Anda di halaman 1dari 3

SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 SAINS TAHUN 4 Bahagian A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B A C C B A B B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A B B B A D C C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B B B D B D D A B

1 soalan x 1 mar a! " Bahagian B


1 $a% Warna daun berubah. && Warna daun menjadi kekuning-kuningan. // P k k i!u ma!i. "erana !iada #aha$a ma!ahari. && "erana !iada #aha$a. "ehadiran #aha$a ma!ahari. && "ehadiran #aha$a. "eadaan % k k

#0 mar a!

1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah

$'%

$(%$)% $(%$))%

$a%

&n!uk men$ia'a! hubungan an!ara *+,+, an l,'an- && *+,+, an (a!a.a ma/a!ar) dengan arah %u#uk % k k membe'ar. && &n!uk men$ia'a! !indak ba(a' %u#uk % k k. "e a!a' && ke (ubang "e kanan && ke !e%i && ke (ubang

$'%$)% $'%$))%

1 markah 1 markah

$(%

1 markah

$a%

&n!uk men$ia'a! hubungan an!ara jeni' ak!i)i!i dan bi(angan %ergerakan dada da(am 'a!u mini!. *eni' ak!i)i!i.

1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah

$'%$)%

$'%$))%

Bi(angan %ergerakan dada da(am 'a!u mini!

$(%

Ber!ambah && meningka! && menaik

$a%

&n!uk men$ia'a! hubungan an!ara !em% h ma'a dan kadar %erna+a'an. ,em% h ma'a

$'%$)%

$'%$))%

"adar %erna+a'an

$(%

*ika !em% h ma'a ber!ambah- maka kadar %erna+a'an ber!ambah. && . 'eum%aman$a / Panjang ke(a' && 0urid $ang men$ia'a! && 0urid

$a%

$'%

"erana 'ai1 !angan m,r)+ && man,s)a berbe1a-be1a.

$(%$)%

0urid $ang men$ia'a! && 0urid

$(%$))%

Panjang ke(a'.

J,mla! mar a!

"

20 mar a!

Mar a! Ba!a-)an A " Mar a! Ba!a-)an B " Mar a! +a2a/

11 & #0 mar a! 11 & 20 mar a! " " 11 & 00 mar a! x 2 11 &100