m!rid a$ar m!rid lebi# mema#ami apa %a $ i $i s!ara $!r! ber!ba#-!ba# dari me datar kepada la ta $ da diberika & M!rid me da $ar da Ba$i akti2iti per!ba#a per#atia meli#at apa %a $ di %ataka dari la ta $ kepada "le# $!r!& Melal!i

se %ap ter!tama %a ketika me %!r!# m!rid-m!rid melak!ka

per!ba#a 1"k!s deria( m!rid dapat mema#ami isi pembelajara de $a lebi# jelas& be t!k lisa m!rid p!la( $!r! berja%a me arik mi at da me %"al $!r! sekira %a tidak $!r! da "le# $!r!( me jawab setiap s"ala m!rid& 3al i i adala# kera a m!rid aka

mema#ami apa %a $ di %ataka

memba-a petika %a $ terdapat dalam b!k! teks& M!rid d!d!k( ba $! da me !lis ba$i me %iapka lati#a %a $ diberika "le# $!r!& Sekira %a terdapat m!rid %a $ tidak mema#ami s"ala %a $ di!taraka ( mereka aka ba $! da me dapatka $!r! ba$i me dapatka pe jelasa %a $ lebi# me dalam& Seter!s %a iala# kema#ira pelajara adala# ba#a$ia ba#a$ia me $$! aka pe !t!p da memb!at kesimp!la & Pe !t!p k" sep ata!

terak#ir dalam ses!at! pelajara & G!r! b"le#

i i ! t!k memba t! m!rid me $!k!#ka

kema#ira %a $ bar! sa#aja dipelajari de $a mer!m!ska sem!a isi pe ti $ ata! memberika akti2iti s!s!la kepada m!rid& Ba$i pe ilaia i i( akti2iti pe !t!p %a $ dijala ka "le# $!r! ses!ai de $a "bjekti1( isi da kema#ira & Pe !t!p s"sial t!r!t dijala ka "le# $!r! %a $ ma a $!r! me %!r!# m!rid me %amb! $ lati#a %a $ tidak disiapka di dalam kelas& Nam! ( pe ilaia %a $ diadaka "le# $!r! k!ra $ berkesa kepada m!rid-m!rid& Ba$i aspek keberkesa a "bjekti1 pe $ajara ( $!r! dapat memberi $ambara %a $ me %el!r!# te ta $ t"pik pembelajara ( Nam! (

perasaa pe -apaia tidak w!j!d ba$i memb"le#ka m!rid memperbaiki pelajara pada masa depa & G!r! tela# memberika dilak!ka me ampakka akti2iti s!s!la kepada m!rid ! t!k k"$ iti1 p!la di r!ma# seba$ai kerja sek"la#& Aspek perkaita

$!r! k!ra $ berja%a memb!at r!m!sa

ter#adap isi pembelajara

%a $ diajar pada #ari terseb!t& 4ala! ba$aima ap! ( $!r! tela# me $!la $ isi-isi pe tia $ %a $ m!rid pelajari pada #ari terseb!t da me jala ka akti2iti pe ilaia seperti me %"al m!rid te ta $ taj!k pembelajara bersama m!rid-m!rid& Kesel!r!#a %a( sesi pe $ajara da da pembelajara Ba#asa Mela%! pada pada #ari it!& G!r! tidak me jadika isi pembelajara pada #ari it! seba$ai sala# sat! ba#a perbi -a $a

masa it! berja%a da m!rid bermi at ! t!k mempelajari %a& #al i i terb!kti ketika beberapa "ra $ m!rid ba $! s"ala %a $ di!taraka berta %a kepada $!r! %a $ te ta $ ses!at! ber!pa%a me d"r" $ m!rid %a $ tidak di1a#ami& G!r! j!$a tidak me $#ampaka m!rid da me jawab se$ala "le# m!rid& G!r! bijak da ! t!k me %iapka kerja da lati#a %a $ tela# diberika di dalam kelas&